Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uw wil geschiede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uw wil geschiede

9 minuten leestijd

In dit artikel willen we stilstaan bij de derde bede van het volmaakte gebed: Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Hierover schrijft Boston in het boek Leer ons bidden op de blz. 100- 120. Er is overeenstemming met de eerste en de tweede bede. Zowel de heiliging van Gods Naam, als de komst van Gods Koninkrijk en het doen van de wil van God zijn gericht op de eer van God.

De wil van God.

God maakt Zijn wil bekend aan alle redelijke schepselen. De Heere heeft bepaald wat zij moeten doen en moeten laten. De wil van God is veelomvattend. Boston stelt dat de wil van God samengevat kan worden in twee hoofdpunten: geloof en heiligheid. In 1 Johannes 3: 23a staat: Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. Aan dit geloof is de zaligheid verbonden. Het tweede hoofdpunt is heiligmaking. Iedere onheilige gedachte, onheilig woord of onheilige daad druist tegen de wil van God in. De satan en uw verdorven wil willen onheiligheid. God Zelf en Zijn wet willen heiligheid. God wil heiligheid in hart en leven.

Wat de wil van Gods besluit betreft geldt dat de Heere doet al wat Hem behaagt. Hij behoeft niemand rekenschap te geven van Zijn besluiten. Zoals de pottenbakker doet met het leem wat hij wil, zo kan de Heere doen met Zijn schepselen wat Hij wil. Boston schrijft dat we geen ledige toeschouwers dienen te zijn van Gods voorzienigheid. We dienen er acht op te slaan en te beproeven wad de goede en welbehaaglijke wil van God jegens ons is. De Heere geeft veel ook aan een ondankbare wereld. Maar Hij doet ook de roede komen, Hij schikt ook het smartelijke toe.

In de hemel.

De hemellichamen, de zon, de maan en de sterren doen de wil van God. De Heere heeft bij de schepping doel, bewegingen en baan bepaald. Boston schrijft op blz. 106 dat de hemellichamen zonder enige verandering in hun baan blijven. Dit in tegenstelling tot menselijke machines die niet lang goed draaien, maar steeds gerepareerd of vervangen dienen te worden. Hoe zit het dan met het stilstaan van de zon en de maan ten tijde van Jozua? Dat was geen onderbreking of verstoring van hun loop, maar dit was gehoorzaamheid aan Gods wil. Een voorbeeld voor de betrachting van Gods wil op de aarde.

De engelen gehoorzamen de wil van God. Zij doen wat de Heere hen beveelt. Zij koesteren niet de minste gedachte om Zijn wil te weerstreven. Zij maken nooit bezwaar tegen de bevelen die de Heere hen doet toeko-men. Het zijn gedienstige geesten. Zi j gebruiken geen uitvluchten en stellen het doen van Gods bevelen niet uit. De engelen doen de bevelen van God gaarne en met vreugde. Ook de heiligen in de hemel doen Gods wil volmaakt.

Alomvattend.

God heeft Zijn geboden gegeven op de aarde, maar die geboden worden niet nagevolgd. Sinds de val in Adam heerst er opstand op de aarde. Het bedenken des vieses is immers vijandschap tegen God. Alle onbekeerden dienen God niet. Zelfs Gods kinderen zijn verre van volmaakt in het betrachten van de wil van God. De wind van de verzoekingen en van eigen ongeregelde hartstochten blaast hen vaak uit de koers zodat zij gevaar lopen schipbreuk te lijden. In de staat der rechtheid was er overeenstemming tussen de wil van God en de wil van de mens. Door de val is hier een einde aan gekomen. De gevallen mens noemt het kwade goed en het goede kwaad. De gevallen mens kan de wil van God niet meer verstaan en doen. Ook is de gevallen mens onwillig om de wil van God te verstaan en te doen. Het hart van de gevallen mens zegt: Er is geen God. Gods kinderen zijn er van harte bedroefd over dat zij en anderen niet de wil van God doen zoals deze in de hemel wordt gedaan. Wel is de wet Gods in het hart geschreven. Maar de verdorvenheid en de verzoekingen zijn sterk. Gods kinderen zijn ervan overtuigd dat de Heere de harten kan neigen tot het doen van Zijn wil. Het is de begeerte van Gods kinderen dat geestelijke blindheid wordt weggenomen opdat de wil van God gekend zou worden. Gods wil kan immers niet gedaan worden zonder eerst te weten wat die wil van God is. De mens is immers van nature blind. Misschien leeft de vraag of het in uw hart waar werk is of niet. Dat kunnen we aan het volgende weten. Huichelaars begeren slechts een deel van de wet te gehoorzamen, namelijk voorzover het met hun eigen doelstellingen en neigingen strookt. Gods kinderen willen de gehele wet van God gehoorzamen. Het gaat Gods kinderen niet om kennis van de wet zonder meer, maar om te handelen naar de wet in de praktijk van het leven. Daaruit blijkt dat het hart het eens is geworden met de wil van God. Ook wil zo’n hart afscheid nemen van iedere zonde, van alles wat strijdig is met de wil van God. De overblijvende zwakheid is een last en smart voor

Gods kinderen. Zij zouden graag daarvan verlost willen zijn. Het hart van een kind van God is te vergelijken met een slagveld. We lezen op blz. 112 “De nieuwe natuur probeert het juk op te nemen, maar de verdorven natuur verzet zich daartegen en probeert het af te werpen, als een ongetemde os.” Het is de bede van Gods kinderen dat de Heere vasthoudt op het pad van de geboden van God. Eigen tekortkomingen worden beleefd, er is het verlangen naar volmaaktheid. Zoals een gevangene begeert van zijn boeien verlost te worden, begeren zij van de overblijfselen der verdorvenheid verlost te worden. Onbekeerden daarentegen scheppen behagen in hun zonden alsof het gouden ketenen zijn. De weg van de hemellichamen en van de engelen in het doen van de wil van God is altijd hetzelfde. Gods kinderen zijn tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Soms zijn ze vurig in hun gehoorzaamheid, dan weer eens ijskoud. In de hemel wordt niemand moe van het doen van de wil van God. Op aarde zijn Gods kinderen spoedig moe van het doen van goede werken. Pas in de hemel zullen zij zonder vermoeid te worden God dienen dag en nacht in Zijn tempel. Engelen in de hemel hebben geen aansporing nodig om Gods wil te doen, Gods kinderen op deze aarde wel. De mens is van nature geneigd te morren over Gods voorzienigheid. Wat een klagen over het geven van gunsten aan anderen, het zenden van beproevingen. We lezen dienaangaande op blz. 115 “Hoewel de meeste beproevingen op ons pad in de wereld minder erg zijn dan we verdienen, komt ons hart toch in opstand tegen het minste kwaad dat ons wordt opgelegd! Als het juk van de beproeving om de nek van een mens wordt gelegd, gaat een onbeteugeld hart daaronder te keer als een wilde stier in een net. ” Het onwillige hart is Gods kinderen tot een last. De bede Uw wil geschiede bevat een belijdenis van het geloof dat genade onze wil in overeenstemming kan brengen met Gods wil. Ook bevat deze bede een begeerte om genade teneinde te buigen onder de wil van Gods voorzienigheid. Dit is nodig, want de verdorven eigenliefde roept om een gemakkelijk leven en heeft in Gods kind vaak de overhand. De bede beoogt ook een dankbare aanvaarding van Gods genadige en gunstige beschikkingen. We zijn zo geneigd de goedheid van God over het hoofd te zien. Christus gaf Zich volkomen over aan de wil van Zijn Vader. Dit tot voorbeeld van Gods kinderen.

Op de aarde.

Het weegt Gods kinderen dat de wil van God op aarde niet zo wordt betracht als in de hemel. De wil van God is immers in alle opzichten zeer rechtvaardig, heilig, redelijk en billijk. God kan niets bevelen of eisen wat onrechtvaardig is. Het doen van de wil van God is nauw verbonden met de eer van God. We lezen op blz. 118 “God wordt volmaakt verheerlijkt in de hemel, omdat Zijn wil daar volmaakt wordt gedaan. Hij wordt echter ge smaad op de aarde, omdat men daar Zijn wil niet gehoorzaamt en er niet onder buigt. Zijn Geest wordt gekrenkt, omdat verachtelijke wormen zich verzetten tegen Zijn wil en daar niet onder buigen. ” Als Gods wil volmaakt gedaan zou worden op de aarde, zou dit een hemel scheppen op aarde.

Toepassing.

Lettend op deze bede dienen wij zeer zorgvuldig na te gaan wat de wil van God is onder alle omstandigheden van het leven. Dan is het nodig Gods Woord te onderzoeken. Gods kinderen begeren de wil van God gelijkmatig, onvermoeibaar, geheel, ootmoedig, blijmoedig, gaarne en getrouw te doen. Daarbij is het geloof de grond van alle gehoorzaamheid die Gode aangenaam is, want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. De mens is verplicht Gods wil te doen. God eist terecht gehoorzaamheid van Zijn schepsel. De Heere verlost naar Zijn welbehagen opdat er een heilig leven zou komen. Wie de wil van God mag doen zal genadeloon ontvangen. In het houden van Gods geboden is grote loon. Wie de wil van God veronachtzaamt zal de straf van God niet ontgaan. Er zal geen beroep op onkunde gedaan kunnen worden. De Heere heeft immers Zijn wet gegeven tot een Lamp voor de voet en een Licht voor het pad. We willen dit artikeltje besluiten met enkele verzen uit Psalm 119: Heere, Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Uw wil geschiede

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 mei 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken