Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen rond de Schelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen rond de Schelde

8 minuten leestijd

De SGP is een van de negen partijen die meedoen aan de verkiezingen. Naast andere landelijk bekende partijen (CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD), dingen ook lokale partijen zoals de Partij voor Zeeland en specifieke ‘waterschapspartijen’ zoals Water Natuurlijk mee naar de gunst van de kiezer. Voor het nieuwe waterschap Scheldestromen zijn er in totaal dertig zetels te verdelen. De meeste leden van het bestuur worden gekozen door de inwoners van het waterschapsgebied (21 zetels). De overige zetels worden verdeeld door de Kamer van Koophandel (4 zetels), de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie (4 zetels) en het Bosschap (1 zetel).

De heer J. Hoekman uit ’s Gravenpolder is momenteel namens de SGP lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse eilanden. Per 1 januari stopt hij met zijn taak als eerste waarnemend dijkgraaf.
Dhr. G. van der Schelde uit Goes volgt hem op als lijsttrekker voor de verkiezingen die binnenkort zullen worden gehouden.

Meneer Hoekman, u bent sinds 1995 ‘gezworene’ (lid van het dagelijks bestuur) en sinds 2004 waarnemend dijkgraaf. Waarvoor hebt u zich sterk gemaakt in de afgelopen vijftien jaar?
“Als gezworene met de portefeuille Financiële en economische Zaken heb ik primair gestuurd op het beheersen van de kosten. Het doel was vooral het zo laag mogelijk houden van de tarieven. Geen franjes, maar transparant en duidelijk zijn over de taken en ambities van het waterschap.”

Die taken lopen nogal uiteen, van dijk- en duinbeheer tot muskus- en beverrattenbestrijding en van schoon water tot groenbeheerplannen. Naar welk van de vele werkterreinen gaat uw voorkeur uit?
“Vanuit mijn financiële portefeuille heb ik indirect met alle waterschapstaken te maken. Als ik kiezen moet, gaat mijn voorkeur het meest uit naar groenbeheer. Met groenbeheer bepaal je in belangrijke mate de kwaliteit en de sfeer van het landschap en ben je als waterschap voortdurend prominent in beeld.”

Voor leden van het dagelijks bestuur vergt het bestuurslidmaatschap zo’n twee à drie dagen per week. Hoe hebt u dit gecombineerd met uw andere dagelijkse taken? Op het eerste gezicht vormen het waterschap en de Raad van Bestuur van Siloah en SVRO, waarvan u voorzitter bent, een niet voor de hand liggende combinatie.
“De combinatie van beide functies lukt niet in werkdagen van acht uur. Belangrijk is wel om op hoofdlijnen te blijven sturen. Dat bespaart tijd en op specifieke inhoud zijn ambtenaren toch bijna altijd veel deskundiger dan een bestuurslid. en dat is maar goed ook. Anderzijds neemt ook in waterschapsland de complexiteit toe. Vandaar dat ik de keus heb gemaakt om mij niet meer verkiesbaar te stellen. Hoewel het inderdaad geen voor de hand liggende combinatie is, heb ik vaak de kennis die ik bij de ene organisatie opdeed, kunnen toepassen bij de andere. Hierbij moet je vooral denken aan de bedrijfsmatige processen.”

Welk advies wilt u meegeven aan uw opvolger?
“Blijf nuchter. Beperk je als bestuurder zo veel mogelijk tot de primaire taken van het waterschap, binnen de kaders die door de provincie of de Rijksoverheid zijn gesteld. een waterschap heeft echt een andere taak en een ander belang dan een gemeente of een provincie. Wij hoeven als waterschappers geen keus te maken tussen een lantaarnpaal of een sportvoorziening. Het gaat bij ons bijna altijd om noodzakelijke taken, zoals dijkverzwaring, waterbeheersing en wegenonderhoud.”

Meneer Van der Schelde, u bent de nieuwe lijsttrekker. Wat trekt u aan in het waterschap?
“Mijn interesse en ervaring liggen in het werken binnen een bestuurlijke organisatie. Specifiek in het waterschap trekt mij aan dat het waterschap veel van de besluiten die het neemt ook zelf uitvoert. Met andere woorden: het is concreet zichtbaar waar je binnen de organisatie mee bezig bent en je hebt daar ook direct invloed op. Het blijft niet alleen bij praten.”

Welke verwachtingen hebt u voor de komende periode?
“We leven in een turbulente tijd. Per 1 januari 2011 ontstaat er één waterschap voor heel Zeeland. Voor de nieuwe organisatie komt het erop aan om de voordelen van de fusie maximaal te gaan realiseren. Wij staan daarbij als SGP voor een waterschap dat zich richt op zijn kerntaken. Deze moeten efficiënt worden uitgevoerd. Binnen de bestuurlijke inrichting van Nederland zal er, mede gezien het regeerakkoord dat door CDA en VVD is gepresenteerd, het nodige veranderen. De SGP staat wat betreft het overheidsbestuur voor het motto ‘decentraal wat kan en centraal wat moet’. Je moet als overheid zo dicht mogelijk bij de burger staan. De positie en functie van de waterschappen wordt in het regeerakkoord gehandhaafd. Maar als het bijvoorbeeld gaat om de kosten van onderhoud en beheer van zeeweringen, wat voor waterschap Scheldestromen een belangrijke taak is, wordt een afbouw van de rijksbijdrage aangekondigd en wordt er een beroep gedaan op de solidariteit tussen de waterschappen in Nederland. Dat kan nog een moeilijke discussie worden. tegelijkertijd liggen er de nodige plaatselijke vraagstukken, zoals de compensatie van de verzilting van Volkerak en Zoommeer wat betreft zoetwateraanvoer naar de landbouw, en de invulling en uitwerking van de Kaderrichtlijn Water. Waar dat voordeel oplevert, staan wij voor een efficiënte samenwerking met gemeenten en provincie.”

Ondanks al die plaatselijke vraagstukken hebben veel inwoners toch weinig zicht op het waterschap en zijn werkterreinen. Ziet u mogelijkheden om het waterschap meer op de kaart te zetten?
“Dat klopt. terwijl men toch dagelijks te maken heeft met allerlei taken waarvoor het waterschap verantwoordelijk is, zoals de zuivering van ons afvalwater, de bescherming tegen de zee, de inrichting van het watersysteem en het beheer van wegen en fietspaden in het buitengebied. Inwoners verwachten eigenlijk automatisch dat dat allemaal goed geregeld wordt en hebben niet direct oog voor de organisatie die daarachter zit. Middels communicatie en open dagen, maar bijvoorbeeld ook door lespakketten voor scholen, denk ik dat er nog wel stappen gezet kunnen worden.”

Allemaal ‘technische’ taken dus. Hoe kan een waterschapsbestuurder het Bijbelse rentmeesterschap in de dagelijkse praktijk vormgeven?
“Dat is best een lastige vraag. Belangrijk is dat je je ook in de verantwoordelijkheid die je binnen het waterschap hebt, laat leiden door Gods Woord als belangrijkste richtsnoer. Het gaat om je verantwoordelijkheid voor Gods aangezicht. Bouwen en bewaren zijn twee kernwoorden die als het gaat om rentmeesterschap voor mij centraal staan. Dat betekent dat je verantwoord omgaat met de leefomgeving en mensen ook bescherming biedt. Maar ook dat je verantwoord omgaat met de middelen die je ter beschikking staan, dus je ervoor inzet dat de activiteiten van het waterschap uitgevoerd kunnen worden tegen acceptabele maatschappelijke kosten.”

Hoe heeft de SGP de verkiezingen in de afgelopen periode onder de aandacht van de Zeeuwen gebracht?
“We doen dat op verschillende manieren, waarbij we ons zo herkenbaar mogelijk naar de verschillende regio’s in Zeeland presenteren. De kandidaten van de kieslijst uit de betreffende regio’s vervullen daarin een rol en op een aantal plaatsen doen we ook een beroep op de plaatselijke kiesverenigingen. In diverse gemeenten zijn verkiezingsborden geplaatst, waarvoor we centraal posters hebben laten maken. We sturen flyers mee met diverse kerkbladen en adverteren ook in regionale bladen. Ook zullen de flyers op een aantal plaatsen in de provincie voor het publiek verkrijgbaar zijn. Verder leveren we een actieve en herkenbare bijdrage in de communicatie van het waterschap zelf rondom de verkiezingen, zoals de uitgave van een verkiezingskrant. Naast de vaste eigen achterban is ook de agrarische sector een belangrijke doelgroep. De SGP heeft bijvoorbeeld ook een plaats in de verkiezingsbijlage van het ledenblad Nieuwe Oogst van de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie. tot slot presenteren we ons als partij in Zeeuws-Vlaanderen op een open dag van het waterschap.”

De partij steekt dus veel energie in de campagne. Waarom is het belangrijk dat de SGP opnieuw in het dagelijks bestuur van het nieuwe waterschap terechtkomt?
“Het waterschap is een overheid en het is van belang dat het staatkundig gereformeerde geluid daarin doorklinkt. De samenstelling van het bestuur wordt bepaald door de ingezetenen via de verkiezingen. Als SGP hebben we een duidelijke inzet, die ook verwoord is in ons verkiezingsprogramma. We staan bekend als een constructieve partner om mee samen te werken en we hebben onze lijnen naar de landelijke politiek. Dat kan de komende kabinetsperiode zeker ook een belangrijke factor zijn. In de discussie rondom de ontpoldering van de Hedwigepolder bijvoorbeeld hebben Van der Staaij en Dijkgraaf zich in Zeeuws-Vlaanderen laten zien en hun standpunt duidelijk gemaakt. Bij de tweede Kamerverkiezingen in juni jl. kreeg de SGP in bijna heel Zeeland meer stemmen dan bij de verkiezingen voor de tweede Kamer die daarvoor werden gehouden. De partij blijkt dus te kunnen groeien. We zouden erg dankbaar zijn als die lijn zich nu zou voortzetten. De kiezer kan ons daarbij helpen door de daad bij het Woord te voegen en ons met het uitbrengen van zijn of haar stem te steunen!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

Verkiezingen rond de Schelde

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken