Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering SGP

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarvergadering SGP

13 minuten leestijd

Het Algemeen Reglement van de SGP bepaalt dat te behandelen voorstellen ten minste twee maanden voor de algemene vergadering aan de kiesverenigingen moeten worden toegezonden en dat die als regel ook worden gepubliceerd in De Banier. Zoals gebruikelijk wordt ook de agenda met de overige bijlagen geplaatst.

Aan de kiesverenigingen wordt voor elke afgevaardigde medio maart een brochure toegezonden waarin onder meer is opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening over 2009 en een accountantsverklaring. Die stukken worden dus niet in De Banier opgenomen.

Agenda 89e jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

D.V. te houden op zaterdag 27 maart 2010 in het hoornbeeck College, utrechtseweg 230 te Amersfoort,
tel. 033 - 468 08 08. Aanvang: 9.30 uur

Agenda
1. Aanvang: 9.30 uur.
1.1 Opening door de partijvoorzitter, ds. A. van Heteren.
1.2 Telefax aan H.M. de Koningin.
1.3 Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.

2. Vaststellen van het verslag van de op 14 maart 2009 gehouden Algemene Vergadering (zie bijlage 3 van het Jaarverslag 2009).

3. Jaarverslag 2009.
3.1 Vragen naar aanleiding van het Jaarverslag 2009 (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering per brief of e-mail worden toegezonden aan het Hoofdbestuur).
3.2 Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop (strekt tevens tot decharge van het Hoofdbestuur).

4. Rondvraag (vragen kunnen uiterlijk tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering per brief of e-mail worden toegezonden aan het Hoofdbestuur).

5. Rede van ir. B.J. van der Vlies, voorzitter Tweede Kamerfractie.

6. Aanwijzen lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 2011 (zie Bijlage C).

7. Mededelingen.

PAUZE

8. Uitslag van de (her)verkiezing van leden van het Hoofdbestuur (zie Bijlage B).

9. Toespraak van mr. C.G. van der Staaij ter aanvaarding van het lijsttrekkerschap.

10. De financiële crisis heeft de overheidsfinanciën hard geraakt. De komende jaren moet de broekriem flink aangehaald worden. Het kan niet anders of er moeten maatregelen getroffen worden die een ieder van ons raken. Kan de hypotheekrenteaftrek overeind blijven? Hoe moet het met de studiefinanciering? Moet de AOWleeftijd echt omhoog? Moeten we nog hogere lasten voor de zorg gaan betalen? Kan er niet gesneden worden in allerlei uitgaven die eigenlijk weggegooid geld zijn? De kunst is om een evenwichtig pakket in het nieuwe verkiezingsprogramma op te nemen dat de lasten eerlijk verdeelt. Op de partijdag wil de verkiezingsprogrammacommissie die het Hoofdbestuur heeft ingesteld graag van gedachten wisselen over mogelijkheden die de commissie momenteel onderzoekt. Het Hoofdbestuur vindt dat belangrijk, omdat er keuzes gemaakt moeten worden die niet gemakkelijk zijn. Graag laten wij uw mening bij het maken van die keuzes meewegen. Na een inleiding van prof. dr. E. Dijkgraaf vindt een forumdiscussie plaats onder leiding van W. Kolijn. Van het forum maakt verder ook mr. C.G. van der Staaij deel uit. De van plaatselijke kiesverenigingen ontvangen suggesties komen dan eveneens aan de orde.

11. Partijvoorzitter spreekt woorden van dank en staande toezingen van parlementariërs.

12. Slotwoord en sluiting door ds. C.A. van Dieren (12.55 uur).

Er wordt aan het eind van de ochtend, aan de uitgang, één collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van de partijdag.

Het Stembureau bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
dhr. A.J. van der Maas, Prelaatweg 26, 4363 NE Aagtekerke

Leden:
dhr. M.P. Slootweg, Schinkelweg 77, 2712 BA Zoetermeer
dhr. K. Bos, Westerkerksteeg 17, 1601 NT Enkhuizen
dhr. H. Compagner, Nieuwendijk 5a, 8028 RS Zwolle
dhr. G.C. van Brummelen, Tuinstraat 51, 1506 VW Zaandam
dhr. M.C. de Jong, Achterbroek 103a, 2825 NG Berkenwoude
dhr. M. Bruinooge, Rijksweg 79, 4416 BC Kruiningen
dhr. A.G. Vlot, Planterslaan 26, 3956 VX Leersum
dhr. J. Bok, Maarten van Rossumweg 25, 5307 HC Poederoyen

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij,

ds. A. van Heteren, partijvoorzitter
W. Kolijn, algemeen voorzitter
drs. P.A. Zevenbergen, secretaris

Graag vragen wij uw aandacht nog voor het volgende:
1. De leden mogen de plaatsen die zijn bestemd voor de afgevaardigden en de genodigden niet bezetten. Aan de afgevaardigden wordt gevraagd de plaatsen van de genodigden niet in te nemen. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal hebben plaatsgenomen, hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht het aantal stemgerechtigde leden af te vaardigen zoals bedoeld in artikel 34 van de partijstatuten. Iedere afgevaardigde moet in het bezit zijn van een oranje kaart. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan!

3. De afgevaardigden leveren bij aankomst de (ondertekende) oranje kaart in, waarna zij stembiljetten (voor verkiezing leden Hoofdbestuur én lijsttrekker) en een toegangskaart ontvangen. De in te vullen stembiljetten moeten vervolgens worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde kisten in de hal.

4. Elk lid van de partij heeft toegang tot de jaarvergadering, mits hij in het bezit is van een geldige (grijze) toegangskaart. toegangskaarten moeten vooraf door de plaatselijke kiesvereniging worden besteld – ook de kaarten voor de afgevaardigden – en kunnen dus niet ter plaatse worden verkregen.

5. Een ieder wordt verzocht zich te houden aan de aanwijzingen van de leden van de regelingscommissie. In het gebouw van het Hoornbeeck College mag niet worden gerookt.

6. Aan het eind van de ochtend wordt aan de uitgang één collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

7. Voor een aantal bezoekers van de partijdag is het mogelijk om gebruik te maken van een lunch. Dit geeft een extra mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek na afloop van de partijdag. Deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding en tegen betaling van € 17,50 per persoon. Aanmelding kan alléén plaatsvinden per plaatselijke kiesvereniging (dus niet individueel). Zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aanmelding stopgezet. Het totaal per kiesvereniging verschuldigde bedrag wordt in één keer gefactureerd, waarbij restitutie bij niet-deelname om welke reden dan ook niet mogelijk is. In tegenstelling tot andere jaren worden er géén lunchpakketten uitgereikt.

Korte toelichting op begroting 2010
De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting van 2009 en 2010 zijn de volgende:
• de personeelskosten dalen omdat in vergelijking met de begroting van 2009 een aantal inmiddels ingevulde vacatures qua salaris lager uitvallen en omdat er minder gebruik gemaakt zal worden van het inlenen van extern personeel;
• de afschrijvingskosten zijn toegenomen als gevolg van forse investeringen in 2009 in vooral de automatisering;
• de kosten voor public relations blijven in totaal gelijk. De PR-kosten zelf stijgen door extra beurzen in vergelijking met 2009, door ledenwerving en extra bestellingen van promotiemateriaal in de aanloop naar de tweede Kamerverkiezingen in 2011;
• de verkiezingskosten zijn minder omdat aan gemeenteraadsverkiezingen geen hoge kosten verbonden zijn;
• de kosten van De Banier dalen omdat de drukkosten naar verwachting lager zullen zijn;
• de kantoorkosten nemen toe door een stijging van onderhouds- en licentiekosten als gevolg van de in 2009 gedane investeringen;
• de algemene kosten zijn lager omdat de kosten aan juridische ondersteuning gedeeltelijk wegvallen;
• de bijdrage aan de Guido de Brès-Stichting stijgt eenmalig door urenuitbreiding (en daarmee salaris);
• de bijdrage aan de SGP-jongeren daalt ten opzichte van 2009. Toen was er een eenmalige extra bijdrage ten behoeve van het jubileumjaar van de jongerenorganisatie;
• de ledeninkomsten stijgen omdat de ledenbijdrage volgens het in maart 2009 door de partijdag genomen besluit verhoogd wordt van € 13,50 naar € 15,00;
• de giften nemen toe door gerichte giftenacties;
• de overige opbrengsten nemen toe in verband met de rijkssubsidie voor scholing en de daarvoor te vragen eigen bijdrage;
• de rentebaten dalen omdat het rentepercentage in 2009 behoorlijk is gedaald;
• de rijkssubsidie daalt door bezuinigingen;
• in 2007 is een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van verkiezingen. Deze reserve is tot stand gekomen door giften in de subsidieloze jaren. In 2010 valt een deel hiervan vrij.

Mededeling over ledenbijdrage 2010 en volgende jaren
In de op 14 maart 2009 gehouden algemene vergadering (partijdag) is de ledenbijdrage voor 2010 vastgesteld, inclusief de jaarlijkse indexatie daarvan.

De ledenbijdrage voor 2010 is toen vastgesteld op € 15,00 (was € 13,50). Met ingang van 2011 wordt de ledenbijdrage jaarlijks verhoogd met € 0,50, met dien verstande dat na elke drie jaar door het Hoofdbestuur aan de algemene vergadering wordt meegedeeld hoe de vastgestelde indexatie van € 0,50 per jaar zich verhoudt tot de feitelijke ontwikkeling van de (loon)kosten in die jaren en op basis daarvan – bij een verschil van € 0,50 of meer – de ledenbijdrage tussentijds per separaat voorstel wordt geactualiseerd (naar beneden of naar boven), waarna vervolgens de jaarlijkse verhoging met € 0,50 vanaf dit nieuwe “synchronisatiepunt” weer verder loopt. De eerste keer gebeurt dit D.V. in 2014 en vervolgens in 2017, etc.

Het voorgaande betekent dus dat de ledenbijdrage voor 2010 € 15,00 is, voor 2011 € 15,50, voor 2012 € 16,00 en voor 2013 € 16,50. In de D.V. medio maart 2013 te houden partijdag zal de ledenbijdrage voor 2014 (gewijzigd) worden vastgesteld indien en voor zover daar gelet op het voorgaande aanleiding toe is. Als dat niet het geval is, loopt de indexatie gewoon door.

Bijlage B
Verkiezing leden hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur stelt in de hierna vermelde gevallen de volgende kandidaten voor (telkens in alfabetische volgorde).

I. Aftredend en herkiesbaar, ds. D. Heemskerk
a. ds. C.J.P. van der Bas
Ds. Van der Bas, geboren op 26 maart 1960, is predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Hij heeft geen nevenfuncties behalve die aan zijn ambt van predikant verbonden zijn.
b. ds. D. Heemskerk
Ds. Heemskerk, geboren op 15 oktober 1951, is predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Hij is vanaf 1995 lid van het Hoofdbestuur. Verder is hij preses van de synode van de Hersteld Hervormde Kerk en bestuurslid van de Stichting Adullam.

II. Aftredend en herkiesbaar, H. Uil
a. dr. W. Fieret
De heer Fieret, geboren op 3 januari 1950, is lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij is lid van het College van Bestuur van het Hoornbeeck College en het Van Lodensteincollege. Verder is hij voorzitter van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut van de SGP.
b. H. Uil
De heer Uil, geboren op 5 september 1953, is diaken van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Zierikzee. Hij is gemeentearchivaris van Schouwen- Duiveland. De heer Uil is vanaf 1990 lid van het Hoofdbestuur en vicevoorzitter van de provinciale vereniging van de SGP in Zeeland. Verder vervult hij nog enkele aan zijn kerkelijke ambt verbonden nevenfuncties.

III. Aftredend en herkiesbaar, mr. M.J.W. Hoek
a. mr. drs. J.W. van der Ham
De heer Van der Ham, geboren op 6 januari 1971, is lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Hij is lid van het managementteam van de Directie Natuur, Landschap en Platteland van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Verder is hij voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de SGP in de gemeente Ouderkerk en 2e penningmeester van het bestuur van de provinciale vereniging van Zuid-Holland. Daarnaast maakt hij deel uit van een landelijke geschillen- en een beroepscommissie voor het reformatorisch onderwijs.

b. mr. M.J.W. Hoek
De heer Hoek, geboren op 17 augustus 1965, is ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Gouda. Hij is vanaf 2005 lid van het Hoofdbestuur. De heer Hoek is advocaat. Daarnaast vervult hij aan zijn kerkelijke ambt verbonden nevenfuncties, is hij lid van een bezwaar- en beroepscommissie functieordening bij Driestar educatief, vertrouwenspersoon voor een reformatorische school voor speciaal onderwijs, lid van verenigingen voor arbeidsrecht en van ondernemersverenigingen. tot slot is hij voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de SGP in de gemeente Gouda.

Bijlage C
Aanwijzen lijsttrekker SGP Tweede Kamerverkiezingen D.V. in 2011
De algemene vergadering wijst ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de tweede Kamer in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk tweede Kamerverkiezingen zullen worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker aan. De kandidaat is ten minste twee jaar lid van de partij en niet ouder dan zestig jaar, tenzij hij reeds zitting heeft in de tweede Kamer. Het Hoofdbestuur kan, na consultatie van de Raad van Advies, een gemotiveerde aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de agenda voor de jaarvergadering vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te bevatten (art. 15, eerste t/m derde en negende lid van het Algemeen Reglement).

Het Hoofdbestuur beveelt de heer mr. C.G. van der Staaij aan als lijsttrekker voor de SGP bij de D.V. in 2011 te houden Tweede Kamerverkiezingen. De heer Van der Staaij heeft zich bereid verklaard een verkiezing tot lijsttrekker te aanvaarden. Het Hoofdbestuur is zeer content over de wijze waarop de heer Van der Staaij zijn ambt vanaf mei 1998 heeft uitgeoefend. Hij beschikt inmiddels over een jarenlange (parlementaire) ervaring en een grote deskundigheid, terwijl hij qua leeftijd nog relatief jong is. Daarbij komt dat hij breed het vertrouwen geniet, zowel binnen als buiten de partij, zowel bij ouderen als bij jongeren.

Overige mededelingen met betrekking tot de partijdag
1. Toegangskaarten jaarvergadering
• Besturen van kiesverenigingen kunnen toegangskaarten bestellen door overschrijving op Postbankrekening 119560 t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij. De betaling dient uiterlijk vrijdag 19 februari 2010 op de rekening te zijn bijgeschreven o.v.v. kaarten partijdag + naam en plaats van de kiesvereniging. De kaarten zijn dan uiterlijk op 9 maart 2010 in uw bezit. ten aanzien van de na 19 februari 2010 ontvangen betalingen geldt dat de desbetreffende kaarten pas op of omstreeks 22 maart 2010 zullen worden toegezonden. er zijn dus twee momenten waarop de toegangskaarten worden verzonden. er kunnen géén toegangskaarten worden verkregen op de partijdag!
• Leden die deze vergadering willen bijwonen, dienen zich voor het verkrijgen van een toegangskaart te wenden tot de secretaris van hun plaatselijke kiesvereniging.
•Elke kiesvereniging die toegangskaarten bestelt, ontvangt oranje kaarten voor het aantal afgevaardigden overeenkomstig artikel 34 van de partijstatuten en grijze kaarten voor niet-afgevaardigden.
• De prijs per toegangskaart is evenals vorig jaar € 2,50.
• Bij elke toegangskaart wordt een agenda gevoegd.

2. Bestellen partijrede
Evenals voorgaande jaren wordt aan alle leden, donateurs en abonnees van De Banier de partijrede in brochurevorm toegezonden. Deze zal gevoegd zijn bij de aan alle leden en donateurs van de SGP toe te zenden Banier van D.V. 16 april 2010. De kiesverenigingen kunnen extra exemplaren bestellen van de partijrede voor verspreiding onder niet-leden van de partij. De minimumafname is 50 exemplaren à € 0,30 per stuk, exclusief portikosten. De betaling dient uiterlijk op vrijdag 19 februari 2010 op Postbankrekening 119560 t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij o.v.v. partijrede + naam en plaats van de kiesvereniging te zijn bijgeschreven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

Jaarvergadering SGP

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken