Bekijk het origineel

Altijd biddag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Altijd biddag

13 minuten leestijd

Het bidden mag niet beperkt worden tot een dag die dan in het bijzonder wordt afgezonderd om alles aan de Heere voor te leggen. Het bidden mag niet beperkt worden tot de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De Bijbel geeft duidelijk aan dat er altijd gebeden dient te worden. Er staat immers in l Thessalonicenzen 5:17 “Bidt zonder ophouden”.

Voorbereiding op het gebed

Bidden betekent naderen tot de allerhoogste Koning, tot de Koning der koningen. Het past de mens zich voor te bereiden op dat naderen tot de allerhoogste Majesteit. Indien wij bij de koningin ontboden zouden zijn, zouden wij ons daar terdege op voorbereiden. We zouden ons afvragen hoe zij aangesproken moet worden en wat wij zouden mogen zeggen.

De voorbereiding tot het gebed bevat ook het overdenken van het bevel Gods in dit opzicht. De Heere wil gebeden zijn. Hij wil dat alle nooddruft van lichaam en ziel van Hem wordt afgesmeekt. Hij eist dat alles aan Hem wordt voorgelegd. De eis tot het gebed is meer dan een zachte aanrading of een wens, het is het bevel van de allerhoogste Koning.

Het past de bidder ook te overdenken tot Wie hij nadert. In het gebed nadert hij immers tot de Heilige, de vlekkeloos Reine, de volmaakt Rechtvaardige. Dan past eerbied en diep ontzag.

Tevens is het een geboden zaak eigen geringheid te beseffen. Abraham gaf hier blijk van in Genesis 18:27b “Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben!” Hij was het niet waard de ogen naar Boven op te heffen. Hij was met ootmoedigheid bekleed. Hij verfoeide zichzelf, hij had lage gedachten van zichzelf.

De Heere wil dat het gebed van harte wordt gedaan. Wat wordt uitgesproken in het gebed dient te leven in het binnenste. Anders zouden we vragen om zaken waar we helemaal niet verlegen om zijn. We zouden klagen over dingen waar we totaal geen last van hebben. We zouden verontwaardiging uitspreken terwijl er geen enkele smart in het hart valt te ontdekken. Wat de lippen uitspreken dient te leven in het hart.

Tot de voorbereiding behoort het overdenken van onze totale afhankelijkheid van de Heere. Het geldt: “Zonder Mij kunt gij niets doen.” We denken aan het werk op het land of in de kas. Als de Heere het werk niet zegent, komt er niets van terecht. In alle werkzaamheden is de mens afhankelijk van God. Op kantoor, in de fabriek en op de zaak geldt dat er zonder de Heere niets gedaan kan worden. Zouden we ook niet hebben te denken aan de school? En aan de opvoeding? Het ambtelijke werk valt hier niet buiten. Hoe kan er gecatechiseerd worden, hoe kunnen er bezoeken worden gedaan, hoe zou Gods Woord verkondigd kunnen worden zonder dat de Heere daartoe alles geeft? Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. De toren van Babel kwam niet af. De Heere heeft het werk aan die toren beëindigd. De tempel te Jeruzalem werd voltooid. De Heere heeft het werk dat aan die tempel werd verricht gezegend.

“Bidt zonder ophouden” betekent onophoudelijk eigen onbekwaamheid, onmogelijkheid en onkunde overdenken. Denk maar heel klein van uzelf en groot van de Heere die op het gebed alles kan en wil geven wat nodig is. De Heere geve dat u tot Hem zou mogen naderen met eerbied en zelfverfoeiing.

Verhindering voor het gebed

De satan wil het gebed verhinderen. Hij heeft daartoe vele pijlen op zijn boog. Heel veel middelen probeert hij aan te wenden. De tijd wordt opgeslokt door al datgene waar een mens van de vroege morgen tot de late avond mee wordt beziggehouden. Hoevelen verbeuzelen de kostbare genadetijd niet door het luisteren naar en kijken naar wereldse programma’s. Slokt de computer niet heel veel tijd op? Hoeveel tijd gaat er ook niet heen met sport en spel? Hoeveel ijdele boeken en tijdschriften worden er niet verslonden? Wat dacht u van al die avondjes uitgaan en van de vele verjaardagen waar men zo nodig heen moet? Er zijn zoveel wereldse bezigheden waar de tijd mee wordt verdaan. Tijd wordt misbruikt door ijdele en zondige gesprekken. Hoe staat het met uw tijdsbesteding? Is er nauwelijks tijd voor het gebed aan het begin en aan het einde van de dag?

De gevallen mens heeft er van nature alles in mee om op te gaan in de dingen die we opsomden. Hij heeft er geen zin in bezig te zijn met de dingen der eeuwigheid. In het verdorven hart ligt ten diepste de grootste belemmering voor het gebed. De mens heeft zich verstrikt in de ijdelheden van deze wereld. Hij is bezet met de beuzelingen van beneden. De schatten van beneden hebben zijn hart. Hij is gericht op de vergankelijke dingen die voor de eeuwigheid geen waarde hebben.

Eenzijdig worden alle inspanningen gericht op het schoolwerk, op het dagelijkse werk, op het huishouden, op de zaak, ja op al datgene wat hier beneden is te vinden. Daarin zijn we van nature afgodendienaren.

Moet u wellicht vroeg beginnen? Het gevaar dreigt dat u zo laat opstaat dat er geen tijd is voor gebed en lezen uit de Bijbel. Wie hier ’s morgens geen tijd voor neemt kan soms pas ’s avonds uit de Bijbel lezen. Bedenk dat u elk ogenblik van de dag afhankelijk bent van de Heere. Elk ogenblik moet u bewaard worden tegen de vele gevaren die dreigen en elk ogenblik moet u krachten ontvangen om te doen wat van u gevraagd wordt. Zou de Heere het dan niet waard zijn bijvoorbeeld een kwartier eerder op te staan?

Volharding in het gebed

“Bidt zonder ophouden”. Er dient dus volharding te zijn in het gebed. Dit kan uiteraard niet betekenen dat er onophoudelijk in de letterlijke zin van het woord gebeden wordt. Een mens kan niet heel de dag geknield liggen. Er moet ook gewerkt worden. Ieder heeft een taak. Wat houdt het dan wel in dat er zonder ophouden gebeden dient te worden? Een aardse koning houdt op een bepaalde tijd audiëntie. Dan kunnen wensen en verlangens aan die koning bekend worden gemaakt. De Koning der koningen wil altijd smeekbeden horen. Zonder ophouden neigt Hij zijn oor tot smekingen die opgezonden worden. Dit geldt dag en nacht, ja ieder ogenblik. Wie zijn afhankelijkheid beleeft zal steeds weer tot de Heere gaan in het gebed. Al fluistert de satan het in dat God u niet hoort, dat u geen heil hebt bij God, dat u een te groot zondaar bent, dat er voor u geen doen aan is, toch wordt bij de inleving van de nood en ellendigheid het gebed tot de Heere opgezonden. Wie er een indruk van heeft wat uit genade om niet te verkrijgen is, zal niet ophouden te bedelen aan de troon der genade. Het bidden zonder ophouden betekent dat er tijdens het werk gebeden zal worden om wijsheid, kracht en inzicht. Vroeger werd er wel gezegd dat er meer gebeden wordt met de pet op, dan met de pet af. Begrijpt u dat? Mag u het kennen? Vooral in de eerste tijd van het geestelijke leven ligt het zo teer en luistert het zo nauw dat men de Heere nodig heeft tot in de kleinste dingen toe.

Bidden zonder ophouden dient plaats te vinden ook voor de naaste. Dit betekent dat onze handelingen in overeenstemming zijn met de inhoud van het gebed. Wie de naaste opdraagt aan de troon der genade dient ook daadwerkelijk het goede voor hem te zoeken, en niet het kwade. “Zonder ophouden” wil zeggen niet alleen tegen de tijd dat het examen gaat aanbreken, maar elke schooldag opnieuw. Niet alleen bij moeilijkheden met de kinderen, maar ook als alles goed lijkt te gaan. “Zonder ophouden” betekent in voorspoed en in tegenspoed. In zieke en gezonde dagen. Op jonge leeftijd, op middelbare leeftijd en op hoge leeftijd. Het is een wonder dat de Heere zonder ophouden gebeden wil zijn. Want bidders zijn mensen die zonder ophouden Gods wet overtreden en zondigen. Het is een wonder dat de Heere tot zulken zegt: “Bidt zonder ophouden.” Uw gebed zij: Heere, verleen mij de Geest der genade en der gebeden. Heere, leer mij bidden.

Vulling van het gebed

De vulling van het gebed is zo veelomvattend dat we er maar iets van kunnen aanstippen. De Heere wil dat Zijn zegen wordt afgesmeekt over de maatschappelijke arbeid. Ook alle ambtelijke arbeid valt hieronder. We denken ook aan de opvoeding. Er zijn altijd noden. Een mens kan zichzelf niet gezond houden en gezond maken. Bijzonder in tijden van ernstige ziekte is er reden tot bidden. Wat dient dan de inhoud van het gebed te zijn? Er mag gevraagd worden om genezing. Maar ook dient bedacht te worden dat Gods weg weleens anders zou kunnen zijn. Dat er geen genezing naar het lichaam komt Smeek dan om heiliging van een zeer moeilijke en soms ook zeer smartelijke weg. Wat geestelijke zaken betreft wil de Heere gebeden zijn om onderwijs voor het eerst en ook al meer. In dodige omstandigheden is het noodzakelijk dit aan de Heere voor te leggen met de smeekbede om wegname van die dodigheid. Tot de vulling van het gebed behoort ook de bewaring over de gevaarvolle wegen en wateren. Niet in het minst valt te denken aan de gevaarlijke en listige aanslagen van de satan. Wanneer wij ons zouden bevinden op een gevaarlijke, donkere weg zouden wij de wapens in de aanslag houden. Zo bevinden Gods kinderen zich op een gevaarlijke weg. Want de satan loert onophoudelijk op hen. Hij beraamt boze aanslagen tegen hen. Hij wil hen uit de Hand des Heeren rukken. Wat is het nodig de wapens van de Heilige Schrift en het gebed in gereedheid te houden. Tot de vulling van het gebed behoort het opdragen van zichzelf en anderen aan de Heere. Hoeveel zieken zijn er niet, hoeveel bedroefden en beproefden, hoeveel alleenstaanden en rouwdragenden? Er dient ook gebeden te worden voor predikers en hoorders. De zegen des Heeren over de prediking en lezing van Zijn Woord dient afgesmeekt te worden. Gebed is nodig om twist in huis, kerk en maatschappij te voorkomen of te beëindigen. Gebed tegen naijver, hoogmoed, vanuit de hoogte oordelen over anderen en liefdeloos terechtwijzen van anderen. Gebed om bewaard te mogen worden voor dwaling en terugval in vroegere zonde. Gebed voor het nageslacht. Gebed dat de Heere onder de jongeren de waarachtige bekering zou werken tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Tot het gebed behoort ook onderworpenheid: “Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Die woorden worden wellicht vrij gemakkelijk uitgesproken, maar laten zich niet zo gemakkelijk beleven. Tot de vulling van het gebed behoort de Heere te mogen bedoelen, vrezen, dienen en liefhebben. Mag het al inhoud van uw gebed zijn?

Vrucht op het gebed

De Heere wil op het gebed schenken wat mensenkinderen nodig hebben. Hij wil Zijn zegen gebieden over de arbeid die verricht mag worden. Hij wil tot het werk op school, thuis, in de kas, op het land en in het bedrijf geven wat nodig is. Hij wil zorgen voor ziel en lichaam beide. Hij schenkt op het gebed bewaring. Rijk te mogen ervaren dat de Heere op het gebed onderwijs geeft door middel van de prediking en dat Hij Zijn werk in stand houdt en doet toenemen. Ook de sacramenten wil de Heere daartoe zegenen. In de Bijbel lezen wij dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel vermag. Er was in de tijd van de profeet Elia drie en een half jaar geen regen en geen dauw geweest. Op het gebed van deze profeet heeft de Heere regen gegeven zodat de aarde haar vrucht weer mocht voortbrengen.

Het gebed is een wapen tegen de zonde. Smeek maar dat de Heere u de genegenheid tot zondigen zou ontnemen wanneer de gelegenheid zich voordoet en dat hij de gelegenheid tot zondigen zou ontnemen wanneer de genegenheid zich voordoet.

De Heere schenkt op het gebed lijdzaamheid en onderwerping in tijden van droefheid, benauwdheid en ziekte. Een wonder onder zulke omstandigheden te mogen vernemen: Wat de Heere doet is goed. Dat is iets anders dan te zeggen: Het is nu eenmaal niet anders, ik kan er toch niets aan veranderen, ik moet het wel goed vinden. Het is genade alleen het handelen des Heeren goed te mogen keuren.

Tot de vrucht op het gebed behoort het ondervinden van hulp. De Heere maakt het waar: Op uw noodgeschrei doe Ik grote wonderen. Op het gebed betoont Hij Zijn trouw, liefde, ontferming en goedertierenheid. Het wordt telkens weer waar en het blijft waar: Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. De dichter mag er van zingen: ’k Ben gewoon in bange dagen, mijn benauwdheid U te klagen, Gij toch die d’ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet.

Hoe staat het met uw gebed? Bewandelt u nog met plezier en genoegen de brede weg al verder bij God vandaan? U denkt misschien: Ik bid voor het eten en voor het slapen gaan. Maar is de waarachtige bekering geen voorwerp van gebed? U bent op reis naar de eeuwigheid. Smeek maar dat de Heere u daarvoor het oog opene. Dat u het zou mogen zien dat u tot nu toe alles aan de Heere hebt onthouden en dat Hij recht heeft op alle krachten van ziel en lichaam.

Is uw gebed een gedachteloos herhalen van dezelfde formuleringen en zinswendingen? Is het een opdreunen van steeds weer dezelfde zaken? Bekeert u daarvan.

“Bidt zonder ophouden”. Vooral om het ene nodige. Zeker, de mens is daar van nature blind voor. Maar de Heere is de Almachtige, Hij kan en wil blinde zielsogen openen, de nood op het hart binden, vanuit de nood doen roepen tot Hem en op het noodgeschrei wonderen doen.

Misschien zijn er onder de lezers die zeggen dat zij al zo lang bidden, dat er nog steeds geen antwoord is gekomen, dat de situatie onveranderd moeilijk is gebleven, dat het al donkerder en benauwder is geworden. Zou de Heere daar Zijn wijze bedoelingen niet mee hebben? Zou Hij niet willen leren dat u nergens recht op hebt? Zou Hij u niet totaal willen laten vastlopen om als een gans verlorene om behoud te smeken en de genade Gods te mogen ondervinden? Op Zijn tijd en wijze zal de Heere geven wat nodig is. Loop Hem maar aan als een waterstroom. Dat is trouwens het kenmerk van echte nood: Aanhoudend bedelen aan de troon der genade. “Bidt zonder ophouden”. Er is alle reden toe. De Heere eist het. En op het gebed wil Hij geven wat nodig is. De dichter mag er immers van zingen: Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Altijd biddag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken