Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

15 minuten leestijd

Jane van Pelt-Zwerus, Koningsliederen, 46 blz., ƒ 9,95, Uitgeverij/Boekhandel J. de Koning - Ridderkerk. Een bundeltje eenvoudige pastorale gedichten waarin sprake is van pijn, lijden, strijd en verdriet, maar ook van overgave aan God en blijdschap in Hem. Een kort gedicht dat we lezen op blz. 44 geven we weer:

“Dat zal wat zijn; eens, zonder pijn over mijn zonden en gebreken, de Heere eer te geven, weer Hem loven, zonder onderbreken!”

Ds. G. van de Breevaart,

Het eeuwige Testament,

Zaterdagavondoverdenkingen, 311 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Ds. G. van de Breevaart leefde van 1902-1974. In 1942 deed hij intrede in de gemeente van Hendrik Ido Ambacht, de gemeente waarin hij was opgegroeid. Deze gemeente heeft hij tot aan zijn overlijden mogen dienen. Het boek (dat voor het eerst werd uitgegeven in 1977) dat nu opnieuw is uitgekomen bevat een bundel Schriftoverdenkingen, geschikt ter overdenking bijvoorbeeld op de zaterdagavond ter voorbereiding op de zondag. Vanuit het Woord wordt de weg gewezen langs welke een zondaar op grond van recht met God verzoend kan worden, door het dierbare Bloed van het Lam Gods. In de loop van de jaren zijn deze meditaties verschenen in het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente te Hendrik Ido Ambacht. We troffen onder meer een aantal meditaties aan over de geestelijke wapenrusting. Om u een indruk te geven willen wij een citaat geven waarin de auteur handelt over het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Dan lezen we op blz. 207: “Maar als we dat zwaard niet hanteren, dan zijn we als een schip, waarvan het kompas defect is. Dan raakt het zijn koers kwijt en gaat het zwalken, zodat te vrezen is of het ooit wel op de plaats van bestemming zal aankomen. Maar weest gerust, geliefden, de Heere zal er nooit een van Zijn Kerk laten omkomen. Steeds zal hen bij vernieuwing een zwaard worden aangereikt, al is het dat zij het wel eens schijnbaar verloren hebben op het slagveld van hun leven, steeds zullen ze ervaren dat God aan hun zijde strijdt. Welk een treffend beeld van de geestelijke krijgsman geeft ons Psalm 84. Daar zien we de gemeente Gods trekken door het dal der moerbeibomen, gewis geen lustoord. Maar... ze gaan van kracht tot kracht een teken dat zij gewapend waren, dat zij het zwaard mochten hanteren. Ach, leest u alle andere psalmen, in de een meer, in de ander minder kunnen we vinden hoe de Kerk van de oude dag het zwaard mocht hanteren om zich te verweren tegen hun vijanden. De overwinning is gewis, want een iegelijk van hen zal voor God verschijnen in Sion. Hiervan lezen we in Openbaring: ‘Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.’ Aan de hemelpoort zullen we ook het zwaard mogen afleggen. Dan zal de strijder uitgestreden zijn. Hoe zalig is dan het volk, dat het geklank kent. Kent u dat geklank? Amen.”

Wulfert Floor, Uit het zaaivat, Bijbels dagboek samengesteld en geredigeerd door dhr. J. van den Brink, 2e druk (gebonden en geplastificeerd), ƒ 49,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De in onze kringen nog steeds bekende Wulfert Floor leefde van 1818-1876 in de gemeente van Driebergen. Hij was landbouwer van professie. Daarnaast oefende hij (voor het eerste maal op 26-jarige leeftijd op een boerderij onder Doorn). Oefenen is een godsdienstige samenkomst houden zonder in het predikambt te staan met als doel de hoorders te stichten, te onderwijzen, te troosten en te vermanen. Gezien de belangstelling die er tot op de dag van vandaag voor zijn oefeningen is, zal ook dit keurig verzorgde dagboek, dat uit deze oefeningen is samengesteld, zijn weg wel weten te vinden.

Ds. J. van Amstel, Geest en leven, 189 blz., ƒ 24,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon.

De auteur behandelt op de hem eigen frisse wijze de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het boek bevat 16 hoofdstukken met gespreksvragen. Wie zich wil verdiepen in de persoon en het werk van de Heilige Geest kan naast andere boeken zeker ook dit boek gebruiken om stof uit te putten.

Ds. J. van Amstel, Bekeerd leven, verschenen in de serie ‘Jongerenperspectief’, 184 blz., ƒ 27,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon.

Het boek geeft een eenvoudige behandeling van de zondagen 33 t/m 44, bevat 15 hoofdstukken met gespreksvragen en is bestemd voor de leeftijd van 16-21 jaar. De auteur staat midden in deze tijd en laat dit bijvoorbeeld duidelijk zien bij de behandeling van het zevende gebod (blz. 117-128). Het boek biedt veel bouwstenen tot bezinning over een leven naar Gods geboden in deze tijd.

Een schone erfenis, Ds. P. van der Bijl e.a., 176 blz., ƒ 29,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen in samenwerking met Jeugdvereniging ‘Neem en Lees’ - Gereformeerde Gemeente te Genemuiden.

Het boek bevat 64 meditaties van predikanten die de gemeente van Genemuiden gediend hebben en van de huidige predikant Ds. P. Melis, die ook het voorwoord heeft geschreven. De opbrengst van het boek is bestemd voor de nieuw te bouwen kerk voor de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. Als u de kerkbouw van de gemeente in Genemuiden wilt steunen dan kunt u dit boek ook bestellen door ƒ 29,90, graag samen met ƒ 4,75 portokosten, over te maken naar bankrekeningnummer 49.37.74.963 van de ABN-AMRO te Genemuiden o.v.v. ‘“meditatieboek” t.n.v. “Neem en Lees” te Genemuiden. U krijgt het boek dan thuis gestuurd.

Ds. J. Beider, Medicijn voor het hart, Tien meditaties als troost voor zieken, 80 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon.

Deze meditaties zijn eerder voor de kerktelefoon uitgesproken. Terecht wordt op blz. 75 geschreven dat Christus is gekomen om allereerst de oorzaak van alle ziekten, dat is de zonde, weg te nemen. “Elk genezingswonder dat ons genoemd wordt in de Bijbel is een teken van Zijn eigenlijk werk, de verlossing van de zonde.” Op blz. 76 staat terecht dat de genezenen heerlijke getuigen zijn van de toekomende dingen. “Van de nieuwe aarde waarop niemand meer doof, blind, lam, kreupei, bezeten of ziek zal zijn.” Daar zullen geen zonden en geen ziekten meer zijn. Op blz. 79 vinden wij een uitspraak van Anselmus over het lijden van de Zaligmaker: “Aan Uw hoofd, o Heere Jezus, zijt Gij gewond, opdat Gij boeten zoudt al onze zondige gedachten. Aan Uw handen, opdat Gij vervullen zoudt al onze verzuimde daden. Aan Uw voeten, opdat Gij betalen zoudt al onze onreine en aardse neigingen, Uw hart is doorboord, opdat Gij ons gehele leven en onze gehele wandel zoudt helen.” De inhoud van dit boekje kan zeker zijn diensten aan zieken bewijzen.

Thomas Watson, Alle dingen ten goede, 130 blz., ƒ 21,50, Uitgeverij den Hertog - Houten.

Dit boek bevat een uitgebreide verklaring en toepassing van Romeinen 8:28: “En wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” Watson schreef het in 1663. Het was een tijd van lijden en vervolging voor Gods kinderen. Het is uit het Engels vertaald door drs. G.H.C. Pas-Donker. Vele behartenswaardige zaken hebben we erin aangetroffen. Zo beschrijft Watson dat de slechtste dingen medewerken ten goede voor hen die God vrezen. Het kwaad van de verdrukking werk ten goede voor hen die God vrezen. Luther heeft gezegd dat hij sommige Psalmen nooit goed heeft verstaan voordat hij verdrukt werd. Verdrukking leert ons wat de zonde is. Verdrukkingen zijn ook middelen in Gods hand om het hart oprechter te maken. Verdrukkingen werken ook ten goede omdat ze aan Christus gelijkvormig maken, omdat ze de zonde doden, omdat ze het hart losmaken van de wereld. “Als u de aarde rond de wortels van een boom weggraaft, is dit om de boom van de aarde los te maken. Zo neemt God onze aardse genoegens weg om onze harten van de aarde los te maken.” “God wil dat de aarde is als een losse tand, die ons niet veel pijn bezorgt als hij uit onze mond getrokken wordt” (blz. 30). Verdrukkingen maken plaats voor troost. Ze maken een mens heerlijk, vermaard. Het zijn middelen om gelukkig te maken. Ze doen de goddelozen verstommen en maken plaats voor heerlijkheid. Tenslotte een citaat op blz. 33: “Zoals het ploegen de aarde geschikt maakt voor de oogst, zo maken verdrukkingen ons geschikt voor de heerlijkheid en bereiden ze ons erop voor. De schilder strijkt het goud uit op een ondergrond van donkere kleuren. Zo werkt God eerst met de donkere kleuren van de verdrukking voor Hij de gouden kleur van de heerlijkheid aanbrengt. Een vat moet eerst de wisseling van de seizoenen verdragen voor er wijn in wordt gegoten. Zo zien we dat verdrukkingen niet schadelijk, maar goed voor Gods kinderen zijn. We zouden niet zo vaak moeten zien op het kwade dat verdrukking brengt als op het goede, niet zo vaak op de donkere kant van de wolk als op de lichte. Het ergste wat God Zijn kinderen aandoet, is dat Hij hen met zweepslagen naar de hemel slaat.”

Woorden van Calvijn, 48 blz., ƒ 6,90, Uitgeverij den Hertog - Houten.

Een kleine selectie van de gedachten van Calvijn over de Psalmen. In een meditatie over Psalm 90 schrijft Calvijn dat de mensen allerlei afstanden kunnen berekenen, maar dat hij de tachtig jaren van zijn eigen leven niet kan tellen. Het hart is pas waarlijk tot wijsheid genegen als begrepen mag worden hoe kort het menselijk leven is. Aanbevolen.

Dr. H.F. Kohlbrugge, Jezus en de zondares, 48 blz., ƒ 6,90, Uitgeverij den Hertog - Houten.

Dit boekje bevat drie preken over Lucas 7:36-50. De auteur schrijft terecht dat wij die zondares zijn. “En waar men ‘s mensen beste gangen en daden naspeurt, daar vindt men allemaal echtbreuk en openbare zedeloosheid. Daarom zeg ik met alle vrijmoedigheid, en wel juist om de goede zeden en het fatsoen te herstellen, of we het nu willen of niet: ‘Die zondares zijn wij!’” Hij tekent de farizeeër als het beeld van de mens die onder de wet is. We lezen op blz. 32: “Wie onder de wet is, mist alle goede werken, als de Heere bij hem in huis komt. Erger nog: omdat de Heere God geen van zijn werken op prijs stelt, verandert zijn weinige liefde in vuige haat.” In de derde preek schrijft de auteur over de vergeving der zonden. Een ontdekkend en vertroostend geschriftje.

STICHTELIJKE LECTUUR

Bij Drukkerij en Uitgeverij “CEDEE”, Bellamystraat 52, 2985 BB Ridderkerk verschenen enkele kleine geschriftjes met een stichtelijke inhoud.

Het kindergebed verhoord en enkele andere gedichten, 20 blz., ƒ 2,95.

Lavina de Doelden Het leven en sterven van een blindgeborene. Beschreven door haar zus, Marie de Doelder (in dichtvorm), 59 blz., ƒ 5,95.

Andries van Tol. Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekering, 76 blz., ƒ 11,95. Met belangstelling hebben we dit boekje gelezen. Het is gebeurd in de 17e eeuw. We lezen op blz. 21 dat de Heere hem in grote zielsbenauwdheid liet zien hoe hij tien jaar geleden in een boekje van Bunyan had gelezen dat hij waarachtig bekeerd moest worden. Toen had hij gebeden dat de Heere hem bekeren mocht. “Op hetzelfde ogenblik kreeg ik snellijk de woorden voor mijn gemoed: ‘Wendt u naar Mij toe, gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.’ Toen toonde de Heere mij, dat de weg voor mij nog niet was afgesloten, en dat er ook voor mij nog hoop was; ja, Hij opende de weg en beliefde de zielsbenauwdheden van mij weg te nemen. Nog kunnen behouden worden, door God Zelf gezegd; één die zoveel schuld heeft; één die alles verdiend heeft, en die niet meer waard is dan om voor eeuwig de straffen der hel te ontvangen, als zijn deel, voor zo één nog een weg naar de hemel. O, de blijdschap die in die ogenblikken mijn ziel vervulde, dat er nog hoop was is voor mij even onbeschrijfelijk als de benauwdheden, die ik had gehad. Ja, zo verblijd en zo ruim voor mijn ziel was ik, dat ik huppelend de brug overliep en aan de kant van de weg mijn knieën boog en uitriep: Och, Heere, hadt Gij mij deze middag niet bewaard, toen ik in het venster zat, o wonderlijke goedheid, dan had ik nu al in het verderf en onherstelbaar rampzalig geweest...”

Uit Rome naar Zion. De wondervolle genadeweg welke de Heere gehouden met Mej. C.M. Bontenbal, door haar zelf beschreven, 42 blz., ƒ 4,95. Ze schrijft over haar ouders en over haar zelf. Ds. Pienaman komt erin voor. Op blz. 20 lezen we eerlijk dat Mej. Bontenbal geen zin erin had de Heere te vrezen. Op blz. 21 volgt de ontdekking aan zonde en schuld. Ze had het zo benauwd dat ze niet durfde te eten, want dan zeiden ze van binnen: Je zal er in stikken en dan is het verloren. Slapen durfde ze niet door de vrees niet meer wakker te zullen worden. Maar de Heere heeft ook hoop gegeven vanuit het woord: Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden... Nadat zij veel genade ontvangen had beschrijft zij hoe de Heere haar ervoor bewaarde ermee te pronken. Een goede zaak om door middel van deze geschriftjes kennis te nemen van de wonderen Gods in het verleden.

Robert Murray MacCheyne. Troost in verdriet, 88 blz., ƒ 17.50, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De auteur leefde van 1813-1843, was tijdens zijn leven predikant te Dundee in Schotland. Hij werd slechts 29 jaar. “Troost en verdriet” bevat meditaties over Johannes 11, waarin Christus Bethanië bezoekt en Lazarus opwekt. Inhoudsrijke uitspraken treffen we aan in dit boek. We willen er enkele aan u doorgeven. Zo lezen wij op blz. 19 dat lijden genade aan het licht brengt die in tijden van gezondheid niet te zien is. “Door druiven te persen wordt het zoete sap verkregen: evenzo brengt de beproeving de mens tot onderwerping, maakt hem los van de wereld en schenkt volkomen rust in God.” Ook de vraag waarom de Heere Zijn hulp uitstelt komt aan de orde. We lezen op blz. 28: “Om Zijn hulp glansrijker te laten uitkomen. Als Christus onmiddellijk was gekomen en hun broer had genezen, zouden wij nooit de liefde gekend hebben die zich aan het graf van Lazarus openbaarde - wij zouden nooit de macht van de grote Verlosser gekend hebben om doden op te wekken uit het graf.” “Indien Christus langer lijkt weg te blijven dan de door Hem beloofde tijd, wacht dan op Hem; want Hij zal komen, en niet vertoeven. Hij heeft er een goede reden voor, of u die nu ziet of niet. En vergeet nooit dat Hij liefheeft, ook al laat Hij u wachten. Hij had de Syrofenicische lief, zelfs al gaf Hij geen antwoord op haar vraag.” Ook komt de verhouding tussen de voorzienigheid van God en de vijanden aan de orde. We lezen op blz. 41 en 42: “De vijanden van de Kerk zijn slechts een roede in Gods hand. Hij zal hen tot Zijn doel gebruiken - en daarna de roede in twee stukken breken en wegwerpen.” Beproeving brengt schuim en goud aan het licht. Hierover lezen wij op blz. 51: “Beproeving is als een smeltoven - zij brengt zowel het schuim als het goud aan het licht. Als alles in Bethanië moeiteloos was verlopen, hadden Martha en Maria nooit hun zonde en zwakheid leren kennen; maar nu kwam het schuim openbaar in de smeltoven.” Op blz. 54 lezen we dat de dood de levensvlam in de ziel niet zal doven. Over het wenen van Jezus wordt op blz. 65 geschreven: “Jezus weende. Toen Hij de grot, de steen en de wenende vrienden zag, weende Jezus. Hij weende omdat Zijn hart diep ontroerd was. Zijn wenen was niet geveinsd, maar oprecht. Hij wist dat Hij hem uit de dood zou opwekken - en toch weende Hij omdat de anderen weenden. Hij weende ook ons tot voorbeeld om ons te leren met elkander te wenen. Hij weende om te laten zien wat er in Hem omging.” Op de blz. 82 en 83 wordt geschreven over de hoop die er is voor overleden gelovigen. “Het stof van Lazarus was Jezus dierbaar; Hij wilde niet dat het in het graf van de rots zou blijven liggen. Zo is het stof van iedere Lazarus dierbaar in Zijn ogen. Niet een van hen zal Hij verloren laten gaan. Het maakt niet uit waar zij liggen - op de bodem van de diepe blauwe zee, of op een ver weg gelegen slagveld, of door vlammen en rook verteerd - de Heere Jezus zal hun verspreide stof verzamelen, en hen gelijk maken aan Zijn eigen verheerlijk te lichaam.” Al Gods kinderen zullen de stem van Christus horen en opgewekt worden. Voor Gods vijanden zal de opstanding der verdoemenis zijn. Eeuwigdurende smaad en hoon zal hun deel zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken