Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

IETS OVER HET GEBED

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IETS OVER HET GEBED

7 minuten leestijd

EEN heilig mensch is een biddend mensch. “Hierom zal U ieder heilige aanbidden.” Zoo haast genade is ingestort, het gebed is uitgestort. Ps. 109:4: “Ik was steeds in het gehed.” ’t Gebed en ik zijn alle een; ’t gebed is der zielen handel met den Hemel; God komt neder tot ons door Zijn Geest, en wij gaan op tot Hem door het gebed. Een godvruchtig mensch kan niet leven zonder bidden; een mensch kan niet leven tenzij hij ademt, nog eene ziel tenzij zij ademt sterke begeerten tot God. Gelijk zoo haast als het kindeke der genade geboren is, het schreit, net zoo haast was Paulus bekeert, en ziet hij bidt. Zonder twijfel bad hij te voren, zijnde een Farizeër, maar het was overgelooflijk of bijgelooflijk; doch toen het werk der genade over zijne ziel was gegaan, ziet, nu bidt hij. Een heilige is iedere dag op den berg des gebeds. Hij begint den dag met gebed; voor hij zijn winkel opent, opent hij zijn hart voor God. Wij branden zoete reuk-kruiden in onze huizen; een godvruchtige man’s huis is een huis van reuk; hij vervult dat met de wierook des gebeds. Een godvruchtig mensch beraad zich met God in ieder ding; hij vraagt Zijn leiding en wacht Zijn zegening.

Vraag—Is bidden een teeken van een heilig mensch, kan niet een geveinsde welsprekelijk bidden en met schijnbare devotie?

Antw.—Ja. Jes. 58:2, “Zij zoeken Mij dagelijks,” maar een geveinsde bid niet in den Geest. Een mensch kan een gave hebben van bidden, en niet den Geest des gebeds hebben.

Vraag—Hoe zullen wij weten dat wij den Geest des gebeds hebben?

Antw.—Wanneer het gebed hetwelk wij doen, geestelijk is.

Vraag—Wat is het, een geestelijk gebed te maken of te doen?

Antw.—Wanneer wij bidden met kennis. Onder det wet was Aaron belast de lampen aan te steken op het altaar. Exo. 30:7. De opstelling voorbeelde het gebed; en de lichting der lampen voorbeelde kennis. Wanneer de opsteking des gebeds brand, de kennis moet lichtende zijn. 1 Cor. 14:15: “Ik zal met het verstand bidden.” Wij moeten de Majesteit en Heerlijkheid Gods kennen, opdat wij diep vernederd mogen zijn, met een eerbiedigheid, wanneer wij voor Hem komen. Wij moeten zulke begeerten opstellen als zijnde overeenkomende met Zijnen wil. “Weest niet te snel met uwen mond, en Uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht.” Het blinde mocht den Heere niet geofferd worden. Hoe kunnen wij bidden met beweging, indien wij niet bidden met oordeel? De papisten bidden in een onbekende taal. Christus mag tot hen zeggen: “Gijlieden weet niet wat gij begeerd.”

Een geestelijk gebed is, als het hart en den Geest bidden. Daar zijn niet alleen woorden, maar ook begeerten. ’t Is uitnemend wanneer een mensch kan zeggen: “Heere, mijn hart bidt.” Hanna sprak in haar hart. Het geluid van een trompet komt uit het binnenste. Zoo ook het gebed komt van binnen uit het hart. Zoo het hart niet alom medegaat, het is spreken en geen bidden.

Een geestelijk gebed is een ijverig gebed. “Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.” Krachtigheid is de vlerk des gebeds, door welke het opvliegt naar den Hemel. ’t Gebed is uitgedrukt door geestelijke zuchtingen. Het is niet zoo zeer de gift des Geestes als de zuchtingen van den Geest Gods gelijk. ’t Gebed is genoemd een worsteling en een uitgieting van de ziel. ’t Gebed is vergeleken bij reukwerk. Reukwerk zonder vuur maakt geen zoete reuk. ’t Gebed zonder ijverigheid is gelijk reukwerk zonder vuur. Christus bad met sterke roepingen en tranen. Een roepend gebed overwint. Wanneer het hart is ontstoken in ’t gebed, wordt een Christen als opgevoerd naar den Hemel.

Een geestelijk gebed is zoodanig als daar voortkomt uit een gebroken hart. “De offeranden Gods zijn een verbroken hart.” De wierook moest geslagen worden tot voorbeeld der verbreking des harten in ’t gebed. Het is niet de zoete tong, maar het weeke hart dat God aanneemt. O, zegt een Christen: Ik kan niet bidden als anderen; gelijk Mozes zeide tot den Heere: “Ik ben zwaar van tong;” maar kunt gij weenen en zuchten? Smelt uwe ziel uit aan uwe oogen? God neemt aan gebroken uitdrukkingen wanneer zij komen van verbroken harten. Ik heb gelezen van een plant die geen vruchten draagt, maar de plant traant voortdurend een soort van gom welke zeer kostelijk is. Zoo, hoewel gij niet bloeit met de giften van uitdrukkingen, gelijk wel anderen, nochtans, indien wij weenende tranen van een verbroken hart voortbrengen, deze zijn bovenmate kostelijk voor God, en Hij wil dezelve in Zijn flesch vergaderen. Jacob weende in ’t gebed, en gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel.

Een geestelijke bidder is een heilige bidder. “Opheffende heilige handen.” ’t Gebed moet geoffered zijn op het altaar van een zuiver harte. Zonden inlatende, maakt het harte hard, en Gods oor doof. De zonde stopt den mond des gebeds. Ze doet gelijk de dief aan den handelaar, stopt hem een prop in den mond dat hij niet kan spreken. De zonde vergiftigd en besmet het gebed. Het gebed van een godlooze is ziek van de pest; en zou God nabij hem komen? De zeilsteen verliest zijne kracht wanneer zij is besprenkeld met look; zoo ook het gebed, wanneer het besmet is met zonden. “Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben.” ’t Is dwaasheid te bidden tegen de zonden en dan te zondigen tegen het gebed.

Een geestelijke bidder is een nederige bidder. Ps. 10:17: “Heere, Gij hebt den wensch der zachtmoedigen gehooid.” ’t Gebed is het vragen van een aalmoes, ’t welk nederigheid vereischt. “En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de oogen niet opheffen naar den Hemel, maar sloeg op zijne borst, zeggende: “O God, wees mij zondaar genadig.” ’t Is betamelijk een arme te zien liggen aan de voeten van zijn Maker. Gen. 18:27: “Ziet, ik heb mij onder-wonden met den Heere te spreken, daar ik maar stof en asch ben.” Te lager het harte nedergaat, te hooger het gebed opklimt.

Een geestelijk gebed is, wanneer wij bidden in den naam van Christus. Te bidden in den naam van Christus is niet alleen de naam van Christus te noemen in ’t gebed, maar te bidden in de hoop en het vertrouwen van Christus bemiddeling, gelijk een kind zijn staat toe-eigent in het recht van zijn vader, ’t welk het verkrijgt. Zoo komen wij om barmhartigheid in Christus naam, Dien het verworven heeft voor ons in Zijn bloed. Tenzij wij alzoo bidden, bidden wij niet met al. Ja, wij tergen God, als het was met Uzzia, welke reukwerk wilde offeren zonder een priester. God was vergramd en sloeg hem met melaatscheid. Zoo wanneer wij niet komen in Christus naam in den gebede, offeren wij wierook zonder een priester, en wat kunnen wij verwachten dan door wraak ontmoet te worden?

Een geestelijk gebed is wanneer wij bidden uit liefde tot ’t gebed. Een goddelooze mag bidden, maar hij lieft het gebed niet. Job 27:10: “Zal hij zich verheugen in den Almachtige?” Een heilige wordt opgedragen op de vleugelen van het vermaak; hij is nooit zoo wel als wanneer hij biddende is; hij is nooit overweldigt met vreeze, maar ontstoken door liefde. Jes. 56:7: “Ik zal ze verheugen in Mijn bedehuis.”

Een geestelijk gebed is wanneer wij geestelijke einden hebben in ’t gebed; daar is een groot onderscheid tusschen een geestelijk gebed en vleeschelijke begeerten. De bedoelingen van een geveinsde zijn zorgelijk en vleeschelijk; hij ziet scheel in het gebed; het is niet zijn geestelijk gebrek dat hem beweegt, maar meer behagen. Jac. 4:3: “Gij bidt opdat gij het in uwe lusten zoudt doorbrengen.” De zondaar bid meer om voedsel dan om genade. Dit noemt God geen duidelijk bidden maar een huilen. Hos. 7:14: “Zij huilen op hunne legers, om koorn en most verzamelen zij zich.”

Wordt vervolgd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1942

The Banner of Truth | 10 Pagina's

IETS OVER HET GEBED

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1942

The Banner of Truth | 10 Pagina's

PDF Bekijken