Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

100 jaar theologische opleiding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

100 jaar theologische opleiding

7 minuten leestijd

We willen u enkele indrukken weergeven van de bijzondere schooldag die j.l. zaterdag 3 september 1994 in de Grote Kerk te Apeldoorn werd gehouden. Vrijwel ieder die predikant is in onze kerken heeft de opleiding in

Apeldoorn gevolgd. We zijn zelf ook dankbaar voor het onderwijs dat we in Apeldoorn hebben mogen ontvangen. Daarom leek het ons een goede zaak iets van de Jubileumschooldag te vermelden.

Opening

De president-curator, ds. A. van Hete-ren, opende de vergadering. Evenals honderd jaar geleden, bij de opening van de theologische opleiding, werd gezongen Psalm 119:3. De Schriftlezing was ook evenals honderd jaar geleden 2 Korinthe 12:1-9. Na gebed werd ieder welkom geheten. Velen waren gekomen uit het noorden, zuiden, oosten en westen. De tekst van het openingswoord was ook hetzelfde als honderd jaar geleden nl. 2 Korinthe 12:9a “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg.” Wijlen ds. J. Schotel sprak over deze woorden. Paulus wist persoonlijk, bevindelijk wat genade was. De Heere had naar Zijn vrijmacht en in Zijn almacht die genade geschonken. Het was vrije genade. Van een vijand werd een gewillige volgeling gemaakt. Dat was onverdiend.

Paulus had een scherpe doom in het vlees, namelijk een engel des satans die hem met vuisten sloeg. Tot driemaal toe had hij den Heere gebeden dat die engel des satans van hem zou wijken. Dan volgt de tekst. De doom zou blijven, maar de Heere zou een tegengif geven: genade. Die genade zou genoeg zijn voor Paulus. Die genade zou ervoor zorgen dat hij niet zou omkomen onder de slagen. Zo zou het waar worden: Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wijlen ds. Schotel noemde de genade: krachtgevende, bekwaammakende, lichtgevende, moedgevende, geloofs-verster-kende, vertroostende en Godsverbei-dende genade. Die genade hebben we ook in deze tijd nodig. Die genade is nodig voor hen die onderwijs geven en voor hen die onderwijs ontvangen. Die genade is nodig voor de kerkleden. Kennen we die genade al? Paulus heeft een les geleerd. Dat wordt verwoord in vs. 7 “Opdat ik mij niet zou verheffen.” Dat gevaar dreigt ook bij een steeds groter en wetenschappelijker wordende opleiding. Dat we net als Paulus, zwak in zichzelf, maar krachtig in de Heere, onze arbeid zouden mogen verrichten. Er is nog genade te verkrijgen ook voor hen die voor eigen rekening voortleven. Uw dood is Gods recht, uw leven is Gods lust. Verstaat u dat? De Heere heeft immers geen lust in de dood van de goddeloze en zondaar, maar daarin dat hij zich bekere van zijn weg en leve. Wie genade mag kennen, moet vaak diepe wegen gaan. Maar in die wegen wil de Heere op het gebed kracht schenken. De gegeven doom gaf Paulus te meer stof tot roemen in den Heere. Dat geldt ook nu. Juist in de tegenheden mag ervaren worden Wie de Heer is voor Zijn Kerk en dat zal het loflied nog hoger doen rijzen. Dat zal steeds meer oorzaak zijn den Heere te roemen.

Jubileumboek

Vervolgens werd het jubileumboek getiteld “Luisteren en leren” overhandigd aan de president-curator door prof. dr. J. van Genderen. In dit boek wordt een beeld getekend van de theologische opleiding, die een eigen karakter heeft. Met de titel “Luisteren en leren” wordt allereerst bedoeld het luisteren naar het Woord van God en het leren geeft zowel het onderwijs geven als het onderwijs ontvangen aan.

Het boek bevat ondermeer een historisch overzicht, plaats en taak van het curatorium komen aan de orde, er wordt aandacht gegeven aan de vakken die gegeven worden en aan de personen die die vakken gedoceerd hebben. Er wordt over de studenten geschreven en het eigen karakter van de Universiteit wordt behandeld. Een aantal bijlagen en een register van personen completeert dit keurig uitgevoerde boek.

Jubileumgeschenk en collecte

Ds. van Roekel overhandigde namens hen die vroeger de theologische opleiding gevolgd hebben een jubileumgeschenk. Het stelt het doel van de opleiding voor: onder Gods zegen gevormd te worden tot herder en leraar. Schapen dienen te luisteren en te leren. Dat is een wonder, daar wij allen van nature luisteren naar de satan en de leugen. Maar de Heere werkt wonderen, waar dat plaatsvindt kom je nooit uitgeluisterd en nooit uitgeleerd. De tekst waarmee honderd jaar geleden de theologische opleiding werd geopend staat onderaan op het jubileumgeschenk.

Er werd gecollecteerd in de morgensa-menkomst voor de Bijbelschool in KwaNdebele in Zuid-Afrika. Ook daar is het nodig dat mensen gaan luisteren en leren.

School en Kerk

In de jubileumrede, uitgesproken door prof. dr. W. van ’t Spijker getiteld “Honderd jaar School van en voor de Kerk” werd sterk de band benadrukt die er altijd geweest is, nog is en in de toekomst ook dient te blijven tussen School en Kerk. Ingegaan werd op de betekenis van het zegel van de Universiteit. Dat is gelijk aan het zegel van onze kerken. Dit onderstreept de eenheid tussen School en Kerk. Het zegel is eigenlijk afkomstig van de Hugenoten. Ook in Schotland wordt het aangetroffen. De theologische opleiding mag er nog zijn, is niet verteerd. Op de Kerk en de theologische school worden dezelfde aanvallen gedaan, maar de Heere heeft willen bewaren. Het zegel verwijst naar de geschiedenis van de brandende braamstruik, die niet werd verteerd.

Curatorium

Ds. H. van der Schaaf sprak over “Honderd jaar curatorium”. De moei-lijkste vergaderingen zijn de dagen waarin admissie-examen wordt afgenomen. Diverse voorvallen en besluiten werden naar voren gebracht. Er was een oud besluit dat erop aandrong bij de docenten niet uit preken te gaan in de week om zich zo ten volle aan de opleiding te kunnen geven. Later werd een tegengesteld besluit genomen. Er diende enige malen gepreekt te worden ten bate van de opleiding.

Middagsamenkomst

In de middagsamenkomst sprak prof. Oosterhoff bij de heropening over wijsheid die niet valt te leren, die een gave van God is. Die wijsheid spruit immers voort uit de vreze des Heeren. Die wijsheid hebben wij vandaag ook nodig. Zoals Salomo verlegen was om wijsheid, dienen we ook vandaag van God wijsheid te begeren.

Prof. dr. W.H. Velema sprak over “Geloof en wetenschap”. De Schrift is het uitgangspunt in de theologische opleiding. Dit dient ook zo te blijven. Gods Woord is onze norm in Apeldoorn.

Prof. dr. J.W. Maris sprak over “Gereformeerde theologie wereldwijd”. Hij vermeldde dat er contacten zijn en al meer komen met het buitenland en vond het een verblijdende ontwikkeling dat er buitenlandse studenten zijn die hier komen vanwege het Gereformeerde karakter van de opleiding.

Er werd in de middagsamenkomst gecollecteerd voor een theologische opleiding in Franssprekend Afrika, die een grote uitstraling heeft.

Namens het vrouwencomité werden grote bedragen (tweemaal ƒ 75.000,-) overhandigd voor de bibliotheek en een meest aanverwant doel. Bovendien werd nog een klok en een schaal gegeven voor de senaatskamer.

Ds. M.W. van Nieuwenhuyze sprak over het student-zijn vroeger en student M. Visser over het student-zijn nu.

De sluiting werd verzorgd door ds. M. Vlietstra. Hij wees erop dat in Psalm 76 gezongen wordt nadat de dreiging voor Jeruzalem is verdwenen en dat in Psalm 79 sprake is van de verwoesting van Jeruzalem. Nodig is persoonlijk, bevindelijk te kennen wat zonde en schuld is, opdat zo ook gezongen zou

kunnen worden, wat tenslotte gezongen werd:


Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden
en zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onver-winb ’re krachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

100 jaar theologische opleiding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken