Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelwit · Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (II)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelwit · Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (II)

7 minuten leestijd

op 14 mei jl. kwamen in Sliedrecht tien SGP-gemeentebestuurders bij elkaar om in cursus-verband na te denken over ruimtelijke ordening. Raadslid L van den Heuvel uit Sliedrecht (tevens projectleider ruimtelijke ordening in Dordrecht) en wethouder H.A. Lambooij uit Nijkerk belichtten elk vanuit hun eigen invalshoek en ervaring de hoofdlijnen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan. In de vorige Doelwit werd een begin gemaakt met de samenvatting van de cursus door middel van een overzicht van de nieuwe wet in vogelvlucht. Nu vervolgen we met het onderdeel gemeentelijke structuurvisie.

Structuurvisie

De structuurvisie is geen juridisch bindend document. Natuurlijk zal elke zichzelf respecterende gemeente zich wél zoveel mogelijk aan deze structuurvisie houden.

De structuurvisie is een goed instrument voor de communicatie met de burgers. Het document v\^ordt opgesteld voor een periode van tussen de tien en twintig jaar. Het is dus een plan voor de lange termijn en zal alleen op hoofdzaken ingaan. Het is goed een structuurvisie om de twee tot vier jaar te actualiseren. Het gaat erom dat het een levend document is. In principe zal een actualisering niet altijd tot heel grote aanpassingen leiden, al kan een andere politieke samenstelling van de raad in een nieuwe raadsperiode hierop flink van invloed zijn.

In een structuurvisie moet de gemeenteraad vastleggen waar zij naar toe wil met de gemeente. Hier ligt een belangrijke taak voor de raad! Het is daarom van belang dat de raad voldoende ambtelijke ondersteuning krijgt om een goede structuurvisie op te stellen. Beide cursusdocenten roepen de SGP-

raadsleden er toe op om als fractie niet alleen te reageren op ideeën van anderen, niet alleen te zeggen wat je niet wilt (tegen zondagsopenstelling, prostitutiebedrijven, moskeeën bijvoorbeeld), maar om vooral ook zélf eens na te denken over wat je wél wilt en met plannen te komen. Als SGP- of combifractie mag je daar best eens een middagje voor met de benen op tafel wanneer de gemeente de structuurvisie gaat opstellen. Het is van belang om in een vroeg stadium hierover een standpunt te vormen.

Vragen die daarbij een rol spelen, zijn: wat is het karakter en de functie van de gemeente nÜ? Historisch stadje. meerdere kleine kernen in het groen, groeigemeente, centrumgemeente? Moet dat behouden blijven of moeten functies gewijzigd of aangevuld? Welke rol speelt economie en handel, landbouw, natuur, recreatie, volkshuisvesting, onderwijs, gezondheidszorg? Hoe is de sociale samenstelling van de gemeente? Wil je ruimte houden voor de eigen bevolking? Kortom: wat is je visie als fractie op de toekomst van de gemeente? Wat staat hierover in je verkiezingsprogramma? Wat is de invloed van de SGP-beginselen op je visie op de toekomst van de gemeente?

Ambitie

De cursusdocenten benadrukken dat de raad zich bij het opstellen van de structuurvisie niet teveel moet laten leiden door de grondpositie van de gemeente.Wat de gemeente niet heeft, kan immers nog in haar bezit komen. Zonder te belanden in luchtfietserij mag je als raad daarom in een structuurvisie ook best wat ambitie tonen. Op het moment dat je hier als fractie goed over nagedacht hebt en met een heldere visie inclusief onderbouwing kunt komen, sta je sterker in het debat. Het is van belang dat een structuurvisie geschreven wordt vanuit een beeld van de ontwikkelingen op de lange termijn. Een analyse van de sterkte- en zwaktepunten en de kansen en bedreigingen mag niet ontbreken. Daarnaast moet het een integrale afstemming zijn tussen verschillende beleidsterreinen. Bestaande nota's over beleidsvelden kunnen een belangrijke input zijn voor de structuurvisie. Een structuurvisie kan over het gehele gemeentelijke gebied gaan, maar als de gemeente erg groot is of er omstandigheden zijn die vragen om een specifieke visie dan kan ook een structuurvisie voor een deelgebied worden opgesteld. De aard van een structuurvisie is dat deze een kader biedt voor de bestemmingsplannen.

Burgerparticipatie

Tijdens de cursus is uitgebreid gesproken over de manier waarop je burgers kunt betrekken bij het opstellen van een structuurvisie. Hoe vind je de gulden middenweg tussen enerzijds het standpunt waarbij de burger de mond gesnoerd wordt en van de volksvertegenwoordigende rol van de raad niets terecht komt en anderzijds een zó ver gaande participatie van de burger dat het neigt naar een letterlijke volksraadpleging (referendum) waarin de raad eigenlijk zichzelf de mond snoert door zich te compromitteren aan de mening van de burger? Burgerparticipatie is lastig vorm te geven en kan bij een verkeerde aanpak tot grote problemen

tussen overheid en onderdanen leiden."Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht", was een veelzeggende uitspraak van ds.Abma.

Als SGP benadrukken we altijd dat in ieder geval van te voren aan de burger duidelijk gemaakt moet worden wat de impact van zijn inbreng maximaal kan zijn. Laten we niet de indruk wekken dat de burger heel wat te vertellen heeft en vervolgens niets met zijn inbreng doen. Duidelijkheid vooraf is een randvoorwaarde. Daarbij hebben we in de huidige samenleving te maken met belangengroepen die heel goed weten wat ze willen en op welke momenten ze hun stem kunnen la- ten horen en hoe ze dat moeten doen. Daardoor wordt de stem van de gewone burger vaak overstemd. Maar ook die burger kijkt vaak niet verder dan z'n eigen straat of tuin. De raad staat voor de moeilijke opdracht om het algemeen belang in het oog te houden.

Hoe gedetailleerd?

in hoeverre moet een structuurvisie ingaan op de details, was de vraag van de cursisten. De docenten gaven aan dat dit er vanaf hangt hoever je wil gaan als gemeente. Ze adviseerden de structuurvisie niet te gedetailleerd te maken, want dan komt deze visie in de buurt van het bestemmingsplan en pin je jezelf als raad vast, hoewel de structuurvisie niet bindend is. Een voorbeeld van wat je zou kunnen vastleggen in een structuurvisie is een zorgzone of een bedrijvenzone of een winkelcentrum. Maar de precieze invulling van zo'n kleiner gebied past niet in de structuurvisie maar in het bestemmingsplan.

Het nadeel van een té gedetailleerde structuurvisie is dat het de positie van de gemeente kan verzwakken. Een projectontwikkelaar zou op basis van die visie gronden kunnen gaan kopen (die nog niet van de gemeente zijn) waar de gemeente in de toekomst zelf over wil beschikken in het kader van woningbouw.

Regionale overeenstemming maakt sterker

Een deelnemer uit Hardinxveld-Giessendam wees op de ervaring dat men in regionaal verband met acht gemeenten een structuurvisie heeft opgesteld. Overleg tussen gemeenten op dit terrein is alleen maar heel goed te noemen. Een regionale structuurvisie geeft de gemeente een sterkere positie ten aanzien van de provincie. Sowieso werd tijdens deze cursus duidelijk dat overleg tussen raadsfracties van buurgemeenten, in regionaal of provinciaal verband, zeer aan te bevelen is met name ook met het oog op ruimtelijke ordening. Daar zou ook de statenfractie bij betrokken kunnen worden. In sommige gevallen is het zelfs goed als het initiatief van de statenfractie uitgaat. Ook de Verbanden van SGP-bestuurders in een bepaalde provincie kunnen hierin een rol spelen (zie ook het stukje onderaan deze Doelwit).

De nieuwe Wro en een samenhangende SGP-visie in provinciaal verband (overeenstemming tussen Statenleden en raadsleden van verschillende gemeenten) geven voldoende reden voor een specifiek overleg hierover Wat hierin ook een rol kan spelen is het Strategisch GebiedsPerspectief (het SGP). Als visies van SGP-fracties in één provincie onderling verschillen, kunnen in een dergelijk overleg meningsverschillen besproken worden en wellicht dat het overleg tot het spreken met één mond kan leiden. Dit maakt de positie van de SGP sterker.

Gemeente wil bouwen, provincie niet

Een van de deelnemers kwam met een casus waarin de gemeenteraad een kleine kern zou willen uitbreiden, maar geen toestemming krijgt van de provincie. In dit geval ligt in het uitbreidingsgebied een aangewezen ganzenfou rageergebied. De provincie kan daarom geen toestemming geven voor de uitbreiding. Deze casus laat zien dat gemeenten met handen en voeten gebonden kunnen zijn aan nationale wetgeving, bijvoorbeeld de Flora- en Faunawet, maar ook aan supranationale wetgeving. Op Europees niveau zijn gebieden aangewezen van een bijzondere landschappelijke waarde.Wil de gemeente in zo'n gebied bouwen, dan is dat heel moeilijk te realiseren.

Wordt vervolgd D.V. in de volgende Banier met v^at tijdens de cursus besproken is over het bestemmingsplan.

Rudi Biemond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 2004

De Banier | 24 Pagina's

Doelwit · Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (II)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken