Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Buren-kout door Willem Teellinck Uitgeverij ’de Roos’ - Vlaardingen.

Dit boekje bevat een samenspraak, stichtelijke gesprekken over godsdienstige zaken. De schrijver was predikant te Middelburg. Hij wordt de vader van de Nadere Reformatie genoemd. Het boekje is in het hedendaags nederlands herschreven door C. Bregman. De nieuwe uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van de Stichting Studie der Nadere Reformatie.

Dr. W.J. op ‘t Hof voorzag het werk van een Ten geleide. Als voorzitter van genoemde stichting is hij door deze uitgave dankbaar gestemd.

Bregman zegt in een inleiding, dat het werkje in 1620 is uitgegeven en meermalen is herdrukt. Hij schrijft verder o.a. het volgende: “Als men de gespreksonderwerpen van het boekje beziet, kan men constateren dat Teellinck zeker gewerkt moet hebben volgens een bepaalde systematiek.”

Na een inleidend gesprek gaat het volgende over de doop, daarna over de openlijke zorgeloosheid des levens, over de harde behandeling van de echtgenote, het blijven bij uiterlijke zaken, zonder bekommering omtrent de ziel, het verzuim van het kerkbezoek, het netjes leven en wel naar de kerk gaan, maar niet ten Avondmaal, het gaan ten Avondmaal zonder toename in de genade en in de kennis van Christus, het vasthouden aan een geliefde zonde en tenslotte over het onlosmakelijk verband tussen het ware geloof en de vruchten daarvan in de praktijk der godzaligheid.

“Zo betoogt Teellinck” - aldus Bregman “met dit kleine, maar belangrijke geschrift volgens Op ‘t Hof de bevordering van een onderdeel van de praktijk der godzaligheid, n.1. het profeetschap aller gelovigen. De heersende misstanden moeten door de gelovigen niet slechts bij henzelf, maar ook bij anderen bestreden worden. Daarbij moet men beginnen bij het begin: het gezin, en dat langs de weg van de gezinsgodsdienst en de huiscatechisatie!”

Teellinck schrijft zelf in een brief van 20 augustus 1620 aan zijn broeder Johannes, dat het de wens van zijn hart is, dat niet alleen slechts enkelen zich in dit opzicht mogen inspannen tot overtuiging van anderen, maar dat er zeer velen mogen zijn tot werkelijke bekering. Hij wenst met Mozes dat zelfs geheel het volk Gods mocht profeteren.

Aan het einde van zijn brief schrijft Teellinck:

“Wij hielden nu onlangs in de tijd van uw lichamelijke ongesteldheid, ons veel bezig met uiteenzettingen over de aard, natuur, kracht en werking van het ware rechtvaardigmakende geloof; en stemden er mee in, dat de mens dienaangaande twee dingen heeft te overwegen. In de eerste plaats moet hij ten volle verzekerd zijn, dat al zijn doen en laten Gode geenszins kan behagen, behalve dan wanneer het geschiedt uit het geloof, al zouden zijn daden ook nog zo overtuigend zijn in de ogen van de wereld. In de tweede plaats moet hij zichzelf terdege onderzoeken of hij wel in het geloof is en dient hij zich daarom te beproeven of Christus ook in hem is. Op dit laatste komt het ge heel en al aan en daarom weiden wij op het einde van het laatste daarover nog wat uit. Wij vertrouwen, dat u aangaande deze zaak nog nader onderwijs zult mogen verwerven en wanneer dit dan ook gebeurt, zullen wij daarin een nieuwe oorzaak hebben om onze goede God meer en meer te loven en te prijzen, amen.” Tot zover Teellinck.

Aanvankelijk kregen we bij het lezen van dit boekje de gedachte dat de schrijver te breed van stof is, dat hij teveel woorden gebruikt. Maar toen we verder lazen viel het breedsprakige voor ons weg en kwam veel meer naar voren wat Teellinck met alles bedoelt, namelijk het heil van zondaren en de eer van Gods Naam.

We willen in een afzonderlijk artikel in ons blad opnemen een gedeelte van het laatste gesprek, waarin Teellinck zes schriftuurlijke argumenten noemt, die bewijzen dat het ware christelijke leven niet kan worden losgemaakt van het ware christelijke geloof.

Buren-kout telt 102 pagina’s en kost als paperback ƒ 13,90. .

Wordt niet gedronken in wijn door dr. Martyn Lloyd Jones. B.v. uitgeverij “De Banier” Utrecht.

De ondertitel luidt: Het werk van de Heilige Geest in het huwelijk, gezin en werk. Het boek verscheen in 1974 in het engels en werd nu in het nederlands vertaald door drs. R. Schoonhoven, Port

Talbot, Wales. In een Woord vooraf spreekt hij de hoop uit, dat dit werk zijn weg zal vinden, zowel in reformatorische als in evangelische kringen.

Verder schrijft hij omtrent dr. Lloyd Jones o.a.: “Zijn prediking begon in Sandfields, Aberavon, een arme arbeiderswijk van Port Talbot in 1927 en het aantal volgelingen groeide snel. Zijn faam verbreidde zich dusdanig, dat hij na tien jaar beroepen werd naar de grote Westminster Kerk te Londen. Daar in die wereldstad, bracht hij opnieuw de oude waarheid, maar ook weer in zo’n vorm dat christenen uit de hele wereld naar hem toegetrokken werden. In deze kerk heeft hij ook een serie bijbellezingen gehouden over de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, nl. in de jaren 1954 tot 1962. In totaal 230 preken. Ze werden alle uitgegeven, samen 8 delen”.

Het deel dat nu in onze taal verscheen werd door de uitgever uitgekozen. Het gaat over Efeze 5: 18 tot 6: 9.

De vertaler is het niet in alles met de prediker eens. Hij noemt enkele voorbeelden. Dit was voor hem geen verhindering om toch het boek te vertalen.

We hebben in het algemeen dit boek met instemming gelezen: We betreuren het wel, dat de uitgever niet begonnen is met de uitgave van het eerste deel. In de eerste hoofdstukken van deze brief liggen de grondslagen voor het tweede deel en dat blijft nu te veel op de achtergrond. Soms lijkt het alsof de schrijver bedoelt, dat de christen zelf moet doen wat de Heere hier van hem eist. O.i. komt ze niet tot z’n recht wat de Heere Jezus tot de discipelen sprak Zonder Mij kunt gij niets doen. Blijft in Mij...

Dr. Lloyd Jones maakt in de situatie waarin we ons bevinden geen bezwaar tegen onnodige zondagsarbeid. Ook niet tegen staken. Zou een en ander dan kunnen voortkomen uit de Geest van Christus? Het is juist opmerkelijk, dat wanneer iemand die de zondag misbruikt heeft tot bekering komt deze het juist zo ernstig betreurt, dat hij Gods Dag ontheiligd heeft. Dan is zijn zoeken daarmee radicaal te breken.

We willen nog wijzen op enkele fouten die blijkbaar bij de correctie over het hoofd zijn gezien. We hebben er maar een paar opgetekend en die geven we hier door. Op blz. 68 lezen we: Ik ben in Hem verheerlijkt. Dat moet o.i. zijn: in hen. Op blz. 69 vinden we beide uitspraken: in Hem en in hen. Op blz. 72 staat: op mijn eigen streven. Dat moet zijn: strepen. Op blz. 217, bovenaan, staat: Efeze 6 : 14. Dat moet zijn 6 : 1-4. Op blz. 271 staat: De kinderen moet de wet geleerd worden en mogen die nooit vergeten. Is dat goed nederlands? Het boek is keurig uitgegeven in slappe band. Het telt 357 bladzijden. Dr. Lloyd Jones was een begaafde prediker, die het evangelie op een eigen wijze wist te brengen. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat we ook zijn werk moeten toetsen aan Gods Woord. Het bevat veel goeds.

We hopen dat ook de andere delen in onze taal zullen verschijnen. Het boek kost f 28,50.

Studiezorg ook ouderzorg onder redactie van B. Agteresch en C. Bregman. B.V. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

Dit boek dient zich aan als handleiding voor de begeleiding van kinderen in het voortgezet onderwijs. De redactie schrijft in een Ten geleide het volgende:

“Wanneer de kinderen de vertrouwde omgeving van de basisschool verlaten om de één of andere vam van voortgezet onderwijs te gaan volgen, breekt zowel voor hen als voor de ouders een bijzonder belangrijke periode aan.

De leerlingen worden in het voortgezet onderwijs meestentijds behoorlijk opgevangen. Dat geldt zeker voor het eerste jaar, wanneer zij in de brugklas zitten. Met name door een vak als studielessen, maar ook door de houding van de brugklas coördinator en andere begeleidende functionarissen maken de meeste kinderen de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs probleemloos mee. Ook in hogere leerjaren wordt aan de leerlingen meestal voldoende aandacht besteed door klasseleraren en decanen. Wanneer men het aantal begeleidende taken van nu vergelijkt met dat in de middelbare school van een dertig tot twintig jaar geleden, dan moet men wel tot de conclusie komen dat er veel aandacht wordt besteed aan het zich welbevinden van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor de ouders van de schoolgaande kinderen ligt dat wat anders. Het meestal intensieve contact dat er was tussen ouders en basisschool, wordt begrijpelijkerwijs minder. De school voor voortgezet onderwijs ligt vaak op een behoorlijke afstand, waardoor ouders niet zo gemakkelijk even de school binnenlopen. De leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen ook van zoveel leraren les, dat de ouders niet altijd direct weten tot wie zij zich het beste kunnen wenden. De leerstof is bovendien vaak van een zodanig gehalte, dat veel ouders niet terzake hulp kunnen bieden.

Daarom lijkt het ons goed, een boekje als dit samen te stellen, bedoeld voor ouders die te maken krijgen met allerlei vragen die samenhangen met het feit dat hun kind leerling is in het voortgezet ondervijs.

Er is naar gestreefd in kort bestek de belangrijkste probleemvelden te bestrijken. We hebben echter ook getracht enige richtlijnen mee te geven die van belang kunnen zijn in verband met de psychische ontwikkeling van de kinderen én hun binnentreden in een wereld die helaas Gode vijandig genoemd moet worden. Dit alles is ingekaderd in een visie op kind en school die naar wij hopen - als reformatorisch in de rechte zin van het woord zal worden herkend.

De visie op de school zoals die in één der laatste bijdragen is geformuleerd, lijkt in eerste instantie niet voor de ouders bedoeld. De bestuursleden van de scholen die daarin met name worden aangesproken, zijn echter meestentijds tegelijk ouders en als zodanig is er ook voor hen (huis)werk aan de school.”

Tot zover de redactie: Dit zegt al veel omtrent de betekenis van het boek De artikelen zijn stuk voor stuk van waarde. Benadrukt wordt steeds weer, dat het gaat om het behoud van onze kinderen in een wereld waarin alles van de Heere en Zijn dienst aftrekt. Hier volgen de artikelen: I. Drs. C.J. Meeuse: In de voorzeide leer; 2. Drs. LJ. Manusiwa: Rondom het gezin; 3. G. Dijkgraaf: Puberteit; 4. W.B. Kranendonk: Naar een nieuwe school; 5. Drs. D. Vogelaar: School en gezin; 6. W.B. Kranendonk: Huiswerk; 7. B. Agteresch: Motivatie; 8. B. Agteresch: Faalangst; 9. Drs. J.A. Verkade: Gedragsproblemen op school; 10. B. Agteresch: Schoolpakket- en beroepskeuze; 11. Drs. A. den Ouden: Testgebruik; 12. C. Bregman: Onze levensstijl en die van onze kinderen; 13. Drs. C.J. Meeuse: Meer dan een school; 14. C. Bregman: Toerusting van onze jongeren in deze tijd.

Dit boek is vooral voor ouders met opgroeiende kinderen van groot belang, maar ook voor anderen. Men neme er kennis van. De Heere geve bezinning en stelle zo deze handleiding tot rijke zegen.

Het boek telt 133 bladzijden en kost f 15,90.

Het sacrament van de Heilige Doop door Ds. A. Prins Uitgeverij “De Roos” - Vlaardingen

Dit boekje verscheen in 1988. De schrijver was in het begin van deze eeuw predikant van de Hervormde kerk te Ouddorp. Dr. W. van ’t Hof, die er later predikant was, schreef op verzoek van de kerkeraad een Woord vooraf. Hij wijst daarin op de grote onkunde rond de heilige doop. In feite wordt de doop ver beneden het avondmaal gesteld. In de praktijk houdt men zijn/haar kind ten doop zonder geloof. Het formulier gaat ervan uit, dat de doopouders gelovige ouders zijn, waarbij “gelovige” ziet op een waar geloof. Prof. P.J.M. de Bruin oordeelde daar indertijd anders over. Zie zijn boekje over de kinderdoop.

Ds. Prins handelt achtereenvolgens in 18 bladzijden over: het doopkind, de doopouders, de doopbelofte, de doopsformule, het water van de doop en: zonder verschrikken. Daarna volgt het doopformulier.

Ds. Prins zoekt de betekenis van de doop te doen verstaan. Hij zegt op bladzijde 25: “Doopt dan, christenouders, uw kind met uw liefdetranen en draagt het op de vleugels van uw gebed naar de troon van God Almachtig, voor Wie niets te groot en te wonderlijk is, Die ook door Zijn Geest de hardste harten nog kan verbreken en elke verloren zondaar kan leren roepen om genade en geen recht”.

Het boekje telt 34 pagina’s en kost als paperback f. 8,90.

Eigenschappen des geloofs door dr. A. Comrie b.v. Uitgeverij De Banier - Utrecht

De eigenlijke titel is veel langer. We nemen die geheel over, omdat daarin uitkomt waar het in dit boek om gaat:

“Verhandeling van enige Eigenschappen des zaligmakende geloofs, zijnde een verklaring en toepassing van vescheidene uitgeknipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments, in welke de zorgelozen en tijd-gelovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken, de wegen en gevallen, in welke God Zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard, de gemoedsgevallen en zwarigheden der klein-gelovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hun staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan”.

Ds. G.H. Kersten schreef op 4 september 1930 een L.S. voor de 2e druk. Daarin brengt hij naar voren welke grote plaats dr. Comrie heeft ingenomen.

Comrie schreef zelf een brief aan zijn zeer geliefde en waarde gemeente van Woubrugge. “Nu dan”, zo eindigt Comrie, “mijn waarde en geliefde gemeente! Gebruik dit werk, tot uw nut gepredikt en uitgegeven; en wij bidden God, dat het van vrucht voor uw onsterfelijke zielen zijn mag!”.

Deze brief is van 20 juli 1743. In het boek is daarna een brief aan de waarde lezer opgenomen, gedateerd op 16 juli 1743.

Het boek is een bundel met preken over het zaligmakende geloof. De eerste gaat over 1 Corinthe 6:17: het geloof een genade die de ziel op het allernauwste met Christus verenigt, de laatste over Hebreeën 1:13: het leven des geloofs op de belofte.

We menen hiermee te kunnen volstaan. Comrie en zijn werken zijn onder ons voldoende bekend en velen zijn aan deze schrijver verbonden, ook door andere uitgaven. In de eerste jaargang van ons blad hebben we na de verschijning van de derde druk een bredere bespreking gegeven.

Het boek telt precies 400 bladzijden en kost gebonden in wat kleiner formaat dan de vorige druk f. 39,50.

Ark boeken - VVHS/BKV Amsterdam / Driebergen

Mijn eigen kerstboekjes. Het gaat om een serie van vier boekjes voor jonge kinderen, nl.: Maria, Jozef en de engel, Het kindje Jezus, Het verhaal van de herders en Het bezoek van de wijze mannen. Op elke bladzijde staan vierkleuren illustraties. De vertellingen zijn van Carol Watson en de Nederlandse bewerking van Nellie Teekens. Om te zien zijn het aardige boekjes, maar de vertellingen laten het kerstfeit niet tot z’n recht komen. De kinderen worden ook niet op Schriftuurlijke wijze benaderd.

De boekjes kosten per 4 deeltjes in houder f. 12,50.

Alle dieren groot en klein en Van alle dieren twee. De boekjes dienen als achtergrond voor de figuurtjes die op eenvoudige wijze uit het karton gedrukt kunnen worden. Het eerste boekje gaat over de schepping en het tweede over de zondvloed en de ark. De tekst is kort. Het gaat om de tekeningen en de figuurtjes die als ze uitgedrukt zijn bij elkaar gezet kunnen worden met het uitgevouwen boekje op de achtergrond.

De boekjes kosten f. 6,95 per deel.

Een kerstgroet, een serie van vier boekjes respectievelijk met woorden van hoop, van liefde, van blijdschap en van vrede. De bedoeling is dat ze ter gelegenheid van het kerstfeit verstuurd worden. De naam van de afzender kan worden ingevuld. De boekjes zien er heel aardig uit. Ze bevatten bijbelteksten, maar niet naar de Statenvertaling en verder in hoofdzaak gezangen. We zouden de boekjes gaarne hebben aanbevolen wanneer de Staten-vertaling was gebruikt en in plaats van de gezangen geschikte psalmen waren opgenomen. Dan blijven we dichter bij de Schrift. De boekjes zijn geïllustreerd en kosten per deeltje f. 3,75. De enveloppe wordt gratis bijgeleverd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 november 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken