Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeven aspecten van goed bestuur

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zeven aspecten van goed bestuur

8 minuten leestijd

De SGP streeft naar vitale kiesverenigingen. Verenigingen die van waarde zijn voor hun leden, voor de samenleving en voor de jongeren. Van waarde zijn kan alleen met een bestuur dat de handen uit de mouwen steekt. Met bestuursleden die samen een sterk team vormen met een duidelijke visie. Hoe krijgt uw kiesvereniging zon bestuur?

In de rubriek ‘Plaatselijk actief’ staat tot eind 2011 de ‘vitale kiesvereniging’ centraal. In deze aflevering beginnen we met de basis: zeven aspecten van goed bestuur. In de volgende afleveringen komen diverse thema’s rondom de vitale kiesvereniging aan de orde: bedreigingen, kansen, criteria, impressies, enzovoort. Al deze thema’s hebben één doel: u – leden en bestuur – in staat stellen om uw kiesvereniging te vitaliseren. Dus: aan de slag!

Criteria

Wat is een vitale kiesvereniging? De komende afleveringen gaan daar antwoord op geven. Toch is het voor de zeven aspecten van goed bestuur belangrijk om te weten aan welke drie criteria een vitale kiesvereniging voldoet:

• Ze weet haar leden en achterban te vinden, binden en boeien én te betrekken bij Bijbels genormeerde politiek.

• Ze oefent invloed uit op de maatschappij en participeert in de plaatselijke (netwerk)samenleving.

• Ze stelt haar toekomst veilig door de plaatselijke jongeren actief te interesseren voor de SGP.

Elke kiesvereniging die aan deze criteria voldoet, is echt vitaal. Tegelijk: geen enkele kiesvereniging zal er hetzelfde uitzien. De landelijke SGP komt niet met een lijst met eisen. Ze geeft alleen aan welke drie kenmerken een vitale kiesvereniging heeft. De invulling van de drie criteria is aan de plaatselijke kiesverenigingen zelf. Uiteraard is de afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming altijd bereid u te helpen.

Aspecten

Aan een vitale kiesvereniging ligt een goed bestuur ten grondslag. Het is niet mogelijk te vitaliseren als bij het bestuur de tijd, de kwaliteit, de visie en het enthousiasme ontbreken. Het is niet genoeg om het bestuur te zien als een verzameling van voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden die af en toe vergaderen. Het is ook niet genoeg om het bestuur te zien als de organisator van ledenvergaderingen en andere politieke bijeenkomsten.

Maar hoe moet u het bestuur van een kiesvereniging dan zien? Daar zijn de zeven aspecten van goed bestuur voor, die in dit artikel gepresenteerd worden. En wees niet bang: het is mooi als uw bestuur nu al aan die zeven aspecten voldoet, maar als dat niet zo is hebt u nog volop de kans om hiermee aan de slag te gaan. Gebruik dit artikel om uzelf als bestuur te verbeteren, zodat de kiesvereniging krijgt waar ze recht op heeft: een bestuur dat haar vitaal kan maken.

1. Visie

Het belangrijkste voor een bestuur is dat het een visie heeft op het functioneren van de kiesvereniging. Hoe ging het in het verleden? Wat moeten we nu doen? Hoe zorgen we dat we in de toekomst aan de drie criteria van vitaliteit voldoen? Daaromheen hangen nog veel meer vragen: Wat is ons doel dit jaar? Waar willen we over vier jaar staan? Wat heeft wel zin in onze plaatselijke situatie en wat niet? Waar moeten we op inspelen als kiesvereniging? Wat vindt onze achterban?

Wie over zo’n visie beschikt, laat zich niet leiden door de verplichtingen die hij aan de partij en aan zichzelf heeft (zoals contributies innen, voorstellen indienen voor de partijdag en sociale druk om af en toe iets te organiseren). Een bestuur met visie weet dat het gaat om de vraag hoe het van waarde is voor de leden, de samenleving en de jongeren. Wat is de visie van u als bestuur op de kiesvereniging in alle omstandigheden? Hoe realiseert u de drie criteria van een vitale kiesvereniging in uw plaatselijke context?

2. Enthousiast & betrokken

Ten tweede is het belangrijk dat het bestuur op een enthousiaste en betrokken wijze leiding geeft aan de kiesvereniging. De doelen die gesteld zijn, worden met enthousiasme uitgevoerd. Leden merken dat. Wanneer zij uw enthousiasme zien, zullen zij zich sneller laten betrekken bij de SGP. Op zijn beurt toont het bestuur zich betrokken bij de SGP door de landelijke en provinciale vergaderingen te bezoeken.

Enthousiast en betrokken bezig zijn betekent wel dat alle bestuursleden tijd in de kiesvereniging moeten steken. Dat is een lastig punt. Een bestuurslidmaatschap is toch ‘vrijwillig’? Het is goed om voor ogen te houden dat ‘vrijwillig’ niet gelijk staat aan ‘vrijblijvend’. Wie een bestuursfunctie aanvaardt, heeft ook de verantwoordelijkheid hier serieus iets van te maken. Zeker als het gaat om de voortgang van Bijbels genormeerde politiek. Denk hier als bestuur grondig over na: hebben wij genoeg tijd om de kiesvereniging te vitaliseren? Zo niet: hoe kunnen we dat oplossen?

3. Communicatie & functioneren

Ten derde is het verloop van de communicatie binnen het bestuur van essentieel belang voor het functioneren van de kiesvereniging. Wordt er duidelijk gecommuniceerd? Komt iedereen zijn afspraken na? Worden de vergaderstukken op tijd verzonden, zodat iedereen de vergadering goed kan voorbereiden? Kunnen de bestuursleden met elkaar samenwerken? Dat zijn vragen die de communicatie en daarmee het functioneren van de kiesvereniging betreffen.

Ieder bestuurslid heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Voor de voorzitter en de secretaris komt daar nog bij dat zij het functioneren van het hele bestuur moeten kunnen overzien. Als er eenmaal wrijving ontstaat over onderwerpen op dit terrein, is vaak de enige oplossing dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en ook daadwerkelijk te veranderen. Anders gaat het ten koste van het enthousiasme en van de kwaliteit van de bijeenkomsten en zal het ook zijn uitwerking hebben op de leden. Kortom: is de communicatie binnen uw bestuur op orde, zodat de kiesvereniging kan functioneren zoals het hoort?

4. Afspiegeling

Ten vierde doet elk bestuur er goed aan een afspiegeling van de achterban te zijn. Concreet betekent dit dat alle leeftijdscategorieën tussen de twintig en de zestig jaar, alle kerken uit de achterban ter plaatse en zo veel mogelijk woonkernen of -wijken vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Elk bestuurslid kan zo rekening houden met de leeftijd, kerk en woonplaats die hij zelf vertegenwoordigt.

Het resultaat is dat het bestuur midden in de kiesvereniging staat, weet wat zijn leden willen en hoe de achterban te bereiken is. Op dit terrein is in menig bestuur nog wel wat terrein te winnen. Met nadruk zij vermeld dat het bij de afspiegeling om de breedte van de achterban gaat en niet alleen van de leden. Al zijn er misschien weinig leden uit een bepaalde kerk te vinden, de mensen in die kerk behoren wel tot de SGP-achterban. Dan horen ze toch ook vertegenwoordigd te zijn in het bestuur?

5. Sterke samenstelling

Ten vijfde kenmerkt een goed bestuur zich door een diverse en sterke samenstelling. Het gaat hier niet om de afspiegeling van de achterban, maar om de kwaliteiten van de bestuursleden. Zijn zowel denkers als doeners goed vertegenwoordigd? Denkers kunnen zich immers buigen over de visie op de kiesvereniging, waarna doeners kunnen kijken of deze visie uit te voeren is.

Een bestuur met een gevarieerde samenstelling van kwaliteiten zal beter kunnen inspelen op de bedreigingen en uitdagingen die op de kiesvereniging afkomen. Het tonen van die kwaliteiten begint met bestuursleden die hun functie serieus waarnemen en hun taak correct uitvoeren. De vraag is: is ieder bestuurslid in staat zijn functie goed uit te voeren en is iedereen tevreden met zijn plaats in het bestuur?

6. Geen dubbelfuncties

Ten zesde is het belangrijk dat in het bestuur geen dubbelfuncties voorkomen. Daar wordt niet alleen mee bedoeld dat de penningmeester niet tegelijk PR-functionaris is, maar ook dat de voorzitter van de kiesvereniging geen raadslid is of de secretaris wethouder. Voor alle duidelijkheid: dit is geen wettelijke verplichting. Kiesverenigingen kunnen weigeren dit op te nemen in hun statuten. Toch geeft de landelijke SGP altijd het nadrukkelijke advies om dubbelfuncties te voorkomen.

Allereerst is het moeilijk om genoeg tijd te steken in twee intensieve vrijwilligerstaken. Daarbij komt dat het bestuur in verkiezingstijd bij het verkiezingsprogramma vertegenwoordigers (de uiteindelijke raadsfractie) zoekt. Het is het bestuur van de kiesvereniging waaraan de raadsfractie verantwoording behoort af te leggen. Maar hoe kan dat betrouwbaar gebeuren als een raadslid tegelijk ook bestuurslid is? Verder is het bestuur ook verantwoordelijk voor het opstellen van de kandidatenlijst. Hoe serieus nemen leden hun bestuur als bestuursleden boven aan de kandidatenlijst prijken? Voor de verhoudingen binnen de plaatselijke SGP is het dus verstandig ‘dubbele petten’ te voorkomen.

7. Evaluatie & bezinning

Ten zevende – en ook ten laatste – is het belangrijk dat een bestuur regelmatig zijn eigen functioneren durft te evalueren en zich bezint op de toekomst. Alleen zo kan het bestuur controleren of de opgestelde doelstellingen gehaald worden en of zijn visie verwezenlijkt wordt. Doen we wat we moeten doen? Is ieder bestuurslid tevreden met zijn taak? Wat is de volgende stap die we moeten zetten? Maar ook bezinnen op de toekomst: Waar moeten we meer over weten om de uitdagingen die op ons afkomen aan te kunnen? En hoe kunnen we ons als bestuur verder ontwikkelen?

Laat bij de evaluatie en bezinning de vraag vooropstaan: wat is het beste voor de kiesvereniging en daarmee voor de voortgang van Bijbels genormeerde politiek? Dat is een doel dat boven de eigen positie en het persoonlijk aanzien van de bestuursleden uit gaat. Een bestuursfunctie is geen prestigepositie of erebaantje. Het gaat om het heldere Bijbelse geluid in de politiek. Dat begint met een vitale kiesvereniging en een goed bestuur. Laat in dat teken de evaluatie en bezinning plaatsvinden.

Resultaat

Is het nu echt nodig om uw bestuur langs deze zeven aspecten te leggen? Vooropgesteld: het doel van dit artikel is om u als bestuur voor te bereiden op het vitaliseren van de kiesvereniging. In de komende artikelen van deze rubriek zal blijken dat bij het vitaliseren het bestuur van cruciaal belang is. Het is immers verantwoordelijk voor de vitalisering en het zal er leiding aan moeten geven. Vandaar de zeven aspecten. Laat u er niet door ontmoedigen, maar gebruik dit artikel bij uw eerstvolgende bestuursvergadering. Bekijk samen hoe u het ervan afbrengt en wat u kunt verbeteren.

Als u het lastig vindt om hierover te praten of als u hier langer over na wilt denken, kijk dan eens in de SGP-studiegids 2011-2013 (zie www.cursus.sgp.nl). Daar vindt u de cursussen Besturen kiesvereniging en Vitalisering kiesvereniging. De afdeling Communicatie, Voorlichting & Vorming van het SGP-bureau (mail naar hpool@sgp.nl of bel naar 0182-696907) stemt de cursussen af op de situatie van uw bestuur en uw kiesvereniging. Maatwerk dus!

Tot slot: investeren in uw bestuur en in uw kiesvereniging heeft zin. U gaat uw achterban beter bereiken. U laat de Bijbels genormeerde politiek in de samenleving horen. En u bereikt jongeren met de boodschap van de SGP. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar het is wel de moeite waard!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 2011

De Banier | 24 Pagina's

Zeven aspecten van goed bestuur

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken