Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene beschouwingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene beschouwingen

13 minuten leestijd

NET ALS VORIGE JAAR VERLIEPEN DE ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN OVER DE TROONREDE EN DE BEGROTINGSHOOFDSTUKKEN BUITENGEWOON VOOR­ SPELBAAR. DE REGERINGSPARTIJEN WAREN VOL LOF OVER HET KABINET, MET DE CU VOOROP. DE OPPOSITIE DAARENTEGEN VOND HET ALLEMAAL MAAR NIKS, MET ALS HARDSTE SCHREEUWER GEERT WILDERS VAN DE PVDV. DAARTUSSENIN STOND DE SGP. VRIJ EN 'ONVERVEERD': VRIJ OM TE ZEGGEN WAT WE OP ONS HART HEBBEN EN NIET BENAUWD OM TEGEN DE MEERDERHEID IN TE GAAN.

Het is, ook voor de SGP-Kamerfractie, altijd een hele puzzel om uit de talrijke plannen en beleidsvoornemens er een paar te selecteren om tijdens de algemene beschouwingen op in te zoemen. Welk onderwerp behandel je wel, en welk onderwerp laat je liggen.Vijftien minuten spreektijd is als het gaat om de totale Rijksbegroting wel erg weinig. Uiteindelijk viel de keuze uit zoals die hieronder te lezen is in de (bijna onversneden) bijdrage van Van der Vlies. Na een algemene inleiding over de aanvankelijk hoge verwachtingen van dit kabinet, werd er onder meer stilgestaan bij thema's als de absurd hoge alcoholconsumptie, de dreigingen van de islam, het werk in de zorg, de positie van gezinnen en de kinderopvang. Om slechts een kleine greep te doen.

Koers en kompas

Van derVlies: "Wie wil er niet vooruit in het leven? Iedereen wil vooruit. Daar is niets mis mee, integendeel. Iemand heeft uitgerekend deze week tot'week van de vooruitgang' benoemd. De vraag die wij hier moeten beantwoorden, is of het voorgenomen regeringsbeleid daarbij wel helpt of juist niet.Vaak wordt gezegd dat wij door onze politieke bijdragen ons land en de wereld een beetje beter willen achterlaten dan wij die aantroffen. Daarbij gaat het op z'n minst ook om de richting van deze veranderingen, om koers en kompas dus! Wat de een vooruitgang vindt, wordt door de ander mogelijk als achteruitgang ervaren. Het huidige vooruitgangsgeloof, met een horizon die vooral bestaat in materieel geluk, is trouwens veel te arm.

De verwachtingen waren bij het aantredenvan dit kabinet hoog gespannen, ze­ ker bij ons, niet in het minst door de deelname van twee christelijke partijen aan de coalitie. Dat zijn twee van de drie coalitiepartijen. En inderdaad, in het coalitieakkoord en later in het beleidsprogramma zaten punten waar wij warm van werden. Er waren nogal wat goede voornemens, waarvan wij toen zeiden: goed. Nu moet het er echter dan ook wel van komen! Wij zijn anderhalfjaar verder. Zeker, er gebeurt van alles, maar het kost ons nu en dan moeite om onze aanvankelijk warme gevoelens op temperatuur te houden. Immers, helaas zijn er koude douches te over: adoptie door homoparen, een ruime kabinetsdelegatie op de GayPride, meer mogelijkheden voor embryoselectie, het prostitutiebeleid nog niet ingeperkt, porno op de publieke omroep, gewetensbezwaarde trouwambtenaren nog steeds vogelvrij en het duomoederschap versoepeld. Juist bij deze kwesties hadden wij op een andere koers hadden gehoopt van uitgerekend dit kabinet.Waar gaat dit kabinet nu eigenlijk voor? Natuurlijk: Samen werken, samen leven. Wat is echter de immateriële inzet? Bijvoorbeeld op de thema's sociale cohesie, gemeenschapszin, verantwoord burgerschap. De een heeft het over'niksigheid' en de ander over een 'fletse uitstraling'. Wat is daarop het daadkrachtige antwoord? Een nieuw elan is hard nodig.

Grote verhalen

Het onbehagen in de samenleving over de prestaties van de politiek en het gezag en de daadkracht van de overheid neemt eerder toe dan af. De cultuursocioloog Gabriel van den Brink stelde onlangs dat wij weer op zoek moeten naar het grote verhaal. Daar hebben burgers weer behoefte aan, omdat hun dat motiveert en inspireert. In culturele zin kent ons land een te grote diversiteit, stelt hij. Er is meer verbondenheid nodig aan elkaar en met het grote geheel. We hebben een publieke moraal nodig. En juist die hebben wij volgens hem aan de wolven gevoerd. Nu zoekt iedereen het zelf maar uit.

Er is dus weer een groot verhaal nodig. Ons grote verhaal is de verwijzing naar het enige zuivere kompas van hetWoorc van God, de Bijbel en Zijn Tien Woorder land en volk tot zegen. Dit kompas te volgen - en dat wordt van ons allen gevraagd - is pas echt vooruitgang. Het zoi werkelijke geborgenheid bieden aan alle burgers. De oproep ertoe is echter niet vrijblijvend. De consequenties moeten worden getrokken. Als wij dat doen, is daaraan Zijn zegen verbonden. Maar de andere kant van die medaille is dat als di 'navolgen' uitblijft, het ergste valt te vrezen.

Onze politieke overtuiging is geworteld in de joods-christelijke traditie en de Bijbelse boodschap voor het persoonlijke en openbare leven. Een zegen voor onszelf en ons land.Wie zal ontkennen dat onze jachtige en gestreste samenleving behoefte heeft aan de zondag als haven van rust? Wie durft eigenlijk af te dingen op de beschermwaardigheid van alle geschapen leven? Wie is er nog blind voor dat er op het punt van moreel besef een grote slag geslagen dient te worden als het gaat om gezagsverhoudingen en omgangsvormen? Het is toch de omgekeerde wereld als bijvoorbeeld aan hulpverie ners politiebegeleiding moet worden meegegeven om agressie en geweld te voorkomen! Wij zijn veel te toegeeflijk geworden.Wij moeten eens doorpakken Dat zou pas vooruitgang zijn! Wil het ka binet bijvoorbeeld insteken op ondersteuning van de gastlessen van de Bond tegen het vloeken?

Onze politieke overtuiging is geworteld in de joods-christelijke traditie en de Bijbelse boodschap voor het persoonlijke en openbare leven. Een zegen voor onszelf en ons land.Wie zal ontkennen dat onze jachtige en gestreste samenleving behoefte heeft aan de zondag als haven van rust? Wie durft eigenlijk af te dingen op de beschermwaardigheid van alle geschapen leven? Wie is er nog blind voor dat er op het punt van moreel besef een grote slag geslagen dient te worden als het gaat om gezagsverhoudingen en omgangsvormen? Het is toch de omgekeerde wereld als bijvoorbeeld aan hulpverie ners politiebegeleiding moet worden meegegeven om agressie en geweld te voorkomen! Wij zijn veel te toegeeflijk geworden.Wij moeten eens doorpakken Dat zou pas vooruitgang zijn! Wil het ka binet bijvoorbeeld insteken op ondersteuning van de gastlessen van de Bond tegen het vloeken?

Ik denk ook aan schade en overlast doo overmatig gebruik van alcohol en van drugs. Natuurlijk, eigen verantwoordelijk heid eerst. Daar waar aan de orde dragen ook ouders die. Wij moeten veel he! derder maken dat wij jong en oud in voorkomende gevallen gewoon een maa opleggen en aanpassing afdwingen.Wij moeten af van het cultuurtje dat er toch eindeloos genoten en gedronken moet kunnen worden. Moed en lef zijn er voor nodig om ook dit aan te pakken.

Islam

De AIVD heeft recent aangegeven dat de terroristische dreiging uit radicaalislamitische hoek in ons land substantieel is toegenomen. Dat betekent opnieuw de zware verantwoordelijkheid om het debat over de groeiende islam in ons land eerlijk en open te voeren. Na Fitna is het debat over de islamisering welhaast stil gevallen. Sterker, sommige bewindslieden stralen uit dat deze islamisering over ons zal komen en dat de consequenties daarvan moeten worden aanvaard: feestdagen, huwelijksrecht, polygamie enzovoort. Ook het bredere debat over waarden en normen hoort hier bij. Kunnen wij daartoe verdergaande voorzetten van het kabinet verwachten en zo ja, welke? Ook in internationaal verband zien wij de invloedsferen van de radicale islam snel groter worden, bijvoorbeeld in delen van Afrika. (...) In dit verband roep ik de regering op tot een krachtige houding ten opzichte van islamitische regimes op momenten dat zij bijvoorbeeld oproepen tot vernietiging van de jubilerende staat Israël of aanzetten tot demoniseren van hun aartsvijand, de VS. Dat is iets waaraan wij nooit mogen wennen. Het is ook beschamend dat het antisemitisme steeds weer de kop opsteekt. (...)

Mijn fractie maakt zich er in toenemende mate zorgen over dat de Europese Unie zich meer en meer lijkt te storten op de gelijke behandeling en non-discriminatie als thema. Nederland kent op dit aangelegen terrein relatief uitgebalanceerde wetgeving waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de eigen traditie. Het mag noch kan zo zijn dat ons systeem wordt gefrustreerd door Europese initiatieven, nu actueel voor 'buiten de werkvloer'. Dit is toch typisch een terrein waarvan wij helder moeten zeggen dat niet de Europese Unie, gedachtig het subsidiariteitsbeginsel, maar nationale overheden aan zet zijn? (...)

Schiet niet op

Wij nemen graag aan dat de bewindslieden van Volksgezondheid, welzijn en sport hun uiterste best doen om hun beleidsterrein vooruit te helpen: kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid.Toch schiet dat nog niet echt op. Elke keer weer wordt het uitgezette beleid overschaduwd door negatieve ervaringen van wachtlijsten, bureaucratie, een overmaat aan controlezucht en dergelijke. Hoeveel spoeddebatten zijn er in het achterliggende jaar al niet gewijd aan de wachtlijsten in de thuiszorg en in de jeugdzorg en aan de prijsvorming rondom medicijnen en medische dienstverlening? (...) Waarom kunnen ze in België blijkbaar wel wat hier maar steeds niet lukt, op deze punten althans?

Wij moeten niet alles willen controleren, met alle rompslomp van dien. Een thuiszorg- of verpleeghuismedewerker wil iets voor de medemens betekenen, niet per handeling de minuten klokken. Deze verschraling leidt tot onvrede en ergernis. Wij horen helaas te vaak schrijnende verhalen en wij zijn dit meer dan moe. Het gaat niet allereerst om productiecijfers, maar om mensen in kwetsbare omstandigheden. Er moet een overtuigende omslag worden bereikt. Dit hardnekkige probleem is departementoverstijgend....

Met meer dan gewone belangstelling zien wij uit naar de toegezegde gezinsnota, die nog dit jaar, naar ik heb begrepen oktober aanstaande, verschijnt. Een goed en positief gezinsbeleid is immers urgent als wij veel maatschappelijke problemen willen oplossen.

Het gezin is en blijft de hoel< steen van onze samenleving. De definitie van 'gezin' luistert nauw, daaraan zitten principiële kanten. Het mandaat van de overheid om in te grijpen in gezinssituaties, maar ook de grenzen daarvoor, vragen om precisie. Het ontmoedigen van echtscheiding, vooral met het oog op de kinderen, moet, zoals toegezegd, in deze nota concrete instrumenten krijgen.Wij hopen vurig dat deze nota op dit aangelegen beleidsterrein vooruitgang - en dan echt in de goede richting - mogelijk maakt. Het is immers uiterst urgent dat opnieuw wordt geïnvesteerd in de opvoeding van onze kinderen en in de begeleiding van onze jeugd.

Kind

Hieraan raakt uiteraard het beleidsterrein van de kinderopvang. Daarop moet worden bezuinigd. Dat kan ook.Tweeverdieners kunnen immers veel meer dan nu gebeurt, worden aangesproken op hun eigen financiële bijdrage. Bovendien moeten niet de kosten, maar het belang van het kind centraal staan in deze discussie. Het is veruit het beste als ouders hun kinderen zelf verzorgen. Daarom zou mijn fractie er in elk geval groot bezwaar tegen maken als het uiteindelijk zo uitpakt dat de informele kinderopvang en het gastouderschap, waarvoor wij in verhouding voorkeur hebben, het nakijken hebben. Uit het op 5 september gepubliceerde onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat jonge kinderen zich bij gastouders veel meer op hun gemak voelen dan op kinderdagverblijven. Dat verbaast ons niets! Daaraan moeten wij consequenties verbinden. Het kindgebonden budget, mits breed ingericht en ge- '.'oed, biedt grote kansen. (...)

Hokken en keten waar veel alcohol wordt gebruikt, zijn een belangrijk jeugdprobleem. Juist bij dit thema blijkt de veri< okering tussen de betrokken partijen groot te zijn. Dat is toch te gek voor woorden? Waarom maakt het kabinet niet nog meer haast om te komen met een integrale aanpak van dit probleem? Ook het aanbod van alcohol moet nu eindelijk eens echt aangepakt worden. De maatregelen van het kabinet tot nu toe zijn onvoldoende.Tegen prijsacties wordt nauwelijks opgetreden en een effectief reclameverbod ontbreekt. Alcohol is op te veel plaatsen verkrijgbaar. Daarom zullen wij tijdens de komende begro­ tingsbehandeling concrete voorstellen doen om dit probleem echt eens aan te pakken.

Platteland

De aanbevelingen van de commissie- Veerman worden overgenomen. Dat is terecht, want het gaat om een majeur probleem.Toekomstgericht overigens; 'Geen paniek, wel snelle actie' was het adagium van de heer Veerman toen hij zijn rapport presenteerde. (...) Er is ook een visie op de Randstad gepresenteerd tot 2040.Wij gaan daarover graag in gesprek. Wij willen nu wel markeren dat het platteland en regionale steden niet in onzekerheid mogen verkeren. Ons voorstel is om het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten -de zogeheten PI O - een status te geven als overlegpartner, vergelijkbaar met die van de grote steden en de middelgrote steden, respectievelijk de G4 en G31. Ook het behoud van het voorzieningenniveau van kleine kernen verdient blijvend aandacht.

De agrarische sector en de visserij verdienen voluit de steun van de samenleving. Zij brengen ons dagelijks voedsel. Bovendien ontlopen zij hun verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid, niet. Maar de boeren en vissers moeten hiervoor wel een reële kans behouden. Bepaalde milieugroepen dienen in dit licht een pas op de plaats te maken. Gewraakte acties als van Wakker Dier, Greenpeace en Vogelbescherming Nederland moeten worden aangepakt.' Het gaat niet om de doelstellingen van deze clubs sec, maar wel om hun acties. Wij kennen allemaal de actualiteit. Dat gaat mijn fractie veel te ver. De visserij en de landbouw gaan daar te zeer onder gebukt en zijn in de gevarenzone gekomen. Dat moeten wij niet laten gebeuren.

(Kern)energie

(...) Energie is weer'hot'. Het accent ligt nu op de beschikbaarheid en dat is terecht. Stijgende energieprijzen, eindige voorraden fossiele brandstoffen en mogelijke energieconflicten nopen tot actie. De spierballentaai van Rusland in de af­ gelopen weken was een duidelijk signaal. Een intensieve discussie moet in concrete actie uitmonden.Wat mijn fractie betreft staat het slot op de bouw van een nieuwe kerncentrale ter discussie: niet over drie jaar, maar nu. De laatste brief daarover van het kabinet, vond ik dan ook niet onverstandig. Laat Delta^ maar met een aanvraag komen. Die zal netjes worden beoordeeld. Zo hoort het ook. De conclusie van die discussie moet zijn of de bouw al dan niet doorgaat. Daarover is nog geen uitspraak. Wij moeten die discussie aan willen gaan, al zal die veel tijd in beslag nemen. Ik liet mij informeren en heb begrepen dat de aanlooptijd vijf, zes of zeven jaar zal zijn. Als wij daaraan pas na deze kabinetsperiode beginnen en tot de conclusie komen dat wij die richting op moeten als interim-oplossing voor de energiebalans, zouden het verloren jaren geweest kunnen zijn.

Koopkracht

De koopkrachtdiscussie is altijd dominant. Belofte maakt schuld. Niemand mag er in koopkracht op achteruit gaan. Wij willen allemaal vooruitgang. Ik vraag bijzondere aandacht voor de inkomenspositie van eenverdieners en die van chronisch zieken en/of gehandicapten en sommige ouderen.Van een christelijk-sociaal kabinet mag juist worden verwacht dat die groepen er relatief beter af komen dan bijvoorbeeld tweeverdieners. Ik sluit mij aan bij het weblog van de heer Slob waarin hij zich uiterst kritisch uitlaat over het pleidooi van premier Balkenende om arbeidsparticipatie te verheffen tot een morele plicht. Hij sprak van overwaardering van betaald werk en wees daarbij op het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat deed hij zojuist ook. Mijn vraag is heel simpel: als dat zo is, wat is dan de boter bij de vis? Ik rond af. Ik sla twee kleine puntjes over want ik begrijp het dringende verzoek van de voorzitter

Het woord 'vooruitgang' is regelmatig gevallen. Het gaat daarbij over de juiste koers en een zuiver kompas.Wij vinden die in een door de Bijbel genormeerde politiek, die wij dringend aanraden. Dat kan echt niet op eigen kracht, zoals minister Bos gisteren bij de presentatie van de Miljoenennota in de Kamer leek te suggereren. Hij weet toch met mij wel dat wij daarbij de zegen van God behoeven? Die wenst de SGP-fractie alle kabinetsleden en ook alle collega's van harte toe."

' Zie ook kader op pagina I I. ' Het nutsbedrijf dat de al bestaande kernenergiecentrale in Borssele exploiteert en erover denkt een tweede kerncentrale te bouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2008

De Banier | 32 Pagina's

Algemene beschouwingen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2008

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken