Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Generale Synode (7).

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Generale Synode (7).

12 minuten leestijd

Woensdagmorgen 24 oktober begint het synodale werk met twee toespraken. Eerst wordt de synode toegesproken door ds. L.W. Bilkes van de Free Reformed Churches van Noord-Amerika. De FRC doen voor de theologische opleiding mee met het Puri-tan Reformed Theological Seminary. We voelen ons er mee verbonden vanwege de wortels bi j de Puriteinen. Hun synode sprak o.a. over het gebruik van media ten dienste van hel Koninkrijk. Bij bepaalde publicaties uit de Christ. Geref. kerken vragen we: welke kant gaan ze nu op? Namens de Reformed Presbyterian Church of Ireland spreekt prof. Mackay. Hij wijst op de rijke erfenis van de gereformeerde theologie. Het merendeel van zijn kerken ligt in Noord-Ierland, waar veel geweld en onrust is. bij de beschrijving van de kerk in Handelingen wijst Lukas op de eenheid van levensopvatting en levensdoel. Aan de orde is het rapport van deputaten correspondentie met buitenlandse kerken. Deputaten stellen dat een derde vorm van contact met buitenlandse kerken gewenst is, vooral vanwege contacten in Oost-Europese landen. Met het afgescheiden deel van de Free Church of Scotland wil men ook in correspondentie treden. Er zijn zorgen over de ontwikkelingen in de gereformeerde kerk in Brazilië. Inzake het advies dat deputaten moeten geven bij het beroepen van een predikant uit het buitenland, wordt voorgesteld een aanvulling in de kerkorde te plaatsen. Vanwege de vragen en voorstellen (gedeeltelijk in comité), kan de synode niet tot besluitvorming overgaan.

Er is een aanvullend rapport gekomen over het instellen van een studie-deputaatschap inzake evangelische stromingen. Daaruit blijkt dat deputaten evangelisatie bereid zijn om hierover studiemateriaal de kerken aan te bieden. De commissie blijft dus bij haar voorstel. De synode besluit om geen studiedeputaatschap in te stellen maar deputaten evangelisatie op te dragen verantwoord studiemateriaal te inventariseren.

’sMiddags komt ds. G.C. den Hertog die benoemd is tot hoogleraar ethiek ter vergadering. Hij deelt officieel mee dat hij de benoeming met volle vrijmoedigheid aanvaardt. Hij hoopt in wezenlijke verbondenheid met de kerk der reformatie zijn werk te doen en zich daarbij gedragen te weten door de belofte van God. Geve God dat over het werk eens gesproken mag worden: gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend.

De preses ds. J. Plantinga spreekt namens de synode. Onze hoogleraren zijn kerkelijke hoogleraren. Het is niet gemakkelijk om in de breedte van de kerken te dienen. Hij wenst hem de kracht en leiding van de Heilige Geest toe. Ds. J. Westerink spreekt als president-curator. Hij is dankbaar dat het college in Apeldoorn versterking ontvangt. De benoemde heeft de gave om zelfstandig te denken en te verwerken in verbondenheid aan de belijdenis der kerk. We spreken de wens en verwachting uit dat u zo mag dienen in onze kerken. De rector prof. dr. J.W. Maris gewaagt van vreugde over de aanvaarding van deze benoeming. Hij wenst dat hij met hartelijke toewijding aan de Heere en verbondenheid aan elkaar mag werken in de gemeenschap van de universiteit. Hierna is er gelegenheid br. den Hertog en zijn vrouw Gods zegen toe te wensen.

Vervolgens buigt de synode zich over het werk van deputaten zending. Zoals vanouds krijgt het zendingswerk ruime aandacht op de synode. Allereerst wordt het financiele gedeelte besproken. Oud. Overwater vindt het onverantwoord om een groot PR-beleid in te voeren. Het moet deputaten duidelijk zijn dat er een grens is aan de groei. Welke plaats hebben de giften die met een bepaalde bestemming worden gegeven? Deze giften worden niet verwoord in de staat van baten en lasten. Is dat juist? De penningmeester br. Hagestein houdt een vurig pleidooi om de zending toch in financieel opzicht niet te kort te doen. Van de Toraja Mamasakerk spreekt ds. A. Doda. Hij is dankbaar voor de goede ontvangst: graag zouden ze alle gemeenten bezoeken. Het leven in Mamasa is moeilijker en eenvoudiger dan in Nederland. De steun is blijvend nodig. De Christ. Geref. kerken zijn de moederkerk. Laten we samen onder het ene Hoofd Jezus Christus de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Een groot gedeelte vergadert de synode in comité. In de avondzitting spreekt ds. Simon Muhali van de synode Soutpansberg. Hij gewaagt van de goede samenwerking tussen de kerken. In Zuid Afrika groeien kerken, maar er komen ook lege plaatsen. Velen zijn verhuisd uit het landelijke Venda naar grote steden. De werkloosheid is een groot probleem. De vragen kunnen naar tevredenheid worden beantwoord. In totaal worden 27 voorstellen over het zendingswerk aanvaard. Oud. Overwater dient een voorstel in over het verantwoorden van alle giften in het totale beleid van deputaten. Ook dit voorstel wordt aanvaard.

Donderdagmorgen opent de preses de zitting met het lezen van Johannes 17: 20 - 26. Deze dag heeft de verhouding tot kerken van gereformeerd belijden de aandacht van de synode.

Ds. W. Smouter spreekt namens de Nederlands Gereformeerde kerken de synode toe. De besluiten van de vorige synode hebben hen pijn gedaan. De plaatselijk eenheid heeft er niet onder geleden. Feitelijk zijn de Christ. Geref. kerken verder dan de Nederl Geref kerken: want u hebt contact met de SOW-kerk, vanwege het contact met de Gereformeerde Bond! De commissie stelt voor dat deputaten de gesprekken met de NG-commissie continueren met het oog op de plaatselijke situaties en zaken van gemeenschappelijk belang. Nadat slechts één afgevaardigde het woord heeft gevoerd, besluit de synode overeenkomstig het voorstel van de commissie. Zo snel is de verhouding tot de Nederlands Gereformeerde kerken nog niet eerder door een synode behandeld!

Hierna spreekt de synode over de samenwerkingsgemeenten. Zij verkeren in een moeilijke positie omdat zij van twee kerkverbanden deel uit maken. Niettemin spreekt de synode uit dat voor hen dezelfde kerkordelijke regels gelden als voor iedere Christ. Geref. kerk. De synode besluit deputaten te machtigen met de samenwer-kingsgemeenten in gesprek te blijven met het oog op hun bijzondere positie. Er doen zich spanningen voor wanneer kerken in hun samenwerking met een Ned. Geref. kerk te maken krijgen met vrouwelijke ambtsdragers.

Deputaten hebben zich hierop bezonnen. De commissie stelt voor overeenkomstig het voorstel van deputaten te besluiten. De synode is van oordeel dat kerken die vrouwelijke ambtsdragers toelaten nauwer kerkelijk samenleven blokkeren. De synode besluit dat de kerken die samenwerken met NGkerken. dit aan de orde stellen: dat de classes via rapportage naar art. 41 K.O. en kerkvisitatie hierop moeten toezien en dat deputaten de volgende synode hierover verder rapporteren.

De PS van het Westen heeft een instructie ingediend. Daarin wordt gevraagd een uitzondering te maken op het besluit van de GS 1998 met betrekking tot de NGK. Als er sprake is van een noodsituatie zodat het voortbestaan van de gemeente wordt bedreigd, moet het mogelijk zijn tot samenwerking met een NGkerk te komen, mits de noodzakelijke overeenstemming is bereikt. De synode besluit deze instructie te aanvaarden.

Bezinning. De synode van 1998 heeft twee vragen aan deputaten gegeven waarop ze zich dienden te bezinnen. Allereerst over de verhouding plaatselijke gemeente en kerkverband. Deputaten concluderen dat geestelijke en gemeenschappelijke beleving van het kerkverband als gave en opgave een onopgeefbare voorwaarde is voor een juiste omgang met de verhouding tussen plaatselijk en landelijk kerk-zijn. Het tweede punt is de kerkelijke ‘eigenheid’ en de roeping tot eenheid. Het eigene van onze kerken ligt het meest in de prediking. Daarbij gaat het om wezenlijke elementen van de gereformeerde Reformatie.

Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen concreet te komen tot gesprek over deze zaken. Voordat dit wordt afgerond zal de commissie hierover nader met deputaten doorspreken. De volgende dag dient de commissie een wijziging in. De kerken worden opgeroepen om onderling een gesprek aan te gaan over de eenheid in eigen kerkverband. De synode neemt dit besluit met algemene stemmen.

Deputaten doen het voorstel om officieel in contact te treden met de Gereformeerde Gemeenten. Dit vindt instemming ter vergadering zodat de synode besluit een verzoek te richten aan de Gereformeerde Gemeenten om met hen in gesprek te komen via deputaten. Aan het eind van de morgen vervolgt de synode haar bespreking van de twee instructies die handelen over probleemsituaties in de verhoudingen tussen predikant en kerkenraad. Het voorstel was aanvankelijk om hiervoor twee commissies in te stellen. Nu ligt er het voorstel om één vertrouwenscommissie te benoemen die predikanten en kerkenraden op hun verzoek pastorale bijstand en advies kan verlenen en die deskundigen kan inschakelen. Aldus besloten.

In de middagvergaderingen is de verhouding tot de Gereformeerde kerken vrijgemaakt aan de orde. Ds. M.H. Sliggers spreekt de synode toe. Hij wijst op de spanningen in de wereld. Er is ook een spanning die bemoedigt: nl in de kerkelijke toenadering. Het gaat zijns inziens om het begin van een federatie die de weg wil openen naar concrete eenheid. Hierna komt het rapport van deputaten Eenheid in bespreking. Daarin wordt gepleit voor het gestalte geven aan een federatief groeimodel tussen beide kerken. In principe ligt er dan voor de plaatselijke kerken de mogelijkheid om tot kanselruil over te gaan.

Ds. J. Westerink spreekt z’n blijdschap uit over hetgeen in de nota over de toe-eigening van het heil tot stand kon komen. Maar er worden nu grote stappen voorwaarts voorgesteld. Lopen we niet te hard? Ligt in het rapport de verklaring voor die grote stappen? Hoe functioneert de nota van de toeëigening in de breedte van de kerken? Het antwoord van de enquete moet een remmende functie hebben in plaats van een stimulerende.

Verscheidene broeders voeren het woord. Is er uit de geschiedenis geëvalueerd hoe we de verhouding tussen de Ned. Geref. en de Vrijgemaakt Geref. kerken taxeren? Hoe staat het met de samensprekingen tussen Ned. Geref en vrijgemaakte kerken? Is het federatiemodel de goede vorm? Welke plaats heeft onze eigen traditie? Hoe beoordelen we het resultaat dat op de brief van deputaten slechts 87 reacties van kerken zijn gekomen? De rapporteur ds. R. Kok beaamt dat de respons op de gehouden enquête minimaal is. De noties van wedergeboorte en de tweeërlei kinderen des verbonds moeten gehonoreerd worden. Bij voortgaande stappen moet het grondvlak mee kunnen. Prof. J.W. Mairs, voorzitter van deputaten, zegt dat het voorgestelde federatieve groeimodel het maximale is wat op grond van vorige synodebesluiten haalbaar is. We zijn niet toe aan een federatie. Hiermee is een manier aangegeven om er plaatselijk aan te werken. De secretaris van deputaten ds. J.W. Schoonderwoerd spreekt uit dat deputaten niet veel moeite hebben met de voorstellen van de commissie. Prof. van ’t Spijker is het er mee eens dat de zaak in de kerken zelf moet leven. Hij wijst op het gevaar dat het kerkelijk besef niet meer leeft. U besluit niet om tot een federatie over te gaan maar om een ontwikkeling gaande te maken.

Er worden wijzigingsvoorstellen en amendementen ingediend. Deze krijgen niet voldoende steun uil de vergadering. De synode besluit op dit moment niet tot invoering van het federatieve groeimodel over te gaan. De kerken wordt gevraagd, met de Vrijgemaakte kerken in contact te treden en met hen te spreken over o.a.de nota over de toe-eigening van het heil.

In de avondvergadering komt rapport 6 van commissie 3, kerkjeugd en onderwijs aan de orde. Vele jongeren uit de kerken zijn aanwezig om de behandeling mee te maken. Zoals meestal het geval is bij dit onderwerp, zijn er vele sprekers. Er worden meer dan tachtig vragen gesteld. Zowel met de CGJO als het LCJ is gesproken over de bondsdagen en de jeugdappels. Aangezien de financiele positie van het CGJO zorgelijk is, hebben deputaten een renteloze lening verstrekt. Deputaten hebben een nota ‘integraal jeugdbeleid’ opgesteld. Dat is een principiële verkenning voor een leerplan dat nog uitgewerkt zal worden. Deputaten stellen voor een jeugdbureau in te stellen en van daaruit een jeugdconsulent te laten werken, de jeugdorganisaties zijn er echter nog niet aan toe om in zo’n jeugdbureau te participeren. De rapporteur ds. H. v.d. Heuvel begint met de beantwoording van de vragen. Omdat de tijd voorbij is, wordt de bespreking afgebroken.

De jongeren van het LCJ zingen de synode toe psalm 119: 67 en 86.

Vrijdagmorgen wordt het rapport van deputaten Adma besproken.

Deputaten willen bevorderen dat er in elk kerkgebouw een onderzoek plaats vindt mbt de toegankelijkheid voor gehandicapten. Deputaten worden gemachtigd de kerken te verzoeken dit onderzoek te laten uitvoeren. Het deputaatschap stelt voor om als waarnemer in DISK te participeren. Dat is een organisatie waar vragen over de relatie geloof en arbeid aan de orde komen. Dit is waardevol voor deputaten. De synode hecht hieraan haar goedkeuring.

Ook het rapport van deputaten Hulpverlening krijgt de aandacht. Vanwege de grote offervaardigheid zijn deputaten in staat veel projecten te steunen. Jaarlijks houdt men een bezinningsdag om de juiste afwegingen te maken in het beoordelen van hulp-aanvragen. De bezinning zien deputaten graag opgenomen in hun instructie als onderdeel van hun taakstelling. De commissie stelt op verzoek van deputaten voor om bij de omslag een verdeling te maken tussen organisatiekosten en aangegane verplichtingen voor hulp. Dit onderdeel wordt verwezen naar de financiele commissie.

Vrijdagmiddag vervolgt de synode de bespreking van het rapport Evangelisatie. Het lidmaatschap van de Evangelische alliantie en de positie van de “zendingsgemeente” in Rotterdam-Charlois staan hierbij centraal. De voorstellen worden aanvaard. Deputaten gaan de positie en de bevoegdheden van de evangelist bestuderen. Tevens zullen ze zich bezinnen op de zendingsgemeenten. Het lidmaatschap van de EA zullen ze evalueren zodat de volgende synode een besluit neemt over de continuering ervan.

In rapport 11 van commissie 7 wordt de synode gevraagd zich uit te spreken over een aantal appelschrijvens uit de PS van het Westen. Dit betreft de samenwerking in Zoetermeer tussen onze kerk en de Ned. Geref. kerk. Daarbij is een verschil van interpretatie aan de orde van art. 33 KO. De appelschrijvens worden gedeeltelijk af- en deels toegewezen.

Het laatste gedeelte vergadert de synode in comité. De tweede zittingsweek wordt afgesloten. Na dankgebed zingen we Psalm 145: I en 2. De Koning der kerk worde de eer gebracht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De Generale Synode (7).

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken