Bekijk het origineel

DE VERZEGELING MET DE HEILIGE GEEST (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE VERZEGELING MET DE HEILIGE GEEST (1)

8 minuten leestijd

Als dit nummer van Bewaar het Pand verschijnt, zal het over enkele dagen Pinksteren zijn, het christelijke feest waarop we terugdenken aan het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. Wellicht leest u deze aflevering van ons blad wel tijdens een van de Pinksterdagen. Ongetwijfeld zal de Persoon en het werk van de Heilige Geest tijdens de kerkdiensten bijzondere aandacht(hebben) ontvangen.

De Heere Jezus had Zijn discipelen niet alleen voorbereid op Zijn uitgang te Jeruzalem, Zijn lijden en sterven dat zou gaan plaatsvinden. Maar ook had de Meester aan de leerjongeren iets gezegd over de Trooster die komen zou. Het behoefde voor hen geen verborgenheid te zijn Wie de Heere Jezus daarmee bedoelde. “Wanneer de Trooster zal gekomen zijn Die Ik u zenden zal, namelijk de Geest der waarheid Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen” [Joh.15: 26; zie ook Joh. 16: 5-15]. Bij gelegenheid van Zijn hemelvaart had de Heere Jezus deze toezegging nog eens herhaald: “Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes Die over u komen zal” [Hand. 1: 8], Hij had er aan toegevoegd dat het zou plaatsvinden “niet lang na deze dagen” [Hand. 1: 5].

Welnu, zo is het ook gebeurd. Tien dagen na de opneming van de Heere Jezus ten hemel kwam de beloofde Trooster. Het eendrachtige en volhardende gebed van de discipelen en van de vrouwen werd spoedig verhoord. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Grote en ongehoorde dingen gebeurden er op die dag. De Heere werkte door Zijn Geest zo vurig en krachtig dat er op de prediking van Petrus wel drieduizend tot bekering kwamen. Ook van hen lezen we dat ze de gave van de Heilige Geest ontvingen.

hoogst zeldzaam

In deze serie artikelen zou ik graag met u willen luisteren naar wat de Heere in Zijn Woord over de Heilige Geest zegt. En dan met name over het onderwerp dat boven dit artikel staat: de verzegeling met de Heilige Geest. Nu zou het kunnen zijn dat u door deze aanduiding wat terugschrikt. En dat u meent dat het dan wel over een heel hoog en tegelijkertijd heel diep thema gaat. Spreken over de Heilige Geest, over Zijn gezegende Persoon en over Zijn werk - dat lijkt al een bijna onmogelijke zaak. Wie verstaat immers de dingen van de Geest van God? Wie zal de zin des Heeren kennen? En dan zal het nu speciaal gaan over de verzégeling met de Heilige Geest... Is die heilsweldaad niet voorbehouden aan een hoogst uitzonderlijke enkeling van Gods kinderen? Betreft dat niet een stand in het genadeleven die hoogst zeldzaam wordt aangetroffen, zo niet vroeger, dan toch wel zeker vandaag de dag?

Het zou kunnen zijn dat een ander dit thema weer anders benadert. Het is iemand die regelmatig rondkijkt in kerkelijk en godsdienstig Nederland en die de verschijnende literatuur over religie en leven probeert bij te houden. Hij of zij signaleert direct dat het een thema betreft dat wel erg modieus is. “Meer van de Geest!” - is dat gedurende de laatste jaren niet de roep van velen binnen allerlei kerken en bewegingen? “Meer van de Geest!” Er is zoveel meer van de Geest te ontvangen dan ons altijd is voorgehouden, zo meent men!

Inderdaad valt deze nieuwe trend sinds een enkel jaar te constateren. Op de kerkelijke markt is veel in beweging. Conferenties en cursussen worden op de rails gezet. Activiteiten tot en met. Vele ervan hebben tot doel aandacht te vragen voor het werk van de Heilige Geest. Ze sieren zich met fraaie namen: ‘Verlangen naar meer’, ‘New Wine’, ‘Kerygma’, enz.

Enige tijd geleden werd een conferentie gehouden in de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk te Utrecht. Eén van de sprekers zei daar en toen: “Het vertrouwen in de belijdenisgeschriften is voorbij. De Heilige Geest werkt niet via de lijnen van onze belijdenis. Het leven met God is meer dan dat.”

Wat wil men dan? Heel veel! Hoor maar: “echte beleving van het Vaderschap van God, groeien in je bediening. en vooral: de Heilige Geest.” Wat dan? Wel, de vervulling met de Heilige Geest, de gaven van de Geest, de zalving van de Heilige Geest, de doop met de Geest en ook - en dan klinkt het - de verzegeling met de Heilige Geest! Een second blessing, zegt men, een tweede zegen. Uitkomend in geestesgaven als het spreken in tongen en de toepassing van de gebedsgenezing. Al met al: “meer van de Geest, de verzégeling met de Heilige Geest...”

Zal het over deze dingen gaan in de komende artikelen? Nee, daar zal het niet over gaan. Want bij alle goede bedoelingen misschien vrees ik dat er van Gods Geest en van Zijn ware werk niets in te vinden is. Er is hier en daar veel enthousiasme, veel inspanning, veel energie. Maar de stem van een arme verloren zondaar, die met de schuldverslagen David bidt, in de nood van zijn leven: “Verwerp mij niet van Uw aangezicht, neem Uw Heilige Geest niet van mij...” [Ps. 51] - die stem hoor ik in dit drijven niet.

Ik zeg u nu al dat de ware betekenis van de verzegeling met de Heilige Geest juist hiermee zo veel te maken heeft.

onmogelijk

Ondertussen spreekt de Bijbel - en in dat spoor ook onze belijdenis - toch wel degelijk over de verzegeling met de Heilige Geest. Ik volsta in dit inleidende artikeltje met een verwijzing naar onze Dordtse Leerregels. Het is in hoofdstuk 5, het slothoofdstuk dat de volharding van de heiligen belijdt, of beter nog: de bewaring door de Heere van de Zijnen bij de verkregen verlossing. “De Heere zal het voor mij voleinden!”, belijdt hier Gods Kerk. “Hij zal niet laten varen wat Zijn hand begonnen is.”

Dat is een aangevochten werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Eerlijk wordt beleden dat bij hen de overblijvende zonde en ook de aanvechtingen van de boze een plaats blijven houden. Dat is een zaak van verdriet. Als ze aan hun eigen krachten waren overgelaten, dan zouden ze in de genade die de Heere aan hen bewees “niet kunnen volstandig blijven.” Maar er is meer te zeggen: “God is getrouw, die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt en tot het einde toe krachtig bewaart!” [par. 3]. In de volgende paragrafen wordt geschetst dat de boze bij tijden vat op hen heeft. Dat blijkt wanneer ze “door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen” [par. 4]. Zo ver kan het dus komen. Onze belijdenis schroomt niet om hier van schuld en afwijking te spreken.

Maar, o wonder, de Heere is rijk in barmhartigheid. Hij neemt “naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing, de Heilige Geest van de Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg.” Hij staat niet toe dat ze zich “in het eeuwig verderf storten” [par. 6]. Het zal niet gebeuren! De Heere staat voor Zijn zaak in. Heel treffend belijden de Regels van Dordt dan dat Gods raad niet veranderd en Zijn belofte niet gebroken kan worden, “noch de roeping naar Zijn voornemen herroepen, noch de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt” kan worden. En evenmin is het mogelijk dat “de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden” [par. 8].

Ziet u, het is in dit verband dat onze belijdenis de verzegeling met (of van) de Heilige Geest ter sprake brengt. Het zal nu wel duidelijk zijn dat het hier niet gaat over grote bomen in Gods Koninkrijk. Mensen die onwrikbaar vast staan in hun geloof, onaantastbaar voor aanvechting en bestrijding. Nee, hier wordt beleden dat de Heere Zijn Geest en de verzegeling van Zijn Geest niet zal vernietigen, namelijk bij hen die dat alle dagen vrezen. En die het zich ook waard maken. Herinnert dat niet aan het al aangehaalde gebed van David: “Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet. En laat van mij Uw Heilige Geest niet scheiden” [Ps. 51].

Van hieruit gaan we de volgende keren lezen in Gods Woord om enigszins op het spoor te komen, welke heilsweldaad dit toch is: de verzegeling met de Heilige Geest. Laat ondertussen niet na te bidden om dit geheimenis te kennen. En meer en meer te kennen...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

DE VERZEGELING MET DE HEILIGE GEEST (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken