Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter · Verkiezingsstrijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter · Verkiezingsstrijd

5 minuten leestijd

Een goed begin is het halve werk. Hieraan zou het belang van een tijdig begintoegevoegd /cunnen worden. De raadsverl< iezingenop dinsdag 7 maart2006D.V. staan voor de deur Op de meeste plaatsen zal deverkiezingscampagnegestart zijn. Voor zover dat binnen de mogelijkhedenligt, hebben ook onzeTweede Kamerledendaaraan hun bijdrage toegezegd. Hoewel ze pas in maart2007 gehouden worden, zijn onze provincialeverenigingen, als het goed is, begonnenmet de voorbereidingenvoor de verkiezingvan de leden van provincialestaten. De tijd gaat snel! De datum voor de verkiezingvan de leden van deTweede Kamer ligt, als deze regering de rit kan uitzitten, nog iets verder weg, namelijk in mei 2007.Tochzijn ook daarvoor de permanentecampagnecommissieen de verkiezingsprogrammacommissieal aan de slag gegaan.Daarbijworden de beperkingenvan de subsidiestopreeds gevoeld.

Fundament

De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer heeft ons voor het opstellen van een verkiezingsprogramma, de keus van propagandamaterialen en de middelen en de opzet van een verkiezingscampagne veel te zeggen. De dwaze bouwer ging voortvarend aan de slag. Hij was al een eind op weg toen de ander nog aan het graven was. Misschien was zijn bouwwerk voor het oog indrukwekkender dan dat van de wijze bouwer. Dat van de wijze bouwer bleek echter bestand tegen beproevingen; tegen verval en afval.Waarop wensen wij als SGP-ers te bouwen? Vragen we ons voortdurend af welke weg Gods Woord ons wijst in al die moeilijke vraagstukken waarmee wij als partij en onze mensen in raden, staten, kamers en Europees Parlementte maken hebben? Degene die als bestuurder of volksvertegenwoordiger geroepen is, kan en mag niet volstaan met op het eind van het besluitvormingsproces afleggen van een getuigende verklaring. Geen misverstand, als dat gemist wordt schiet een SGP-er schromelijk tekort. De afgelegde ambtseed vordert echter dat men ook, conform het bijbehorende takenpakket waaraan men zich met een eed verbonden heeft, in grote getrouwheid invulling geeft aan de materiële belangen van de samenleving.We kunnen echter onze zaken nog zo professioneel op een rijtje hebben, maar kan de vertaling van onze beginselen naar de praktijk van de dag - dat dient een verkiezingsprogramma te zijn - de toets van de Bijbel doorstaan? Die vraag mag ons niet loslaten. In deze gevallen samenleving is een spanning tussen ideaal en werkelijkheid onontkoombaar. Met die spanning hadden degenen die ons als SGP-bestuurders en volksvertegenwoordigers vanaf 1918 voorgingen, toen ons land nog een christelijke natie werd genoemd, te maken. Die spanning is in onze huidige geseculariseerde (ver­ wereldlijkte) samenleving aanzienlijk toegenomen. Een samenleving waarin scheiding tussen geloof en politiek een dogma geworden is; een eis waaraan ieder zich maar te houden heeft. Dat maakt de positie van een partij die als doelstelling heeft "Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen" niet eenvoudig. Nochtans kan en mag die boodschap in onze democratische rechtsstaat nog uitgedragen worden. Beseffen wij, onze achterban in volle breedte, kerkenraden, besturen van instellingen, enz., voldoende welk voorrecht ons nog gelaten is èn hoe de vanzelfsprekendheid daarvan afneemt?

Medewerking

Geen enkele vorm van bestuur, tenzij het een dictatuur is, kan zonder de medewerking van de burgers of, als het een vereniging betreft, van de leden. Dat stelt ook de SGP met zoveel woorden wanneer we in het beginselprogramma lezen dat de overheid haar ambt uitoefent onder "medewerking van het volk". Deze medewerking, lezen we verder, wordt verkregen "door het kiesrecht toe te kennen". Een principiële aanvaarding dus van een democratisch stelsel. Een belangrijke vorm van medewerking is het lidmaatschap van de plaatselijke SGP-kiesvereniging. Met 26.000 leden mogen wij, in verhouding met andere partijen, daarover niet klagen. Er is wel gebrek aan actieve leden, jongeren en ouderen, die meewerken aan de verkiezingscampagnes en leden trachten te werven. Een andere vorm van medewerking is het uitbrengen van uw stem. Het lijkt een overbodige oproep. Maar, we zien zelfs bij de raadsverkiezingen (de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat) dalende opkomstcijfers en ... het blijkt dat dit verschijnsel ook SGP-ers betreft. Calvijn noemde de mogelijkheid voor een burger om eigen bestuurders te kunnen kiezen een groot voorrecht en een zegen. Hij laat daarbij meteen de waarschuwing horen om die zegen niet te verbeuren door onverantwoord stemgedrag. Een andere vorm van medewerking wordt u elders in dit nummer gevraagd. Het gaat om het aandragen van aandachtspunten die voor het landelijk verkiezingsprogramma van belang kunnen zijn.Voor raads- en statenfracties die regelmatig (soms terecht) kritiek uitoefenen op de landelijke overheid moet het niet moeilijk zijn om hieraan een flinke bijdrage te leveren. Graag wek ik ook anderen op om vanuit hun deskundigheid en/of maatschappelijke omstandigheden en betrokkenheid op deze wijze mee te werken aan de totstandkoming van een programma waar we mee voor de dag kunnen komen.

Gesteund

De belangrijkste medewerking is de steun die ontvangen mag worden van degenen die bidden geleerd hebben. Dat gebed kan verhinderd worden indien de grondslag van onze verkiezingsstrijd niet steunt op het Woord van God. Het gebed des rechtvaardigen vermag veel. Zo'n gebedsverhoring ondervond de koning Jósafat toen een grote menigte tegen hem optrok. Hij bad een ootmoedig gebed. Het Goddelijk antwoord daarop was: "Vreest gijlieden niet, en wordt niet ontzet". Waarom niet? Omdat het zijn strijd niet meer was. Het zou groot zijn indien het ook onze verkiezingsstrijd niet meer zou zijn.

W Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2006

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter · Verkiezingsstrijd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 februari 2006

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken