Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Utrecht op de kaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Utrecht op de kaart

7 minuten leestijd

De provincie is over het algemeen weinig zichtbaar in de media. Maar er zijn van die momenten dat de provincie meer dan gewoon op de kaart gezet wordt, zij het in negatieve zin. Bij de provincie Utrecht was dat een paar keer het geval, onder andere bij de bestuurscrisis. In dit artikel informeren wij u over de meest in het oog springende kwesties.

Crisis
Het jaar 2008 zal vooral in het geheugen blijven als het jaar van de crisis. Vlak voor de zomer zeiden de PvdA en de VVD het vertrouwen op in coalitiegenoot CDA. Het CDA zou te veel weifelen en belangrijke beslissingen uitstellen. Dit leidde tot een ware politieke rel en diverse pogingen om tot een nieuwe coalitie te komen. Binnen de VVD bleek het besluit om de coalitie te laten vallen echter niet unaniem, waardoor de fractievoorzitter en de vice-fractievoorzitter het veld moesten ruimen. De nieuwe fractievoorzitter ging vervolgens toch weer met het CDA in zee, maar nu werd de PvdA buiten de boot gehouden. De ChristenUnie werd vervolgens de nieuwe coalitiepartne r. tijdens de Statenvergadering van september vorig jaar kon het nieuwe college aantreden, nadat de formateur-bemiddelaar (dr. S.R.A. van eijck) zijn werk had gedaan. De PvdA-gedeputeerden De Wilde en Dekker maakten plaats voor de ChristenUnie-politici De Jong en Haak. Het collegeakkoord bleef bijna ongewijzigd, zij het dat de ChristenUnie expliciet aandacht vroeg voor de groep gewetensbezwaarden in de provincie die de zondag in ere willen houden. De SGP pleitte vanaf het begin voor een lijmpoging. toen dit niet mogelijk bleek en het aantreden als ‘next-bestoplossing’ overbleef, steunde de SGP ook deze coalitie. Op dit moment is de sfeer stabiel, maar zeker nog niet gezond.

RSW
Een actueel thema in de provincie is ook de herindeling van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. De Gelderse gemeente Scherpenzeel en de Utrechtse buurgemeente Woudenberg legden zoals inmiddels algemeen bekend is een verzoek bij de provincie neer om te mogen herindelen met Renswoude. Hieraan heeft de provincie gevolg gegeven door de procedure te starten. Renswoude (zowel het bestuur als de bevolking) zag dit niet zitten en ging liever een ambtelijke samenwerking met Veenendaal aan. De SGP-fractie heeft in de Staten het initiatief genomen om een motie in te dienen om de wens van Renswoude voor ambtelijke samenwerking nadrukkelijk te onderzoeken. Volgens het rapport van de Interprovinciale Commissie is samenvoeging van de drie gemeenten het beste alternatief, omdat deze drie gemeenten veel samenhang vertonen en dit de meeste kansen biedt om een goed kernenbeleid te voeren. Renswoude gaf zelf ook opdracht tot een onderzoek. Dit rapport bevatte echter de conclusie dat RSW geen toekomstbestendig alternatief is. er zouden eerst andere alternatieven onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld door Leusden toe te voegen aan mogelijke fusiepartners. Beide rapporten gaven verder aan dat ambtelijke samenwerking met Veenendaal op termijn zal leiden tot fusie, waardoor de zelfstandigheid van Renswoude sowieso in gevaar komt. De SGP in de Staten ziet veel in ambtelijke samenwerking. Nu dat echter niet gezien wordt als een toekomstbestendig scenario, beschouwen wij RSW als een goed alternatief. Deze drie gemeenten vertonen veel overeenkomsten als het gaat om identiteit (zo zijn er drie krachtige SGP-fracties) en gebiedskarakter. Inmiddels heeft de Interprovinciale Commissie haar definitieve standpunt neergelegd in het herindelingsadvies. De Staten van Gelderland en Utrecht zullen beide op 15 april a.s. hierover een standpunt innemen.

Polder
Een ander langlopend dossier is polder Groot Mijdrecht Noord. Al jaren is nagedacht over de toekomst hiervan. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar wat? elke ingreep heeft consequenties. Voor het gebied en niet minder voor de bewoners. In 2006/2007 zijn zes varianten ontwikkeld, variërend van ‘niets doen’ tot ‘plas’. De maatschappelijke onrust die dit alles teweegbracht (“de provincie wil een plas”), noodzaakte Gedeputeerde Staten om een onafhankelijke commissie in te stellen. Onder leiding van oud-minister Remkes deed deze commissie onderzoek en kwam tot de conclusie dat de provincie haar huiswerk niet voldoende heeft gedaan, al heeft ze de aard van de problemen wel juist aangepakt. Vervolgens gaf de provincie opdracht aan een aantal toonaangevende instellingen om aanvullend onderzoek te doen. Daaruit bleek dat er in het westelijk deel van de polder wel degelijk landbouw mogelijk is tot 2050. Al met al resulteerde dit in een voorstel van Gedeputeerde Staten om een zevende variant te gaan ontwikkelen, die financieel haalbaar, technisch mogelijk en duurzaam zou worden geacht. Daar zijn Gedeputeerde Staten inmiddels mee bezig. Half december vorig jaar heeft gedeputeerde Binnenkamp overigens het dossier overgedragen aan zijn collega-gedeputeerde De Jong om zo tegemoet te komen aan het wantrouwen dat bewoners tegenover hem hadden. Ook is een poging gedaan om een brede gebiedscommissie samen te stellen, maar daarvoor bleek te weinig draagvlak te bestaan bij de aangezochte partijen. Binnen een paar maanden zullen de Staten zich (opnieuw) uit moeten spreken over de te volgen strategie.

Fijnstof
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota van vorig jaar en de daaraan verwante algemene beschouwingen gaf onze fractie aan dat ze wel ideeën had over het op een goede en efficiënte manier inzetten van openbaar groen, zodat er fijnstofreductie plaatsvindt. Prompt nodigde gedeputeerde De Wilde onze fractie uit om deze ideeën met hem te delen. Dit resulteerde in een overleg, waarbij groendeskundige en SGP-raadslid in Veenendaal W. van Heteren zijn ideeën en visie op het gebruik van groen toelichtte. De - inmiddels afgetreden - gedeputeerde zegde toe dit een plek te geven in zijn beleid. De fractie nam vervolgens het besluit om zelf verder met dit onderwerp aan het werk te gaan en een notitie hierover te publiceren. Inmiddels is onze beleidsmedewerker hiermee aan de slag gegaan. Voor de zomer hoopt onze fractie met een notitie te komen en daarmee zowel de provincie als de raadsleden te bedienen.

Veiligheid
Een thema dat tijdens een werkbezoek aan Wijk bij Duurstede naar voren kwam is veiligheid. “Het eerste uur na een ramp is de burger op zichzelf aangewezen”, stelde de burgemeester van Wijk bij Duurstede, de heer Swillens. Wat is een ramp? De burgemeester definieerde die als volgt: “een ramp is een ongeval waarbij alle zekerheden één voor één wegvallen.” Hij noemde als voorbeeld van een gevaarlijke locatie het sluizengebied in zijn gemeente. Weinigen realiseren zich dat het een van de drukst bevaren waterwegen van Nederland is. Dat varen op zich gaat wel, maar het risico zit in alle andere manoeuvres, zoals laden, lossen en aanmeren. Volgens de burgemeester geldt voor heel de provincie Utrecht dat we de openbare veiligheid maar voor een klein deel kunnen waarborgen – in elk geval in veel mindere mate dan minimaal noodzakelijk is. Zonder paniek te willen zaaien, vervult een dergelijke boodschap de SGP-fractie met zorg. Alhoewel de gemeenten in vrijwel alle gevallen het bevoegd gezag zijn aangaande veiligheid, stelde de SGP tijdens de behandeling van de begroting toch een aantal vragen. Het is goed dat in de programmabegroting ook een passage gewijd is aan veiligheid, maar een beschouwing met betrekking tot de provinciale risicokaart wordt bijvoorbeeld gemist. Staan alle bedrijven die onder het BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) vallen op deze kaart vermeld? Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er in de provincie Utrecht gevestigd? Zijn van alle BRZO-bedrijven recente QRA’s (Kwantitatieve Risico Analyses) gemaakt? Hebben alle daarvoor in aanmerking komende bedrijven een up-to-date goedgekeurd rampenbestrijdingsplan? Beschikt de provincie over een overzicht van gemeenten die een risicovol bedrijf binnen hun grenzen hebben, waarvan het wenselijk is dat deze in het kader van de veiligheid uitgeplaatst wordt? Het ging de SGP op dat moment niet om de exacte antwoorden op deze vragen, maar de fractie verzocht de commissaris (die portefeuillehouder is) om het thema ‘veiligheid’ op korte termijn in de commissie Bestuur, europa en Middelen te agenderen. Deze toezegging kwam er en zo zal dit onderwerp binnenkort besproken worden.

Jaarverslag
Voor meer informatie, standpunten, foto’s en nieuws kunt u kijken op www.sgputrecht.nl. Ook is het mogelijk het onlangs uitgegeven jaarverslag over het jaar 2008 te downloaden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 2009

De Banier | 24 Pagina's

Utrecht op de kaart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken