Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het gebed in het verborgen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het gebed in het verborgen

11 minuten leestijd

Openbare gebeden

Er zijn vele gebeden die in het openbaar worden uitgesproken. Wie zou hierbij niet denken aan de gebeden tijdens de kerkdienst. Gebeden waarin de Heere mag worden grootgemaakt. Gebeden waarin de noden en de zorgen van de gemeente aan de Heere worden bekendgemaakt. Gebeden waarin de Heere erkend mag worden voor de weldaden en zegeningen die Hij schenkt. De gebeden in de eredienst bevatten zeer veel zaken. Er wordt gevraagd om Gods zegen over de bediening van het Woord. Er wordt gesmeekt om waarachtige bekering. Het gebed om nader onderwijs mag opklimmen tot God Die nooit laat varen de werken Zijner handen. Gebed om ontdekking en ontgronding, gebed om gefundeerd of al meer gefundeerd te worden op het werk van Christus. Gebed om heiliging van het leven.

Er is ook sprake van openbaar gebed bij allerlei vergaderingen en samenkomsten. Er wordt gebeden op school, op de zondagsschool, op de catechisatie, op verenigingsavonden.

Ook wordt er als het goed is gebeden in het gezin. Dat is leerzaam en nuttig voor de kinderen. Die leren uit het openbare gebed in het gezin wat de noden en zorgen zijn, maar ook de vreugden en gaven, die verwoord worden in het gebed. Mogen wij dit openbare gebed in onze gezinnen kennen? Misschien zijn er gezinnen waar dit niet gebeurt omdat er gezegd wordt: Ik kan niet bidden, ik heb daar geen vrijmoedigheid voor. Dat u dan zou mogen vragen om bidden te mogen leren en vrijmoedigheid te mogen ontvangen. Het gaat de Heere niet om een mooi gestileerd gebed, maar om het hart. Wat kan een eenvoudig kort gebed uit het hart veel doen. Welk een indruk kan dit niet maken op kinderen. Welk een voorbeeld ter navolging kan daarmee niet gegeven worden.

Bij de installatie van de nieuwe president van de Verenigde Staten is ook in het openbaar gebeden. Er kan geconcludeerd worden dat er heel wat openbare gebeden worden uitgesproken. Maar daarmee is lang niet alles gezegd wat over het gebed gezegd kan en moet worden.

Verborgen gebeden

Want naast de openbare gebeden zijn er ook verborgen gebeden. We hopen dat u of jij als lezer het verborgen gebed kent. Over het verborgen gebed handelt het tweede hoofdstuk uit het boek van Thomas Boston “Leer ons bidden.” Enkele behartenswaardige zaken uit dat hoofdstuk willen wij aan u doorgeven. Vanuit Mattheüs 6:6 “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden” wordt het verborgen gebed behandeld. De tekst spreekt over “binnenkamer”. In de binnenkamer bent u of ben jij alleen. Dan bevindt men zich niet in het gezelschap van andere mensen. Dan verkeert men niet temidden van de drukte en het gewoel van deze wereld. Die binnenkamer behoeft niet letterlijk een kamer te zijn. Christus Zelf bad bijvoorbeeld op een berg. Zo kan het verborgen gebed opgezonden worden bijvoorbeeld vanuit het open veld. De tekst spreekt ook over het sluiten van de deur. Dit kan uiteraard niet letterlijk gebeuren wanneer het gebed vanuit het open veld wordt opgezonden. Wat wordt er dan mee bedoeld? Er wordt mee bedoeld dat wij niet door anderen gezien worden en zo ten prooi zullen kunnen vallen aan geveinsheid, verwaandheid en ijdel vertoon. Bedenk evenwel dat God ons wel ziet. Hij kent de inhoud van de openbare gebeden en de inhoud van de gebeden in het verborgen. Het gebed dat in het verborgen wordt opgezonden, zal in het openbaar vergolden worden.

Noodzakelijk

Wat een mens denkt over het gebed geeft de doorslag niet. Menselijke redeneringen en opvattingen aangaande het gebed zijn niet normgevend. Allesbepalend is het bevel van Christus. Wie genade mag kennen kent de vraag: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” Dit geldt ook het gebedsleven. De voorschriften van Christus met betrekking tot het gebed zijn bepalend en beslissend ten aanzien van het gebed. Mattheüs 6:6 bevat de plicht tot het gebed in deze woorden: “Wanneer gij bidt.” Andere Schriftgegevens bevestigen dit. Ook van het verborgen gebed geldt: “Bidt zonder ophouden.” In Psalm 55 lezen wij dat het verborgen gebed tot driemaal toe op een dag door de dichter beoefend werd. Er staat immers in Psalm 55:18 “Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen.” Mag u het verborgen gebed beoefenen? Als u het beoefenen mag, hoe vaak vindt het dan plaats? Mag het ook driemaal op een dag of zelfs nog vaker zijn? Psalm 119:165 spreekt zelfs over een zevenmaal per dag loven van de Heere. Wie komt daar aan toe? Moeten we niet eerlijk zeggen: Hoe weinig wordt dit gevonden. Hoe meer eigen rechteloosheid en onwaardigheid ingeleefd mogen worden, hoe meer de knieën in het verborgen gebogen zullen worden om de Heere te erkennen voor al datgene wat Hij schenkt en laat.

Het verborgen gebed is niet nodig om daarmee de hemel te verdienen. Het verzorgen gebed is wel noodzakelijk omdat de Heere die de grote Wetgever is het voorschrijft. Wie ontzag mag kennen voor het gebed van God en een oprecht verlangen de Heere te dienen, zal het verborgen gebed niet achterwege kunnen laten. Het is een groot voorrecht persoonlijke noden en vragen aan de Heere bekend te maken. Hem ook persoonlijk te erkennen voor alles wat Hij geeft en laat. Sommige zaken kunnen niet in de tegenwoordigheid van anderen uitgesproken worden. We zijn in alles van de Heere afhankelijk. Zou dan het gebed niet nodig zijn? Worden we niet dagelijks omringd door menigerlei verzoekingen? Boston wijst erop dat we minstens ’s morgens en ’s avonds het verborgen gebed dienen waar te nemen. Daarbij verwijst hij op blz. 36 naar het morgen- en avondoffer.

Toepassing

Nadat Boston vele zaken aangaande het verborgen gebed heeft uiteengezet gaat hij over tot de toepassing waarin hij onderwijs wil geven. Zij die het verborgen gebed niet kennen hebben reden te twijfelen aan hun staat. Zij komen niet eens zover als veel huichelaars die zich wel afzonderen tot het gebed, al is dit dan niet het ware gebed. Gods kinderen zijn geneigd gemeenschap met God in het verborgen te zoeken. Wie het verborgen gebed niet kent vertoont niet deze eigenschap van Gods kinderen. Wie geen stof heeft voor het verborgen gebed geeft er blijk dan dat hij zichzelf heel slecht kent. Indien u wilt dat anderen al uw gebeden horen, zoekt u eigen eer. Enkele regels van blz. 40 willen wij weergeven: “Zij die echter waarlijk godvruchtig zijn in Gods oog, zijn geen mensen die alleen uiterlijke plichten vervullen. Zij dienen God in de geest en hebben gemeenschap en omgang met Hem in verborgen gebed. Ze kunnen net zo min buiten dit gebed leven als zonder brood en water.”

Vervolgens spoort Boston aan tot het verborgen gebed. Die aansporing geldt hen die nog nooit in het verborgen gebeden hebben alsook hen die dit vroeger wel gedaan hebben, maar het nu niet meer doen. Ieder heeft verborgen zonden, verborgen noden en verborgen verzoekingen. Dat toont de noodzaak aan van verborgen gebeden.

Bezwaren

Sommigen hebben allerlei bezwaren. Zij hebben geen tijd. Staat u of sta jij ’s morgens zo laat op dat u of jij geen tijd meer hebt om in het verborgen te bidden? Moeten we ons haasten om op tijd op ons werk of op school te komen? Laten we dan de woorden van Boston ter harte nemen die we vinden opgetekend op blz. 41: “De haast van de dwaas brengt hem geen voorspoed. Als we opstaan en ons onmiddellijk begeven tot ons aardse werk, is dat dwaze, vervloekte haast. Hoe kunt u zegen op uw werk verwachten als u niet bidt? Sta iedere morgen eerder op, zodat u niet te weinig tijd overhoudt voor het gebed.”

Een ander bezwaar is dat we ’s avonds te moe zijn voor het verborgen gebed. Al zijn we nog zo moe, wie zal het eten nalaten? Geldt het excuus van de vermoeidheid ook als we in korte tijd veel geld zouden kunnen verdienen? Ont-zetend is het de behoeften van de ziel te verwaarlozen. Als het huiselijk gebed trouw wordt waargenomen kan dan het persoonlijk gebed niet achterwege blijven? Geenszins. Ook de drukke zorg voor het gezin is geen verontschuldiging. Het welzijn van eigen ziel en de ziel van kinderen is belang-rijkerdan het lichamelijk welzijn. Een ander bezwaar kan zijn dat God toch alles weet. Wat heeft het voor nut het Hem bekend te maken? Het bevel van God aangaande het gebed dient het einde van alle tegenspraak te zijn. Het is aanmatigend dit bevel ter zijde te schuiven. Leeftijd en zwakheid kunnen geen verontschuldiging zijn. Want ze zijn dat ook niet voor vele gewone dingen die wel verricht worden. Boston merkt op dat het goed zou zijn als oude mensen meer aan de hemel en minder aan de aarde zouden denken, omdat ze hier nog maar zo kort zullen zijn. We lezen op blz. 44: “Het is droevig als we wankelen vanwege de kwalen en zwakheden van de ouderdom en geen vooruitzicht hebben op een gelukkige aankomst.” Niemand is te jong voor het verborgen gebed. Josia was nog maar acht jaar oud toen hij de God van zijn vader David begon te zoeken. Maar als iemand nu zegt dat hij niet kan bidden? Dan antwoordt Boston dat zoeen niet wil bidden. Uitstel is gevaarlijk. Boston wijst erop dat iedere gelegenheid tot het verborgen gebed aangegrepen dient te worden. Laat u niet zo door wereldse zaken in beslag nemen dat u niet in staat bent om God aan te roepen in het gebed. Het kan gebeuren dat een kind van God het verborgen gebed veronachtzaamt. Wat kan er dan een diepe weg volgen om opnieuw het licht van Gods aangezicht te ontvangen.

Opvoeding

Ouders en gezinshoofden dienen kinderen en personeel aan te sporen tot het verborgen gebed. Boston wijst dan op het ja-woord uitgesproken bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Er dient onderwijs gegeven te worden in de plicht van het gebed en de inhoud van het gebed. Geliefde ouders onder ons, bedenk dat de Heere een of meer kinderen aan uw zorgen heeft toebetrouwd. Rechtgeaarde ouders zullen het goede voor hun kinderen zoeken. Maar ik ben bevreesd dat dit bij sommigen of misschien wel velen ophoudt bij dit tijdelijke leven. Boston schrijft ten deze op blz. 49: “Als u nalaat om uw kinderen en knechten op te voeden en te onderwijzen in de godsdienst, zullen ze, als ze verloren gaan, de dag vervloeken waarop ze uw gezicht gezien hebben, u die niet beter voor hen zorgde dan voor uw beesten. O, laat deze ver-schrikkelijke gedachte u nu aansporen en opwekken tot uw plicht, opdat uw kinderen en knechten niet in het oordeel tegen u zullen opstaan en uw verdoemenis des te erger zullen maken.” Zodra kinderen kunnen praten moet u ze een paar woorden leren die ze iedere morgen en iedere avond op hun knieën in het gebed dienen uit te spreken. Deze woorden dienen een korte belijdenis van zonde te bevatten, een erkenning van Gods goedheid betoond in hun bewaring en een bede om vergeving door het bloed van Jezus. Bij het ouder worden kunnen Schriftwoorden een plaats gaan innemen in hun gebed. Als kinderen de Bijbel lezen en nadenken over wat ze nodig hebben en in welke situatie ze verkeren naar lichaam en ziel, zullen ze dit in het gebed bij de Heere mogen brengen. De Heilige Geest maakte soms jongere kinderen zeer welsprekend in het gebed tot verwondering van hen die hen hoorden. Het is een goede zaak veel te bidden met de kinderen die de Heere aan de zorgen heeft willen toebetrouwen. Wat dient de drijfveer bij de ouders te zijn? Allereerst het gebod van God en ten tweede de zorg voor de zaligheid van de kinderen. De Heere drijve uit in het verborgen en lere jong en oud bidden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Het gebed in het verborgen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken