Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Viering 60 jaar bevrijding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Viering 60 jaar bevrijding

8 minuten leestijd

Bij de behandeling van de begroting voor 2005 kwam het onderwerp '60 jaar bevrijding' aan de orde. Provinciale Staten vroegen Gedeputeerde Staten met een voorstel te komen voor de invulling van de herdenking van de bevrijding in Overijssel. In de Statenvergadering van maart jl. is het voorstel van GS behandeld. Over dit voorstel en de inbreng namens de SGP-statenfractie in Overijssel, willen we in deze bijdrage iets schrijven.

Criteria

De te subsidiëren projecten moeten aan verscheidene criteria voldoen. Zoveel het verleden, het heden als de toekomst, dient een plaats te krijgen binnen het project.Verder moet er nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de oudere generatie, terwijl anderzijds ook de jongere generatie er bij betrokken moet worden.Tenslotte is er de voor de hand liggende voorwaarde, dat de te subsidiëren activiteiten een bovenlokale uitstraling dienen te hebben.

Voorstel

Concreet werd ons voorgesteld om de Stichting Welcome Again Veterans te Holten en het Nationaal Comité ThankYou Canada subsidie te geven voor de huisvesting van 1200 Canadese en Britse veteranen in Overijssel.Tevens organiseert de laatstgenoemde stichting op 4 mei een bijzondere herdenking op de Canadese Erebegraafplaats te Holten. Ook hieraan geeft de provincie een flinke bijdrage.

Het Historisch Centrum Overijssel krijgt een subsidie voor de organisatie van het congres 'Herdenken en verwerken' op 14 april, de dag dat Zwolle bevrijd werd. Ook betaalt de provincie mee aan het boekje 'Na zestig jaar' voor de basisscholen.

Voorgesteld werd om ook de Stichting Bevrijdingsfestivals Overijssel een bijdrage te geven om een dansfestival en andere op jongeren gerichte activiteiten te organiseren.Verder krijgen alle bibliotheken in Overijssel een herinneringsboek over het kamp Neuengamme en een exemplaar van de dichtbundel '4 mei', die wordt uitgegeven door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Deze bundel zal ook worden aangeboden aan alle 120 locaties voor voortgezet onderwijs in Overijssel. In totaal was voor

deze activiteiten een ton beschikbaar GS stelden tenslotte voor een bijdrage van ? 200.000, - beschikbaar te stellen voor de Stichting Synagoge Enschede. De Stichting exploiteert de prachtig gerestaureerde synagoge in Enschede, en doet onder andere onderzoek naar het Joodse leven, de Joodse cultuur, de Joodse geschiedenis en de betekenis hiervan voor andere volken. De subsi­

die moet door de stichting besteed worden aan activiteiten rond het thema 60 jaar bevrijding.

De profeet ]oëi

In de afgelopen vergadering zijn wij onze bijdrage met betrekking tot het voorstel begonnen met de opmerking, dat het zeer waardevol is om te herdenken dat we 60 jaar geleden bevrijd zijn. Ook is het goed om daarbij zowel de oudere als de jongere generatie te betrekken. Dit voluit Bijbelse motief wordt heel mooi verwoord op het oorlogsmonument in Genemuiden. Het was zeer stil in de Statenzaal toen de volgende woorden uitjoel I uit de Statenvertaling geciteerd werden: 'Hoort dit gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht.'

Namens onze fractie is ook gezegd, dat wij het een verschraling vinden als bevrijdingsdag gaat veranderen in de dag van de democratie, binding en burgerschap. Er moet juist van generatie op generatie verteld worden wat er gebeurd is in het verleden. En er is vertelstof genoeg voor handen.We verwezen naar het werk van de historicus dr Lou de Jong, die net de dag ervoor overleden was.

Verleden-heden-toel(omst

Beknopt hebben we hier wat opmerkingen over gemaakt. We hebben onze vrijheid verloren en kwamen vijfjaar lang onder het juk van een totalitair regiem. Maar ook kregen we Goddank onze vrijheid terug, mede dankzij hulp van Engeland, Amerika en Canada, en met opoffering van veel jonge levens. Vervolgens het heden, waarbij wij onszelf de vraag moeten stellen: Wat hebben wij als volk met de vrijheid gedaan in de afgelopen 60 jaar? In materieel opzicht heeft de welvaart een hoge vlucht genomen. In moreel opzicht is er sprake van een duikvlucht van achteruitgang en verval. Ons volk is losgeraakt van God: geseculariseerd. Hoe zal het gaan in de toekomst? Enerzijds zijn we bang dat de secularisatie verder zal gaan. Anderzijds is er mo-

"Hoort dit, gij oudsten en neemt het ter ore, alle Inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen? of ook in de dagen uwer vaderen? Vertert daarvan aan uw kinderen en laat uwe kindjir^eh bet aan hun kinderen vertellen...": · · ( Joel 1 VS. 2 en 3a ) menteel aandacht voor de geschiedenis als het gaat om vragen met betretcking tot het l< enmerl< ende van onze identiteit. Men vraagt zich steeds meer af: waar komen we vandaan? We hebben de wens uitgesproken dat er weer aandacht mag komen voor de wortels van ons volksbestaan. Die liggen namelijk in de 16^ en 17' eeuw, bij de Reformatie en Nadere Reformatie.Verwezen werd naar een artikel in het RD van de hand van de oud-VU-hlstoricus prof.Van Deursen, waarin hij stelt dat het Calvinisme in belangrijke mate ons volksleven gestempeld heeft, een volksleven waarin de dominee en de koopman altijd een prominente plaats hadden. Wij hebben ons uiteindelijk akkoord verklaard met de meeste onderdelen van het voorstel. Alleen de Bevrijdingsfestivals vinden wij niet passen bij een waardige viering van 60 jaar bevrijding en dat kreeg daarom onze steun niet.

Joodse volk

De Stichting Synagoge Enschede, zo is namens onze fractie naar voren gebracht, heeft een doelstelling die ons sympathiek is. Zij wil onder andere de betekenis van het Joodse leven, de Joodse cultuur en Joodse geschiedenis duidelijk maken en op deze manier begrip kweken en vooroordelen en vooringenomenheid tegen het Joodse volk wegnemen. We hebben gezegd dat de SGP zich nauw verwant voelt aan het Joodse volk; en dat niet alleen vanwege hun leven, cultuur en geschiedenis, maar ook vanwege hun religie. Zij zijn het volk van God.Wij christenen hebben zo ontzaglijk veel aan hen te danken. Gods Woord kwam via hen tot ons. Zij hebben echter nog steeds de oudste rechten. Als het gaat over de toekomst van het Joodse volk mogen christenen grote dingen van God verwachten; er staan namelijk nog rijke beloften voor hen in de Bijbei, die op vervulling wachten; met name als ze hun, en onze, Messias, als Zaligmaker zullen aannemen.

Veiligheid

Soms mogen we ook in praktisch opzicht iets bereiken voor inwoners van Overijssel.Vorig jaar november belde een SGP'er van het Kampereiland. Ze zaten met een groot probleem. De brug in de Frieseweg over het Ganzendiep zou vervangen worden door een nieuwe. Rijkswaterstaat had, zonder overleg met de bewoners van het Kampereiland en andere belanghebbenden, een plan gemaakt dat bij uitvoering, vooral voor kinderen, een gevaarlijke situatie op zou leveren. Aan de nieuwe brug zat namelijk een smal fietspad, dat slechts door een 30 cm brede en IO cm hoge opstand van de drukke verkeersweg gescheiden was. De al jaren in gebruik zijnde noodbruggen zouden verwijderd worden. In de nieuwe situatie zouden de kinderen ook twee keer per dag de gevaarlijke verkeersweg over moeten steken. In het verleden zijn verschillende kinderen dodelijk verongelukt op deze weg. De bewoners wilden graag dat in ieder geval de noordelijke noodbrug gehandhaafd zou blijven. Zij vroegen overleg, maar hoorden dat Rijkswaterstaat al opdracht gegeven had tot het verwijderen van de noodbruggen. De bewoners voelden zich hierdoor met de rug tegen de muur gezet en hebben toen 's avonds, om sloop te voorkomen, twaalf tractoren op de noodbruggen gezet.

Door toedoen van de burgemeester van Kampen kwam er vervolgens wel overleg met Rijkswaterstaat en de provincie, die ook bij de verdere uitvoering betrokken was. Dit overleg leverde niets op, argumenten van Rijkswaterstaat en de gedeputeerde waren dat het nu niet meer veranderd kon worden, dat het door de komst van de N50 ook minder druk op de Frieseweg geworden was en het dus met die veiligheid ook wel meeviel, enz. De bewoners voelden zich niet serieus genomen en besloten de fracties te benaderen. Vandaar de vraag: Kan de SGP nog iets voor ons en onze kinderen doen?

Snelle actie

Fractiegenoot Slagman, lid van de commissie Verkeer en Milieu, is diezelfde middag nog in zijn auto gestapt. Hij heeft ter plekke de situatie bekeken en gesprekken gevoerd met bewoners. Het was hem snel duidelijk: Rijkswaterstaat en provincie waren bezig een onveilige situatie te creëren; de bezwaren van de Kamper eilandbewoners waren volkomen terecht. Gelet op de urgentie leek het ons niet wijs de volgende commissie of PS-vergadering af te wachten, maar zo snel mogelijk schriftelijke vragen in te dienen. Dhr Slagman heeft de volgende dag de vragen opgesteld, waarvan de essentie was: een dringende oproep de werkzaamheden aan de brug op te schorten en snel nader te overleggen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Groenlinks stelde een dag later soortgelijke vragen en ook het CDA was kritisch over de gang van zaken. De week daarop werd al een extra commissievergadering gehouden, met ais uitkomst dat de werkzaamheden stilgelegd werden en de provincie met een alternatief plan zou komen. Drie weken later werden de bewoners uitgenodigd om zich over het alternatief uit te spreken. De noodbrug zou permanent blijven liggen en de provincie nam aanvullende werkzaamheden ter vergroting van de veiligheid voor haar rekening. De bewoners waren hier erg blij mee. Er was veel waardering voor het optreden van de SGP in deze zaak.

D. van Dijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 2005

De Banier | 32 Pagina's

Uit de provincie · Viering 60 jaar bevrijding

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 2005

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken