Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag partijsecretaris

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarverslag partijsecretaris

9 minuten leestijd

tAtnttr de Voorzitter, geachte vergadering, "Wie heeft hem gesteld over Zijn weg? " Dat was de vraag van Elihu aan Job. Niemand heeft de Heere over Zijn weg gesteld. Niemand is hoger dan de Heere. Hij regeert in Zijn voorzienigheid, in Zijn wijsheid, in Zijn volmaaktheid en aan niemand is de Heere verplicht verantwoording af te leggen. De Heere is de Schepper, Onderhouder en Regeerder. Hij regeert.

Die waarheid dient zeggingskracht te hebben In ons persoonlijk leven. Die waarheid dient ook zeggingskracht te hebben In het staatkundig en maatschappelijke leven. Ook al

wordt die waarheid ten diepste ontkend, het Is naar Gods Woord en wet dat de Heere regeert en dat zowel overheid, als onderdaan schuldig Is zich te onderwerpen aan Gods regering.

Meneer de Voorzitter, geachte vergadering, die waarheid Is de boodschap die de Staatkundig Gereformeerde Partij wenste uit te dragen en die zij tot op de dag van heden wenst uit te dragen. Het gaat om de beginselen gegrond op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de Kerk.

De werkzaamheden van onze Partij in al haar geledingen moeten gezien worden als werkzaamheden ten dienste van die beginselen. Kernwoorden daarvoor zijn: instandhouding, vertegenwoordiging, bestudering en doordenking, voorlichting en toerusting, motivering en samenbinding. Ons jaarverslag Is geconcentreerd rond deze kernwoorden.

Partijorganisatie

Allereerst werkzaamheden ten dienste van de Instandhouding van onze partijorganisatie in de ruimste zin van het woord.

Onze partij mocht 24 april 2003 haar vijfentachtig jarig bestaan herdenken. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de Partij een jubileumcongres op vrijdag 10 oktober 2003 met als thema "Spreken in de poort".

Binnen de kaders van het democratische rechtsbestel functioneert al decennia lang de Staatkundig Gereformeerde Partij op lokaal, provinciaal en rijksniveau. De vanzelfsprekendheid om de onveranderlijke beginselen van Gods Woord uit te dragen lijkt te gaan verdwijnen. Ook de wijze waarop onze Partij organisatorisch functioneert en haar plaats inneemt in de rechtsstaat komt onder druk te staan. Daarvan getulgen de juridische procedures die zijn aangespannen door het Clara Wichmannlnstituut

Kiesverenigingen

De kiesverenigingen vormen organisatorisch gezien de basis van onze partij. Blijvende aandacht van de kiesverenigingen voor het eigen functioneren zowel in organisatorische, als In inhoudelijke zin Is noodzakelijk. Het Hoofdbestuur heeft besloten weer de regiobijeenkomsten te gaan beleggen om met de kiesverenigingen daarover van gedachten te wisselen.

Het ledenaantal, vertegenwoordigd in onze kiesverenigingen, stabiliseerde zich op ruim 25.700. Het aantal donateurs in 2003 bedroeg 850. Binnen onze Partij zijn velen ons ontvallen door de dood. Rouw en droefheid tekent het leven van menigeen. De Heere geve aan de nabestaanden Zijn troost en sterkte en doe uit verlies winst geboren worden voor de eeuwigheid waar wij allen naar toe reizen.

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bleef ongewijzigd. Tijdens de partijdag van 2003 waren aftredend de heren J.D. Heljkamp.W Kolljn en RT. de Vries. Met overgrote meerderheid zijn zij herkozen.

Partijbureau

In het Partijbureau deden zich personele wisselingen voor In september werd afscheid genomen van Eelke Lodewijk.Aan het dienstverband van de heer Kol kwam een einde. Datzelfde geldt voor het dienstverband van de voormalig algemeen-secretaris, de heer Nieuwenhuls, die na een lange periode van intensieve werkzaamheden voor onze Partij door persoonlijke omstandigheden, naar de mening van het Hoofdbestuur, zijn werk niet meer kon voortzetten. In beide gevallen werd de arbeidsovereenkomst in de weg van een minnelijke schikking door de kantonrechter ontbonden. Het Hoofdbestuur benoemde na consultatie van de geledingen in zijn plaats de heer VA. Smit, die per I januari 2004 parttime verbonden Is aan onze Partij. Vanuit het partijbureau is nog te melden, dat in november een nieuwe telefooncentrale in gebruik Is genomen. Dat betekent een verhoging van de servicegraad.

Het aantal Bon/erabonnees bleef vrijwel ongewijzigd op 6.155.

Verkiezingen

De werkzaamheden ten dienste van de vertegenwoordiging van onze partij In de diverse bestuurlijke organen ten behoeve van het uitdragen van onze beginselen, vroegen ook de bestuurlijke aandacht.

De activiteiten binnen onze Partij waren In het jaar 2003 gericht op de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Eerste Kamer De voorbereidingen voor de Tweede- Kamerverkiezingen vonden plaats In een kort tijdsbestek met behulp van vele vrijwilligers. De startbijeenkomst van de campagne en de daarop volgende dertien regiobijeenkomsten die van 3 januari tot en met 22 januari gehouden werden, trokken veel belangstelling. De eerste drie kandidaten van de lijst beleefden een Intensieve periode. De Heere gaf kracht en wijsheid. Onze partij sloot haar verkiezingscampagne af met gebedsbijeenkomsten in Garderen en Ridderkerk. Ook bij deze verkiezingen kwam helaas het zetelaantal voor onze Partij niet verder dan twee. Teleurstellend, niet In het minst ook voor de heer Dijkgraaf die zich intensief inzette tijdens de verkiezingscampagne. De Heere regeert. Dat geldt ook In dezen.

De Statenverkiezingen op I I maart 2003 brachten het zetelaantal van de SGP van 23 naar 21 .Voor de SGP had dat tot gevolg dat zij niet meer vertegenwoordigd is in de colleges van Gedeputeerde Staten in Gelderland en Zuid-Holland. Daarentegen trad In Zeeland de heer G.R.J.van Heukelom aan als gedeputeerde.

De vertegenwoordiging van onze Partij In de Eerste Kamer Is na de verkiezing ongewijzigd gebleven.

Inmiddels zijn de voorbereidingen van de Europese Verkiezingen 2004 In bestuurlijke zin nagenoeg afgerond.

Kabinetsformatie

Het jaar 2003 is In de SGP-historIe als opmerkelijk te kenschetsen.Voor het eerst in haar geschiedenis kwam de SGP in beeld voor het mogelijk dragen van regeringsverantwoordelijkheid. De uitkomst is bekend en genoegzaam in De Banier onder de aandacht gebracht. Het Hoofdbestuur hecht eraan zijn waardering uit te spreken voor de respectvolle en integere wijze waarop onze vertegenwoordigers in die situatie hun verantwoordelijkheden hebben waargenomen.

Guido de Brés-Stichting

In de derde plaats werden werkzaamheden verricht ten behoeve van de bestudering en doordenking van de beginselen vanuit Gods Woord en de beantwoording van bestuurlijke en politieke vragen vanuit onze beginselen. Het bestuur van de Guido de Brès- Stichting bleef ongewijzigd. De heer drs. E.G. Bosman verliet per I september 2003 het studiecentrum.

In het verslagjaar verschenen twee nota's. Boodschap aan Europa. SGP-visie op de Europese Unie en Bewust mobiel. SGPvisie op mob/7/te/t.Verder werden de volgende commentaren geschreven: Een vergeten tussenlaag? , Water blijft uitdagen en Grondig bel< el< en. Het studiecentrum verzorgde ook het boek Een ingenieur in de f)o//'t/e/c met daarin o.a. de geannoteerde partijredes van ir H. van Rossum.

De Stichting hield conferenties over politieke en actuele onderwerpen, zoals 'cultuur', 'Europa', 'de integratieproblematiek'.'de rol van de overheid' en 'waterbeheer en grondbeleid'. De conferenties konden rekenen op veel belangstelling.

Het blad Zicht gestoken in een nieuwjasje, verscheen in het verslagjaar viermaal.

Voorlichting & Vorming

In de vierde plaats richtten de werkzaamheden zich op de voorlichting over onze beginselen en de toerusting van bestuurders.

De bestuurssamenstelling van de Stichting Voorlichting en Vorming wijzigde in 2003. De heerTanis volgde de heer Klein op als voorzitter die na tien jaar afscheid nam. In de vacature benoemde het bestuur de heer S. Stoop. Ook de personele bezetting wijzigde. De heer M.J. (Mart-Jaap) van Leeuwen kwam in de plaats van de vertrekkende heer J.M. (Marco) van Eckeveld.

Het jaar 2003 werd voorVoorlichting SVorming gekenmerkt door een toenemend aantal vragen over de standpunten van de partij. Met name in de eerste helft van het jaar werd in het kader van de Tweede-Kamer- en Statenverkiezingen en de publiciteit rondom de formatiebesprekingen een extra beroep gedaan op de voorlichtende functie. Honderden mensen wisten het voorlichtingscentrum te vinden met hun vragen, voor een groot deel langs de digitale weg. Ondanks de digitalisering blijft het papieren dossier ook relevant voor onze doelgroepen.

Voor de lokale SGP-bestuurders vervulde Voorlichting & Vorming de functie van vraagbaak en loket voor uitwisseling van informatie over lokale bestuurlijke problemen. Belangrijke onderwerpen waren: 'de gemeentelijke aanpak van het waarden en normen-debat', 'de praktische invulling van het dualisme' en 'de nieuwe Wet werk en bijstand'. Ook via Doelwit werden de gemeentebestuurders geïnformeerd over bestuurlijke actualiteiten.

De Stichting verzorgde voor lokale SGP-bestuurders en belangstellenden een congres over normen en waarden. Tevens organiseerde zij kadercursussen ten behoeve van de technische vaardigheden zoals mediatraining en vergadertechnieken en ten behoeve van het beleidsterrein Ruimtelijke ordening.

De Stichting Voorlichting & Vorming leverde in 2003 opnieuw haar bijdrage aan de werkzaamheden van de campagnecommissie, de Commissie Internet, het SGP-wethoudersoverleg, het statenledenoverleg en het Breed Bestuurlijk Overleg. Ook de activiteiten van de werkgroep Oost-Europa werden gecontinueerd door het organiseren van diverse congressen en cursussen voor zowel volwassenen als jongeren in Hongarije, Roemenië en Slowakije.

SGP-Jongeren

Ten slotte vonden werkzaamheden plaats ter motivering en samenbinding van onze jongeren rond onze beginselen.

De SGP-jongerenorganisatie telde per 31 december 2003 I 1.700 leden. Elbert Dijkgraaf trad na vier jaar voorzitterschap terug. Zijn plaats is ingenomen door Christian van Bemmel. Dick Both werd benoemd tot secretaris. Pieter Verhoeve en Arie van der Vlies werdengekozen tot bestuurslid.

De jeugdwerkadviseur ondersteunde het bestuurlijke werk binnen de organisatie. Hij werkte o.a. mee aan de SGP-jongerendag op 18 januari en het tweedaagse SGP-jongerencongres in Rotterdam. Hij was betrokken bij de afscheidsbundel Meerwaarde van de minderheid voor de heer Dijkgraaf. De jongerenmedewerker had in het verslagjaar een dienstverband van 60% en verrichtte veel werkzaamheden voor onze jongeren. Er is inmiddels een definitieve werkverdeling tot stand gekomen tussen de jeugdwerkadviseur en de jongerenmedewerker

De diverse secties binnen de jongerenorganisatie leverden een actieve bijdrage. Zo leverde de sectie Politiek bijdragen in beschouwende en opiniërende zin voor De Banier, Ons Contact en Klik. Ook was zij betrokken bij het onderhouden van onderdelen van de website. De sectie Infozaken verbreedde haar activiteiten. Zij is nu ook belast met de organisatie van studentenkringen in de universiteitssteden. Daarnaast verzorgde zij schetsen over 'Landbouw' en 'Oorlog en Vrede'. De sectie Jongeren organiseerde in het verslagjaar tien bijeenkomsten voor de jongeren. De sectie Klik ontwikkelde een lesbrief Staatsinrichting met cdrom en docentenhandleiding. De jongerenuitgaven Ons Contact en Klik verschenen in de gebruikelijke frequentie.

Afsluiting

Meneer de Voorzitter, geachte vergadering, binnen onze Partij is veel werk verzet. De Heere gaf de kracht daarvoor Wij hebben ons te stellen in de weg der middelen en moeten doen wat onze hand vindt om te doen."Wie heeft hem gesteld over Zijn weg? " De Heere regeert. Zijn regering is alleen goed en rechtvaardig. De Heere geve de beleving daarvan in ons persoonlijk leven. De Heere geve ook dat wij in ootmoed, in oprechtheid en in vasthoudendheid die beginselen van Gods Woord en Wet mogen uitdragen. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid en dat is in het bijzonder de taak van hen die op verantwoordelijke posten gesteld zijn.

Ik dank u

drs. P.A. Zevenbergen, secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

Jaarverslag partijsecretaris

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 maart 2004

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken