Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Economisch daadkrachtig, sociaal solide

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Economisch daadkrachtig, sociaal solide

CPB doorrekening

8 minuten leestijd

De SGP heeft het verkiezingsprogramma door laten rekenen door het CPB. Daaruit blijkt dat het programma economisch daadkrachtig is en sociaal solide. Economische daadkrachtig omdat als het beleid van de SGP de komende vier jaar uitgevoerd wordt een netto bezuiniging gehaald wordt van 18 miljard euro in 2015 en 29 miljard euro op lange termijn.

Economisch daadkrachtig ook omdat ondanks bezuinigingen de economische groei gestimuleerd wordt met 3,25%, de werkgelegenheid stijgt met 2,5% en er extra geld komt voor kerntaken van de overheid zoals onderwijs en innovatie, bereikbaarheid, veiligheid, defensie en duurzaamheid. Sociaal solide omdat de zwakken in de samenleving ontzien worden. De overheid dient, juist in moeilijke tijden, een schild der zwakken te zijn. De SGP combineert daardoor het goede van links (oog voor hen die steun nodig hebben) met het goede van rechts (oog voor een gezond economisch beleid).

De afgelopen tien jaar heeft de regering niet gedaan wat ze moest doen: orde op zaken stellen op het terrein van de overheidsfinanciën. In plaats van noodzakelijke maatregelen te nemen, gaf men juist extra geld uit. Het leek goed te gaan, maar dat kwam slechts omdat men slecht financieel beleid maskeerde door iedereen massaal de arbeidsmarkt op te jagen. Men deed wat men niet moest doen: gezinnen ontwrichten in plaats van steunen. Miljarden werden er in stimulerende maatregelen gepompt, zoals de verdubbeling van de subsidies op kinderopvang en de toename van de fiscale voordelen van tweeverdieners. Dat moet anders en dat kan anders. Dat blijkt uit de doorrekening van het CPB. Afschaffing van de subsidies op de kinderopvang en de combinatiekorting levert bijna 4 miljard euro op. Door gelijktijdige verlaging van de eerste schijf in het belastingstelsel is het effect van deze maatregelen op de werkgelegenheid nihil.

De SGP wil juist gezinnen steunen door:
• Verlaging van de eerste belastingschijf om de koopkracht te ondersteunen.
• Onderzoek naar invoering van een sociale vlaktaks met gelijke belastingen voor een- en tweeverdieners (nu betalen eenverdieners bij een gelijk totaal inkomen tot 80% meer belasting). Hierdoor komt er een laag tarief voor alle inkomens tot de Balkenende-norm (daarboven betaalt men 10% extra belasting). Dit tarief zal in de buurt van de 32% uitkomen, waardoor de economische groei gestimuleerd wordt.
• De overdraagbaarheid van de heffingskorting herstellen zodat op korte termijn er weer meer evenwicht is tussen de belastingdruk van een- en tweeverdieners.
• Verhoging van het kindgebonden budget (gefinancierd door de verlaging van de subsidies op de kinderopvang zodat iedereen van deze gelden profiteert). Hierdoor profiteren alle ouders van de euros die nu naar de kinderopvang gaan. Gezinnen kunnen dan zelf bepalen wat ze met dat geld doen.
• Verhoging van de alleenstaande ouderkorting om alleenstaande ouders financieel te helpen. Een eigen risico in de zorg dat inkomensafhankelijk is en juist lager wordt voor de laagste inkomens.

De SGP investeert 2,6 miljard extra in onderwijs en innovatie. Daar moeten we de komende jaren veel meer aandacht en geld aan besteden. De verdiencapaciteit van de Nederlandse economie is te klein. Dat is de hoofdoorzaak dat het financieel nu niet goed gaat. Nederland moet het hebben van concurrentie op kwaliteit. En die concurrentie neemt de komende jaren alleen maar toe met landen als China, India, Brazilië en Rusland. Maar ook binnen de Europese Unie zal het erom gaan wie erin slaagt meer innovatieve producten te ontwikkelen. Daarvoor zijn meer investeringen in kennis hard nodig, in bijvoorbeeld beter gekwalificeerd en betaald personeel, de aanpak van voortijdig schoolverlaten en tegengaan van lesuitval en meer maatwerk en begeleiding in het beroepsonderwijs. Maar ook door twee jarige masters mogelijk te maken op topuniversiteiten, door meer geld te steken in toponderzoek en door het versterken van de eerste geldstroom van universiteiten. Die investeringen betalen zich ruim terug. Want de maatregelen leiden volgens het CPB tot een extra groei van 3,25% bbp. Het totale programma van de SGP leidt ook tot meer werkgelegenheid. In totaal neemt die volgens het CPB toe met 2,5%.

Verder investeert de SGP 4,7 miljard extra in:
• Meer politie: investeringen in veiligheid zijn hard nodig, er moet daadwerkelijk meer blauw op straat komen. Met dit geld kan de capaciteit in plattelandsgebieden met zo’n 25% toenemen.
• Betere defensie: er is al veel te veel gekort. We moeten niet opnieuw in de valkuil lopen dat stelselmatig teveel bezuinigd wordt op defensie.
• Meer duurzame energie: zonder stimulans krijgen we nooit een goede energievoorziening. Dit is niet alleen van belang vanuit het tegengaan van klimaatverandering, maar ook om minder afhankelijk te zijn van landen die grote energievoorraden hebben en ons daardoor politiek kunnen gijzelen.
• Kansen voor ouderen: alleen bij eerlijke kansen zijn AOW-maatregelen gerechtvaardigd. Daarom moeten ouderen daadwerkelijk een eerlijke kans op werk krijgen.
• Marktconforme beloning in de zorg: teveel harde werkers worden onderbetaald. en dan hebben we het natuurlijk niet over de topinkomens bij een aantal bestuurders en specialisten, maar wel over verpleegkundigen en verzorgenden.

De SGP neemt een groot aantal maatregelen om de netto bezuiniging van 18 miljard in 2015 en 29 miljard op lange termijn te halen. Belangrijke maatregelen zijn:
• Beperken van subsidies voor bijvoorbeeld abortusklinkinieken, emancipatie, kinderopvang, cultuur en publieke omroep.
• Minder afdrachten aan de EU.
• Een flexibeler en kleinere overheid.
• Korting op gemeente- en provinciefonds (waarbij in overleg met gemeenten en provincies evenredige taakbeperking afgesproken wordt en zij meer bevoegdheden krijgen voor eigen belastingen).
• Efficiëntere besteding middelen onderwijs en innovatie.
• Betere aansturing zorg en aanpak topsalarissen zorg.
• Meer eigen verantwoordelijkheid in de zorg.
• AOW naar 67, fiscalisering AOW en beperken fiscale aftrekbaarheid opbouw pensioenen.
• Introductie van een bankbelasting om risicovolle transacties tegen te gaan.

Overigens zijn de inschattingen van het CPB soms te beperkend. Dit geldt met name voor loonmatiging en de te bereiken efficiëntiewinst bij de overheid. Onze inschatting is dat deze maatregelen tot een extra besparing kunnen leiden van 3,5 miljard euro. De door het CPB ingeschatte verhoging van de microlasten van huishoudens kan daardoor gehalveerd worden naar een niveau van 4,5 miljard euro (0,25% per jaar). Voor een modaal huishouden komt dit neer op 6 euro per maand. De in de pers gerapporteerde koopkrachteffecten van 8 miljard euro zijn dus zwaar overtrokken. Niet alleen ligt dit feitelijk op de helft als het hele SGP-programma wordt uitgevoerd, maar van de overblijvende 4,5 miljard euro komt het grootste deel terecht bij dubbelverdieners die nu een zwaar beroep doen op de kinderopvang. Daarnaast worden lasten hoger voor bezoek aan kermissen, bioscopen en circussen omdat de verlaagde BTW die daarvoor nu geldt, wat ons betreft vervangen wordt door het normale BTW-tarief.

Overige belangrijke effecten van het SGP-programma zijn:
• Daling van de filedruk met 45% door invoering van rekeningrijden. Overigens zijn wij daar alleen voor als blijkt dat rekeningrijden effectief ingevoegd kan worden, de invoeringskosten beperkt zijn, het technisch goed haalbaar is, veelgebruikers die vanwege hun beroep geen alternatief hebben ontzien worden en het per saldo niet leidt tot hogere kosten omdat andere autobelastingen verlaagd moeten worden (budget neutraal).
• Verdubbeling van het aandeel duurzame energie van 7 naar 14% en daling van de C02 uitstoot met 13% extra ten opzichte van het huidige overheidsbeleid.
• Op termijn verdwijnen van de scheefgroei op de huurmarkt waardoor meer huurwoningen beschikbaar komen.

Wat wil de SGP niet
• Verhoging van belastingtarieven op arbeid en winst, die moeten juist naar beneden.
• Beperking van de hypotheekrenteaftrek in de komende vier jaar omdat de huizenmarkt door de crisis al zeer fragiel is. Het probleem op de huizenmarkt moet structureel opgelost worden via bijvoorbeeld een sociale vlaktaks en een beperking van de aftrek moet niet als bezuiniging ingeboekt worden (het is dan een ordinaire crisistaks op kosten van de huizenbezitter). De SGP erkent dat er grote problemen zijn op de woningmarkt, maar wil die liever structureel aanpakken. Cruciaal is dat grote prijseffecten voor de huidige huizenbezitters voorkomen worden, dat als de hypotheekrenteaftrek beperkt wordt tegelijkertijd de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait wordt afgeschaft en dat de tarieven in de inkomstenbelasting verlaagd worden. Ook is essentieel dat starters op de woningmarkt geholpen worden. De SGP stelt daar extra geld voor beschikbaar (100 miljoen euro).
• De Nederlandse burger opzadelen met nog grotere problemen door net te doen of niet fors bezuinigd moet worden.

De overheidsfinanciën zijn in zwaar weer terecht gekomen. Niet alleen door de crisis, maar vooral ook omdat structureel teveel geld wordt uitgegeven. Het is een uitdaging dat om te buigen en tegelijkertijd kansen te benutten die volop aanwezig zijn. Als we het goed aanpakken, kunnen we bezuinigen en tegelijkertijd gezinsvriendelijk beleid voeren, de koopkrachteffecten beperken en de groeikracht van de economie versterken.

Goed economisch beleid is voor een ieder van belang de komende tijd. en als het goed is niet vanuit hebzucht, daarvan is al genoeg aanwezig. Maar wel om ons en onze kinderen een toekomst te geven waarbij een eerlijke boterham verdiend kan worden. Anderzijds zijn er vanuit het SGP-beleid tal van onderwerpen die nog belangrijker zijn. Bescherming van het leven, de zondag, het huwelijk en de eigen scholen zijn bijvoorbeeld onderwerpen die bovenaan moeten staan. Alle economische beslommeringen mogen ons niet afleiden van onze taak om beide tafels der wet voor te houden aan het Nederlandse volk. Laten we hopen en bidden dat ons volk gaat inzien dat alleen als Gods geboden worden gehouden er groot loon is. tot eer van Zijn Naam en heil van onze naaste.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 2010

De Banier | 24 Pagina's

Economisch daadkrachtig, sociaal solide

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken