Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

9 minuten leestijd

Thomas Brooks, Ik ben verstomd, 175 blz., ƒ 29,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zn., Leiden.

Psalm 39:10: “Ik ben verstomd, Ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan” vormt het uitgangspunt voor het boek. De ondertitel luidt: “Over de slaande hand van God.” In zijn persoonlijke leven heeft ds. Brooks (ca. 1608-1680) deze slaande hand van God ondervonden. In de inleiding wordt over ds. Brooks en zijn tijdsomstandigheden geschreven. Ds. Brooks was een vooraanstaand puritein uit de zeventiende eeuw. Op een practische, pastorale, bevindelijke wijze wordt geschreven over diep ingrijpende zaken. Rijke lessen zijn in dit boek van Brooks te vinden voor hen die de slaande hand Gods ondervinden in hun leven. We hebben het met instemming gelezen. Treffende voorbeelden worden gegeven van christenen die liever de ergste kwellingen leden dan dat zij maar de kleinste zonde bedreven (blz. 65). “Hiero-nymus schrijft over een dappere vrouw die op de pijnbank lag, en tot haar vervolgers zei toch vooral hun best te doen, omdat ze vastbesloten was liever te sterven dan te liegen. De prins van Condé, die door Karei IX, de koning van Frankrijk, gevangen genomen was, werd voor de keus gesteld: naar de mis te gaan of gedood te worden, of levenslange gevangenisstraf te ondergaan. Zijn edel antwoord was, dat hij met Gods hulp nooit het eerste zou kiezen.

En wat de dood zelf of de gevangenis betrof: hij liet dat over aan het goeddunken van de koning en aan Gods voorzienigheid.” Brooks wijst erop dat de verdrukkingen niet lang duren, maar kort vergeleken met de eeuwige heerlijkheid die voor de heiligen bereid is. We geven een citaat van blz. 109 “Wie kan zien op de eeuwige woningen die boven zijn, en op de liefelijkheden die eeuwig in Gods rechterhand zijn, en dan nog zeggen dat zijn verdrukking lang duurt? Wel christen, al duurt uw verdrukking nog zo lang, een uur aan de boezem van Christus zal u de lengte en de diepte van al uw verdrukkingen doen vergeten.”

Op blz. 159 lezen wij dat alle verdrukkingen die de heiligen overkomen vruchten zijn van de goddelijke liefde. Brooks schrijft het volgende: “Er is niemand zo dicht bij de bijl, zo dicht bij de vlammen, zo dicht bij de hel als hij, aan wie God niet eens meer de roede besteedt. God is het allertoor-nigst wanneer Hij Zijn toom niet laat zien.” Het boek is vertaald door dhr. F. van Holten. Achterin vinden we een lijst van namen met een korte toelichting. Moge de lezing van het boek gezegend worden.

H.F. Kohlbrugge, Gebeden, 159 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

Het boek is een herdruk van een uitgave van 1950 indertijd vertaald door ds. D. van Heyst. Het bevat gebeden uitgesproken door Kohlbrugge voor en na de prediking, opgeschreven door een gemeentelid. De inhoud van deze eenvoudige, korte gebeden is in hoofdtrekken gelijk. Het viel ons op dat er veel gebeden wordt voor de koning/keizer, voor de soldaten die in oorlog gewikkeld zijn alsook voor zieken, weduwen en wezen. We plaatsten een vraagteken op blz. 38 bij de uitdrukking genade voor recht laten gaan. De prijs lijkt me aan de stijve kant. Het boek is verder keurig uitgevoerd. Liefhebbers van Kohlbrugge zullen deze uitgave zeker waarderen.

Ds. W. Pieters, Nader voor Zijn Aangezicht!, 135 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen. Het boek bevat 45 meditaties die eerder zijn gepubliceerd in diverse bladen. Het boek is opgedragen aan neefjes en nichtjes van de schrijver. In het voorwoord lezen we deze behartens-waardige woorden: “De titel van deze pennevruchten “Nader voor Zijn Aangezicht” bedoelt te zeggen dat het in de overdenking van Gods Woord niet gaat om verstandelijke kennis, maar om bevindelijke kennis, kennis van God door ontmoeting en omgang met Hem: Voor Zijn Aangezicht. Het boek is eenvoudig, in hedendaagse taal en concreet geschreven. Hedendaagse vragen worden niet voorbijgegaan. Zo lezen wij bijv. op blz. 52 op Romeinen 13:13 en 14 “Hij zegt: niet in brasserijen...wij hebben ons daarvan dus verre te houden, al lokken ze ons soms best wel, wanneer we worden uitgenodigd om mee te gaan met een personeelsvereniging, een uitstapje van de zaak, van kennissen of van familie... En al gauw wordt dan de vraag gesteld: waarom mag dit niet, wat is er verkeerd aan? En soms is er ook niets verkeerds aan, maar Paulus waarschuwt Gods kinderen in de grote wereldstad Rome er toch voor, omdat hij weet dat het lang niet zo onschuldig is als ’t vaak lijkt. U moet niet vergeten dat de zielemoordenaar uiteindelijk maar één bedoeling heeft: onze ziel vergiftigen, we moeten los van God. En welk middel helpt in zo’n geval beter dan te proberen die ziel vol van zondige verlokkingen te maken?” Woorden die we zeker ter harte mogen nemen. Op blz. 120 wordt geschreven over het ouderlijk gezag. “Jongelui, hoe staan jullie tegenover het ouderlijk gezag? Mopperen jullie wel eens? Zijn jullie meermalen ongehoorzaam? Denken jullie jegens je vader/moeder soms minder eervolle gedachten? Ik sta zeer schuldig aan de overtreding van het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder. En ik gun jullie, datje aan deze zonde niet schuldig staat! Vraag de HEERE toch om zo’n hart dat graag gehoorzaam is en zich schikt naar de bevelen van je ouders.” Moge de Heere de lezing van deze eenvoudig uitgevoerde bundel zegenen.

John Bunyan, Komen tot Jezus Christus, 208 blz., ƒ 29,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden 1993.

De ondertitel van het keurig uitgevoerde boek luidt: “Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn.”

De oorspronkelijke titel van dit boek luidt: “Come and Welcome to Jesus Christ.” In de oudere Nederlandse vertalingen van dit boek luidde de titel: “Komst en welkomst tot Jezus Christus.” Ds. A. Baars, Chr. Geref. predikant te Middelhamis, heeft ons zeker een dienst bewezen door dit boek opnieuw te vertalen. Hij heeft getracht zoveel mogelijk recht te doen aan Bunyans eigen taalgebruik en is er naar onze mening ook in geslaagd tegelijkertijd een goed lopende Nederlandse vertaling te geven. De tekstverwijzingen die in de oorspronkelijke tekst te vinden zijn, zijn nu ondergebracht in noten. Dat levert een wat rustiger tekstbeeld op. Ds. Baars heeft zelf ook enkele verduidelijkende noten toegevoegd. Hoofdstukken en paragrafen zijn aangebracht om de leesbaarheid te vergroten. Bijbelteksten die Bunyan aanhaalde uit de King James Bijbel zijn soms letterlijk uit het Engels vertaald. In een inleiding wordt een korte schets gegeven van Bunyans leven. Ook schrijft Ds. Baars over de achtergronden, de eerste uitgaven en de oudere Nederlandse vertalingen van dit boek. We hebben grote waardering voor het werk dat Ds. Baars heeft verricht. Toch plaatsen we hier en daar een vraagtekentje. Bijvoorbeeld onderaan blz. 20 waar we lezen: “Als het zo is, dat de geredde ziel door Christus wordt liefgehad...” Dit is onzes inziens geen correct Nederlands. Midden op blz. 141 zal i.p.v. “wandelt” “handelt” moeten staan. Op blz. 7 ontbreekt de “d” van afgedwaalden.

Het boek gaat uit de van de tekst: “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen” Johannes 6:37, voor het eerst gepubliceerd in 1678. Om enigermate een indruk te geven van de rijke inhoud van dit boek willen wij u de hoofdstukindeling weergeven: 1. De betekenis van de tekst. 2. Wat het wil zeggen tot Christus te komen. 3. Om de vastheid van de belofte. 4. Wat in Christus te vinden is. 5. Aanmoedigingen om tot Christus te komen. 6. Ook afgedwaalden zijn welkom. 7. Tussen hoop en vrees. 8. Het lot van hen die niet komen. 9. Komen is een gave van God. 10. Hindernissen en twijfels. 11. Christus’ welkom is welgemeend. 12. Toepassing van de hele verhandeling. We besluiten met een citaat dat handelt over de bereidwilligheid van Christus (blz. 103): “Daarom geven onze tekstwoorden voldoende grond om iedere zondaar die tot Christus komt, ermee te bemoedigen, dat Hij even bereidwillig als machtig is om hem aan te nemen. En omdat Hij ook de macht heeft om te doen wat Hij wil, wordt er voor de zondaar die tot Hem komt, volstrekt geen reden meer overgelaten om te twijfelen. Hem blijft slechts over om te komen in de volle verwachting dat hij aangenomen zal worden en in genade en barmhartigheid zal worden ontvangen.” We willen het boek van harte bij u aanbevelen.

L.J. van Valen, Die aan Zijn Naam gedenken, 158 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

Na een voorwoord en een historische inleiding, waarin onzes inziens teveel een tegenstelling wordt gemaakt tussen de Nadere Reformatie in ons land en Schotland, volgt een viertal levensbeschrijvingen. Vandaar de ondertitel van dit boek: “Vier voorbeelden van Schotse vroomheid.” We hebben dit boek met belangstelling gelezen. Achtereenvolgens worden behandeld: James Fraser, Marion Laird, John Howie en Christopher Munro. Het boek bevat enkele zwart-wit illustraties. Om u een indruk te geven willen wij u een citaat geven uit het leven van James Fraser (blz. 65) “Aan het eind van zijn “Memoirs” (memoires, AvH) gewaagt hij van de vele barmhartigheden waarmee de Heere hem in zijn leven had beweldadigd. En het belangrijkste was dat “de Heere door alle barmhartigheden mij geheiligd had en mij dichter tot Hemzelf had getrokken.” Daartegenover moest hij uitroepen: “O, mijn magerheid! o mijn magerheid!” Wat maakte het hem klein wanneer hij Gods goedgunstigheid gedacht. “Dat deze voor mij zijn, ik, die zo woest, zo ellendig, zo zondig ben, die Zijn genade en barmhartigheid misbruikt heb en Hem dagelijks verdriet heb gedaan. Ik ben minder dan de minste van Zijn barmhartigheden; dit verhoogt de genade. Wie ben ik dat de Heere naar mij heeft omgezien?” Ter lezing aanbevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 1994

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken