Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE GENERALE SYNODE (11)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE GENERALE SYNODE (11)

8 minuten leestijd

Vrijdag 11 oktober 2002 komen uit alle delen van het land broeders samen in het gebouw van de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Er wordt een voortgezette vergadering van de Generale Synode gehouden.

De lezers van Bewaar het pand hebben nog een verslag te goed van deze bijeenkomst.

Om 10.00 uur heropent de preses, ds.

J. Plantinga de vergadering. We zingen Psalm 108:1 en 2. Na Schriftlezing uit 1 Corinthe 13 houdt de voorzitter een openingswoord. Staande wordt stil gestaan bij het overlijden van enkele ambtsbroeders en van zijne koninklijke hoogheid prins Claus. We zingen Psalm 103: 8 en 9, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. Uit het appel-nominaal blijkt dat verschillende secundus-afgevaardigden aanwezig zijn; alleen van de P.S. van het zuiden zijn alle primi aanwezig. Drie broeders die voor het eerst deze synode als afgevaardigde bijwonen, betuigen door op te staan hun instemming met de belijdenis.

Van het curatorium en de deputaten-financieel is er een rapport inzake de beantwoording van de vraag naar de principiële roeping om de arbeid aan de Theologische Universiteit dienstbaar te doen zijn aan anderen dan de admissiale studenten met inachtneming van de practische mogelijkheden en grenzen van een en ander. Het principe van “voor de kerk, door de kerk” blijft gehandhaafd. De mogelijkheden en grenzen met betrekking tot personeel, huisvesting en financiën van de opleiding worden duidelijk aangegeven.

Commissie 1 dient de vergadering met een rapport en ook van de financiële commissie 6 is een rapport aan de afgevaardigden toegezonden.

Om duidelijk te maken wat er precies aan de orde is, geef ik wat voorstellen van het curatorium en deputaten-financieel door:

De synode geve het curatorium en deputaten-financieel toestemming om te zien naar een andere huisvesting, die berekend is op de huisvesting van de theologische opleiding tot een aantal van ongeveer 150 studenten; men vraagt het curatorium en deputaten-financieel te machtigen een netto-investering te doen van maximaal EUR 5.000.000,-.

Andere huisvesting dient bij voorkeur in Apeldoorn gezocht te worden, maar als dat niet mogelijk blijkt, kan het ook buiten Apeldoorn gezocht worden. Men vraagt tevens toestemming voor het voeren van een eenmalige financiële actie.

Het rapport van commissie 1 neemt de voorstellen van het curatorium over. Maar het rapport van commissie 6 bevat een aantal afwijkende voorstellen. Deze houden in dat er een commissie wordt benoemd die opdracht krijgt een oplossing te zoeken voor huisvesting van de TUA naast handhaving van het bestaande pand in de omgeving van het Wilhelmina-park. Indien in 2003 geen overeenstemming is bereikt zal die commissie aan de GS 2004 een voorstel aanbieden voor nieuwbouw. Bij dit alles richt de commissie zich niet op vestigingsplaatsen buiten Apeldoorn. Aan de Generale Synode moet een rapport worden uitgebracht ten behoeve van nadere beslissingen. Het bedrag dat geïnvesteerd mag worden is maximaal EUR 1.500.00,-.

Het is te begrijpen dat een groot aantal sprekers het woord vraagt. Ieders spreektijd wordt bekort tot ongeveer vijf minuten. Veertien broeders maken van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Een kleine greep.

Hebben de commissies overleg gehad met elkaar? De samenhang tussen het principiële en financiële is groot. Gaat het nu om een groei tot 120 of tot 150 studenten? Een deel van de kerken stemt er niet mee in dat we van ‘zegen’ kunnen spreken, maar een analyse daarvoor ontbreekt in het commissierapport. De betrokkenheid van de kerken is een onmisbare voorwaarde voor het nemen van een besluit. “Apeldoorn” is primair bedoeld voor dienaren in onze eigen kerken. Kan er een ander gebouw in de omgeving van het Wilhelminapark worden gevonden? Hoe is het contact met de burgerlijke gemeente? Wat bedoelt commissie 1 met het gevaar dat de universiteit verder weg groeit van onze kerken? Is alles financieel verantwoord? Kan het huidige gebouw niet planmatiger worden ingezet? Wij maken slechts een klein deel uit van de gereformeerde gezindte; wordt dan onze roeping niet te hoog geschat? Zijn de voorwaarden voor overheidssubsidie principieel aanvaardbaar?

In de beantwoording blijkt dat er wel overleg is geweest tussen de commissies, maar dat commissie 1 de financiële deskundigheid aan commissie 6 heeft overgelaten. De voorstellen van de commissies zijn niet in strijd met elkaar, eerder aanvullend. Het curatorium heeft gezegd naar de goedkoopste goede oplossing te streven. Laat de universiteit zo mogelijk in Apeldoorn gevestigd blijven. Er is niet in de volle breedte van de kerken herkenning van het werk van de Universiteit; dat is een stukje zorg. De commissie stemt in met de hoofdlijn van de nota van het curatorium. Commissie 6 heeft moeite met het voeren van een aparte financiële actie. Komt die vraag voort uit onzekerheid m.b.t. de begroting of gaat het om betrokkenheid met de Universiteit? We hebben niet voldoende inzicht gekregen in de vraag hoe efficiënt de ruimte wordt gebruikt. De argumentatie en het feitenmateriaal zijn te weinig om zulke ingrijpende besluiten van verhuizing of nieuwbouw te nemen. Hoe komt men tot de conclusie dat de ruimte te beperkt is? Er moet duidelijk materiaal komen, om op grond daarvan een beslissing te nemen. Deputaten-financieel hebben het rapport van commissie 6 bestudeerd. Hun reactie daarop hebben ze op schrift gesteld en dit wordt uitgedeeld aan de synodeleden. De vergadering wordt geschorst voor de maaltijd. Het gebouw van de TUA biedt voldoende mogelijkheden om dit goed te laten verlopen. Het zou jammer zijn als we dit pand moeten verlaten. In de middagvergadering zouden we het uit de mond van de rector horen: “niemand wil hier weg”. Maar het ruimteprobleem vraagt wel om een oplossing.

Om 13.30 uur wordt de vergadering voortgezet. Het commentaar van deputaten-financieel op het rapport van commissie 6 wordt van een toelichting voorzien. Daarin maken zij duidelijk dat de combinatie van ruimtegebrek, noodzakelijke personeelsuitbreiding, de inefficiënte indeling van het huidige gebouw en de onmogelijkheid om de bestaande bebouwing uit te breiden, noodzaken tot een aanpak zoals het curatorium dat nu voorstelt. De president-curator, de secretaris van het curatorium en de rector voeren het woord. Zij maken elk op eigen wijze duidelijk dat er nu moet worden ingegrepen. Het aantal studenten groeit, de boeken moeten geplaatst kunnen worden, de internationale contacten nemen toe.

De preses stelt voor dat de beide commissies gaan spreken om samen tot één voorstel te komen. Er is vooraf gelegenheid om vanuit de vergadering voorstellen in te dienen. Hier wordt nauwelijks concreet gebruik van gemaakt, hoewel een paar afgevaardigden nog het woord voeren.

De commissies gaan samen in vergadering. Dit levert een gezamenlijk voorstel op. Hierop wordt vanuit de vergadering teleurstellend gereageerd. Van de zijde van het curatorium en deputaten-financieel worden kritische vragen gesteld.

De preses schorst de vergadering om aan het curatorium, deputaten financieel en het college van hoogleraren gelegenheid te geven zich met elkaar te beraden en overleg met de commissies te hebben. Dit neemt geruime tijd in beslag, zodat pas om 19.20 uur de vergadering wordt heropend.

Er is wel overeenstemming bereikt. De commissies 1 en 6 leggen de synode een gewijzigd voorstel voor, en dit wordt door de synodeleden overgenomen. Punt voor punt worden de voorstellen aanvaard,

De synode besluit o.a. het curatorium en de deputaten-financieel toestemming te verlenen om te zien naar adequate ruimte die berekend is op de huisvesting van de theologische opleiding tot een aantal van 120 tot maximaal 150 studenten en zich daarbij te laten bijstaan door externe deskundigen die daartoe rapport zullen uitbrengen.

De opdracht is om primair een oplossing te zoeken voor adequate huisvesting van de TUA, met handhaving van het bestaande pand, in de omgeving van het Wilhelminapark. Voor de uitvoering hiervan krijgen deputaten-financieel mandaat voor het investeren van maximaal twee miljoen Euro. Als dit niet mogelijk is, zal het curatorium aan de generale synode een voorstel aanbieden voor de realisering van de ruimtebehoefte op een andere locatie, voorzien van een gemotiveerd en gedegen program van eisen en zo mogelijk een schetsplan, waaruit een begroting is opgemaakt en waarbij een uitgewerkt voorstel voor financiering zal worden overlegd, zowel voor de bouwperiode als voor de permanente situatie, waarin ook aandacht wordt besteed aan de risico’s welke deze investering voor de kerken met zich meebrengt. Met het oog hierop kan het curatorium het moderamen van de generale synode vragen de synode opnieuw bijeen te roepen. Slechts in uiterste noodzaak mag men zich richten op vestigingsplaatsen buiten de gemeente Apeldoorn.

Met algemene stemmen vindt deze besluitvorming plaats.

De preses zegt dank voor ieders inzet en bedankt allen die ons verzorgden. Van de rondvraag naar art. 43 KO maakt niemand gebruik.

De synode wordt opnieuw conditioneel gesloten. De assessor ds. J. Westerink sluit met dankgebed, nadat hij heeft gelezen Psalm 102 vanaf vers 17. Na het zingen van Psalm 102: 15 en 16, gaan de broeders huiswaarts, voorlopig “Apeldoorn” latend voor wat het is....

Sliedrecht, ds. J. P. Boiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

DE GENERALE SYNODE (11)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 november 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken