Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws vanuit Gelderland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws vanuit Gelderland

8 minuten leestijd

GELDERLAND MAAKT HET VERSCHIL. DAT BLIJKT OOK UIT DE ONDERWERPEN DIE IN DE GELDERSE STATEN DE LAATSTE MAANDEN DE REVUE PASSEERDEN.

Versterking bestuurskracht Valleigemeenten

Provinciale Staten hebben op woensdag I 3 februari het voorstel aangenomen om onderzoek te doen naar een vorming van een nieuv/e gemeente in het Valleigebied. De gemeenteraad van Scherpenzee wil een nieuwe gemeente vormen die ruim het grondgebied van de huidige gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel beslaat. Daarmee wil Scherpenzeel de bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied versterken De raad heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht verzocht om in regionaal verband onderzoek te doen naar de vorming van een nieuwe gemeente en daarvoor een procedure te starten volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De Gelderse gemeenten die in deze procedure worden betrokken zijn Scherpenzeel en Barneveld.

Het SGP-standpunt heeft onze voorzitter, ing. E. Klein, als volgt naar voren gebracht: "HetVNG jaarcongres 2007 stond in het teken van bestuurskracht. Aansluitend op het congres is een studie over de bestuurskrachtmeting met o.a. prof. Kor­ sten verschenen. In het betreffende boek wordt een hoofdstuk aan de kwaliteitsmeting in de gemeenten Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg besteed. Die studie zal u niet ontgaan zijn. In de SGPbijdrage refereren wij onder andere ook aan die studie.Wij belichten eerst heel kort een aantal aspecten die wij vervolgens in relatie tot het GS-besluit en het voorliggende Statenvoorstel brengen. Bestuurskracht is een relatief begrip. Het gaat daarbij om de realisering van de gemeentelijke opgave met de beschikbare kwaliteiten en middelen. Daarbij denken wij aan financiën, personeel, ruimte, bestuur e.d. De kwaliteitsmeting van bestuurskracht behelst, naar de mening van de SGP-fractie onder andere, daarmee de functies van bestuurder, dienstverlener, medeoverheid en de (vernieuwende) organisatie. De kernwaarden operationele kwaliteit, bestuurlijke en beleidsmatige kwaliteit en weerbaarheid vormen daarin het kader.

De drie gemeenten kennen verschillende samenwerkingsverbanden. Hiermee zijn deze gemeenten niet uniek. Eén van deze was het samenwerkingsverband Vallei-in- Perspectief (ViP). Samen met Barneveld, Nijkerk, Leusden en de provincies Utrecht en Gelderland is een niet-vrijwillige samenwerking op projectbasis ingezet. In de toelichting van de beide GS'en wordt in de motivatie van Scherpenzeel daaraan gerefereerd. De samenwerking zou duren tot I januari 2007; echter op 20 november 2007 wordt deze, t.g.v. de Barneveldse houding, ontbonden. Scherpenzeel participeert ook in andere verbanden. Men komt steeds weer tot de conclusie dat het uitbouwen van netwerkrelaties belangrijk is. Dit is een interessant gegeven!

De samenwerking lukt in november 2007 niet. DeViP-samenwerking wordt ontbonden en vervolgens doen twee gemeenten een maand later een hartstochtelijk beroep op de provincies om te mo gen fuseren. De SGP kan in dit scenario weinig lijn trekken en brengt dat direct ir verband met de eerdere pogingen rondom de fusie van de drie gemeenten.Wellicht kunt u vanuit de participatie en ondersteunende rol van Gelderland binnen deViP-samenwerking hierover een paar wezenlijke opmerkingen plaatsten. Immers, wanneer de arhi-procedure met al lerlei mitsen, maren en voorwaarden wordt ingezet, waarbij wij nu reeds weten dat deze niet het gewenste resultaat oplevert, dan zegt dat ook iets of veel (? ) over de provinciale bestuurskracht in beleidsvoerend vermogen.

Vanuit Provinciale Staten moeten wij nie' willen dat de overwegingen een zwaktebod zijn in de besluitvorming van het sta tenbesluit. Om die reden stelt de SGPfractie dat de overwegingen om te komen tot een arhi-procedure, in het verlengde van de voorwaarden die door Renswoude en door Scherpenzeel zijn verwoord, reden zijn dat er geen of onvoldoende draagvlak voor de fusie van deze drie gemeenten is. Immers, Renswoude geeft aan zelfstandig te willen bli, ven dan wel een samenwerkingsconstructie te willen aangaan met een grotf re gemeente. Hierin is Barneveld, gelet op het karakter van de gemeente, een zeer goede optie, en naar onze mening de beste oplossing waarbij tegelijk de provinciale grens keurig recht getrokkei kan worden. Daarnaast heeft Scherpenzeel heel nadrukkelijk verwoord dat indien RSW of RSW+ geen realiteit is, dar de arhi-procedure gestopt moeten wor den. Deze overwegingen, door de gemeenten zelf aangereikt, zijn voor de SGP-fractie de aanleiding om tegen het ontwerpbesluit te stemmen. Het punt dat wordt overwogen heeft dermate verstrekkende gevolgen ten aanzien van de gewenste zelfstandigheid /an de gemeente Renswoude c.q. de gestelde voorwaarde van Scherpenzeel, dat /vij van mening zijn dat ook de provinciae overheid zich verre moet houden van deze niet door onderaf gedragen procedure."Het merendeel van de Staten vond het /oorstel om een arhi-procedure te stareen een goed initiatief. De SGP, PvdD, SP ; n Groep van Bergen steunden uiteindeijk het voorstel niet.

Culturele infrastructuur

n het coalitieakkoord is tien miljoen iuro beschikbaar gesteld om de culturele •ifrastructuur te verbeteren. ng. N. Zondag merkte bij dit onderwerp ; .a. het volgende op: De SGP draagt het bewaren van ons ultureel erfgoed een warm hart toe.Wij ijn dan ook content met de extra bijrage voor het Regionaal Archief Rivieïnland van € I 30.000. Vij hebben in de commissievergadering naar voren gebracht dat wij principiële ïzwaren hebben tegen de realisering m nieuwe huisvesting van omroep Gelerland In de St.-Jozefkerk.Wij vinden u de provincie en de gemeente Arnm daarom een bestemming moeten eken die past bij het karakter van een : rk (zie ook de aanvraag Synagoge in El-

'ij moeten helaas toch enkele kritische nttekeningen maken over het theaterbeuren en de poppodia. De mens heeft n taak de schepping te ontwikkelen en gelijk te bewaren. Daarvoor zijn in de bel normen en waarden genoemd. Als rste noemen wij de waarde van rust. : arom zet de SGP-statenfractie zich in > or de zondag als wekelijkse rustdag, larop de christelijke kerk de opstanig van Christus gedenkt. Daarmee ^rdt de lijn van een rustdag na de hepping doorgetrokken, een dag aan ' ods dienst gewijd. Zeker in deze tijd isn rustdag in de week ook sociaal een c oot goed, waarop wij zuinig moeten z; jn. De SGP hecht zowel vanwege het t-m als het ander zeer aan zondagsrust t I -heiliging. U zult begrijpen dat wij daarom niet mee kunnen gaan met de festivals en andere activiteiten die op coze dag plaatsvinden.

Ook hebben wij principiële bezwaren tegen popmuziek. Muziek kan bijdragen aan de levensontplooiing van de mens, waarmee hij of zij God de eer geeft.Wij denken aan de psalm: "Het ruime hemelrond, verkondigt met blijde mond, Gods eer en heerlijkheid."Muziek kan echter ook gebruikt worden in dienst van de mens, tot verheerlijking van zichzelf. Dat betekent dat wij als Provinciale Staten normen behoren aan te leggen met betrekking tot muziek en podiumkunsten. Popmuziek heeft de intentie om los te maken van God, en gaat soms ook gepaard met drank- en drugsmisbruik.

Al deze zaken geven de mens een leegte, zodat vergeten wordt waarom de mens op aarde gezet is. Laten wij samen nadenken welke waarden wij mee moeten geven. Dit is niet vrijblijvend; anders zal de sociale cohesie waarnaar wij streven niet bereikt worden, maar zal de individualisering alleen maar toenemen."

Ruimte, regie en rekenschap

Dit is de titel van het rapport van de gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies (commissie Lodders). Onze fractievoorzitter, ing. Klein, merkte hierbij op: "Ruimte, regie en rekenschap. De SGPstatenfractie geeft voor ruimte de begrippen mogelijkheden en vertrouwen; voor regie gezag en bevoegdheid; en voor rekenschap verantwoorden en toezicht houden. En toch zit er geen hiërar­ chie in de bestuurlijke lagen, zo is de mening van de commissie Lodders. Even kreeg ik de indruk bij datgene wat zojuist naar voren is gebracht dat wij met het huis van Thorbecke bezig zouden zijn en eigenlijk een plaatsje zouden moeten hervinden voor de provinciale bestuurslaag. En dat kan zo zijn, maar de bedoeling van de commissie Lodders is natuurlijk veel meer geweest om kaders te scheppen van doelen en financiële voorwaarden, waarmee je aan de slag kunt als provincie zelf.

Vanuit dat aspect heeft de SGP-statenfractie een mening gevormd.Wij willen opmerken dat de bestuurlijke drukte tussen de overheden door ons wordt onderkend (en door wie niet). Er wordt dan helaas meer gekeken naar het voldoen aan de uitvoeringsregels dan naar het bereiken van de maatschappelijke resultaten die wij met elkaar beogen. Dat geconstateerd hebbend, samen met de commissie Lodders maar ook met het college van GS, moeten wij zorgvuldig aan oplossingen gaan werken.

Voor het creëren van meer beleidsruimte voor decentrale overheden (centraal wat moet, decentraal wat kan) heeft onze provincie op meerdere terreinen al gekozen. Omdat het gaat over de afstemming tussen rijk, provincies en gemeenten is het op dit moment jammer dat er naast de commissie Lodders nog een aparte interbestuurlijke taakgroep gemeenten is ingesteld, en dat deze pas in juni 2008 haar rapport zal uitbrengen. Een totaal en integraal rapport zou meer helderheid kunnen geven. Kijkend naar de aanbevelingen van het

college van GS merken wij de volgende discrepantie op met betrekking tot het sociaal-maatschappelijk domein: U als college van GS gaat heel nadrukkelijk deze taak benoemen, en gelet op het coalitieakkoord bent u dat ook verplicht. Maar wij kunnen ook constateren dat wanneer het sociaal-maatschappelijk domein buiten het gezag en de verantwoordelijkheid van de provincie geplaatst wordt, wij als provincie keuzes moeten maken: of wij gaan dit domein uit maar dan doen wij tekort aan het collegeprogram, of wij blijven onze huidige taken onverminderd uitvoeren met mogelijkheid van inperking van financiële rijksmiddelen. Bij aanvaarding van de decentralisatievoorstellen van de commissie Lodders zullen wij voor deze afweging gesteld worden."

H.Wobben, SCP-statenfractie Gelderland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

Nieuws vanuit Gelderland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken