Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Generale Synode Zierikzee (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode Zierikzee (2)

8 minuten leestijd

Eerste vergaderweek

Na drie weken van vergaderen in zeven commissies kwam de Synode voor een voltallige vergaderweek weer samen op 26 september.

Na opening met psalmgezang, Schriftlezing en gebed wordt de beoordeling van het commissierapport in bespreking gegeven. Wanneer er nog vragen over het deputaten rapport zijn, dan kunnen die ook gesteld worden. Na beantwoording door rapporteur van de commissie en door de deputaten komen de voorstellen in stemming.

Financiën

In verband met de financiële gevolgen van de besluiten die genomen zouden worden werd vooraf bepaald dat in de laatste vergaderweek alle begrotingen behandeld zouden worden.

Theologische Universiteit

In openbare zitting werd door curatoren in een vijftigtal punten verslag gedaan van de werkzaamheden. Genoemd werden de colleges en publikaties van de (emeriti) hoogleraren en universitaire docenten.

Het aantal studenten steeg tot 86 waaronder 54 Chr. Geref. studenten.

In de kandidaatsfase studeren er 52 en in de doctoraalfase 34 studenten. Via het admissie-examen werden 14 studenten toegelaten.

Naast het vermelden van de vele activiteiten binnen de schoolgemeenschap kwam in het rapport de inhoud van de praktische geestelijke vorming aan de orde. Gemeld werd dat allereerst in het leerplan de toerusting tot de praktijk gestalte krijgt tijdens de colleges. Studenten maken kennis met de maatschappelijke praktijk via bezoeken in Amsterdam en de Sonnevanck te Harderwijk.

De admissiale studenten krijgen preekconsent vanaf het tiende semester. In de zomervakantie tussen het tiende en elfde semester en na het twaalfde semester kunnen zij ook praktische ervaring opdoen. De studenten geven in het vierde jaar enkele avonden catechisatie. Tijdens de stage periode van drie maanden worden zij gedurende twee maanden in stagegemeente begeleid door een ervaren predikant. De tussenmaand is bestemd voor het bestuderen van praktische literatuur. Preken uit de Nadere Reformatie met oa werk van Voetius en W. a Brakel. Daarnaast is er ook de persoonlijke begeleiding voor elke student door een mentor, hoogleraren en curatoren. Naast het bezoeken van de colleges zijn curatoren ook aanwezig bij preekcolleges waarop de preken doorgesproken worden.

Over het voorstel tot het instellen van een stimuleringsfonds om onze gekwalificeerde doctoraal studenten de mogelijkheid te bieden om maximaal twee maal een half jaar de promotie voor te bereiden is nog geen besluit genomen. Evenzo is de bespreking van het instellen voor een (hernieuwd) Deputaatschap voor de studiefinanciering nog aangehouden.

In de bespreking werden o.a. vragen gesteld over het vak gemeenteopbouw. Vanwege de gereformeerde ambtsopvatting zal het vak gedoceerd worden door de hoogleraar kerkrecht.

Emeriti

Hoofdzaak in het rapport was de emeritaatsaanvrage van prof.dr. W.H. Velema met ingang van DV 1-2-1996. De beide professoren dr. W. v.’t Spijker en dr. J. d. Vuyst verzochten om m.i.v. DV 1-2-1997 ontheven te mogen worden van hun hoogleraarschap.

Achtereenvolgens memoreerden de synode voorzitter ds. M.C. Tanis, de president-curator ds. J. Oosterbroek en de rector prof. dr. J.C. Maris de werkzaamheden van de vertrekkende professoren.

Op hun beurt herinnerden deze op hun beurt aan het gezegende onderwijs dat zij hadden genoten van de professoren J. Hovius, L.H. v.d. Meiden en J. v.d. Schuit.

Ieder heeft in de lijn van deze school willen doceren het verborgen leven dat in Christus is. Ondanks de grote zorg die er over het kerkelijke leven is, was er de lofprijzing op de genade van God Die om Jezus’ wil goddelozen rechtvaardigt. En met de wens dat het werk aan de opleiding tot aan de wederkomst van Christus voortgang zou mogen hebben werd afgesloten met het Gode alleen de eer!

In comité bleek na controle dat ook alle financiële zaken in orde werden bevonden.

Benoemingen

Ruim vijf dagdelen werd in comité vergaderd over de opvolging van de hoogleraren. Na ampele besprekingen kon in het openbaar met dankbaarheid aan de Koning van de Kerk meegedeeld worden dat benoemd werd tot universitair hoofddocent in de diaconiologische vakken (homiletiek, poimeniek, liturgiek en catechetiek) drs. A. Baars te Middelhamis.

Als universitair hoofddocent in de nieuwtestamentische vakken werd benoemd drs. T.M. Hofman te Rijnsburg.

Na hun promotie zal hun hoofddocentschap overgaan in een hoogleraarschap.

Voor de kerkgeschiedenis en het kerkrecht werd benoemd tot hoogleraar dr. H.J. Selderhuis te Zwolle.

Over de benoeming in het leervak ethiek moet de Synode zich nog beraden.

In hartelijke woorden en in het bijzijn van vele belangstellende jongeren en ouderen werd hen de zegen des HEEREN toegewenst in het nemen van een beslissing.

Kerkorde

Per instructie werd vervolgens de rechtsgelijkheid van art.6 predikanten geregeld. Bij niet vrijwillige beëindiging van het dienstverband dient er een beroep in overweging genomen te worden. De classis zal een financiële regeling treffen.

Ook werd per instructie besloten om een generaal deputaatschap in te stellen om voorstellen te doen tot herziening van de kerkorde. Op welke punten moet de KO gereviseerd, aangevuld of gewijzigd worden? Op welke wijze kan de stipte naleving van de artikelen en bepalingen van de KO bevorderd worden?

Appelschriften

Een tweetal bezwaarschriften tegen het besluit tot samenleving tussen CGK en NGK te Haarlem werd aangenomen. Eerst moet uit voortgezette besprekingen blijken dat voldaan is aan bijlage art.6 KO.

COGG

Binnen het Contact Orgaan van de Geref. Gezindte is minder vrijblijvend gesproken over ‘kerkelijke overeenstemming’. Ook zijn er regionale ontmoetingen opgezet.

Nog niet is te overzien waartoe deze initiatieven leiden. Besloten is om vooralsnog te blijven participeren in het COGG.

Gereformeerde Bond

Betreurt wordt dat de contacten met het hoofdbestuur vanwege SOW de laatste tijd zijn teruggelopen.

Behoudens het verschillend verstaan van de NGB 27-29 wordt op andere punten een grote mate van overeenstemming geconstateerd.

Gehoopt wordt dat er later mogelijk perspectief zal komen naar kerkelijke eenheid. Besloten wordt om de contacten met het Hoofdbestuur waar mogelijk voort te zetten.

Onderwijs

Deputaten voor Kerk en Onderwijs hebben de kerken gediend door het toezenden van het rapport Reformatorisch en Vrijgemaakt onderwijs. Zij zonden publikaties aan de plaatselijke kerkbladen waarop positieve reacties kwamen en verzoeken om advies.

Er is een professionele enquête ingesteld naar de betrokkenheid van ouders en kerkeraden bij het onderwijs. Geconcludeerd wordt dat er wel globaal een formele betrokkenheid is. Maar twijfel bestaat of men wel voldoende op de hoogte is van de huidige ontwikkelingen die de Schriftgetrouwheid van het christelijke onderwijs bedreigen. Er wordt onvoldoende over de relatie doop en onderwijs gesproken. De grote zorg over de situatie van het christelijke onderwijs mondt uit in een aantal aanbevelingen.

Naast de regionale commissies dienen de kerkeraden plaatselijke commissies in het leven te roepen om adequater te reageren wanneer zich moeilijkheden dreigen voor te doen.

Deputaten zullen een Handreiking Schoolkeuze ter beschikken stellen.

Kerkjeugd

Brede belangstelling kreeg het rapport van deputaten voor Contact met de Kerkjeugd.

Met name is dankbaarheid voor de brugfunctie die zij konden vervullen tussen de beide jeugdwerkorganisaties het CGJO en het LCJ. Gesteld wordt dat tijdens elf gesprekken de verhoudingen aanmerkelijk verbeterd zijn. Er is een open oor voor kritische geluiden uit de kerken. Het werkmateriaal van het CGJO wordt beter. De scherpe kritiek van het LCJ wordt gematigder.

Door de commissie wordt geoordeeld dat deputaten zich wat voorzichtig hebben opgesteld. Deputaten verduidelijken dat bij het LCJ niet alleen over wedergeboorte en bekering wordt gesproken. Ook andere aspecten van de leer der Schrift komen aan de orde. Evenwel menen deputaten dat de critiek van het LCJ op het CGJO soms eenzijdig is en te ver gaat. Zij menen ook dat bij de CGJO wezenlijke elementen uit de belijdenis uitdrukkelijker aan de orde moeten komen. Met name blijven er wensen t.a.v. de Bondsdagen. Gevraagd wordt of hier niet alleen cultuur maar ook wezenlijke verschillen naar voren komen.

Over de plaats van de Young Eagles jeugdkampen moeten deputaten zich bezinnen en met een gefundeerd voorstel op de volgende synode komen.

De kwestie van de subsidie van beide organisaties en afhankelijk daarvan of het LCJ een vrijgestelde werker zal kunnen aanstellen, moet in de laatste synodeweek nog aan de orde komen.

Het gehouden onderzoek naar de kerkelijke betrokkenheid van onze jongeren zal bij voorrang praktisch worden uitgewerkt.

Daarna zal het aan de kerken worden toegezonden met het verzoek om daaraan grondige en brede aandacht te geven. M.n. wordt nog aandacht gevraagd voor die jongeren die aan de rand of al buiten de kerk staan.

Evangelisatie

Verslag wordt gedaan van de gesubsidieerde werkterreinen. Te Amsterdam zal een evangelist benoemd worden. Te Antwerpen werkt vanuit het nieuwe kerkgebouw ds. K. Groeneveld. In Noord-Holland werken namens Broek op Langedijk ds. A.P. v. Langevelde en ds. A.J. Metske. Het werk onder de prostituées in Alkmaar vanuit de ruimte bij de pastorie wordt gezegend. In Twente werkt evangelist N. Weeda al vele j aren met grote inzet. Het evangelisatiewerk te Groet, Haamstede en van de Wegwijzerkampen ontvangt ook subsidie. De Stichting Evangelie en Moslims zullen een allochtone werker aanstellen.

Via lectuur (GA en Echo) en conferenties hebben deputaten de leden van de kerk willen stimuleren. Vanwege het emeritaat van ds. J. Kievit is er op dit moment geen vrijgestelde kracht om deputaten bij te staan in het uitvoeren van de instructie van de KO.

Gevraagd wordt mn naar de noodzakelijkheid van een vrijgestelde. Georganiseerd evangelisatie werk kan toch alleen gezien worden als aanvullend, niet als plaatsvervangend!

Deputaten zeggen toe om in een aanvullend rapport de taakomschrijving voor de vrijgestelde aan te bieden.

Na een vermoeiende maar tevens byzondere vergaderweek wordt de vergadering gesloten. Na twee weken commissie besprekingen zal de synode op D.V. 17 oktober weer samenkomen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Generale Synode Zierikzee (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken