Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dordrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dordrecht

100 jaar Christelijk Gereformeerde Kerk

7 minuten leestijd

Op maandag 14 september 1992 vond in de Chr. Geref. Kerk van Dordrecht-Centrum een herdenkingsdienst plaats. Op die datum was het 100 jaar geleden dat één van de twee Christelijke Gereformeerde Kerken bleef voortbestaan. Deze van oorsprong uit de zgn. Kruisgemeenten afkomstige gemeente, ging aanvankelijk zonder haar predikant verder. Vier jaar later in 1896 voegde ds. D.J. van Brummen zich alsnog met zijn kerke-raadsleden bij de Chr. Geref. Kerk.

Nu, in 1992, vond in de kerk aan de Dubbeldamseweg 1 de herdenkingsdienst plaats. De plaatselijke predikant ds. A. van de Weerd opende deze dienst met votum en zegengroet. Na zingen en Schriftlezing uit Psalm 77 en gebed, sprak hij over “UIT DE NOOD GEBOREN”. Daarin stond hij stil bij de gebeurtenissen in 1892. Tegenover de gedachte dat de principiële bezwaren tegen de Vereniging pas achteraf ingevuld en verwoord zouden zijn, stelde hij dat vanuit Dordrecht toch heel duidelijk is hard te maken dat het uitsluitend ging om grote dogmatische bezwaren. Kerkhistorische en kerkrechtelijke bezwaren zijn vanuit de notulen niet te vinden. Daarentegen heeft men ook voor de Vereniging al grote bezwaren gehad tegen de eenzijdige Verbonds-leer van Dr. A. Kuyper.

Deze bezwaren zijn op de classis en later ook de Particuliere Synode ingediend. Uit protest tegen de leringen van een predikant uit Giessenburg heeft men zelfs geweigerd afgevaardigden te sturen naar de classisverga-dering. Toen op 10 april 1892 de ker-keraad de gemeente om een uitspraak vroeg over de Vereniging, stemde een kleine meerderheid tegen. De kerke-raad legde op de classisvergadering van 18 juli 1892 het volgende schrijven op de tafel van de classis: “Aangezien reeds voor de Vereeni-ging in geschriften openbaar is gemaakt dat de kinderen verondersteld moeten worden reeds wedergeboren te zijn en dat de doop in verband zou staan met de wedergeboorte... doch zulke stellingen niet in de formulieren van eenheid te vinden zijn, zo zijn in onze gemeente één deel dat in de Vereeniging niet mede kan gaan... dat het grote deel dezelfde bezwaren hebben, waarom wij ons genoodzaakt zien dit op de classis te brengen met de bescheiden vraag of kerkeraad en leden met het bovenvermelde bezwaar aanvaard en gedragen kunnen worden, waarom zij een wachtende houding aannemen”.

Zo werd vanaf september 1982 de Chr. Geref. Kerk te Dordrecht voortgezet. De kerkeraad ging met ds. van Brummen als Geref. Kerk B verder. Via de meerdere vergaderingen bleven zij hun bezwaren indienen, totdat duidelijk werd dat deze niet werden overgenomen. Groot was de vreugde toen ds. van Brummen met de kerkeraad terugkeerde.

De oud-predikant van Dordrecht ds. D. Slagboom sprak vervolgens over: “DOOR GODS WELDADIGHEID GELEID” (Ex. 15:31). Hij wees op de het onverdiende van Gods goedheid. Ook het beeld van de herder, die zorgt voor zijn kudde, ligt ten grondslag aan deze woorden. In de leiding van God met de gemeente van Dordt komen deze trekken duidelijk terug. Hij onderscheidde een periode van de eerste groei, van consolidatie en van de na-oorlogse tijd.

Mede door de getrouwe bediening van de eerste predikanten kon er een periode van consolidatie intreden. Na gekerkt te hebben aan de Kuipers-haven en de Museumstraat, kon in 1921 het huidige kerkgebouw in gebruik genomen worden. De gemeente was toen al uitgegroeid tot boven de 1.000 leden. Ds. Slagboom bracht verder in herinnering de ambtsperiode van de verschillende predikanten tot na de oorlog.

Met name werd stilgestaan bij ds. L.H. van der Meiden, “de stille werker”. Ds. Slagboom tekende hem als leerling van het Woord en leerling van de Heilige Geest. De Heere trok en onderwees zondaren. Onder een rouwdienst mochten twee mensen tot bekering komen. Ook onder twee tegengestelde figuren als ds. H. Visser en ds. C. Smits mocht toch van zegen gesproken worden. In de na-oorlogse tijd valt vooral de ambtsperiode van ds. M. Baan te vermelden, die als een getrouw predikant met eigen gaven de gemeente diende als een wachter op Sions muren. “Vaak te weinig geacht, ook door degenen, die hem wel moesten achten”, aldus ds. Slagboom.

Van de tijd daarna noemde hij vier dingen: 1. golven benauwden het schip; 2. er was oprechte begeerte om bij de waarheid van zonde en genade en een bevindelijke prediking te blijven, al werd er ook wel met vleselijke wapens gestreden; 3. er werd vanuit de binnenkamers gebeden: “O, Heere, laat het Woord voortgaan”; 4. dat gebed is door de Heere verhoord. “Ds. van der Ent en ik zijn daar goed mee geweest, want God heeft ons hier gestuurd in verschillende omstandigheden”, aldus ds. Slagboom. Hij wees de gemeente op het feit dat er rijke zegeningen te overdenken zijn. De grootste zegen was toch dat de Heere de prediking gaf zondag aan zondag. Daarom vroeg hij de gemeente: “hoe is het nu met u, kent u Gods weldadigheid in de leiding met Zijn Kerk, ook in uw eigen hart?”

Herdenken kan op vier wijzen, waarin “moed” voorkomt: in hoogmoed, in weemoed, in ootmoed en in goede moed. Ds. Slagboom hoopte dat er ootmoed en goede moed gevonden mag worden.

Ds. H.C. van der Ent sprak daarna over: “Voor de toekomst geborgen”, vanuit Psalm 46:2-4.

Wat is de Christelijke Gereformeerde Kerk”, zo vroeg hij. Hij wees op het onderscheid tussen doop- en belijdende leden en “belevende leden”. De laatste categorie zijn de levende leden, die in de hemel staan geregistreerd. Die levende leden vormen het wezen van de Christelijke Gereformeerde Kerk, die gaan naar de hemel. Daarom is er voor die Kerk toekomst. Zij is immers het eigendom des Heeren, aldus ds. van der Ent. Zelf heeft hij vroeger wel gedacht dat de grenzen van die Kerk samenvielen met de Chr. Geref. Kerk. Door Goddelijk onderwijs wordt echter wel duidelijk dat dat anders ligt. Zo moest ook geleerd worden dat de Kerk ook niet staat of valt met de persoon van de dominee. Vanuit Psalm 46 wees hij echter op het geheim van de Kerk, waardoor er voor de toekomst goede moed mag zijn.

Als vertegenwoordiger van de gemeenten, die vanuit Dordrecht tot zelfstandigheid zijn gekomen, sprak ds. H. van der Schaaf van Dordrecht-Z. Hij wees op Gods grote ontferming, waardoor 100 jaar voortbestaan mogelijk was. Geen menselijke prestatie, maar Goddelijke gratie ligt daaraan ten grondslag. Al spreekt de kerkorde niet van dochters of van een moederkerk, hij wees toch op drie gemeenten, t.w. Zwijndrecht (1918), Breda (1946) en Dordrecht-Z. (1963), die vanuit Dordrecht geïnstitueerd zijn. (Ook Werkendam (1911) zou hierbij genoemd kunnen worden - verslaggever)

Ds. v.d. Schaaf wees op verschillen, die er zijn tussen moeder en dochters en tussen de dochters onderling. Dit hoeft echter niet te benauwen, volgens ds. v.d. Schaaf. Ook tussen de mannen van de Afscheiding waren verschillen, evenals tussen Wisse en van Lingen. Als die verscheidenheid maar niet ten koste gaat van de eenheid in kerkelijk en geestelijk opzicht. “Met u willen wij voluit Chr. Geref. zijn en blijven, we willen buigen onder het gezag van de gehele Heilige Schrift en we wensen te leven naar de volle Geref. Confessie; ook wij begeren de schrif-tuurlijke-bevindelijke prediking, aldus ds. van der Schaaf. Hij wees op de gemeente uit Hand. 2 en wenste dat de gemeente dat voor ogen heeft en dat de gemeente een groei-gemeente mag zijn in de geestelijke zin van het Woord. We hebben daartoe de Heilige Geest èn elkaar nodig.

Namens de classis Dordrecht sprak ds. Tanis, die gedurende 23 jaar consulent was van de gemeente. Hij wees op het feit dat Sliedrecht de tweede gemeente is van de classis Dordrecht en 98 jaar geleden geïnstitueerd werd. De namen van de Dordtse predikanten die genoemd werden, waren ook voor Sliedrecht belangrijk. Zij gingen veel in Sliedrecht voor. Ds. Tanis sprak een slotwoord uit n.a.v. Hebr. 13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde in der eeuwigheid”.

Na de bijeenkomst in de kerk was er gelegenheid voor leden en oud-leden, alsmede de vele belangstellenden, elkaar in het verenigingsgebouw “De Krooswijkhof” te ontmoeten. Velen maakten van die gelegenheid gebruik. Van deze herdenkingsdienst is een speciale cassette vervaardigd van 120 min., die voor ƒ 7,50 (zonder porto) besteld kan worden bij dhr.. S.L. Kok, tel. 076-130281

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Dordrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1992

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken