Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Toezicht op de prediking (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Toezicht op de prediking (1)

7 minuten leestijd

Verkorte weergave van mijn referaat gehouden te Dordrecht op 27-11-1999

Wat nodig is om toezicht te houden.

Toezicht op de prediking is een onderdeel van wat de kerkorde in artikel 23 punt 1 als taak van de dienst van de ouderlingen omschrijft. Toezicht op de prediking: het is een wacht betrekken bij datgene wat gezegd wordt.

Bij iets wat onbelangrijk is, behoeft geen wacht te worden betrokken. Prediken is het hanteren van de sleutelen des hemels. Wat een gewicht in de eerste plaats voor hen die deze sleutelen moeten gebruiken, maar ook voor ons als wachters om daarop toe te zien. U hebt immers “ja” gezegd bij uw bevestiging tot ouderling om toe te zien op wat gepreekt wordt.

Als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen te Efeze dan zegt hij: “Zo hebt dan acht op u zelven en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit u zelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen. Om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt!!” Waakt om de zware wolven te ontmaskeren, die de schaapskooi van Christus dreigen te verzwelgen. Bent u zo’n wachter? Ben ik dat? Het zieleheil van de schapen kan op het spel staan! Broeders, ons beeld lijkt toch niet, en God beware er ons voor, op die wachter, die een huurling is. Zeker, de huurling kan ook waken. Maar u weet hoe de Heere de huurling ontmaskert. Niet alleen kunnen we vrezen voor de zware wolven, maar onderschat de kleine vossen niet, die veel schade aan de wijngaard kunnen toebrengen, vooral in deze tijd van allerlei occulte machten, schriftver-draaiingen en dergelijke.

Wachter zijn, hoe moet dat?? Och Heere schenk mij in deze dingen de hulp van Uw onmisbare Geest. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Wachter zijn houdt activiteit van onze kant in. Half slapend in de ouderlingenbank?? NEE toch zeker!!! Niet dat het afhangt van onze activiteit. maar de Heere roept ons er wel toe op en we hebben het beloofd staande voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente!!.

Onderzoekt de Schriften, dat is meer dan lees trouw je bijbel. Letterlijk staat in het bevestigingsformulier: “Om hetwelk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods Woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs”. Voelt u opnieuw het gewicht ?? Als u de gebeden leest die achter in uw bijbel gedrukt staan bij de liturgie der Gereformeerde Kerken, zoals het gebed voor de prediking en het gebed voor de handelingen van de kerkenraad, dan denk ik, dat de opstellers iets van dat gewicht gevoeld hebben. Leest u het maar eens door. De andere gebeden die daar staan bieden ook geruime stof tot meditatieve gedachten.

Ik kom nog even terug op het onderzoeken van Gods Woord. Hoe kan er van toezicht op de prediking sprake zijn als dwalingen, misvattingen enz. niet of amper worden opgemerkt? Is er wel voldoende kennis, kennis van Gods Woord, kennis van de leer der kerk, de belijdenisgeschriften? En houdt u het op peil? Koelman schreef 3 eeuwen geleden een boek getiteld: “Het ambt en de plichten der ouderlingen en diakenen”. Daarin zegt hij o.a.: “Ziet vóór alle dingen recht begenadigd, wedergeboren en bekeerd te zijn, want gaven zonder genade en een kerkelijk ambt zonder geestelijk leven zullen u niet tot zaligheid en de mensen weinig tot stichting zijn. Overweeg vaak die teksten, waarin de hoedanigheid, die in een ouderling vereist worden, beschreven staan; daarin is begrepen welke wandel en persoonlijke deugden gij moet hebben. Boven en voor alle boeken, leest en herleest gestadig de Bijbel, het Woord van de levende God, opdat het Woord van Christus rijkelijk in u wone en gij machtig moogt zijn in de Schriften, gelijk Apollos, Aquila en Priscilla en neemt meermalen de formulieren van enigheid”. Einde citaat.

We leven in een tijd waarin het Armi-nianisme weer springlevend blijkt te zijn. Evangelische bewegingen doen het vandaag aan de dag bijzonder goed en zuigen menig lid van de kerk weg. Onderschat daarbij niet de invloed van de media. Vele jonge mensen horen absoluut niet dat op allerlei jongerendagen en jeugdconferenties en praise-avonden Gods Woord niet recht wordt gebracht.

Dr. van der Sluijs uit Rotterdam heeft een boekje geschreven over de actualisering van de Dordtse leerregels geheten: “Dordt vandaag”, met als ondertitel: “Over Gods verlichting temidden van Godsverduistering”. Best een pittig boekje om te lezen, maar ga er eens voor zitten, en herlees zonodig bepaalde passages een paar keer om het te begrijpen. Voor velen zou het wel eens een eye-opener kunnen zijn. Het remonstrants denken is verder doorgedrongen dan menigeen denkt.

Om toezicht op de prediking te kunnen houden moet u wel het zuivere van het valse kunnen onderscheiden. Houdt daarom uw kennis op peil en verdiept u steeds opnieuw in de wezenszaken van Gods Woord en van de belijdenis. Een schat van preken uit deze en vorige eeuwen van Engelse en Schotse predikers zijn verkrijgbaar in onze eigen taal. Is alleen kennis, grote kennis dan voldoende? Neen!!

Kennis zonder de innige geloofsver-bondenheid met het Vleesgeworden Woord, Jezus Christus is een dode kennis. Ware wijsheid is alleen te verkrijgen bij de Opperste Wijsheid, die ook nu nog zegt dat als het u aan wijsheid ontbreekt, u bij Hem mag komen. Al eerder heb ik gewezen op het feit dat we ja hebben gezegd bij onze bevestiging. Niet alleen de mensen in de kerk hebben dat jawoord gehoord. De Heere ook. Het onderzoeken hoort er wezenlijk bij met het oog op uw toezicht houden op de prediking, maar ook om Gods bedoelingen in ons persoonlijk leven beter te leren verstaan.

In het Ambtelijk Contact van september schrijft dr. Van Pelt over het niveau van bijbelkennis onder de ambtsdragers duidelijke en waardevolle dingen. Met nadruk broeders accentueer ik de al eerder genoemde noodzaak van de wijsheid van boven. Geleerdheid, kennis van God en Goddelijke zaken in het hart door Gods Geest gewerkt en overdacht is oneindig veel meer waard dan kennis die alleen in het verstand zetelt. Onze kerken hebben dringend behoefte aan ouderlingen, ambtsdragers die geoefend zijn en worden op de leerschool van de Heilige Geest, zodat gezegd kan worden: Onze bekwaamheid is uit Hem. Hoe is dat bij ons? Broeders ouderlingen, we behoren wachters te zijn. Aan welke werkwoorden denkt u dan? Waken, bewaken, bewaren, toezien, luisteren, opmerken, beschermen enz. enz. Prima, maar vergeet het bidden, het gebed niet. Het gebed voor de prediker, die het Woord moet brengen. Draagt de dienaren des Woords veel op aan de Heere! Voordat de preek op de kansel gehouden wordt, is er als het goed is, heel wat aan voorafgegaan.

Voordat wij toezicht op de prediking gaan uitoefenen moet ook veel voorwerk zijn geschied. Een predikant die een biddende kerkenraad en een biddende gemeente achter zich weet, zal dat zeker ervaren in de uitoefening van zijn ambt en daar hoort ook het preken bij. Dan mag en kan er verwachting zijn van de preek. Spurgeon wijst daarop, wanneer hij spreekt over de opwekkingen in Engeland. Toen de Heere een grote opwekking gaf middels de preken van Wesley en Whitefield kwam dat niet omdat die preken zo uitblonken, zo goed waren. Het waren heel eenvoudige preken, die, zegt Spurgeon, achteraf bezien niet eens waard waren om bewaard te worden. De zegeningen die God op die preken gaf, kwamen, omdat er vele gebeden aan vooraf waren gegaan, door zowel de predikers als door de gemeenteleden. Genoemde predikers waren biddend, onder tranen met het Woord bezig geweest om dwalende zielen te redden, want de liefde van en tot Christus drong hen! Zou de Heere vandaag anders werken? De Heere wil erom gebeden zijn!!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Toezicht op de prediking (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken