Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen (10)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontrustende ontwikkelingen (10)

5 minuten leestijd

Een aantal reformatorische kerken zal een oproep richten aan de leden van de Eerste Kamer teneinde te bereiken dat de Wet gelijke behandeling, die helaas door de Tweede Kamer reeds is aangenomen, zal worden verworpen door de Eerste Kamer. Ook zullen handtekeningen worden ingezameld en gebundeld worden overhandigd aan de Eerste Kamer.

Late actie

We kunnen niet zeggen dat de verontrusting over ontwikkelingen in de wetgeving in ons vaderland snel op gang is gekomen. Maar sinds de veroordeling van iemand die homosexualiteit als zonde heeft betiteld die met wortel en tak zou moeten worden uitgeroeid, lijken de ogen toch wat open te gaan voor de gevolgen van de Wet gelijke behandeling. Deze wet maakt het personen en instellingen moeilijk en soms onmogelijk om in hun maatschappelijk functioneren te handelen in overeenstemming met de Bijbelse grondslag. De Wet gelijke behandeling leidt tot gewetensdwang en tot gewetensnood. We vrezen voor diep ingrijpende gevolgen voor de scholen en de zorginstellingen. We denken dan aan het personeelsbeleid en het toelatingsbeleid. Het gaat er steeds meer naar uitzien dat christenen naar de rand van de samenleving worden gedrongen. Het valt enerzijds te betreuren dat dit nu pas duidelijk gaat worden. Anderzijds is het een goede zaak dat toch de ogen open gaan voor de zeer verontrustende ontwikkelingen. Het is dan ook een goede zaak dat er stappen worden ondernomen in de richting van de Eerste Kamer om aanvaarding van de Wet gelijke behandeling tegen te gaan.

Verschillende Kerken hebben door middel van deputaten bij de hoge Overheid naar de (leden van) de Eerste Kamer geschreven. Dat is een goede zaak. Ook de desbetreffende deputaten van de Chr. Geref. Kerken “Deputaten voor contact met de overheid” hebben zich in het verleden gezamenlijk met andere kerken gericht tot de volksvertegenwoordiging. Bij informatie is mij gebleken dat schrijvens, betrekking hebbend op een bepaald wetsvoorstel, die aan de Tweede Kamer zijn gericht, gewoonlijk gevoegd worden bij de stukken die aan de Eerste Kamer ter hand worden gesteld, wanneer het desbetreffende wetsvoorstel daar behandeld zal worden. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen onze deputaten zich beraden over eventueel te nemen stappen. Het valt te betreuren dat niet alle kerken dit door middel van deputaten kunnen doen. In die kerken zijn de kerkeraden benaderd met de vraag of zij zich willen richten tot de leden van de Eerste Kamer. Daarnaast zijn er lijsten verstuurd aan kerkeraden om handtekeningen te verzamelen. We dienen ten deze wel te bedenken dat we het niet van de macht van het aantal mogen verwachten. Wel willen wij deze handtekeningenactie van harte ondersteunen. Het is de bedoeling dat twee stromen van handtekeningen gebundeld zullen worden en dan aangeboden aan de Eerste Kamer. De eerste stroom handtekeningen is die van het Beraad Geestelijke Vrijheid. De tweede stroom is die uit de reformatorische kerken, die moeite hebben met het geheel van activiteiten dat ontwikkeld zal worden door het Beraad Geestelijke Vrijheid. Ook heeft men moeite met de grote Evangelische stroming binnen dit beraad. Vandaar dat de Erdee-holding de stroom handtekeningen vanuit de gereformeerde gezindte gaat coördineren. We achten dit een goede zaak, daar er dan mogelijk meer handtekeningen binnen zullen komen. Het ligt in de bedoeling dat de Eerste Kamer begin mei een begin zal maken met de behandeling van de Wet gelijke behandeling. We willen de lezers van Bewaar het Pand en ook de kerkeraden verzoeken eraan mee te werken dat er handtekeningen worden ingezameld.

Noodzakelijke verootmoediging

Wellicht dat iemand zich afvraagt of een handtekeningenactie niet getuigt van een onheilig activisme. Dit zou inderdaad het geval zijn als er geen sprake is van verootmoediging voor God. Als er alleen maar actie gevoerd zou worden om zoveel mogelijk handtekeningen bij elkaar te krijgen en er zou geen werk in de binnenkamer zijn, dan is het niet goed. Maar gezien de ernst van de ontwikkelingen zijn we toch ook geroepen om te doen wat onze hand vindt om te doen. Dan is een handtekeningenactie zeker een gepast middel. Moge de Heere het nog met Zijn zegen bekronen. Make Hij het zo dat ons land bewaard zou worden voor een al verder afglijden van de normen van Gods Woord en Wet. Maar bovenal werke Hij vernedering en verootmoediging in de binnenkamer. De Heere geve persoonlijk en in de openbare eredienst in ootmoedig smeekgebed te vragen of Hij ons land en volk nog genade zou willen bewijzen. Hij werke eigening van de schuld. Dat het waar zou mogen worden in de beleving: “Wij hebben God op ’t hoogst misdaan.” “Wij hebben gezondigd.” De Heere geve ontdekkende genade zodat schuld en zonde beweend en beleden zouden mogen worden. Dat er nog een roepen uit de benauwdheid geboren mocht worden om ontferming. De Heere is wars van uitwendige vertoning en vleselijke vroomheid. Onheilig activisme zonder verootmoediging des harten kan Hem niet behagen. We lazen in een van de kerkelijke bladen en we willen dat aan u doorgeven dat ten tijde van Hizkia, Sanherib en Rabsake de stad Jeruzalem wilden veroveren. De koning werd met de raad van Jeruzalem heel actief. Ze deden heel veel om te voorkomen dat de stad door de vijanden zou worden ingenomen. Maar ze verwachtten het niet van hun inspanningen. Ze knielden voor het aangezicht des Heeren in de tempel, smekend en zuchtend om Gods zegen en redding. Dat is de juiste houding. Doen wat onze hand vindt om te doen en de knieën te mogen buigen voor de Heere. Hij geve gebed en Hij doe nog wonderen op het gebed tot heil van land en volk en bovenal tot eer van Zijn Naam. De Heere verhoede dat de Wet gelijke behandeling in ons land zou worden ingevoerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

Bewaar het pand | 14 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen (10)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 1993

Bewaar het pand | 14 Pagina's

PDF Bekijken