Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Noord-Brabant

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Noord-Brabant

8 minuten leestijd

De fracties van de Provinciale Stoten (PS) informeren regelmatig de lezers van De Banier over hun werkzaamheden in de verschillende provincies. Hieronder een impressie van Statenlid j.j. Luteijn van ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant over de afgelopen 24 maanden.

December 2002

Toch nog onverwachts aangewezen als lijsttrekker. Op de provinciale ledenvergadering in Andel bedankt voor het vertrouwen en gevraagd om gebed en steun.Voorbereidingen gestart voor verkiezingscampagne. Lijsttrekker is adviseur van campagneteam van Christen- Unie en SGP.

Februari 2003

Fraaie en heldere verkiezingsfolder is gereed en verspreid. Campagneteam werkt voortvarend met posters en advertenties. Een tiental schriftelijke bijdragen geleverd voor kiesverenigingen, kranten en provinciale organisaties.Vier openbare verkiezingsbijeenkomsten voor eigen achterban en vier debatbijeenkomsten met alle lijsttrekkers. De bedrijvenbezoekdag met de eerste vijf kandidaten van de lijst is een succes!

Naart 2003

Verkiezingen op 11 maart vallen voor ons wat tegen. Ruim 2.000 stemmen minder dan in 1999.Toch ruim voldoende voor één zetel. In de kerken wordt gedankt voor het feit dat wij vertegenwoordigd blijven in de staten. Ik krijg een nieuwe plaats in de statenzaal aangewezen; in de buitenste ring met een goed zicht op de voorzitter. Bij de installatie van PS gevraagd het ambtsgebed opnieuw in te voeren. Helaas blijft alleen het moment van stilte voor de vergadering gehandhaafd. Om het werk in de staten te kunnen doen ga ik één dag per week minder werken als wethouder van de gemeente Werkendam.

April 2003

Er komt opnieuw een college van de drie grootste fracties (CDA, PvdA en WD). Het Bestuursakkoord wordt in de PS vergadering vastgesteld. Mijn bijdrage is opbouwend-kritisch. Met veel nieuwe afspraken zijn we van harte akkoord. Er wordt sterk ingezet op uitvoering in plaats van op nieuw beleid. De afscheidsbijeenkomst bezocht van mijn voorganger dhr. M. van Langevelde (Christenunie).

Mei 2003

De invoering van het duale stelsel vanaf deze bestuursperiode heeft gevolgen voor tal van zaken. Er zijn nog slechts vier commissies die op vrijdagen gaan vergaderen.Wij hebben een amendement ingediend om een burgerlid aan te kunnen stellen die namens de fractie het woord kan voeren in commissievergaderingen. Na ruim 20 jaar discussie gaan de grote fracties nu akkoord. Namens ChristenUnie-SGP zal de lijstopvolger J. van Groos in twee commissies plaatsnemen.We zijn hier heel dankbaar voor!

In de statenvergadering van 26 mei worden de leden voor de Eerste Kamer gekozen.Tot ieders verrassing werden in Brabant twee stemmen uitgebracht op SGP kandidaat mr. G. Holdijk. Twee dagen later werd de voordracht voor een nieuwe Commissaris van de Koningin bekendgemaakt: mevrouw Maij-Weggen (CDA). Als lid van de vertrouwenscommissie veel overuren gemaakt!

juli 2003

De Voorjaarsnota is behandeld. Onze fractie heeft een amendement ingediend om I miljoen euro extra toe te voegen aan het Combifonds. Op dit fonds wordt o.a. een beroep gedaan om woon/zorgprojecten te realiseren. Na lang discussiëren is dit unaniem aanvaard. De staten zijn niet gewend aan moties en amendementen in iedere vergadering; het blijkt deze periode echter steeds vaker voor te komen.

Met een tiental Statenleden uit de commissie Ruimte en Milieu een driedaagse reis naar Ierland gemaakt.Vooral bedoeld om kennis te nemen van de Ierse aanpak voor een vitaal platteland!

September 2003

De fractie heeft een beleidsmedewerker aan kunnen stellen.Willem Boerma start op I september en is elke vrijdag op het provinciehuis aan het werk. Om als werkgever op te kunnen treden is een stichting opgericht. Ook het Beleids Advies College (BAC) bestaande uit drie SGP'ers en drie leden van ChristenUnie komt na de zomer maandelijks met de fractie bijeen om de voorstellen te bespreken. Afscheid genomen van Commissaris van de Koningin mr. F. Houben. Hij was een zeer gewaardeerde bestuurder. Duurzaamheid stond bij hem centraal. Namens de fractie een recent verschenen boek over ons volkslied aangeboden.

Oktober 2003

De nieuwe Commissaris mevrouw Maij-Weggen wordt geïnstalleerd. In haar eerste toespraak accentueert zij veiligheid en zorg voor de Brabantse burgers.We wensen haar van harte Gods zegen bij de uitoefening van haar ambt.

November 2003

De eerste begrotingsbehandeling in de nieuwe bestuursperiode.Vergt van ons allen een grote inspanning.Twee moties ingediend, waarvan de motie over extra geld voor monumentenbeleid (in het bijzonder voor kerken) op een meerderheid kon rekenen. Bij de behandeling van de Cultuurnota gewezen op de fundamentele betekenis van bijbelse waarden. Levert een heftig debat met enkele Statenleden op.

December 2003

Met een raadslid van de gemeente Moerdijk een rondrit gemaakt. Hij maakt zich zorgen over de realisatie van een groot tweede bedrijventerrein in zijn gemeente. Ook op excursie naar de grootschalige zandwinning in Cuyk.

Met Brabantse Kamerleden en Europarlementariërs een ontmoeting in het Brabants Museum. Op de provinciale vergadering in Dinteloord een korte impressie van mijn statenwerk gegeven.

Februari 2004

Veel aandacht dit jaar voor de voorbereiding van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Daarnaast vragen de reconstructieplannen veel tijd.Voor Brabant is dit één van de grootste zaken waarmee het landelijke gebied de komende jaren wordt geconfronteerd. De aanleiding was de dierziekten, maar inmiddels zijn de doelstellingen verbreed naar water, natuur, agrarisch ondernemen en leefbaarheid.

Overleg met de jongerenvereniging Perspectief. Fijn dat ze ook aandacht hebben voor de provincie. Ik bezoek de waterschappen, de gemeente Zundert en de vereniging van Kleine Kernen.

April 2003

Provinciale Staten brengen een werkbezoek van twee dagen aan het Europese Parlement in Brussel. Ook onze beleidsmedewerker is erbij; we spreken onder andere met dhr. Blokland. Bij het Europese verkiezingsdebat in het Provinciehuis voert namens de eurofractie dhr.Van Dam het woord.

De werkgroep Rekenkamer, waarvan ik deel uitmaak, komt tot de conclusie dat er alleen met Limburg kan worden samengewerkt. Jammer dat Zeeland en Gelderland een eigen lijn kiezen!

Juni 2004

Bij de behandeling van de Bestuursagenda (de eigen agenda van de staten voor de komende jaren!) een amendement ingediend om te zorgen dat er een debat in de provinciale staten komt over waarden en normen. Na rijp beraad (en kritiek!) is besloten dat dit wordt georganiseerd. Inmiddels maken drie Statenleden, waaronder ikzelf, een plan van aanpak om dit te regelen.

Juli 2004

Bij vaststelling van de Voorjaarsnota zijn tien gasten uit de SGP achterban uitgenodigd. Een prima idee om inwoners bij de provinciale politiek te betrekken. Zij hebben dit zeer gewaardeerd!

Werkbezoeken afgelegd in de gemeenten Bergen op Zoom en Tilburg. Ook de Justitiële Jeugd Inrichting inVught bezocht. Gesprekken met jonge gedetineerden maken grote indruk.

September 2004

Door de fractie wordt een statenfractiedag belegd.Vijfentwintig lokale en provinciale bestuurders zijn te gast in het Provinciehuis. Naast een lezing van prof. De Vries over christen zijn en techniek is er volop tijd voor gesprek en ontmoeting. Noord-Brabant is groot, maar ChristenUnie en SGP hebben er weinig raadsleden. Een bijeenkomst als deze voorziet echt in een behoefte!

Oktober 2004

PS stelt de Visie Brabantse Vaarwegen vast. Onze fractie ziet dit als een speerpunt en vraagt waar nodig extra aandacht voor dit punt. De Werkendamse afdeling van Koninklijke Schuttevaer voorziet de fractie van uitstekende adviezen.

Gesprekken met enkele boeren zijn aanleiding om niet in te stemmen met de verplichte aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen. Een gesprek met Brabantse ondernemers in de voormalige abdij van Berkel-Enschot levert weer volstrekt andere informatie op, maar is niet minder van belang!

De halfjaarlijkse ontmoeting van de Tweede Kamerfractie van de SGP met de Statenleden vindt plaats in Utrecht. Zowel voor de uitwisseling van informatie als voor de onderlinge ontmoeting is deze bijeenkomst waardevol. ChristenUnie Noord-Brabant organi­ seert een ledendag waarbij 's middags een workshop over de rol van het provinciale bestuur op de agenda staat.

November 2004

Veel werk voor de staten met tien hoorzittingen voor de reconstructieplannen in de gehele provincie. Met de werkgroep Rekenkamer sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor het bestuur. In korte tijd is er tussen de Limburgse en Brabantse Statenleden een prima relatie ontstaan.

Europarlementariër Belder brengt een werkbezoek aan Eindhoven waarbij onze fractie is uitgenodigd. Nuttig om elkaar te informeren over o.a. Europese structuurfondsen en de betekenis daarvan voor de provincies.

December 2004

In de laatste PS-vergadering het Beleidskader Jeugd vastgesteld. Een opmerking over de waarde van het gezin in de opvoeding levert verschillende interrupties op. Kennelijk mag van sommigen niet meer in waarderende zin over het gezin gesproken worden!

De rekeningcommissie bespreekt de boardletter 2004 die door de accountant is geschreven. In het provinciehuis in Den Bosch wordt afscheid genomen van gedeputeerde Verheijen (PvdA) die per januari dijkgraaf van Aa en Maas wordt.

Hiermee heb ik de lezers een impressie gegeven van bijna twee jaren statenlidmaatschap in Noord-Brabant. U kunt zich voorstellen dat er een veelvoud van activiteiten niet is vermeld. Als eenmansfractie dienen we voortdurend prioriteiten te stellen en kan niet aan alle zaken evenveel aandacht worden geschonken.

Dankbaarheid is er voor de ondersteuning door tal van mensen van de beide politieke partijen die al meer dan twintig jaar gezamenlijk uitkomen bij de provinciale Statenverkiezingen. En bovenal danken we de Heere God die gezondheid en wijsheid bij ons bestuurlijke werk heeft willen schenken.

J.J. Luteijn Fractievoorzitter Christenilnie-SCP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2004

De Banier | 32 Pagina's

Uit de provincie · Noord-Brabant

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2004

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken