Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Rondom de schaapskooi

Uitgave van Kool b.v., postbus 177, 3900 AD Veenendaal, tel. 08385-13978.

Dit is een boek van 117 blz. van de bekende volksprediker. Het is in het engels geschreven. Indertijd verscheen er een nederlandse vertaling van J.R. Bremer bij J.C. van Schenk Brill te Doesburg. Nu is er een fotografische herdruk verkrijgbaar.

Drs. C.A. van der Sluijs schreef in zijn voorwoord, dat Spurgeon een kindervriend was. Hij schrijft dan verder:

”Zelf bevoorrecht met een godzalige opvoeding, was het hem een aangelegen zaak, dat de kinderen van jongsaf onderwezen werden in de vreze des Heeren. Met name het zon-dagsschoolwerk had de liefde van zijn hart.

Voor het onderwijzend personeel van de zondagsscholen hield Spurgeon regelmatig lezingen, om hen zo goed mogelijk toe te rusten tot hun werk.

Nog tijdens zijn leven werden deze lezingen gebundeld in een boekje, getiteld ”Come Ye Children”; deze publicatie zag, in het Engeland van de vorige eeuw, vele herdrukken. Het is een bijzonder verheugende zaak, dat dit uitnemende boekje, in de nederlandse taal overgezet, opnieuw voor ons toegankelijk is geworden. Het is eenvoudig van opzet en zó Bijbels, dat het ook voor onze tijd niets van zijn waarde heeft ingeboet.

Bijzonder aanbevolen bij allen, die met de opvoeding van onze kinderen te maken hebben! En niet in de laatste plaats denk ik dan aan allen, die betrokken zijn bij het werk op de zondagsscholen, jeugdverenigingen en jongens- en meisjesclubs.”

We willen ons hierbij aansluiten. Een werkje als dit is behoeven we niet uitdrukkelijk aan te bevelen. De naam van de schrijver zegt al genoeg. Hij had altijd wat te zeggen en door zijn werken spreekt hij nog. De Heere moge ook deze uitgave met Zijn zegen kronen.

De prijs van het boekje is tot 15 novembner a.s. ƒ 9,95 en wordt daarna ƒ 15,95. Men wachte dus niet te lang met het bestellen van dit werkje.

Boeken van Uitgeverij De Haan

Postbus 97, 3990 DB Houten, tel. 03403-77660.

Dominee, priester, rabbijn, wat denken ze Wel door Willem Molenaar.

Dit boek bevat gesprekken met W. Barnard, J. Bouritius, R. van Kooten, L.H. Kwast, E.W.H. Laman Trip, M. Schrama, A. Soeten-dorp en J.H. Velema, die beschouwd worden als vertegenwoordigers van verschillende religieuze richtingen in Nederland (Protestanten, Rooms-katholieken en Joden). Ieder laat een eigen geluid horen. Uiteraard is er veel verschil van gevoelen. We moeten natuurlijk alles toetsen aan Gods Woord en dan moeten we constateren, dat veel wat door de meeste ondervraagden betoogd wordt de kritiek van Gods Woord niet kan doorstaan. Dat neemt niet weg, dat het voor velen goed kan zijn kennis te nemen van dit boek, omdat het zeer oriënterend is. Het helpt ons de geesten te kennen. Die moeten beproefd worden. Het boek telt 210 blz. en kost als paperback ƒ 29,90.

De drie ambten van Christus door Prof. G. Wisse.

Uitgeverij Het Anker,

Postbus 337, 3330 AH Zwijndrecht, telefoon 078 - 191503.

Het wordt niet in het boek vermeld, maar het is duidelijk dat we hier te doen hebben met een herdruk. De oude spelling zegt het. We hebben zelf al jaren de 2e druk in ons bezit. De titel was vroeger: De ambtelijke bediening van den Christus in degeloovigen. Die titel was juister. Dat blijkt ook wel uit het inleidend woord van de schrijver. We nemen het laatste gedeelte daarvan over. Dan zien we meteen de belangrijkheid van deze uitgave. Wisse schreef indertijd:

De Heilige Geest, die in Christus woont, is dezelfde die woont in Zijn gekochte en vrijgemaakte volk. Kortom, Christus is de fontein des levenden waters; en de Heilige Geest brengt water tot ons en in ons. Wat Christus verwierf, alles tezamen, is de Heilige Geest als de Geest der genade; als de Geest die ons mededeelt het leven Gods. De Geest bedient alzoo den Geest. De Geest, die den Christus de wereld in bracht, is ook weer de Geest die van den Christus uitgaat tot heilsbediening. Christus zelf van den Heiligen Geest ontvangen, schenkt ons ook weer den Heiligen Geest. Tot Zijn ambtelijk werk van eeuwigheid afgezonderd en mede terbekwaammaking door den Heiligen Geest gezalfd, is het werk van den Christus in ons een gansch geestelijk werk.

Dit geestelijke werk vangt aan met het bij uitstek geestelijke werk der wederbaring des harten.In deze wondere daad des Heiligen Geestes maakt de Christus als het ware plaats voor zichzelf in ons, en dat wel zöö, dat in deze wederbaring de ambtelijke bediening Christi met één gegeven is; d.w.z. dat deze wederbaring nooit los is van de drievoudige ambtelijke bediening als Profeet, Priester en Koning. Deze drievoudige bediening nu. is in hoofdzaak te onderscheiden in tweeërlei, namelijk gelijk de Christus Zijn ambtelijke bediening oefent voorwer-pelijk èn onderwerpelijk. Voorwerpelijk dat is meer bepaald de bediening, zoals daarin uitkomt, wat Hij in die ambten voor ons, ons ten bate doet. Hij is de Profeet, die ons God verklaart, de Priester, die zichzelf voor Zijn volk offert, de Koning, die de regeermacht over dat volk oefent. Maar dan ook onderwerpelijk; d.i. gelijk Hij door die ampten nu functioneert in ons, in verwezenlijking en beoefening van het genadeleven zelf. In de wedergeboorte treedt dit dan compact saamgevat als het ware daarin uit, dat Hij als Profeet krachtdadig onwederstandelijk inwendig roept, als Priester de liefde uitstort, als Koning den tegenstand breekt, en een gewillig buigen veroorzaakt. Maar dit alles wordt nu in het leven der geloovigen, in de beleving van genade nader en dieper uitgewerkt.

Dit alles hopen we nu in volgende hoofdstukken nader te gaan toelichten; dus naar de onderwerpelijke, wilt ge naar de Sehriftuur-lijk-bevindelijke zijde.

Als Christus de zonne moge worden genaamd, dan verlicht Hij als Profeet onze inwendige duisternis en dwaasheid, dan geneest Hij als Priester, en dan doodt Hij als Koning de zondige kiemen; en doet de levenspoten ties (aanvangsmogelijkheden) ontwikkelen en groeien.

Dit alles naar de drie bekende stukken, gelijk wij zeiden, van ellende, verlossing en dankbaarheid.

Tot zover Prof. Wisse. We behoeven hier niets aan toe te voegen. We kunnen er ons over verheugen dat het boek opnieuw verschenen is. De Heere moge het voor velen tot zegen stellen. Het boek bevat drie hoofdstukken en wel 1. Het Profetisch Ambt, 2. Het Priesterlijk Ambt, 3. Het Koninklijk Ambt.

Het telt 128 blz. en kost gebonden ƒ 16,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken