Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

Augustinus, Rust in God,

70 blz., ƒ 19.90, Uitgeverij Den Hertog - Houten.

Dit boekje kan goed dienen als een eerste kennismaking met het werk van Augustinus. Er zijn stukjes opgenomen o.a. uit de Belijdenissen, de Con-fessiones van Augustinus. Een goede zaak als dit boekje ertoe zou leiden dat de Belijdenissen van Augustinus gelezen zouden worden. Een verantwoording of een inleidend woord zou onzes inziens op zijn plaats zijn geweest.

Het eerste stukje besluit met de bekende woorden: “en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.” Op blz. 8 een treffend stukje: “Niemand komt tot vergeving der zonde, tenzij hij zichzelf mishaagt. Niemand komt tot vergeving der zonde, tenzij hij belijdt dat hij een zondaar is. Niemand belijdt dat hij een zondaar is, tenzij hij zichzelf vernedert voor God.” Op blz. 52 een mooi citaat uit een preek van Augustinus: “Beschouw de wereld als een zee. De wind is krachtig en groot is het noodweer. Voor een ieder is zijn begeerte het noodweer. U hebt God lief, u wandelt over de zee, onder uw voeten is de branding der wereld.

U hebt de wereld lief, zij zal u verzwelgen. Zij weet haar liefhebbers te verslinden, niet hen te dragen. Maar wanneer uw hart golft van begeerte, roep dan, om uw begeerte te overwinnen, de goddelijkheid van Christus te hulp. Meent u dat de wind u dan tegen is, wanneer er tegenspoed is in deze wereld? Wanneer er oorlogen zijn, wanneer er oproer is, en honger en ziekte, wanneer persoonlijke rampen de mensen of een mens treffen, dan meent men dat de wind tegen is, dan meent men God te moeten aanroepen. Maar wanneer de wereld de mens toelacht door tijdelijk geluk, dan beschouwt men het zo, dat de wind niet tegen is. Ondervraag hierover niet de rust van de tijd, maar ondervraag uw begeerte. Zie of er rust is in u. Zie of niet een inwendige wind u omverwerpt; zie dat. Het is een bewijs van grote moed met het geluk te worstelen, te verhoeden dat niet het geluk zelf verlokt, bederft, omverwerpt. Het is een bewijs van grote moed, zeg ik, te worstelen met het geluk, door het geluk niet te worden overmeesterd. Leer de wereld met de voeten te treden: gedenk te vertrouwen op

Christus. En wanneer uw voet bewogen wordt, wanneer u wankelt, wanneer u op een of andere wijze niet de overhand houdt, wanneer u begint weg te zinken, zeg dan: ‘Heere, behoud mij’ (Matth. 14:30). Zeg: ik kom om, opdat u niet moogt omkomen. Want alleen Hij behoudt u van de dood van het vlees, Die gestorven is in het vlees voor u.” Tenslotte nog een stukje van blz. 30: “Recht is het hart voor God, wanneer het God zoekt om God.”

Andrew Gray, Bidt zonder ophouden, 157 blz., ƒ 27,50, Uitgeverij Den Hertog-Houten.

Dit boek met negen preken verscheen eerder onder de titel “Bestuur en aansporing tot waarneming van de plicht van het gebed.” De bestaande vertaling is gehandhaafd, alleen spelling en zinsbouw zijn aangepast. De Schotse predikant Gray leefde van 1633-1656. op de zeer jonge leeftijd van 18 jaar mocht hij al het Woord Gods prediken. Dit boek bevat vier preken over 1 Thessalonicenzen 5:17 ‘De plicht van het gebed’, drie preken over Spreuken 4:23 ‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is’ en twee preken over Micha 6:9 ‘Hoort de roede en Wie ze besteld heeft.’ In de eerste helft van de 20e eeuw werden de eerste preken vertaald in het Nederlands. Op blz. 77 schrijft Gray over de verhoring van het gebed het volgende: “De beantwoording van ons gebed is een uitnemende weg om ons geloof in oefening te houden. Zij is een liefelijke ervaring van de liefde Gods, waarop wij in de duistere nacht onze hoop mogen bouwen, door te gedenken aan die dingen welke Hij ons in vorige dagen heeft geschonken. Gewis, een heilige en Goddelijke terugblik op die dingen zou ons kunnen overreden dat Hij Zijn goedertierenheden en barmhartigheden niet voor eeuwig zal toesluiten.” De laatste preek over 1 Thessalonicenzen 5:17 wordt zeer ernstig afgesloten op blz. 79: “En tot hen die niet bidden, zeg ik: de dag nadert dat u zult huilen in die bodemloze put, in die eeuwige vlammen van vuur en sulfer, wanneer u zult gestampt worden in de mortier van de toom Gods door de stamper van Zijn gestrenge rechtvaardigheid, wanneer Zijn almacht u eeuwig zal dragen en Zijn gerechtigheid u eeuwig zal slaan. O, het ware voor velen uwer te wensen, dat gij beesten waart zonder onsterfelijke zielen, want dat u zielen hebt, maakt u bekwaam om eeuwig te zijn en eeuwig gestraft te worden.”

Hugo Binning, Keurstoffen, 244 blz., ƒ 34,50, Uitgeverij Den Hertog -Houten.

Hugo Binning leefde van 1627-1653. Het nu opnieuw verschenen boek verscheen voor het eerst in 1934 in het Nederlands. De spelling is nu aangepast. In 1646 was Binning op 19-jarige leeftijd reeds professor in de filosofie. Hij werd bevestigd tot predikant op 8 januari 1650. In datzelfde jaar trad hij in het huwelijk en hield zelf een preek ter gelegenheid van zijn eigen huwelijk naar aanleiding van 1 Petrus 1:15 ‘Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel.’ In september 1653 overleed hij na een korte ziekte op 26-jarige leeftijd. Alle geschriften van Binning werden uitgegeven na zijn dood. Bijna alles verscheen ook in het Nederlands. Wij willen u een indruk geven van de prediking van Binning door iets te citeren uit dit boek. In een preek over 1 Petrus 4:7 ‘Zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden’ schrijft hij op blz. 243: “U mag lachen om de arme, blinde, waanzinnige wereldlingen, die staan in gladde plaatsen en naar een schaduw grijpen gelijk kinderen en bezig zijn om de wind in hun vuisten te vatten. Zij dromen slechts dat zij eten en drinken en zie, wanneer de grote dag van het ontwaken komt in de opstanding, vinden zij hun zielen ledig, ofschoon zij hun eigen zielen zegenden toen zij leefden en de mensen zegenden hen ook. Uw erfenis is boven en wat hebt u meer nodig, die zulk een hoop hebt? Moet u niet uzelf reinigen gelijk Hij rein is en uw harten zuiveren van alle ongerechtigheid en de wereld gebruiken als vreemdelingen op uw doortoèht, die van niets kunt zeggen dat het uw eigendom is? U hebt geen bezittingen hier en daarom kunt u des te beter leven als vreemdelingen.”

Ds. A. Moerkerken, Gelijk een bron, 133 blz., ƒ 21,90, Uitgeverij Den Hertog - Houten.

Dit keurig uitgevoerde boek bevat 52 eenvoudige meditaties, die de gang van het kerkelijk jaar volgen. Ze kunnen goed dienen om wekelijks gelezen te worden. We geven enkele regels weer uit een meditatie over Mattheüs 3:12a “Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren.” We lezen in deze oudejaarsmeditatie: “O, heb toch geen verkeerde gedachten van Christus. Zeker, Hij is een gepast en beminnelijk Zaligmaker voor hen, die waarlijk zondaar voor God zijn. Voor hen is Hij de Schoonste der mensenkinderen. Maar voor wie Hem niet kussen, zal Hij een grimmig Wreker zijn. Zulken zal Hij verpletteren met een ijzeren scepter, Hij zal hen in stukken slaan als een pottenbkakkersvat. Hij zal het kaf met onuitblus-selijk vuur verbranden. Voor u en voor mij is het nu de grote vraag: Hebben wij meer dan wat lichte of zware godsdienst? Hebben wij meer dan wat vormendienst? Is er gemeenschap met Christus, bedekking met Zijn gerechtigheid, zalving met Zijn Geest? Is het tarwe of kaf? De hemelse Wanner) mocht Zijn zielsdoorzuiverend werk in ons hart verheerlijken. Het is nog’ het heden der genade.”

J.J. Frinsel e.a., Op weg naar Bethlehem, 132 blz., ƒ 21,50, Uitgeverij Den Hertog - Houten.

Een bundel met nieuwe kerstverhalen voor jong en oud. Dit boek bevat bijvoorbeeld een origineel verhaal over een Romeinse soldaat uit het begin van onze jaartelling. Wie een goed kerstverhaal zoekt kan in deze bundel terecht.

Ds. D J. Budding, Reddende liefde, 87 blz., ƒ 22,50, Uitgeverij ‘de Ramshoorn’ - Goes.

In dit boek staat de reddende liefde van God in Christus centraal. De eerste drie verhalen zijn geschikt voor kinderen. Het vierde is bestemd voor de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Het laatste verhaal is voor ouderen geschreven. De gedichten zijn eigenlijk verhalen in dichtvorm, die voor alle leeftijden geschikt zijn. De illustraties zijn van de hand van Rino Visser. Een tweetal verhalen en een gedicht zijn opgenomen in de MC-serie De mooiste Kerstverhalen, deel 7. Een verantwoord boek voor gezin, school en vereniging.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken