Bekijk het origineel

Honderd jaar Chr. Geref. Kerk Sliedrecht- Centrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Honderd jaar Chr. Geref. Kerk Sliedrecht- Centrum

6 minuten leestijd

Met belangstelling hebben wij het gedenkboek wat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Sliedrecht-Centrum uitkwam gelezen. Het boek draagt als titel: “Zijn wond’ren een gedachtenis.” Het boek ziet er keurig verzorgd uit. Het is gedrukt bij Den Hertog B.V. Houten. De titel van het gedenkboek is ontleend aan Psalm 111:3 (berijmd).

Inhoud

Na een ten geleide volgt een woord vooraf. Dan volgen zes hoofdstukken met een aantal bijlagen.

1. Geschiedenis in de loop der eeuwen.

2. Naar de Christelijke Gereformeerde Kerk.

3. Wel en wee van honderd j aar kerkelijk leven.

4. Verenigingsleven.

5. Kerk en school.

6. Het heil is des HEEREN.

In de bijlagen worden we geïnformeerd over de beroepen predikanten en kandidaten, de ouderlingen, de diakenen, de kosters en organisten en de ontwikkeling van het ledenaantal.

Tenslotte worden de voornaamste bronnen en literatuur vermeld.

Op 21 september 1994 was het 100 jaar geleden dat de toenmalige Oud Gereformeerde Gemeente van Slie-drecht in het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland werd opgenomen en verder als Christelijke Gereformeerde Gemeente te Sliedrecht de geschiedenis in zou gaan. Later werd de naam Christelijke Gereformeerde Kerk.

Na het ontstaan van de plaats Sliedrecht besproken te hebben krijgen de eerste sporen van het Christendom, de Reformatie, de Nadere Reformatie en de Afscheiding aan-

dacht. Omstreeks 1876 is de Vrije Gereformeerde Gemeente, later Oud Gereformeerde Gemeente gesticht. Onder Ds. J. van Drunen kwam de aansluiting bij hen die het beginsel van 1834 voorstonden. Op vrijdag 21 september 1894 had de officiële aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde Kerk plaats. De vergadering waarin dit geschiedde stond onder leiding van de predikanten J. Wisse Czn. en J. Schotel. Ook ouderling P. Roobol van Dordrecht was aanwezig. Ds. J. Schotel leidde die avond een kerkdienst. Hij sprak over de tekst: 2 Kor. 8:5b “Maar zij gaven zichzelven eerst aan den Heere en daarna aan ons.” Ds. Wisse sprak hierna nog een kort woord over het “liefelijke, wonderbare en God verheerlijkende karakter van de gemeenschap der heiligen.”

Wel en wee van honderd jaar kerkelijk leven

De predikanten die de gemeente hebben mogen dienen worden beschreven en de vacante perioden worden behandeld. Ds. J. van Drunen diende de gemeente van 1894-1909. Er rezen moeilijkheden waardoor de classis besloot het verzoek van de kerkeraad tot eervolle losmaking in te willigen. Ds. van Drunen stemde daarmee in. Op zondag 16 mei 1909 heeft Ds. van Drunen afscheid gepreekt.

Toch heeft deze predikant wel degelijk zijn verdiensten gehad.

Een nieuw kerkgebouw en een eerste orgel werden in gebruik genomen. Bovenal werden onder zijn bediening zondaren getrokken tot Gods wonderbaar licht! Zijn eervol ontslag van de gemeente was dan ook volkomen gerechtvaardigd. De volgende predikant was Ds. J.D. Barth die de gemeente diende van 1910-1915. Ds. Barth was geboren in Heerjansdam. Als kandidaat werd hij bevestigd in Sliedrecht. In zijn tijd werden stations geopend in Papendrecht en in Gorinchem. Na Ds. Barth diende Ds. J. Vreugdenhil van 1918-1921 de gemeente. Ook hij werd als kandidaat bevestigd. Zondag 21 augustus 1921 maakte hij in de avonddienst aan de gemeente bekend dat hij het kerkverband zou verlaten. In de week daarop bleek dat hij overging naar de Gereformeerde Gemeenten. Hier ligt het begin van de gemeente in de Middeldiepstraat, aanvankelijk Gereformeerde Gemeente, later Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband en nu Christelijke Gereformeerde Kerk. Vervolgens diende Ds. T.A. Bakker van 1923-1925. De gemeente kwam in zijn tijd in het bezit van een nieuwe pastorie. Ds. J.A. Riekel was predikant te Sliedrecht van 1925-1934. Bij zijn afscheid heeft hij de volgende woorden gesproken: “Geve God dat gij in stilheid uw weg moogt gaan. Blijft samen. Blijft onder de broeders van de kerkeraad. Het zijn mannen van God gegeven. Blijft bij hen. Zwerft niet overal heen. Zegt niet, het is maar leesdienst. God gebruikt Zijn Woord altijd, of het gesproken wordt door een predikant of wel gelezen door een ouderling. Mijn wens en bede is u te scharen onder de kerkeraad. God geve u genade om te leven en te sterven en neme u op in Zijn heerlijkheid, opdat wij de erfenis, in de hemelen bewaard, uit genade mogen beërven en God verheerlijken tot in der eeuwigheid. Amen.” (blz. 95) Veel heeft Ds. Riekel mogen betekenen voor de gemeente. De gemeente kwam tot bloei. Dan breekt de eerste periode van Ds. C. Smits aan: 1934-1942. In deze periode werd het huidige kerkgebouw als evangelisatiegebouw van de Hervormde Kerk aangekocht. Bij de ingebruikname van dit kerkgebouw sprak Ds. smits behartenswaardige woorden: “We mogen echter niet zien op uiterlijke bloei, want daarvan is geen heil te verwachten. Daaraan hebben we niet genoeg voor de eeuwigheid, hoewel we dankbaar zijn voor het goede hierin door God ons geschonken.” (blz. 105) Vervolgens lezen wij in het boek over Ds. E. du Marchie van Voorthuysen die predikant te Sliedrecht was van 1945-1952. Deze predikant was een markante persoonlijkheid. Niet ieder begreep zijn prediking, maar om zijn pastorale arbeid werd hij bijzonder gewaardeerd (blz. 126). Dan de tweede periode van Ds. C. Smits van 1952-1954 en de derde periode van Ds. C. Smits van 1956-1969. Tenslotte wordt de tijd onder Ds. M.C. Tanis van 1969 tot heden behandeld. Ook onder zijn leiding mocht veel tot stand komen. Een school mocht worden aangekocht teneinde de vele verenigingen een plaats te kunnen geven.

De kerk werd verbouwd en vergroot. Een nieuw orgel werd geplaatst. Nieuwe verenigingsgebouwen werden in gebruik genomen. De gemeente mocht groeien. Een beekje van honderd jaar geleden werd door Gods trouwe zorg en goedheid een rivier. Moge de Heere deze grote gemeente ook in de toekomst gedenken. Hij werke rijkelijk onder jong en oud tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Wie lid is of geweest is of in andere zin banden heeft met de gemeente van Sliedrecht doet er goed aan het gedenkboek te bestellen bij de kerke-raad. We hebben in het artikel slechts enkele grepen uit de honderdjarige geschiedenis kunnen nemen. Men neme en leze zelf het gedenkboek dat verlucht is met vele foto’s, waardoor een aantrekkelijk geheel tot stand is gekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Honderd jaar Chr. Geref. Kerk Sliedrecht- Centrum

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken