Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws uit Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws uit Overijssel

8 minuten leestijd

Op 24 april herdacht de Armeense gemeenschap voor de 97ste keer de genocide van 1915 in de Apostolische Kerk in Almelo. Namens de SGP waren de Statenleden Jan Slagman en Dirk van Dijk hierbij aanwezig. Laatstgenoemde was één van de sprekers. Hieronder leest u zijn toespraak. Verder treft u twee actuele onderwerpen uit de PS-vergadering van april aan.

Herdenking genocide 1915

“Geachte aanwezigen, dames en heren, Herdenken en erkennen. Dat zijn de twee thema’s waar ik kort iets over wil zeggen. Herdenken van de genocide op het Armeense volk is en blijft nodig. De herinnering aan deze gruwelijke gebeurtenis moet levendig gehouden worden; opdat wij niet vergeten. Daarom is het goed om hier vanavond te zijn om daar aandacht aan te schenken. Wij voldeden graag aan uw uitnodiging. Ik vind het een eer dat ik als vertegenwoordiger van de SGP hier mag spreken.

Herdenken!

Dat is de herinnering levend houden aan gebeurtenissen uit het verleden. Ze steeds opnieuw vertellen en doorgeven aan volgende generaties. Ik las met het oog daarop een toepasselijke tekst op een gedenkplaat van een monument. Het herinnert aan de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er stond een Bijbeltekst uit de profeet Joël en die luidt als volgt: “Hoort dit gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is dit geschied in uw dagen of ook in de dagen uwer vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht.” Dit mogen we ook zeggen met het oog op de Armeense genocide van 1915.

Het ontbreekt ons niet aan vertelstof om het door te vertellen. Er zijn betrouwbare getuigenissen van mensen die er zelf bij geweest zijn en soms op wonderlijke wijze overleefden. Een aantal jaren geleden is het boek Verkochte zielen opnieuw uitgegeven. Het is de geschiedenis van Aurora Mardiganian, het christenmeisje, dat aan het grote Armeense bloedbad ontkwam. In dit boek wordt op aangrijpende wijze verteld over de gruwelijke daden begaan door het Ottomaanse regime. Er werden soms ontroerende getuigenissen gegeven. Ik geef een voorbeeld: Een groot aantal Armeense mannen was gevangen genomen. Ze werden ervan beschuldigd niet trouw te zijn aan de Turkse regering en zouden plannen gesmeed hebben tegen de Sultan. Ze wezen deze beschuldiging verontwaardigd van de hand. Hierop werden ze gemarteld en als gevolg daarvan stierven acht mannen. Tegen een oude priester, hij heette Rhoupen werd gezegd dat hij kon blijven leven als hij Christus wilde verloochenen en mohammedaan wilde worden.

Ik citeer nu blz. 32 uit het eerder genoemd boek: “De arme vader Rhoupen was bijna te zwak om te antwoorden. Toen de soldaten hem op bevel van de officier loslieten, zakte hij op de grond ineen. Toen hij trachtte te spreken, schudde hij zijn hoofd en de Turk begreep eruit dat hij het mohammedaanse geloof wilde aannemen. ‘Houdt hem op, op zijn voeten’, beval de officier. Twee soldaten tilden hem op en de officier beval hem de geloofsbelijdenis van de islam op te zeggen: ‘Daar is maar één god en Mohammed is zijn profeet’. ‘Daar is maar één God’, begon vader Rhoupen zo duidelijk als hij kon en zijn ogen stijf op de wrede officier gericht houdend. Hij hield stil om adem te halen en vervolgde: ‘en Jezus Christus, Zijn Zoon, is mijn Heiland!’ De officier trok zijn zwaard en sloeg vader Rhoupens hoofd eraf.” (einde citaat). Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen!

Erkenning

De Armeense genocide is overtuigend aangetoond. Er is veel historisch materiaal. De betrouwbaarheid hiervan is door wetenschappers van naam, na gedegen onderzoek, ondubbelzinnig bevestigd. Het aangedane onrecht en het aangerichte leed is onvoorstelbaar groot. We lezen in de Bijbel de geschiedenis van Job die zeer zwaar leed en zelfs bij zijn vrienden geen erkenning vond. Hij zei: “Och, of mijn verdriet recht gewogen werd.” Dat is ook wat het Armeense volk vraagt van de internationale gemeenschap en in het bijzonder van Turkije. Er moet recht gedaan worden en volmondige erkenning van schuld over de Armeense genocide uitgesproken worden. Terwijl een toenemend aantal landen en organisaties erkent dat er in 1915 sprake was van genocide, volhardt Turkije in zijn politiek van ontkennen, verdraaien en verkleinen van de historische feiten. Het voert een strijd tegen de waarheid. Dat is een moeilijke bezigheid! Men kan dat een tijd, ja soms lang volhouden, maar zal dat uiteindelijk toch verliezen. De waarheid zal uiteindelijk zegevieren. Ondertussen mag u zich ervan verzekerd weten dat de SGP zich, waar mogelijk zal blijven inzetten voor bredere internationale erkenning van de Armeense genocide. Wat Turkije betreft blijft onze partij tegen een EU-lidmaatschap en staat in ons verkiezingsprogramma dat in geval er met dat land een partnerschap gesloten wordt, wat de SGP betreft, erkenning van de genocide een harde voorwaarde is.

Tot slot

Wij voelen ons vanwege en vanuit onze christelijke identiteit verbonden met het Armeense volk. Vanuit die christelijke identiteit mogen we door het geloof zeggen dat de waarheid al gezegevierd heeft, nl. toen Jezus Christus door Zijn opstanding, zonde, dood en graf overwon. Van daaruit is er perspectief met het oog op de toekomst. Ja, kan er bereidheid zijn tot dialoog waarbij, als er schuld erkend wordt door Turkije, verzoening mogelijk is. Het gebed is hierbij het sterkste wapen. Ik wens u en al uw organisaties die zich inzetten en activiteiten ontplooien die tot een bredere erkenning van de Armeense genocide moeten leiden daarbij van harte Gods zegen toe. Dank u wel.”

Gezond leefmilieu

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 11 april werd het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu 2012-2015 behandeld. Jan Slagman voerde daarbij het woord. Hij prees het college van GS (Gedeputeerde Staten) voor het snelle versturen van een brief naar staatssecretaris Atsma. Hij herinnerde daarbij aan de recente vragen die de SGP-Statenfractie gesteld had over de dreigende afschaffing van de statiegeldregeling en de gevreesde negatieve effecten voor het milieu. De SGP pleitte daarbij niet voor afschaffing, maar zelfs voor uitbreiding van de statiegeldregeling. Slagman gaf aan meer effect te verwachten van handhaven en uitbreiden van de statiegeldregeling, met het oog op zwerfafval, dan steeds meer euro’s te pompen in educatieprojecten.

Goederentreinen

Slagman stond in zijn bijdrage ook uitvoerig stil bij de negatieve gevolgen van het goederenvervoer per spoor. Hij kwam op voor de belangen van aanwonenden, die bij een toename te maken krijgen nog meer geluidsoverlast en trillingen. De SGP-fractie is tegenstander van uitbreiding van het spoorgoederenvervoer door Overijssel, zolang er nog capaciteit beschikbaar is op de Betuweroute en op de waterwegen naar het Europese achterland. Hij kreeg de toezegging dat in het overleg van de minister hier aandacht aan besteed zal worden en dat in een commissievergadering hierop teruggekomen zal worden.

Kunst en cultuur

In diezelfde vergadering werd de conceptcultuurnota De Kracht van Cultuur behandeld. Dirk van Dijk voerde namens de SGP het woord. Hij zei in zijn bijdrage dat artistieke en creatieve uitingen van kunst en cultuur gaven van de Creator (Schepper) zijn. De grote Schepper aller dingen geeft de opdracht deze gaven tot Zijn eer te gebruiken. In de onberijmde Psalm 33 staat het mooi verwoord: “Wijd Hem uw kunst”. Helaas leven we in een gebroken wereld. In de kunst en cultuurwereld is dit ook zichtbaar en voldoet niet alles aan de geschetste hoge norm. Van Dijk omschreef de rol van de overheid als terughoudend, zowel inhoudelijk als financieel. Hij dichtte de overheid als dienares Gods wel een verantwoordelijkheid toe als het gaat om kunst en cultuur in de openbare ruimte. Wanneer grenzen overschreden worden, bijvoorbeeld bij godslastering en zedenbederf, dient de overheid begrenzend en handhavend op te treden. Ook wanneer de overheid opdrachtgever en/of subsidieverstrekker is, mag zij voorwaarden stellen. Van Dijk gaf aan dat de SGP een principieel afwijzende houding heeft t.a.v. podiumkunsten zoals dans en theater. Hij noemde het positief dat in de nota het hoofdaccent gelegd wordt op erfgoed. Zaken als streektaal, streekcultuur, regionale geschiedenis, bibliotheken en monumentenzorg verdienen provinciale steun.

Confrontatie

Zowel in eerste als in tweede termijn bleek een diepgaand verschil van inzicht met GroenLinks op de rol van de overheid in het publieke domein inzake kunst en cultuuruitingen die een duidelijk godslasterlijk en/of zedenbedervend karakter hebben. Van Dijk vroeg GroenLinks of deze fractie erkende dat er naast milieuvervuiling in de natuur ook sprake kan zijn van geestelijke milieuvervuiling en of zij niet van mening is dat de overheid de taak en roeping heeft om op beide terreinen zo nodig handhavend op te treden. GroenLinks antwoordde hierop dat de natuur kwetsbaar is en bescherming verdient, maar dat in geval van godslastering, God, van wie gezegd wordt dat Hij almachtig is, zelf middelen heeft om op te treden. Van Dijk reageerde hierop door te zeggen dat God een rechtvaardige Rechter is, Die ook zeer lankmoedig is, zelfs als Zijn wetten overtreden worden. In Zijn Woord staat echter wel de ernstige waarschuwing: Erken die God, Hij is geducht. Hij is in Zijn Zoon Jezus Christus ook een barmhartig Vader. Na het noemen van de eerste artikelen uit de Apostolische geloofsbelijdenis, wenste Van Dijk Groen- Links en alle Statenleden toe Jezus Christus als Verlosser te kennen.

Gerwin van Dijk Medewerker Statenfractie Overijssel

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 mei 2012

De Banier | 24 Pagina's

Nieuws uit Overijssel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 mei 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken