Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april ’71

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april ’71

6 minuten leestijd

De ontmoetingsdag van vrienden van Bewaar het Pand is een onvergetelijke dag geworden, waarop we met blijdschap en dankbaarheid mogen terugzien. De belangstelling overtrof alle verwachtingen. Er waren naar schatting ongeveer 700 bezoekers. Ze waren gekomen uit alle oorden van het land: uit het hoge noorden, uit de kop van Noordholland, uit Elburg en omgeving, uit het midden, uit Dordrecht en omgeving, zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen. Er waren jongeren en ouderen, bezoekers van alle leeftijden.

Velen hadden dus aan de oproep gehoor gegeven. De commissie van redactie van ons blad had gemeend deze ontmoetingsdag te moeten organiseren. Dat was niet plotseling opgekomen, maar gerijpt, mede door de aandrang van allerlei zijden. Het was al lang gebleken, dat men er behoefte aan had elkaar als gelijkgezinden te ontmoeten. Het blad bestond juist 5 jaar en had kennelijk in een dringende behoefte voorzien. De uitgave was tot bevordering van de handhaving der oude Gereformeerde beginselen. Die beginselen binden samen en brachten op de ontmoetingsdag bij elkaar.

De morgensamenkomst begon om goed half 11. We zongen Ps. 123 : 1. Er werd gelezen 2 Timotheus 1. Daama werd gebeden om Gods zegen en werden de noden voor de Heere neergelegd. Allen werden hartelijk welkom geheten.

Ds. H. C. van der Ent uit Katwijk aan Zee sprak over Tempelverval en vreze Gods in de jeugd.

Zijn rede werd met veel aandacht en veel instemming beluisterd. Het was een woord voor ouderen, maar ook voor jongeren. Later bleek ons, dat het bij de jeugdigen in de smaak was gevallen.

Ds. M. C. Tanis van Sliedrecht-centrum sprak een kort woord in verband met het feit, dat het juist 450 jaar geleden was, dat Maarten Luther op de rijksdag te Worms voor de duitse keizer moest verschijnen. Hij sloot de morgenvergadering met gebed. Het was toen ongeveer kwart over 12.

De bezoekers hadden brood meegenomen en werden in de vergaderzalen en in de kerk van koffie voorzien. Ondertussen was er ruimschoots gelegenheid om onderlinge gesprekken te voeren. We maakten zelf ook kennis met lezers van het blad, die we tevoren slechts uit een briefwisseling kenden. We ontmoetten anderen, van wie we sommigen in geen jaren hadden gezien. Dat deed goed. De middagpauze vloog voorbij.

De middagbijeenkomst zou door Ds. M. Baan uit Zeist geopend worden, maar deze kon niet komen. Hij moet wat afremmen en daarom kon hij die dag niet uitbreken en zondags weer voorgaan in Zeist. Ds. H. van Leeuwen van Urk verving hem. Deze ging voor in gebed, las een gedeelte uit Psalm 51 en sprak kort over vs. 20.

Toen kreeg Ds. R. Kok van Nijkerk het woord.

Hij sprak over De Waarachtige bekering. Ds. Kok stond nog in voile kracht op de kansel, ondanks zijn tachtig jaren. Hij sprak een gedegen woord, rijk en diep van inhoud. Er werd geluisterd en met instemming, zoals we later van verschillende kanten hoorden.

Tenslotte sprak Ds. D. Slagboom van Dordrechtcentrum een slotwoord. Hij bepaalde bij Jesaja 14 : 32: Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Zion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden. Hij ging voor in dankgebed. De Heere had het alles bijzonder welgemaakt. Tegen 4 uur in de middag konden alien naar huis terugkeren. De morgen begon met regen, maar het was een stralende dag geworden.

Zowel in de morgenals in de middagsamenkomst werd een collecte gehouden ten bate van het dock De totale opbrengst was zeer verblijdend, namelijk f 3.034,96. In E. ontving ik nog f 2,— van iemand, die niet in de gelegenheid was geweest om te komen. We willen alien hartelijk dankzeggen voor hun offervaardigheid, waaruit de liefde tot de oude Gereformeerde beginselen duidelijk blijkt. In de middagpauze zorgden enkele jongelui voor verkoop van de brochure van Ds. Tanis, getiteld: Het lied in de eredienst. Zij verkochten 140 exemplaren en ontvingen nog f 26,30 aan overbetalingen. Jongelui, hartelijk dank voor jullie zeer gewaardeerde hulp.

Het bovenstaande verslag van onze ontmoetingsdag is kort. Het kan ook kort zijn. Om twee redenen. De eerste is, dat in dit nummer van het gesprokene door de predikanten Van der Ent en Kok samenvattingen zijn opgenomen, die zij zelf hebben gemaakt en dus wel de hoofdzaak weergeven van wat zij hebben gezegd. De andere reden is, dat het in de bedoeling ligt het gesprokene op die dag in brochure-vorm uit te geven. Het bleek al dadelijk, dat daar veel belangstelling voor is van de kant van bezoekers als ook van anderen, die de samenkomsten niet bijgewoond hebben. We hopen in het volgende nummer van dit blad nadere mededelingen hieromtrent te kunnen doen. Het was een bijzondere dag. Er was samenbinding en onderlinge liefde. Er werd geen wanklank gehoord. De stemmige wijze van zingen deed weldadig aan. Er was eerbied. De inhoud van de woorden, die gesproken werden, was in overeenstemming met onze oude beginselen, die gegrond zijn op Gods Woord. Het was, zoals iemand zei, nog cils vanouds, zoals het vroeger in de kerk was. ’t Was een schone dag! Zo schreef iemand.

Er waren verschillende predikanten onder de menigte. We ontmoetten ook enkele studenten van de Theologische Hogeschool te Apeldoom. Er was ook belangstelling van gelijkgezinden uit andere kerken. Dat alles deed goed.

We konden bemoedigd naar huis terugkeren. Er is veel, ook in het kerkelijke leven, dat met grote zorg vervult, maar op zo’n dag is duidelijk te merken, dat er toch nog een volk in onze kerken is, dat wil blijven leven bij de oude waarheid van Gods Woord.

Algemeen werd de behoefte gevoeld om elk jaar zo’n ontmoetingsdag te houden. Dat heeft de voile aandacht van de commissie van redactie. We kunnen nu al mededelen, dat er zo mogelijk zelfs dit jaar nog een samenkomst zal worden gehouden meer in het noorden van het land. Dan zijn ook de vrienden, die in het noorden wonen, beter in de gelegenheid om in groten getale te komen. We hopen een geschikte zaal of kerk te vinden in een plaats, die gunstig ligt voor de mensen uit het noorden, maar die toch ook goed te bereiken is voor de vrienden uit het midden of zuiden van het land. Te zijner tijd hopen we nadere mededelingen te kunnen doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1971

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april ’71

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1971

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken