Bekijk het origineel

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BOEKBESPREKINGEN

4 minuten leestijd

EERST LAMMEREN, DAN SCHAPEN - door Ds. Joh. v. d. Poel - Uitgave van Boekhandel G. J. van Horssen - Barneveld

Dit boek van 225 blz. bevat preken en meditaties van de predikant der Oud Geref. Gemeente in Nederland te Ede. Vooraf gaat nog „een gebed van een Arabier, in het nederlands vertaald uit een oud handschrift”. De titel van het boek is ontleend aan de eerste preek We kennen Ds. Van der poel al sedert ongeveer 1942. Hij was toen nog jong predikant te Giessendam. Zo af en toe preekte hij in Enkhuizen. Dan onderbrak hij zijn reis in Zaandam, waar hij logeerde bij een vriend. Het was in de oorlog en de verbindingen waren slecht. Daarom was het gastvrij onthaal bij een vriend van harte welkom. Zo hebben we Ds. Van der Poel ook leren kennen en hem meermalen horen preken. We kunnen ons nog herinneren, dat hij eens een der preken hield, die nu in dit boek voorkomt.

We vinden in dit werk Ds. Van der Poel helemaal terug. Hij is een singuliere prediker, die de dingen op zijn wijze zegt. Hij hoeft niet naar woorden te zoeken, maar wordt soms door de veelheid van gedachten van zijn. onderwerp afgebracht. We moeten geen uitgebreide exegese verwachten en ook geen preken, die aan de regels van de homiletiek voldoen. De inhoud is de hoofdzaak. De prediking moet voorwerpelijk-onderwerpelijk zijn. Zo wordt wel gezegd en terecht. Nu, de preken van Ds. van der Poel zijn sterk voorwerpelijk, omdat het Voorwerp des geloofs een rijke plaats krijgt in zijn prediking. De preken zijn ook zeer onderweerpelijk, want er komt duidelijk in naar voren hoe de Heere werkt in de harten van zondaren.

Af en toe laat Ds. Van der Poel zich gaan en spreekt hij over zijn persoonlijke ervaringen en bevinding. Zo is hij ook in de omgang. Daardoor kan ieder weten wat men aan hem heeft en wie deze prediker van vrije genade is.

Het is natuurlijk mogelijk om opmerkingen te maken, maar na wat we al gezegd hebben lijkt ons dat niet nodig. Een enkele opmerking moet ons echter van het hart. Op blz. 16 schrijft Ds. Van der Poel: „Ja, dit is liefde zonder weerga! Ze zijn als reine schepselen uitverkoren vóór de tijd, tot een eeuwige gelukzaligheid na de tijd. Het gaat over de uitdrukking: als reine schepselen. We kunnen die uitdrukking en ook die gedachte niet vinden in de Heilige Schrift. Onze belijdenis zegt het op grond van Gods Woord anders. Zie Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 7. Daar lezen we: Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door hetwelk Hij vóór de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen Zijns wils, tot de zaligheid, louter uit genade, uitverkoren heeft in Christus, den welken Hij ook van eeuwigheid tot een Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft.

Tenslotte. In dit boek vindt men onderwijs en troost en daarom bevelen we het van harte aan.

Het boek kost ƒ 28,50.

STEMMEN UIT GENEVE
Uitgave van De Gereformeerde Biliotheek te Goudriaan Z.H.

In maart j.l. is de 35e bundel van deze Stemmen verschenen. Daarin zijn preken opgenomen van Calvijn over Job, in aansluiting met de vele preken, die al in vorige bundels opgenomen werden.

Het gaat in deze bundel over 6 preken over Job 33. Een aanbeveling is niet nodig.

De bundels kosten ƒ 4,— per stuk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1976

Bewaar het pand | 8 Pagina's

BOEKBESPREKINGEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 1976

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken