Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Noord-Brabant

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Noord-Brabant

8 minuten leestijd

Vier fragmenten van statenlid j.j. Luteijn van de eenmansfractie Christenilnie- SGP in Noord-Brabant.

In gesprek over waarden en normen

Onze fractie heeft al vanaf het begin van deze bestuursperiode aandacht gevraagd voor het thema vt^aarden en normen. De algemene reacties waren negatief. En hoewel ook wij begrepen dat een gemeenschappelijke noemer over de belangrijkste waarden niet realiseerbaar is, heb ik tijdens de behandeling van de begroting in 2004 een motie aangekondigd om toch een gesprek op gang te brengen. De grootste fractie, het CDA, wilde het niet op een stemming laten aankomen en stemde hiermee in.Waarna ook de PvdA, Groen- Links en SP instemden. Er was toen een statenmeerderheid en is de motie in de la blijven liggen. Met drie statenleden, waaronder ikzelf, is een doelstelling geformuleerd. De Staten van Noord-Brabant willen gezamenlijk nagaan welke waarden voor welke fractie doorslaggevend zijn en of er sprake is van gemeenschappelijke waarden. Daarna zijn twee mensen van buitenaf gevraagd om hieraan gestalte te geven. Inmiddels hebben zij interviews afgenomen van alle fracties waarin zij op zoek zijn gegaan naar de waarden die funderend zijn voor het politieke handelen. Enkele fracties hebben laten weten dit onderlinge fractiegesprek in bijzijn van de begeleiders als inspirerend en verrassend te hebben ervaren. Antwoorden op vragen als wat mensen ten diepste drijft om statenlid te worden én wat een statenlid verwacht dat er zal veranderen door zijn of haar inzet worden bijna nooit gegeven. En al zeker niet in bijzijn van andere fractieleden. Hiermee is het eerste belangrijke winstpunt geboekt! Op dit moment wordt een document door de begeleiders gemaakt waarin zij een traject uitzetten om een vertaalslag te maken van de interne waarden naar de praktijk van de provinciale politiek. Na bespreking hiervan met alle fracties gezamenlijk, proberen de begeleiders op een open en zorgvuldige wijze gemeenschappelijke waarden te benoemen. Ook verschillen en tegenstellingen komen aan de orde. Met de opbrengst hiervan beoordelen de Staten of er een openbaar debat over waarden en normen zal worden gehouden. In ieder geval zal er over het proces en de inhoud gepubliceerd worden. Ter inspiratie of ter navolging.

Jeugdzorg, een opgave met veel zorg!

De Wet op de Jeugdzorg is met ingang van januari 2005 ingrijpend aangepast waarbij de provincies verantwoordelijk zijn geworden voor het recht op zorg voor jeugdigen tot 18 jaar

Na een lang debat in de Statenvergadering van december 2004 is het Beleidskader Jeugd voor de komende jaren vastgesteld. Een debat wat vooraf gegaan was van meerdere commissievergaderingen en tal van overleggen met jeugdigen, pleegzorgouders, gemeenten en zorgaanbieders. ChristenUnie-SGP heeft het belang nog eens onderstreept van de noodzaak van sterke gezinnen waar de opvoeding met liefde mag worden gerealiseerd. Noord-Brabant had een jeugdbeleid waarin de provinciale taak breed werd opgevat. Er waren tal van preventieve projecten, samen met o.a. Justitie en gemeenten, waarin met succes werd samengewerkt. De kosten van het schoolmaatschappelijk werk werden voor een groot deel uit provinciale budgetten betaald. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg kent helaas een smallere, provinciale verantwoordelijkheid. Dat heeft geleid tot aanpassingen waar wij met anderen onze zorgen over hebben uitgesproken. Het is immers niet vanzelfsprekend dat succesvolle projecten overeind blijven als andere partijen moeten gaan (mee)betalen.

Een andere zorg waren de voortdurend, lange wachtlijsten. Provinciale Staten stelde meer dan eenmaal extra geld beschikbaar aan de aanbieders om de zorg uit te kunnen breiden. Helaas bleek begin dit jaar dat de wachtlijsten niet afnamen. Er ontstond zelfs een grimmige sfeer tussen de gedeputeerde en de zorgaanbieders. Cijfers bleken overigens niet eenduidig verklaarbaar te zijn en men sprak elkaar regelmatig tegen.Tot overmaat van de moeilijkheden verscheen er in mei een rapportage van de commissie Beleidsevaluatie (een door PS ingestelde commissie die jaarlijks enkele beleidstaken onderzoekt) waarin vooral het niet op haar nieuwe taken voorbereid zijn van de ambtelijke organisatie aan het licht werd gebracht. Begrijpelijk dat de gedeputeerde vlak voor de zomer stevig aan de tand is gevoeld. Het college van GS stak deels de hand in eigen boezem en is met een omvangrijk actieplan gekomen om zowel intern als richting de jeugdzorgaanbieders orde op zaken te stellen. Onze fractie heeft hiermee ingestemd en zal de komende maanden dit dossier blijven volgen. Het gaat immers om jonge mensen die vaak dringend hulp nodig hebben. De Staten hebben hier een controlerende rol die moet worden waargemaakt!

Moerdijkse Hoek, een twistappel in West-Brabant.

In 2001 heeft Provinciale Staten ingestemd met de voorbereiding van een herziening van het Streekplan ten behoeve van een bedrijventerrein Moerdijkse Hoek van ca. 600 hectare. Dit terrein is voorzien in de oksel van de A16 en A17, in de directe nabijheid van het industrieterrein Moerdijk. In het Bestuursakkoord van begin 2003 van de drie collegepartijen CDA, PvdA en WD is vastgelegd dat de definitieve omvang van het bedrijventerrein afhankelijk is van de uitkomsten van de milieueffectrapportage. Het nieuwe bedrijventerrein moet vernieuwend duurzaam worden en de gezondheidsbelasting voor de inwoners van de omliggende dorpen mag niet toenemen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk unaniem tegen het aanleggen door de provincie van dit bedrijventerrein. Nut en noodzaak zijn in hun optiek niet voldoende bewezen en men maakt zich ernstig zorgen over de effecten op de inwoners en hun leefomgeving. Rapportages in opdracht van de provincie en de Kamer van Koophandel wijzen steeds uit dat de hectares bedrijventerrein over enkele jaren nodig zijn. Rapportages van de gemeente Moerdijk, de SP en lokale actiegroepen komen tot andere conclusies: eerst het huidige industrieterrein Moerdijk volledig benutten (bedrijven zoals Shell hebben daar strategische grondreserves!) en bedrijventerreinen in de naaste omgeving gebruiken voordat een nieuw terrein wordt gerealiseerd. De verhoudingen tussen het college van GS én het college en de gemeenteraad van Moer­ dijk staan al tijden op scherp. Recent zijn onder leiding van de Commissaris van de Koningin enkele gesprekken met de gemeenteraad gevoerd waarin begrip voor elkaar is gevraagd. Dit leek geslaagd totdat begin juli de gedeputeerde met de staatssecretaris van economische zaken een Afsprakenkader ondertekende. De verslaglegging hiervan in de media én het gegeven dat noch Provinciale Staten, noch de raad van Moerdijk de inhoud van dat Afsprakenkader vooraf mochten inzien, heeft tot een heftige discussie geleid. Onze vraag naar de col­

de het niet nakomen van afspraken tussen GS en PS moet nog worden beantwoord. Zorg hebben we over de politieke beeldvorming die bij inwoners ontstaan is. En hoewel ook wij de concentratie van bedrijvigheid voorstaan en Moerdijkse Hoek daarvoor in principe ruimte biedt, willen wij onze definitieve keuze nog niet maken.

Duurzame energie, keuze of noodzaak?

In april is in de Statenvergadering het Beleidsplan Verduurzaming Energiehuishouding besproken.We hebben elke dag meer energie nodig, terwijl we putten uit bronnen die zienderogen afnemen.We moeten dus zuiniger zijn op onze energiebronnen en ervoor zorgen dat we duurzame energie opwekken. Dat houdt in dat we windenergie, zonnecollectoren, warmtepompen, maar ook verschillende vormen van biomassa meer dan ooit moeten stimuleren. Een duurzame energiehuishouding is geen keuze. Het is harde noodzaak om het roer om te gooien, want de schepping zucht onder ons menselijk handelen. Een provincie die zegt oog te hebben voor evenwicht tussen economie, eco­ logie en sociaal-culturele aspecten moet volgens ChristenUnie-SGP de rug rechter houden. De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie naar het maatschappelijke middenveld én naar de 68 gemeenten. Alle Brabantse gemeenten hebben zich ook verplicht 5% duurzame energie te realiseren uiterlijk in 2010. De provincie mag haar verplichtingen niet doorschuiven naar later. Op tal van terreinen blinken we uit en willen wij graag bij de top gerekend worden. In het dossier van de Duurzame Energie ontbreekt dat elan volgens meerdere fracties.

Gelukkig stelt het college van GS voor om voor het einde van 2005 de resultaten van een onderzoek naar goed onderbouwde extra maatregelen aan de Staten voor te leggen. Bovendien wordt de wenselijkheid van een Fonds Verduurzaming Energiehuishouding onderzocht. Dit fonds zou gevoed kunnen worden met de extra dividendopbrengsten van Essent. Het nieuwe beleids- en actieplan is door ons geaccepteerd met pijn in ons hart en met grote zorg voor de toekomst! We missen namelijk de krachtige ambitie om de schepping te bewaren (voor zover nog mogelijk!) en onze kinderen een duurzamer energiehuishouding na te laten. Er wordt vaak geschermd dat de provincie nu eenmaal niets kan veranderen aan mondiale problemen en ook te maken heeft met regelgeving van het Rijk. Laat ik u dan één voorbeeld geven waar de Staten wel de kans kreeg om verduurzaming te intensiveren. In de aanstaande concessie voor het Openbaar Vervoer kon vrijwillig besloten worden dat alle bussen in de toekomst zouden rijden op aardgas. Maar dat besluit is helaas niet genomen.

Met bovenstaande vier fragmenten krijgen de lezers een indruk van het werk van onze fractie in No0rd-Brabant. Onnodig te schrijven dat er tal van andere boeiende vraagstukken aan de orde komen. Soms uiterst zakelijke kwesties, soms ook zaken met een principieel karakter. Het is steeds nodig af te wegen hoe in onze bijdrages doorklinkt waarop het beleid gebaseerd zou moeten zijn. Want alleen beleid conform bijbelse uitgangspunten is zegenrijk voor alle inwoners.

J.J. Luteijn

Fractievoorzitter Christer)Ur)ie-SGP

Fractievoorzitter Christer)Ur)ie-SGP

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 2005

De Banier | 24 Pagina's

Uit de provincie · Noord-Brabant

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken