Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Is uw gemeente veilig? (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Is uw gemeente veilig? (4)

7 minuten leestijd

Brandveiligheid is momenteel topprioriteit in bestuurlijk Nederland. Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam zijn in de Tweede Kamer allerlei afspraken gemaakt om de brandveiligheid te bevorderen. Dit heeft ook consequenties voor provincies, brandweerregio's en gemeenten. In de laatste drie afleveringen van Doelwit is daarop ingegaan.

Maar hoe zit het nu eigenlijk in de praktijk? Staat het er echt zo slecht voor in de gemeenten zoals de laatste tijd gesuggereerd wordt? In een interview met twee SGP-raadsleden, de heer E. Barten uit Barneveld en de heer P.j. Hamelink uit Terneuzen (tevens statenlid van de provincie Zeeland) willen we hier proberen achter te komen.

Vergunningenbeleid

De Commissie Oosting heeft geconstateerd dat de controle op naleving van milieu- en veiligheidsvoorschriften geen prioriteit heeft bij lokale overheden. Zou u hiervoor een reden aan kunnen wijzen? De heer Barten vindt deze constatering "erg kort door de bocht en wat te algemeen. De gemeenten worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid regelgeving waarvan de wijzigingen elkaar vaak zeer snel opvolgen, wat de duidelijkheid niet ten goede komt. Zij moeten daarom naast de wettelijke taken prioriteiten stellen binnen de beschikbare middelen en menskracht. Zo kan het beeld ontstaan dat naleving geen prioriteit zou hebben." De heer Hamelink wijst erop dat "de inhoud van vergunningen voor een belangrijk deel bepaald wordt

door de daaraan ten

grondslag liggende ingewikkelde wet- en regelgeving. Dat maakt vervolgens ook de controle op de naleving tot een intensieve, tijdrovende en daarmee kostbare zaak. Daarnaast liggen er op het bord van het college van b& w tal van andere zaken die om de voorrang strijden, zaken waarmee je richting burger en samenleving vaak gemakkelijker 'scoort' dan met veiligheidsbeleid waarvan niemand iets merkt zolang alles goed gaat. En tenslotte denken we natuurlijk allemaal 'dat een dergelijke ramp onze gemeente wel niet zal treffen'."

En, is dit in uw gemeente anders?

In Barneveld worden "binnen de beschikbare midde­

len en menskracht prio­

riteiten gesteld voor controle

en handhaving van de voor­

schriften. Daarbij wordt prioriteit

gegeven aan de zaken die een hoog

veiligheidsrisico hebben en gewerkt aan af­

stemming van de voorschriften op verschillen­

de terreinen om dubbel werk en overiap te voorkomen."

In Terneuzen is het ten principale niet anders gesteld met de controle.Toch

moet de heer Hamelink zeggen "dat daar met name de

laatste jaren, reeds vóór de rampen in Enschede en Volendam, verandering in is gekomen.

Terneuzen is de derde haven van Nederland, heeft een aantal forse chemische bedrijven binnen haar poorten en heeft nu en straks te maken met de veiligheidsproblematiek rond deWesterscheldetunnel. Dit waren voor Terneuzen redenen temeer om enkele jaren geleden opdracht te gegeven tot het opstellen van een Brandweerbeleidsplan, dat vervolgens door de raad is vastgesteld. In dit plan is het beleid voor de komende jaren uitgestippeld met betrekking tot een breed scala aan zaken welke betrekking hebben op veiligheid. Onderdeel is een integrale benadering van o.a. brandpreventie en milieuproblematiek in horeca- en andere inrichtingen, bij bedrijven en bouwprojecten alsook herijking van vergunningen. Met betrekking tot het bezoeken van bedrijven en inrichtingen is prioriteit gegeven aan de horeca. Hierbij zijn vanwege het integrale karakter ook ambtenaren ruimtelijke ordening en milieu betrokken en worden de vergunningen op alle merites beoordeeld en zonodig aangepast."

Rampenbestrijding

Wat kan een individueel raadslid er aan doen om naleving van de voorschriften te bevorderen? Heeft rampenbestrijding bij uw eigen SGP-fractie prioriteit? Zo ja, hoe vult u dat in?

De heer Hamelink vindt dat "een raadslid, via de Algemene Beschouwingen alsook in de commissie Openbare orde en veiligheid, voortdurend aandacht kan én moet vragen voor het veiligheidsbeleid. Jezelf regelmatig oriënteren bij bijvoorbeeld de brandweer is daarbij onontbeerlijk." Rampenbestrijding heeft bij de Barneveldse fractie hoge prioriteit."Daarbij vragen wij voortdurend aandacht voor het actualiseren van het plan aan de hand van ervaringen en oefeningen.Van deze betrokkenheid geven wij o.a. blijk door het aanwezig zijn bij oefeningen van de verschillende hulpverleningsdiensten en contacten met de verantwoordelijken, " aldus de heer Barten.

Het rijk komt met allerlei regels voor de gemeenten, zoals het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid op het gebied van vergunningen en de plicht voor colleges van b& w om een beleidsplan op te stellen over de manier waarop zij hun verantwoordelijkheid inzake de bouwregelgeving gestalte geven. Heeft de gemeente hier eigenlijk wel middelen voor?

De heer Barten wijst op het feit dat "ook hierin het rijic veel zal< en bij de lol< aie overheden legt, zonder daarbij de financiële middelen daarvoor door te sluizen naar de gemeenten. Regelgeving moet duidelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn en daar schort het in Nederland nogal eens aan, met name door de hoeveelheid regelgeving." HetTerneuzense raads- en statenlid vindt dat de "gemeente ook zelf bereid moet zijn om hiervoor voldoende geldelijke middelen ter beschikking te stellen. Er wordt niet

teruggedeinsd, althans niet in onze gemeente, voor

een investering in een theater van om en nabij

de dertig miljoen (gulden), terwijl we als het gaat om een hoogwerker

voor de brandweer alle registers opentrekken om te kijken of we deze mogelijk

ook kunnen missen en indien nodig kunnen gebruiken van een naburige

gemeente of bedrijf. Niettemin moet het rijk bij een verhoging van eisen en kwaliteit uiteraard goed kijken of dit in financiële zin door de gemeenten te behappen is en

zonodig extra middelen ter beschikking stellen. Zeker zou dit volgens mij het geval moeten zijn ten aanzien van gemeenten die veel zaken binnen hun grondgebied hebben die extra risico's met zich meebrengen op basis waarvan zij meer dan normaal moeten investeren in veiligheidsmaatregelen."

Heeft uw gemeente al een beleidsplan kwaliteitsbeleid ontwikkeld voor bouwveiligheid en vergunningverlening? Zo nee, wat doet uw fractie eraan om dit snel te realiseren?

In Barneveld is nog geen integraal beleidsplan kwaliteitsbeleid. Wel zijn er op veel deelterreinen beleidsnotities waarin de verantwoordelijkheden en prioriteiten zijn aangegeven.

InTerneuzen is men daar volop integraal mee bezig. Ook wordt gewerkt aan een Integraal Veiligheidsplan, waarbij een nog ruimer aantal aspecten van veiligheid aan de orde komen, zoals sociale veiligheid. Hierin krijgt ook bouwveiligheid, bijvoorbeeld in woonwijken, de aandacht.

Heeft uw gemeente genoeg ambtenaren beschikbaar voor controle op naleving van veiligheidsvoorschriften?

De heer Hamelink: "Wat is genoeg? Ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar het kan beter."

In Barneveld zijn volgens de heer Barten "binnen de al eerder vermelde afweging van prioriteiten voldoende mensen beschikbaar al dan niet op tijdelijke of vaste basis. Er wordt in onze gemeente ook vaak projectmatig gewerkt met een tijdspad. Uitbreiding is wel wenselijk om meer te kunnen doen."

Brandweerregio en provincie

Wat vindt u van de rol van de brandweerregio en de provincie?

De heer Hamelink vindt dat "de brandweerregio zich bezig moet houden met haar echte kerntaken. Een te zwaar opgetuigde organisatie verhoogt de bijdrage per inwoner voor de gemeente, wat weer ten koste gaat van de eigen lokale brandweerzorg. Het zwaartepunt moet liggen bij de lokale brandweer. De provinciale rol op het gebied van veiligheid ligt veelal op het toezichthoudende en initiërende vlak. Gezien het reeds gesignaleerde gevaar van verslapping met betrekking tot de rampenbestrijding lijkt me deze provinciale rol nuttig en nodig voor zover deze wordt uitgevoerd in de juiste proporties." De heer Barten denkt dat deze instanties over het algemeen "het hun opgedragen toezicht consequenter uit zouden kunnen voeren. De regio waar Barneveld toe behoort vervult een voortrekkersrol met betrekking tot veiligheid en er is een vergaande vorm van samenwerking."

Tot zover het eerste deel van dit interview. In de volgende Banier kunt u D.V. lezen wat de heren Barten en Hamelink vinden van de 'zwarte lijst' van staatssecretaris De Vries en hoe zij denken over gedogen.

Rudi Biemond, Voorlichting & Vorming SCP

Even-jan Brouwer, Beleidsmedewerker Binnenlandse Zaken

Vragen of reacties? E-mail: e.brouwer@tk.parlement.nl of rbiemond@sgp.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 2002

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Is uw gemeente veilig? (4)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 april 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken