Bekijk het origineel

Wulfert Floor

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wulfert Floor

7 minuten leestijd

Wie was deze man? Niet alle lezers van ons blad zullen terstond op deze vraag een goed antwoord kunnen geven, maar we houden er ons van overtuigd, dat vele lezers wel eens van hem gehoord hebben en ook preken van hem gelezen hebben of hebben horen lezen. Floor leefde in de tijd van de afscheiding in de omgeving van Driebergen. Hij heeft jarenlang op vele plaatsen in ons land geoefend. Hij schreef zijn preken uit en heeft er vele nagelaten. Met zijn medeweten en toestemming zijn er in de vorige eeuw de daarvoor door hem uitgezóchte preken uitgegeven. Deze zijn enkele jaren geleden opnieuw verschenen, in vier kloeke delen. Er zijn nieuwe delen met preken aan toegevoegd. Het is bekend dat Floor nog vele andere preken in handschrift heeft nagelaten. De preken van Floor worden nog veel gelezen. Hij wist op een eenvoudige, Schriftuurlijke wijze zijn gehoor te bereiken. Zo leeft hij nog voort en is hij nog tot zegen.

Meer dan veertig jaar geleden schreef ds. J.T. Doornenbal op verzoek van de bekende ds. I. Kievit te Baarn een serie artikelen voor het Gereformeerde Weekblad (uitgave Bout, Huizen) over Wulfert Floor. Ds. Doornenbal is in Doorn geboren, dus in de omgeving waar Floor gewoond en geleefd heeft. De artikelen van ds. Doornenbal werden in genoemd weekblad opgenomen van 30 november 1946 tot 31 mei 1947.

Ruim 40 jaar later zijn de artikelen onder te titel Leven en werk van Wulfert Floor, verrijkt met aanvullende gegevens, in boekvorm verschenen bij uitgeverij Den Hertog b.v. te Houten. De uitgever heeft een indeling in hoofdstukken gemaakt, als volgt: 1. De jonge Wulfert, 2. De oefenaar voor zijn huwelijk, 3. De eerste huwelijksjaren, 4. Vriendenkring, 5. De oefenaar na zijn huwelijk, 6. De laatste levensperiode, 7. Prediking en geschriften van Wulfert Floor, 8. Naschrift.

In dit naschrift schrijft ds. Doornenbal ook over predikers, die ten volle recht deden aan het werk des Geestes en Christus verkondigden in Zijn volheid voor een arm, verloren zondaar.

Hij schrijft dan op blz. 131/2:

“Deze predikers zijn te vinden in de kerk en daarbuiten. Maar ook hierin komen ze overeen, dat ze door hun geestelijke ligging altijd meer of minder eenzaam stonden en dat, vooral bij de onkerkelijken onder hen, het gevaar dreigt van vereenzelviging en dat ze, staande terzijde van de grote stroom van geestelijk leven van hun dagen, het oog verloren voor de kerk als geheel.

Dit neemt evenwel niet weg, dat zij de banier der waarheid hebben hooggehouden in dagen van verval en dat een eenzaam volk, dat dreigde te verkommeren, daaronder zijn toevlucht mocht vinden.

Onder deze predikers neemt Wulfert Floor een, zij het bescheiden, ere-plaats in, door zijn leven en arbeid en door de bijzondere gaven van hoofd en hart hem geschonken. Door zijn eenvoud vooral, als een landbouwer onder de landbouwers, is het hem gegeven geweest te spreken naar het hart inzonderheid van degenen, die onder de landbouwende bevolking de waarheid zijn toegedaan. En juist toch onder de eenvoudige boerenbevolking is, in vele delen van ons vaderland, het getal van degenen die de oude, bevindelijke waarheid zijn toegestaan. Krachtens omgeving, aard en aanleg is de landbouwer geneigd tot een ernstige levensbeschouwing en op het terrein van het geestelijke tot het ingekeerde leven.

Het is dan ook vooral voor dit eenvoudige, mystiek aangelegde deel van ons volk, dat Wulfert Floors prediking en geschriften een ongemene invloed gehad hebben en nog altijd hebben.

Dat is allereerst zo in de omgeving waar Wulfert geleefd en gearbeid heeft. Nog steeds (in 1946) woont daar een volk, dat zijn herinnering hoog houdt en er is welhaast geen hofstede, of zijn geschriften zijn er te vinden en hebben er een ereplaats onder de oudvaders. Ja, in menig eenvoudig en weinig onderlegd huisgezin zijn zij vrijwel de enige, die regelmatig gelezen worden. Ook woont daar nog immer een volk, dat leeft uit Floors beginselen en niet vreemd is van dezelfde geestelijke strijd, die wij in hem gezien en gehoord hebben. Een volk, dat stil en teruggetrokken leeft en arbeidt op de hoeven, een volk van weinig woorden, gesloten en zwijgzaam, vooral in de dingen van het geestelijke leven. Maar dat in het verborgene de worstelingen des levens kent om licht en waarheid en klaarheid.

Dat volk is te vinden in alle kerken en onder onkerkelijken. Wel is, helaas, het kerkendom van onze dagen en de afzakking van het geestelijke leven ook daar de oorzaak, dat kerkisme en historische kennis de plaats dreigen in te nemen van het geestelijke leven en hoort men er vaak meer spreken van overlevering dan van beleving. Maar toch zijn er stillen in den lande, die in het midden van hun kerk of levende aan de buitenkant van het kerkelijk leven, die geestelijke worstelingen kennen en onder licht en donker hun strijd voortzetten tot het einde toe, wachtende op ’s Heeren tijd.

Het gebrek aan kennis en de armoede van de bediening des Woords, waaronder velen verkeren, is vaak oorzaak van weinig zekerheid des geloofs en veel donkerheid en bestrijding. Hoevelen heb ik er gekend, die aldus hebben geworsteld en gestreden, voor wie de Heere, bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst gaf. Anderen gingen heen in dezelfde donkerheid, of althans in hetzelfde onvervulde verlangen waarin ze geleefd hadden, van wie ik toch geloven mocht dat ze in het geloof gestorven zijn.

Bij dit volk blijft Floors nagedachtenis in ere en zijn geschriften een bron van onderwijs en troost”.

Tot zover ds. Doornenbal.

Als bijlagen zijn er enige brieven van en aan Floor toegevoegd aan het levensverhaal. Daaronder zijn drie brieven van de bekende afgescheiden ds. G.F. Gezelle Meerburg. In een van deze brieven schrijft deze o.a.: “Echter geloof ik toch niet dat de Heere met Zijn gunst geheel van Nederland wijken zal, dat Hij ons geheel zal verlaten, maar dat hij in het midden van ons zal doen overblijven een arm en ellendig volk die op de Naam des Heeren zullen vertouwen. En er zijn enkelen die dat met mij geloven.

Wij hebben in het afgelopen jaar wekelijks een biduur gehouden over toestand van land en kerk. Bijzonder gaf ook de cholera daartoe aanleiding. Eens had ik tot tekst Richteren 10 : 15. Een andere keer Amos 5 : 4. Dan weer Psalm 50 : 14 enz., Job 34 : 23 en meer andere teksten.

Toen het jaar ten einde ging spoeden was ik eens moedeloos. Elk jaar van mijn bediening was er tenminste één bekeerd, maar daarvan had ik tot op dat ogenblik nog niets vernomen. En zie, kort daarop ontving ik een brief van Evert Takken, die mij verhaalde hoe de Heere mijn prediking in Utrecht wilde zegenen. Weinig tijd daarna is in deze gemeente een jonge man bekeerd geworden. Het middel daartoe was de catechismuspredikatie over de aanspraak in het gebed des Heeren ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’.”

Ds. Gezelle Meerburg schrijft nog meer over de bekering van zondaren in die dagen.

De uitgever heeft verschillende foto’s in het

boek opgenomen. Die komen het geheel ten goede.Het is een prachtig boek geworden met een rijke inhoud. Het is voor alle vrienden van Wulfert Floor een zeer lezenswaardig werk. Wanneer mensen die de oefeningen van Floor niet kennen dit boek lezen zullen ze er wellicht door gedrongen worden om zich in diens oefeningen te gaan verdiepen. En dat kan de Heere tot zegen stellen.

Aan het slot vinden we nog een overzicht van de vele plaatsen waar Floor oefende. Hij kwam in een groot gedeelte van ons land, ook in grote steden zoals Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht. In mijn eigen omgeving is hij schier in alle plaatsen geweest.

Het boek telt 157 blz. en kost gebonden ƒ 24,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Wulfert Floor

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1989

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken