Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Generale Synode Zierikzee (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Generale Synode Zierikzee (4)

Derde vergaderweek

9 minuten leestijd

Enkele opmerkingen bij agenda punten die tijdens de laatste vergaderweek van 6 tm 10 november de aandacht kregen. In het voorjaar van 1996 moet ter afronding nog éénmaal vergaderd worden.

Nederlands Geref. Kerken (2)

Deputaten voor de Eenheid van de Gereformeerde Belijders zijn in meerderheid van mening dat na jaren samensprekingen het niet gelukt is de bestaande verschillen weg te nemen. Zij stelden de synode voor om geen nieuwe opdrachten te geven om met de NGK samen te spreken.

Gedachtig aan het gebod tot eenheid met allen die op gereformeerde grondslag leven werd oa overwogen dat er nieuwe vragen zijn gerezen die een belemmering vormen op de weg naar eenheid. Deze laatste ontwikkelingen zijn niet hoopgevend voor het naar elkaar toegroeien.

Ook werd geconstateerd dat de relatie tot de NGK moeite blijft geven binnen eigen kerkverband. Het is belangrijk het bewaren en bevorderen van de eenheid in eigen kerkverband in het oog te houden.

Deputaten werden opgedragen om door te spreken over de gevolgen van de niet weggenomen verschillen.

Gelet op de ontwikkelingen moeten ze ook aandacht geven aan de positie van gemeenten die met de NGK samenwerken.

Deputaten hebben de ruimte om ongevraagd advies te geven. Besloten werd oa bij de kerken aan te dringen om terughoudendheid te betrachten in het zoeken naar en uitbreiden van contacten met de NGK.

Bijna algemeen werd dit uitgesproken.

Israel

Na de terugkeer van drs H.M.v.d.Vegt is drs C.J.v.d.Boogert op 15-9-95 uitgezonden als Israel-predikant. Op grond van de bestaande werkopdracht van 1984 is hij bezig om zich in te werken.

Gevraagd werd of we naar een uitlating van rabbijn v.d.Kamp niet gewoon onze gang moeten gaan met de evangelie verkondiging en kerk-planting?

Deputaten antwoordden dat het niet de bedoeling is om een eigen Nederlandse kerk in Israel te vestigen. Speerpunt in het beleid is om als Paulus contacten te leggen.

Op de volgende synode zullen deputaten de kerken dienen met een nadere bezinning op de dienst der verzoening. Aandacht zal gegeven worden aan de noodzaak van en de oproep tot persoonlijk geloof om in de verzoening van Christus te delen (DL2:5). Dit zal een duidelijke plaats moeten krijgen in de taak van de werker in Israel.

In het rapport is ook een stuk bezinning opgenomen over ‘De roeping van Israel in het Oude Testament’ en ‘De plaats van Israel in het Nieuwe Testament’. Hoewel de commissie mild is in het beoordelen van deze bezinning worden er op onderdelen van de tekstverwijzingen en over de formuleringen kritische vragen gesteld.

Over de onopgeefbare betekenis van de Heere Jezus en over de verkiezing moet tegenover de Joden genuanceerd worden gesproken.

Deputaten krijgen toestemming om in 1996 een boekje te laten verschijnen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Vrede over Israel. Daarin zal een bewerking worden gegeven van de bezinning die in de loop der jaren door deputaten is gegeven.

Appelschriften (2)

-Een appèl over een verschillende interpretatie van bijlage 6 KO wordt toegewezen. Het gaat daar over een ‘Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerde belijdenis’.

De classis zal zich overtuigen van de inhoud van de eenheid. Het is de taak van de kerkeraad deze eenheid te beoordelen en de classis daarover informatie te geven. Daarbij kunnen bij de classis vragen rijzen, die de kerkeraad heeft te beantwoorden.

-De commissie van bijstand voor de classis Haarlem heeft opnieuw opdracht gekregen om haar werk te verrichten.

Kerk en Bedrijfsleven

Gevaarlijke ontwikkelingen in onze maatschappij worden gesignaleerd in mini-brochures die een resultaat zijn van de verrichte studies.

Ds.J.M.Aamoudse heeft het werk als industriepredikant beëindigd en is nu deels werkzaam in de gemeente Hillegom en als gevangenispredikant te Scheveningen.

De taak van dit deputaatschap zal geïntegreerd worden in Adma.

Algemene Diakonale en Maatschappelijke Aangelegenheden

In de achterliggende periode is er een bezinning geweest over het functioneren van diakenen op de kerkelijke vergaderingen en hoe het diakonaat aan de orde komt.

Er is een praktijk onderzoek verricht. Er is ook studie gemaakt wat na de rede van prof.J.Hovius over de gelijkwaardigheid van de ambten door de synoden is bepaald. Deze studie zal in de komende periode afgerond worden.

Eén van de taken van deputaten is het diakonaal huisbezoek inhoudelijk en beleidsmatig in de kerken aan de orde te stellen. Via ‘Adma Info’ en de Clas-sicale Diakonale Commissies worden de diakenen geïnformeerd.

Er worden ook adviezen gegeven op de zorggebieden voor ouderen, gehandicapten en anderen.

In de bespreking werd mn blijvende aandacht gevraagd voor de Chr. Geref. Ver. voor Jeugdwelzijn, het Geref. Psych. Ziekenhuis, Vijverberg-Felua en Gliagg De Poort.

Deputaten beschikken over twee beleidsmedewerkers. De brs. J. N. Noorland en H.H.v.Well maken zich via het Diakonaal Bureau ook verdienstelijk voor Hulpverlening.

Landelijk Bureau

De vorige synode heeft Deputaten Kerkelijk Administratief Bureau opgedragen om een gezamenlijke werkruimte te huren in het gebouw Carrefour te Veenendaal voor hun en alle betrokken medewerkers van Zending en Diakonaal Bureau. Bovendien is er het documentatie centrum gevestigd. Om verwarring te voorkomen met andere centrale bureaus in Veenendaal is gekozen voor de naam Landelijk Bureau. Om dit bureau zo goed mogelijk te laten functioneren en de activiteiten te coördineren is een Commissie benoemd.

Onderlinge Bijstand en Advies

De uitkeringen zijn met 30% fors toegenomen. Geattendeerd wordt op het belang om als gemeenten samenwerking te zoeken. Grote gemeenten kunnen de kleinen tot steun zijn.

Besloten wordt om de bestaande uitkeringsregeling voor kleine gemeenten fijnmaziger te maken. Kerken met 150-174 zielen kunnen 35% bijstand krijgen in de predikantskosten. Met nadruk wordt er op gewezen dat geen steunvergende verplichtingen mogen worden aangegaan alvorens deputaten toestemming hebben verleend.

Gezondheidszorg

Gemeld wordt dat in het pastoraat aan onze dove gemeenteleden werkzaam zijn namens de Hervormde Kerk ds.L.A.d.Graaf, namens de Geref. Kerk ds. J .F. G. Kamphorst en namens onze kerken ds. J. J. d. Jonge. Toestemming werd verleend om in de a.s. vacature een andere predikant te benoemen.

Bij de evaluatie van de toerustings-avonden bleek dat er vragen zijn blijven liggen over de pastorale zorg bij aangeboren en erfelijke afwijkingen. Deputaten zullen daar in de komende periode nieuwe aandacht aan geven.

Commissies

Om de classis vergaderingen te dienen bij vragen waarover verschillend wordt geoordeeld werden twee commissies benoemd. Om de besluitvorming over de appèls inzake het samengaan met de Ned. Geref. Kerk te R’dam voor te bereiden wordt er door de commissie met de betrokkenen gesproken.

Kerklied

Per instructie werd verzocht om art.69 KO te wijzigen en een liederenbundel aan de kerken aan te bieden. De GS had na brede bespreking daarover in 1980 en in 1983 een uitspraak gedaan. Gesteld wordt dat verschillende kerken daarmee in gewetensnood zijn gekomen.

Gewezen wordt op de uitspraak dat ‘de Schrift het zingen van liederen die niet rechtstreeks berijmde Schriftgedeelten zijn’ niet verbiedt.

In het rapport ‘Eenstemmig’ wordt echter op blz. 44 vv gewezen op het duidelijke gebod tot eenheid van de gemeente!

Gewaarschuwd wordt voor het gevaar van een inconsistent handelen in de kerk. De gewetensnood van individuele leden wordt niet opgeheven wanneer gemeenten de vrijheid krijgen om liederen te zingen.

Omdat alle argumenten al in vorige besprekingen beoordeeld zijn wordt de instructie niet aanvaard.

Later wordt bij het rapport van Deputaten voor berijmde Schriftgedeelten besloten tot een muziekuitgave van een definitieve bundel van de 40 Schriftberijmingen van de Proefbun del 19902.

Financiën (2)

Nadat over de begrotingen van de verschillende kassen is gesproken werden de minimum bijdragen vastgesteld. Bij de meeste kassen moest een wijziging aangebracht worden. Totaal bedragen de bijdragen voor de verschillende kassen de komende drie jaar ƒ 76,00 per lid.

Daarnaast worden door de penningmeesters voor de kerkelijke vergaderingen in 1996 de bijdrage gevraagd van ƒ 4,75 per lid.

Het is teleurstellend dat verschillende kerken niet voldeden aan de minimum afdrachten. Zij zullen daarover aangeschreven worden.

Benoemingen (3)

Rond de 30 deputaatschappen en commissies ontvangen voor de komende periode leden die door de synode aangewezen zijn om de genomen besluiten uit te voeren. Het betreft rond de 200 benoemingen van personen die een taak opgedragen kregen. Deels zijn het de zittende leden die herbenoemd werden. Deels zijn het nieuwe leden die de aftredenden vervangen.

Nieuwe deputaatschappen zijn ingesteld voor: Revisie van de kerkorde, Studiefonds, Bestudering vragen rond de vrouw in het ambt. Als (tijdelijke) commissies werden oa geïnstalleerd: Commissie Landelijk bureau, Bijstand classis Haarlem en Bijstand classis Rotterdam.

Aan de Particuliere Synoden wordt dringend verzocht om boven de leeftijdsgrens van 70 jaar niet te benoemen.

Sluiting

Als roepende kerk voor de GS 1998 is aangewezen Haarlem-Noord. Bezien zal worden of het vergaderen op een centrale plaats te Veenendaal voordeliger is.

Op DV 17 april 1996 zal de GS ter afsluiting bijeenkomen te Apeldoorn. In besloten vergadering zal dan uitspraak worden gedaan inzake de overgebleven appèls.

Al eerder waren meer dan 100 leden van Zierikzee hartelijk bedankt voor de goede ontvangst en verzorging van de afgevaardigden van de GS.

Aan het einde van de vergadering werden dankwoorden gesproken voor de eensgezindheid waarin getracht werd om samen te werken. Er waren momenten dat er enige schade dreigde te leiden. Maar consciëntieus en constructief werd verder gegaan. De Koning van de Kerk komt daar allereerst de dank toe.

Tenslotte las de praeses ds.M.C.Tanis Zefanja 3:11-20. Gewezen werd op Hem Die Zich een ellendig en arm volk doet overblijven. Betrouwend op Hem kunnen zij gesterkt voortgaan met het werk. Na gebed om getrouwheid werd ten slotte nog gezongen met Psalm 40:8 van de hulp en kracht van God Die niet vertoeft maar Hoorder is van onze klacht. Die grote God zij eeuwig lof en eer!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Generale Synode Zierikzee (4)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 november 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken