Bekijk het origineel

Ds. G. Hamstra 25 jaar predikant

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ds. G. Hamstra 25 jaar predikant

7 minuten leestijd

Het zal niet vaak voorkomen dat iemand bij een ambtsjubileum kan terugzien op jaren van dienst in niet minder dan drie landen en evenzoveel kerkverbanden! Toch was dit het geval toen ds. G. Hamstra aan het begin van dit jaar herdacht dat hij 25 jaar geleden in het ambt bevestigd was. Om precies te zijn: Zaterdag 2januari j.l. was het 25jaar geleden dat hij aan zijn eerste gemeente werd verbonden en aan dit feit werd op vrijdag 8 januari aandacht geschonken in een herdenkingsdienst die gehouden werd in de Free Reformed Church van Clifton, de gemeente die ds. Hamstra op het ogenblik dient.

Ds. Hamstra ontving zijn opleiding tot predikant aan Westminster Theological Semi-nary in Philadelphia, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Na de beëindiging van zijn studie begon hij zijn ambtelijke loopbaan in de Bloor East Presbyterian Church in Toronto (Canada). Deze gemeente is tegenwoordig aangesloten bij het verband van de Free Presbyterian Church, de schotse kerk die in Nederland bekendheid geniet door het Mbuma-zendingswerk in Afrika. Op 2 januari 1963 werd ds. Hamstra bevestigd tot predikant van deze gemeente. In de bevestigingsdienst gingen voor de bekende Prof. John Murray, onder wie ds. Hamstra gestudeerd heeft, ds. J. MacSween en ds. J. Hamstra, de vader van de nieuwe predikant van Toronto. De bevestigingstekst was 1 Cor. 4 :1 en 2: “Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde”. Na ruim 9 jaar in Toronto gewerkt te hebben ontving ds. Hamstra in 1972 een beroep van de Free Reformed Church te Dundas, Ont., waar hij op 11 augustus intrede deed. Hier werd hij de opvolger van zijn vader die dat jaar met emeritaat was gegaan na de gemeente 22 jaar te hebben gediend. In 1977 werd ds. Hamstra beroepen door de Christelijke Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn, waar hij op 25 oktober bevestigd werd door de consulent, ds. H.C. van der Ent die toen in Katwijk stond. Van Alphen ging de weg naar Elburg, waar ds. Hamstra op 4 augustus 1981 aan de gemeente werd verbonden. De bevestigingspreek werd gehouden door zijn voorganger in deze gemeente, ds. H. van Leeuwen. In het najaar van 1984 werd de pastor van Elburg beroepen door de Free Reformed Church van Clifton in de Verenigde Staten. Ds. Hamstra nam dit beroep aan en werd op 25 januari 1985 als predikant van Clifton bevestigd door ds. C.A. Schouls van Vineland.

In de laatstgenoemde gemeente herdacht ds. Hamstra zijn 25-jarig ambtsjubileum in een bijzondere dienst die gehouden werd op vrijdag 8 januari j.l.

Die dag woedde er een sneeuwstorm in het gebied van Clifton waardoor verschillende gemeenteleden verhinderd waren deze dienst bij te wonen. Niettemin was het kerkgebouw tamelijk goed gevuld toen de dienst om 7.30 uur begon. De Schriftlezing was uit Psalm 116 en de tekst voor deze herdenkingsdienst was het 17e vers: “Ik zal U offeren een offerande van dankzegging en de Naam des Heeren aanroepen”. Ds. Hamstra begon zijn preek met een korte terugblik: Vijfentwintig jaar geleden was hij in het ambt van dienaar des Woords bevestigd en al die jaren had de Heere hem gespaard en gezegend. Daarom dient Hij alle dank te ontvangen. Dank brengen is niet alleen iets persoonlijks: We dienen dat ook tezamen te doen in Gods huis (Vgl. vs. 14, 18, 19). Wanneer we de Heere de dank brengen mogen we het begin van Psalm 116 niet uit het oog verliezen. Want alleen in het licht van de eerste verzen kan de psalm j uist worden verstaan. Daar spreekt de dichter van diepe nood en benauwenis. Maar in die hopeloosheid hoorde God zijn roepen. Ds. Hamstra betrok deze woorden ook op zijn persoonlijk leven. Toen de Heere in genade op hem neerzag, had hij slechts één wens, namelijk om goed van deze God te spreken en de mensen te wijzen op de diepe nood van hun ziel. Zo voelde hij zich gedrongen om de Naam van de Heere te verkondigen aan zondige mensen. De Heere die hem tot het ambt geroepen had bleef de jaren door de Getrouwe. Daarom is er alle reden om Hem de dank te brengen. Hij gaf gezondheid en kracht om in vijf gemeenten te werken. Er waren moeilijke momenten maar ook gezegende tijden. Die waren er vooral als bleek dat de Heere het werk wilde gebruiken tot bekering van zondaren.

De dankbaarheid staat in de tekst niet op zichzelf: Wanneer er veel reden tot dankbaarheid is, is het niet minder nodig om de Naam des Heeren aan te roepen. Ds. Hamstra drong er bij de gemeente op aan om veel voor hem te bidden, opdat hij ook veel in gebed mocht zijn voor de gemeente. Naarmate we immers meer genade ontvangen, zullen we ook meer doordrongen zijn van de noodzaak van het gebed. In dit uur van terugzien werd de pastor van Clifton ook herinnerd aan de vele tekortkomingen. Die waren er in het bijzonder ook met betrekking tot de dank die de Heere toekomt. Als we daarop gewezen worden blijft er slechts één hoop over, namelijk dat de grote Hogepriester niet alleen voor de Zijnen bidt, maar ook voor hen dankt! Ds. Hamstra besloot zijn preek met de bede dat de hemelse Hogepriester steeds de nood van zondaren op zijn hart mocht binden en dat het hart van velen gewillig mocht worden op de dag van Zijn heerkracht (Vgl. Ps. 110 : 3).

Nadat we enkele verzen gezongen hadden uit de engelse berijming van Psalm 80, ontving ik de gelegenheid om ds. Hamstra toe te spreken namens de kerken in Noord-Amerika en de gemeenten die hij in Nederland heeft gediend. Voor het laatste had ik officieel wel geen opdracht, maar ik verwacht niet dat mij dat in Alphen en Elburg kwalijk genomen zal worden! Vervolgens las ouderling Driesse enkele brieven voor van kerkeraden die deze avond niet aanwezig konden zijn. Daarna sprak hij namens de kerkeraad en de gemeente enkele hartelijke woorden aan het adres van de jubilerende pastor. Ds. Hamstra bedankte de sprekers in een persoonlijk woord waarna de dienst op de gebruikelijke wijze werd besloten.

Na afloop was er een receptie in de zalen beneden de kerk. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om ds. Hamstra, zijn vrouw en de kinderen de hand te drukken. Tijdens de receptie overhandigde diaken Slootmaker een geschenk van kerkeraad en gemeente. De jubilerende pastor ontving een Wordprocessor, een geschenk waarmee hij kennelijk verrast was. Ouderling Van Wijck besloot de avond met gebed en dankzegging. Het was goed om in Clifton te zijn, zowel tijdens de kerkdienst als daarna tijdens de receptie. Duidelijk bleek dat er een hechte band is tussen de gemeente en haar predikant. De Koning der Kerk zegene ds. Hamstra, zijn gezin en de gemeente van Clifton ook in de toekomst.

Gaarne geven we aan bovenstaand artikel van ds. Baars een plaats in ons blad. Ds. Hamstra heeft ook onder ons zijn vrienden, niet alleen in Alphen en Elburg. We willen hem en de zijnen op deze wijze alsnog van harte gelukwensen met het voorrecht dat de Heere hem geschonken heeft. De Heere moge hem nog vele jaren geven om te arbeiden in Zijn Koninkrijk. We willen u en de uwen hartelijk groeten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Ds. G. Hamstra 25 jaar predikant

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 februari 1988

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken