Bekijk het origineel

Generale Synode Zierikzee (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode Zierikzee (3)

Tweede vergaderweek

11 minuten leestijd

Drie weken van vergaderen in commissies waren voorafgegaan aan de tweede volle vergaderweek. Op dinsdag 10 oktober kwamen de afgevaardigden weer samen in Zierikzee.

Benoemingen(2)

Met dankbaarheid voor de leiding van de Heere maakte de praeses bekend dat de drie benoemde broeders hun a.s. hoogleraarschap begeerden te aanvaarden.

Zij gewaagden van de moeite die he kost om het werk in de gemeenten te moeten loslaten. Er werden geen grote beloften gedaan, maar men wilde zich geheel geven aan het werk voor universiteit en kerk. Omdat het menselijke kennen ten dele is, werd begrip en tijd gevraagd om zich verder te bekwamen. Want alle theologische studie moet gericht zijn op de prediking van het Woord en de zaligheid van zondaren.

Besloten werd om niet een zesde hoogleraar aan te stellen. Voor het doceren van het vak ethiek werd benoemd tot universitair docent dr. DJ. Steensma te Veenwouden.

Ook werd besloten om een stimuleringsfonds in te stellen om bepaalde promovendi de gelegenheid te geven om af te studeren.

Afgevaardigden

Op weg naar onze synode overleed ds. Macleod van de Free Church of Scotland. Herinnerd werd aan zijn toespraak op onze G.S.1983. Hij had daarin verwezen naar de Catechismus die als doel van het leven van de kerk noemt de verheerlijking van God. De familie zal onze deelname betuigd worden.

Namens de Free Ref. Churches of N.America sprak ds.C.A.Schouls. Als voorbeeld van de groei van het kerkelijke leven wees hij op het zendingswerk te Cubulco in Guatemala. In samenwerking met Woord en Daad mag er van zegen gesproken worden.

Namens de Eglises Réformées Evangéliques de France sprak ds. D.A.Brienen. Als norm heeft deze kerk de Schrift. Verwezen werd naar de gewoonte van Calvijn te Genève. De ene week preekte hij elke avond, de andere week was hij vrij voor de voorbereidingen. De kerken in Frankrijk werken zowel in het thematisch vormen van eigen leden als in het evangelisatiewerk.

Namens de Reformed Presbyterian Church of Ireland sprak de synode voorzitter ds.T.Donarchie. Blijkens het verslag van prof.dr.J.W.Maris werd onlangs op hun synode de leeruitspraken van Westminster gehandhaafd nl dat er in het evangelie een nodiging is tot allen die het horen. Tevens werd afgewezen de dwaling dat het evangelie geen ernstige en welmenende nodiging bevat.

Er waren twee afgevaardigden namens de Chr. Ref. Church of N.America. Eerst sprak ds.G.Ringnalda die citeerde uit een afscheidspreek uit 1886 over Joz.24:l van zijn grootvader. Goede dingen uit het verleden werden opgehaald. In een eerste reactie op zijn toespraak werd er op gewezen dat er helaas na 1892 slechts incidenteel contacten waren.

Uit het vervolg van de besprekingen bleek dat naar onze waarschuwingen tegen de zorgwekkende ontwikkelingen in de C.R.C. niet werd geluisterd. De tweede afgevaardigde ds.J.Kuntz deed nog een emotionele beroep om toch niet met zijn kerk te breken.

Tijdens de bespreking bleek echter dat de C.R.C. besluiten heeft genomen die te kennen geven dat zij bezig is het gereformeerde spoor te verlaten. Verwezen werd naar het besluit van het niet willen verbreken van de contacten met de Ger. Kerken in Ned. en de gedachten over de vrouw in het ambt.

Velen hebben om deze redenen de C.R.C. reeds verlaten. Zelfs de tweede scriba van de C.R.C. had in een nabeschouwing op hun synode de vrees uitgesproken dat men als navolgers van de G.K.N. in de koers zou gaan naar groter verwarring, slapheid, aanpassing en nog meer verraad aan de Zaligmaker.

Geconstateerd werd dat er door de genomen besluiten een breuk is die door de C.R.C. is gemaakt. Met droefheid werd besloten met de C.R.C. geen kerkelijke relatie meer te onderhouden waarbij hun predikanten in onze kerken mogen voorgaan. Er werd een klemmend beroep op hen gedaan om van de ingeslagen weg terug te keren.

Varenden

Met waardering was kennis genomen van het uitvoerige rapport van deputaten voor de geestelijke verzorging van de varenden. Het werk van ds.H.Wubs wordt vooral verricht in het havengebied tussen Maasvlakte en Moerdijk. Vanwege de wijziging bij de schippersbeurzen zijn de wacht- en bezoekplaatsen o.a. ook in Werkendam, Gorinchem en Nieuwegein. Er bestaat ook een landelijk netwerk van regionale steunpunten met een ouderling of contactpersoon. Er worden samenkomsten belegd voor de varenden die een evangelisatorisch karakter hebben. Contactdagen en conferenties voorzien in een behoefte. Kerkeraden zouden moeten toezien op het jaarlijks approberen van de attesten (art.82 KO).

Hulpverlening

Deputaten voor de hulpverlening in binnen- en buitenland geven een verslag van de nood die er is als gevolg van de zonden. Dankbaarheid is er voor de inzet van mensen en financiën om deze geestelijke en natuurlijke nood te lenigen. Over de bezinning op de arbeid is in 1994 gepubliceerd in het boekje ‘Dienen wereldwijd’. Daarin worden ook de criteria omschreven bij steunaanvragen. Naast de incidentele hulp bij rampen wordt er voor een bepaalde periode structurele hulp verleend aan ongeveer 100 projecten. Met dankbaarheid wordt de offervaardigheid vermeld. Ds. W.C. Moerdijk zal ir.H.v.Rossum opvolgen in het ICCO overleg met de overheid.

Appelschrijven

Het appel van de classis Leeuwarden tegen het besluit van de RS. dd 28-4-1994 inzake juridisch afwikkeling rondom een vervreemdingsbeding bij kerkelijke gebouwen werd toegewezen.

Evangelisatie (2)

Naast verschillende kritische vragen over de noodzakelijkheid van een Landelijke Functionaris, waren er voorstanders die wezen op de wenselijkheid daarvan gezien de toenemende secularisatie en de opkomst van allerhande godsdiensten in ons eigen land. Deputaten hadden wel de oude instructie herschreven met het oog op de prioriteiten. Maar gezien de noodzakelijkheid van een nieuwe opzet kon op grond van de voorgestelde instructie geen nieuwe werker benoemd worden. Gezien het belang van een gereformeerde methodiek van evangelisatie kregen deputaten opdracht een hernieuwde motivatie voor een Vrijgestelde te ontwerpen. Gedacht moet daarbij worden aan ‘een man die de geur van het veld aan zich draagt’.

Ger. Kerken Vrijgemaakt (GKV)

Deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland spraken in hun rapportage over opmerkelijke vorderingen die gemaakt zijn. Aan de hand van twee nota’s van de GKV is gesproken over de Toeeïgening des Heils en over de Kerk. Daaruit blijkt dat de verschillen minder ernstig zijn dan in het verleden is uitgesproken.

In de nota over de Toeeïgening wordt gesproken over het werk van Christus en Zijn Geest zoals dat in de gelovigen wordt gewerkt. Wat is het dat Gods kinderen kenmerkt? Gesproken wordt over het kennen van eigen ellende. Hoe is de verhouding wet en evangelie? Hoe moet er onderscheiden en bevindelijk worden gepreekt?

Een andere maal kunnen we mogelijk op de inhoud van deze en de andere nota ingaan.

Namens de GKV sprak dr. A.N. Hendriks de synode toe. Hij merkte op dat er niet gelijk naar de overgebleven verschillen werd gekeken. Aan de hand van de geschiedenis van vereniging van de Afscheiden kerken in 1854 en later deed hij het beroep: Geeft ons plaats (2Kor.7:2). Daar tegen over wees hij op de niet geringe verschillen in onze kerken die de GKV voor vragen stellen. Met name werd genoemd de vragen over de trouw aan de confessie van de Ned. Ger. Kerken en van dr.B.Loonstra.

In het beantwoorden van de vragen kwam naar voren dat de plaatselijke kerken heel verscheiden reageren op de verhouding met de GKV. Dat dringt om voorzichtig te zijn. Op de enquête hebben 140 gemeenten gereageerd. Evenals de GKV willen deputaten dat de ontwikkelingen op landelijk en plaatselijk niveau gelijke tred houden. Om geen verwarrende situatie te krijgen is daarom niet geadviseerd om de eenheid plaatselijk te zoeken.

Wanneer vereniging onmogelijk is vanwege diversiteit in onze eigen kerk moet dat eerlijk gezegd worden.

Na brede bespreking werd besloten om de gesprekken voort te zetten over de vragen die nog zijn blijven liggen. Daarbij dient aandacht te worden gegeven hoe de punten van overeenstemming gestalte krijgen in de prediking.

Ned. Ger. Kerken (NGK)

Drs.J.C.Schaeffer gewaagt in zijn toespraak dat er weinig reden tot enthousiasme is. De verhoudingen zijn op landelijk niveau verkoeld. Men heeft grote moeite met de C.G. taxatie. Gesteld wordt dat de NGK beschuldigd worden van remonstrantisme. Men schrikt van de suggestie dat samenwerkingsgemeenten in de toekomst voor de keus gesteld worden. Hij spreekt van het independentistisch gevaar van het heersen over plaatselijke kerken. Nu we verder verwijderd zijn van elkaar komt de vraag hoe we God erbij hebben betrokken? We zijn in een crisis gekomen. Gewezen wordt op een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis dat er ook grote verdeeldheid was. Toen men niet tot eenheid kon komen zijn er bepaalde broeders vertrokken. Zij baden wel in eigen huis maar zij zagen niet de breedheid van het heil. Er wordt gerechtigheid verlangd.

In de bespreking blijkt dat er met pijn wordt gereageerd op de aanvallen in de toespraak. Voorbij wordt gegaan aan wat de aanleiding is in de NGK. Als punten van verschil worden genoemd de verschillen over de toeeïgening des heils, het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (AKS), het toelaten van de vrouw tot het diakenambt, de relatie tussen Schrift en Belijdenis Omdat een vijftal amendementen werden ingediend zal de vergadering zich daar eerst nog op bezinnen voordat een besluit wordt genomen.

De Wekker

Bij de bespreking van de vragen merkt de eindredacteur op dat het voor de redactie niet eenvoudig is om interessant, leesbaar, geestelijk en actueel te schrijven. Men heeft niet de structuur van het Kerkblad van het Noorden waar men geduchte concurrentie van ondervindt. Om schriftuurlijke leiding te geven aan het kerkelijke leven worden bijv. pas na beoordeling de verslagen van de Land. Werkgroep Kerk en Vrouw opgenomen. De kerkelijke aankondigingen voor de pers en de verslagen moeten op tijd doorgegeven worden en beknopt zijn.

Een instructie van uit het Noorden inzake het samenbundelen van de vele verschillende kerkbladen tot één blad werd niet aanvaard. Wel wordt elk deputaatschap gevraagd om de behoefte daaraan kenbaar te maken.

Radiokerkdiensten

Deputaten krijgen de gelegenheid om 9 diensten via de radio en 2 via de tv uit te zenden. Omdat men sinds kort participeert in de Stichting Zendtijd voor de Kerken krijgt men 50% meer tijd op tv.

De 1 á 2 kerkdiensten die via de wereldomroep Radio Nederland worden uitgezonden, zijn over de gehele wereld te beluisteren. Gemeld wordt dat sommige predikanten en kerkeraden geen medewerking verlenen wegens principiële of praktische bezwaren. Aan het slot merken deputaten op dat de Heere de verkondiging van Zijn Woord gebruikt om zondaren te trekken, ontdekken, troosten en te leiden tot geloof en bekering. Mogelijk zou daar nog eens meer van kunnen worden gerapporteerd.

Zending

Namens de Mamasa Kerk spreekt ds.P.Buntuborrong en namens de synode Southpansberg ds. M.S. Muhali. Naast het vermelden van de geestelijke groei van het werk melden zij morele en financiële zorgen. Na bespreking wordt besloten om Mozambique als nieuw zendingsterrein te aanvaarden. In de laatste zittingsweek komen nog andere zaken van de zending aan de orde.

Overheid

Deputaten hebben bij de overheid aandacht gevraagd voor hun visie op de wetgeving inzake Wet Gelijke Behandeling, Wet Lijkbezorging en Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs. Gewezen wordt op het belang om plaatselijk als kerken een Contact In Overheidszaken (CIO) te vormen.

Militairen

Deputaten voor de geestelijke verzorging van de militairen melden over de problematiek vanwege de veranderingen in het leger. Per 1-1-1997 beschikken we over een beroepsleger.

Vanuit onze kerken zijn binnen de krijgsmacht zes predikanten werkzaam. Zij getuigen in handel en wandel en door persoonlijke- en groepsgesprekken van het evangelie. Er worden contacten onderhouden met militairen die in het buitenland verblijven. Met Ger. Kerken (Vrijg.) worden gegevens uitgewisseld.

Aan deputaten is gevraagd om hun bezinning te publiceren.

Tenslotte

Vanwege de volle agenda zal de laatste volle vergaderweek al beginnen DV maandag 6 november om 14.00 uur.

Naast de stukken die nog niet volledig afgehandeld zijn staan op de agenda oa het werk van Deputaten van de evangelie-verkondiging onder Israel, Adma, Kerkelijk Administratief Bureau, Diakonaal Bureau

Naast enkele bezwaarschriften komen ook nog enkele instructies aan de orde over het kerklied; en over vragen rond de vrouw in het ambt. Laat alle beraadslagingen door de gebeden in de kerken gedragen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Generale Synode Zierikzee (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 oktober 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken