Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

9 minuten leestijd

Twee weken in september

De hele vorige week draaide alles op het 6/nnenhofom de troonrede en de Miljoenennota. Op maandag de voorbereidingen voor de derde dinsdag in september en de daaraanvolgende algemene beschouwingen. Op dinsdag Prinsjesdag zelf, met alle plechtigheden en pracht en praal. Op woensdag mochten de fracties in de Tweede Kamer bij monde van hun voorzitters hun zegje zeggen over de plannen van het kabinet. Tenslotte donderdag, de dag waarop de algemene politieke beschouwingen werden afgerond met een urenlang antwoord van de minister-president en vervolgens opnieuw de fractievoorzitters en het kabinet voor het laatste woord.

Positief christelijk

De volgende Banier zal als alles volgens plan verloopt een nummer zijn dat naar alle leden wordt gestuurd. Daarin zal, net als in andere jaren, de hele bijdrage van de SGP aan het debat met het kabinet integraal worden afgedrukt. In dit logboek wordt volstaan met twee elementen uit de bijdrage van onze fractievoorzitter, irVan der Vlies.

De SGP-voorman begon zijn betoog met een verwijzing naar koningin Wilhelmina, die in 1937 duidelijk Ideologisch kleur bekende. Zij riep in de door eerste minister Colijn opgestelde troonrede op tot "een doelbewust streven naar beveiliging en versteviging van de positief christelijke grondslagen onzer samenleving." Daar voegde ze, opnieuw hoogst actueel, de hoop aan toe dat er een beleid zou worden gevoerd "dat - met vermijding van toespitsing van tegenstellingen - ook door zijn Innerlijke redelijkheid instemming vordert." Daar Is, gelet op de toenemende spanningen wereldwijd én In Nederland, anno 2007 niets te veel mee gezegd.

De christelijke grondslagen van de samenleving. Nadat de secularisatiegolf van de jaren '60 heel veel van de christelijke grondslagen heeft weggeslagen, komt daar nu een tweede 'aanval' overheen. Die van de islam. Daar kan op verschillende manieren mee worden omgegaan. Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie koos afgelopen zomer een, wat men zou kunnen noemen, fatalistische benadering. Zo van: een verdere Islamisering van de Nederlandse samenleving is onvermijdelijk, dus praten we over x jaren gewoon over een joods-christelijk-islamitische cultuur. Dat zij dan maar zo.

Dat Is niet de SGP-insteek, aldus woordvoerder Van der Vlies in het debat. Hij beklemtoonde; "Wij staan met overtuiging In de joods-chrlstelijke traditie en betreuren het daarom toen daar onlangs in één adem en kritiekloos het bijvoeglijke naamwoord islamitisch aan werd toegevoegd.Wij keren ons tegen wat Is gaan heten de Islamisering van onze samenleving en de uiterlijke verschijningsvormen daarvan." Daarmee Is de SGP-lijn helder - ook zonder grote en grove woorden en uitdrukkingen.

Krachttermen en waardigheid

In het verdere van zijn 'verhaal' ging Van der Vlies, die als nestor van de Tweede Kamer ook een beetje de 'waakhond' is van de constitutionele en parlementaire zeden, in op de positie van de (Tweede) Kamer. Daar is de laatste tijd veel over te doen, mede naar aanleiding van de manier van optreden van de leider van de Partij voor de Vrijheid. Die zoekt zijn kracht niet zozeer In goede argumenten alswel In krachttermen en het eindeloos herhalen van zijn mantra's en fatwa's.'Parlementaire taal' is niet aan hem besteed - iets waar hij nog trots op is ook.

Van der Vlies ging er - noodgedwongen kort - op in. Hij vroeg zich publiekelijk af wat voor beeld de Tweede Kamer van zichzelf neerzet. "Goede omgangs­ vormen en beschaafd taalgebruik zijn geen overbodige luxe. Dat Is geen fatsoensrakkerij, maar een kwestie van beschaving. Dus ook geen vergroving van woorden en opgeroepen beelden of vergelijkingen, geen verruwing van spelregels! Denkt men nu echt dat woorden aan kracht winnen door die te mengen met krachttermen? De SGP roept het parlement op - wij allen dus - zich niet langer zo te kijk te zetten en zich zo potsierlijk te gedragen. Een debat wint aan kracht door argumenten, niet door het gebruik van krachttermen."

"Wij vertegenwoordigen het Nederlandse volk. Het volk moet daarin vertrouwen kunnen hebben.Wij moeten dat verdienen. De regering moet niet buiten de volksvertegenwoordiging om steun zoeken bij'de burgers', zoals tijdens de honderd dagentoer leek te gebeuren. Het risico Is niet denkbeeldig dat op die manier de parlementaire democratie op termijn wordt ondergraven. Niet het volk geeft de regering haar mandaat, dat loopt In onze beproefde staatsrechtelijke verhoudingen via het parlement. Een regering kan niet zonder een gezaghebbend parlement dat zelfbewust tegenspel biedt. Parlementair fatsoen, een waardige stijl en uitstraling bij een inhoudelijk scherp debat schragen dat gezag."

Ex-moslims

Afgelopen weken en maanden werd er veel stof opgeworpen door hetVoorburgse PvdA-raadslid Jaml. De uit Iran afkomstige Jami zwoer de islam af, met als gevolg dat hij niet alleen verbaal bedreigd werd, maar ook lijfelijk werd aangevallen toen hij in zijn woonplaats op de tram stond te wachten. JamI geldt, zeker sinds dit voorval, als de verpersoonlijking van ex-moslims die opkomen voor het recht om hun geloof vaarwel te zeggen zonder daarbij bang te hoeven zijn voor represailles.

Waarom dit onderwerp hier aangehaald in het parlementair logboek? Dat is omdat Jami betrokken is bij een comité van ex-moslims. Dat comité stelde een verklaring op die aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer is voorgelegd met de vraag het stuk te willen ondertekenen. En dus kreeg ook Van der Vlies dat verzoek toegestuurd. De vraag om wel of niet te tekenen is in de eerste fractievergadering na het zomerreces besproken. De moeilijkheid van de verklaring is een beetje dat die in twee delen uiteenvalt. In de inleiding gaat het vooral over de onchristelijke manier waarop de islam afvalligen bejegent. Of ze nu christen worden of nergens meer in geloven, ze zijn hun leven niet meer zeker. De koran roept immers op om hen te doden? Maar op deze inleiding volgen enkele stellingen die zo anti-religieus zijn geformuleerd, dat ondertekening daarvan een knieval zou betekenen voor het geloof van de ongelovigen. De uitslag van het beraad op de fractie was een korte verklaring, die vervolgens aan het comité is gestuurd. De tekst van de SGP-verklaring luidt: "De steunverklaring heeft twee spitsen. De inleiding richt zich uitdrukkelijk tegen (de godsdienstdwang van) de islam. Daar zou de SGP direct voor tekenen. De te ondertekenen stellingen ademen echter een regelrecht seculiere geest, wat nog eens onderstreept wordt door (veel) ondertekenaars van het Steuncomité. Daar voelt de SGP zich niet bij thuis."

Waarden, normen en media

In de week voor Prinsjesdag heeft de SGP-fractie in de Kamer een zogenaamde 'fractienotitie' gepresenteerd. Onderwerp: waarden en normen in de media. Auteur: Geert Schipaanboord, student politicologie en geschiedenis in Leiden. De notitie gaat in op de verloedering in de media, de televisie in het bijzonder.Wat kunnen we daaraan doen? Wat moeten we daaraan doen? Politici en partijen, maar ook anderen die in het verleden nog de neiging hadden alle immoraliteit en viesheid op dit terrein maar goed te praten, komen daar nu van terug. Steeds vaker klagen ook zij -terecht!- dat er grenzen zijn en worden overschreden. Probleem is echter dat het bij die klaagzangen blijft. Mede daarom heeft de SGP deze materie nog eens op een rijtje gezet, inclusief enkele concrete voorstellen om wat te doen. Noem het een 'Plan van Aanpak'. Daarbij kiest de SGP voor twee lijnen. Allereerst moeten de bestaande (wettelijke) instrumenten worden 'opgepoetst'. Daarnaast moeten we ambitieuzer zijn en niet te benauwd om de wet aan te scherpen. De tijd van vrijblijvendheid en zelfregulering is nu wel voorbij.

Een aantal door de SGP voorgesteldemaatregelen:

Versterking van de Kijkwijzer

Niet alleen de branche, ook de overheid moet in actie komen en ouders moeten bij de beoordeling van programma's worden betrokken. Zelfregulering moet co-regulering worden. Te denken is aan: een nadrukkelijker plaats voor ouders binnen het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media; geschiktheid een nadrukkelijker plaats geven in de Kijkwijzerclassificaties; verplichte opname van de Kijkwijzerkwalificaties in de programmabladen en uitzendschema's.

Mediawijs maken van kinderen

Omdat de media steeds belangrijker zijn in het dagelijkse leven van kinderen, is het zaak dat zowel de ouders als de kinderen zelf gaan leren hoe ze daar verstandig mee om moeten gaan. Dat kan bijvoorbeeld door: op scholen al te werken aan media-educatie, waarbij ook uitdrukkelijk aandacht wordt gegeven aan de gevaren en risico's; het landelijke mediaexpertisecentrum, aangekondigd in het regeerakkoord, nu ook echt van de grond te tillen.

Wetten en regels toepassen

Nationale, maar vooral ook internationale regels waar Nederland aan gebonden is, maken het nu al mogelijk om schadelijke media-uitingen aan te pakken. Helaas rust daar nog een taboe op vanuit de - onterechte - angst dat dat censuur is. Alsof geweldscènes en plat amusement iets met meningsuiting te maken hebben. De SGP vindt dat: • er veel meer onderzoek moet worden gedaan naar (de toepasbaarheid van) blokkeringstechnieken voor tv en internet; • er, naar Amerikaans voorbeeld, eenstevig klachtensysteem moet komen voor ouders over geweld, expliciete seksualiteit en schuttingtaai; • de bepalingen in het Wetboek vanStrafrecht over pornografie ook moeten worden toegepast op de media; • het OM meer prioriteit moet gevenaan de bescherming van jeugdigen tegen porno.

Diertransporten

Opnieuw verschenen er in de pers berichten over Nederlandse transporteurs die het niet zo nauw nemen met de regels die gelden voor het transport van dieren. De foto's die van het laatste incident verschenen, spreken boekdelen: zo kan en mag het niet. Ook in bijbels licht is dierenmishandeling nooit en te nimmer goed te keuren of te praten. De mens mag de schepping, inclusief dieren, gebruiken. Misbruik echter kan niet. Daar mag de SGP geen enkele twijfel over laten bestaan!

Van der Vlies, die namens de SGP meedeed aan een spoeddebat over de laatste misdragingen, stelde dat de belangrijkste vraag nu is: zijn de naar voren gekomen misstanden incidenten óf is het structureel mis in deze sector. Om dat na te gaan, moet je weten wat er de laatste tijd is vastgesteld door de controlerende instanties. Pas dan kunnen er goede conclusies worden getrokken.Voorafgaand aan zo'n overzicht is het zaak niet vooruit te lopen op die conclusies en allerlei beschuldigingen te uiten, laat staan alle transporteurs over één kam te scheren.

Van der Vlies wees erop dat vijf organisaties in de sector (o.a. LTO, Saveetra en Nederlandse Bond van Handelaren in Vee) de handen ineen hebben geslagen om het veetransport te verbeteren. Als het betrokkenen ook werkelijk ernst is, biedt dat de beste garantie voor succes, aldus Van der Vlies. Positief is dat de betrokkenen uit de sector echt werk willen maken van de 'verbeterpunten'. Dat impliceert echter ook dat degenen die niet mee willen werken, strenger in de gaten moeten worden gehouden en als ze over de schreef gaan harder worden aangepakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken