Bekijk het origineel

WOORDEN VAN AGUR (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WOORDEN VAN AGUR (3)

8 minuten leestijd

Agur was helemaal vastgelopen. Op de meest wezenlijke vragen kon hij geen antwoord geven. Hij had zich leren kennen als een onwetend mens, als een dwaas. En dat is een mens immers! De zonde heeft ons dwaas gemaakt. Zal dat ooit veranderen dan hebben we iemand nodig die ons onderwijst. Onderwijst in wat echte wijsheid is. En dan zal er ook nog iets grondigs moeten veranderen in ons, opdat we dat onderwijs zullen verstaan en ter harte nemen.

Het was wel pijnlijk voor Agur toen God hem uitschudde en leeg maakte en deed wanhopen aan alles wat hij eventueel zou kunnen doen. Maar toen God dat deed, was dat niet met het doel om Agur daarna in zijn ellende te laten zitten. Integendeel. Door Agur aan zijn dwaasheid en onkunde te ontdekken maakte God plaats voor het onderwijs dat Hij hem wilde gaan geven. Doet God dit niet altijd? Als Hij een mens ontdekt aan zijn zonde en verlorenheid dan doet Hij dat omdat Hij in het leven van die mens plaats wil maken voor en behoefte wil werken aan verlossing. Met andere woorden: Zo komt er plaats voor wat de Heere te zeggen heeft. Voor Zijn Woord.

Alle rede Gods

Dat ondervond Agur. Toen alle deuren dicht gingen opende God een andere deur. Agur zou niet eens geweten hebben dat die deur bestond. Zo verduisterd was hij. Maar in Zijn genade deed God die deur open. Welke deur? Agur vertelt ervan in vs. 5: Alle rede Gods... God is gaan spreken en door wat Hij ging zeggen ontving Agur echte kennis. Toen ging hij de dingen in het juiste licht zien. Toen leerde hij ook de antwoorden op de vragen die bij hem waren opgekomen.

Ja, door dat spreken Gods heeft Agur geleerd Wie ten hemel opgeklommen is en nedergedaald. Nu heeft hij begrepen Wie de wind in Zijn vuisten verzameld heeft en Wie de wateren in een kleed heeft gebonden. Nu is hij ook gaan inzien Wie de einden der aarde gesteld heeft. Nu kent hij Diens Naam en ook de Naam van Zijn Zoon. De kennis van deze dingen heeft hij verkregen, maar dan wel door het Woord Gods.

Dat God ging spreken heeft Agur ervaren als een wonder. Dat Hij aan dwaze en onkundige mensen Zijn Woord gaf, het was een wonder voor hem. Dat Woord had dan ook een grote impact op hem. Dat veranderde zijn hele leven.

Zuiver

Wat is dat Woord? Het eerste wat Agur ervan zegt is dat het doorlouterd is. Daar zit het beeld van de smeltkroes achter. Zoals goud en zilver in de smeltkroes geworpen worden om ze puur en zuiver te voorschijn te laten komen, zo is het ook met het Woord gegaan. Ja, dat Woord is door mensenmonden gesproken en met mensenpen beschreven. Maar dat mensen er bij betrokken waren betekent niet dat er onzuivere bestanddelen in terecht gekomen zijn en dat we nog steeds moeten vrezen dat niet alles wat we in dat Woord lezen betrouwbaar en waarachtig is. Nee, het is puur. De Heilige Geest heeft erover gewaakt. Er zit niets in wat niet puur is. Het is volkomen betrouwbaar en geloofwaardig.

En daarin onderscheidt dat Woord zich al direct van welk mensenwoord dan ook. Mensenwoorden zijn niet puur. Niet alles wat wij zeggen is betrouwbaar. Zijn we niet allemaal feilbare mensen? En zijn is bovendien zaken als liegen en woorden verdraaien en halve waarheden spreken geen dingen die we in de omgang met elkaar steeds weer tegen komen? Maar hier hoeven we bij ‘alle rede Gods’ niet bang voor te zijn.

Agur is niet de enige geweest die deze ontdekking gedaan heeft. Al eerder had David dit ook geleerd. Hem horen we er in Ps. 12 van gewagen: De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal (vs. 7). De ons van naam onbekende dichter van Ps. 119 kon er ook van meespreken: Uw woord is zeer gelouterd en Uw knecht heeft het lief (vs. 140). En ook later hebben mensen met andere woorden in feite dezelfde dingen getuigd. Zoals bijvoorbeeld Paulus in 2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Petrus geeft een soortgelijk getuigenis: Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken (2 Petr. 1:21).

Ook al waren het dus feilbare mensen waar de Heilige Geest bij het schrijven van de Bijbel gebruik van maakte, toch is dat Woord door de bijzondere waakzaamheid van de Geest een onfeilbaar document geworden van wat God te zeggen had tot dwaze, schuldige, verloren mensen.

Zo is het mogelijk geworden dat mensen God weer leren kennen. Als de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Als de God van de zaligheid in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Nee, de verdwaasde mens hoeft nu niet langer te rade te gaan met zijn eigen vermeende wijsheid. Hij hoeft niet te steunen op wat de filosofie uitdenkt en ten beste geeft. Hij hoeft ook niet langer in het donker rond te scharrelen. Hij hoeft niet te blijven leven zonder ooit rust voor zijn ziel te kunnen vinden en vrede voor zijn geweten. Er is een God die spreekt. Die gesproken heeft en Die wat Hij gesproken heeft nog altijd levend en krachtig doet zijn.

Overtuigd

Over het karakter van het Woord Gods is al heel wat gezegd en geschreven. Ook al heel wat gedebatteerd en gediscussieerd. De een legt sterke nadruk op de menselijke factor bij het tot stand komen van de Bijbel terwijl de ander meer de goddelijke factor in het centrum plaatst. En lang niet alles wat geschreven is werkt verhelderend. Maar is het nu echt zo ingewikkeld? Moeten we er echt zo lang over doen voordat we overtuigd zijn?

Verplaatst u zich nog eens in de situatie van Agur toen hij zichzelf leerde kennen als zo’n onverstandig mens zonder ware kennis. Probeert u zich nog eens in te denken wat het voor hem was toen hij het Woord Gods ontdekte en toen de Heere door dat Woord de duisternis verdreef en hem licht gaf. Wat een verandering! Wat een vreugde ook in zijn hart. Wat een wonder om te ontdekken dat God hem niet verwierp vanwege zijn dwaasheid, maar dat Hij met groot geduld en tere liefde hem ging ondewijzen. Wat een wonder van genade. Het pure Evangelie: Zie, hier is uw God!

Hoe lang moest Agur toen nog redeneren over de aard en het karakter van het Woord? Hij wist het met innerlijke overtuiging: Dit is de waarheid. En net als Jeremia kon hij zeggen: Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten (15:16). Zo is het toch? Als dat Woord binnenkomt in ons hart en leven en vertroosting brengt, aanbidden we Gods goedheid en we zeggen met David: In God zal ik het Woord prijzen; in de Heere zal ik het Woord prijzen (Ps. 56:11). En we zijn het van harte eens met de dichter van de langste psalm: Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond (Ps. 119:103). Ja, we leren dat Woord ook kennen als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119:105). Het Woord van God - onze onfeilbare Gids. Alle rede Gods is doorlouterd...

Is een grondig doordenken van de vragen rondom de inspiratie van de Bijbel dan niet nodig? Zeker wel. Want als er één terrein is waar de duivel alles in het werk stelt om verwarring te zaaien en mensen in het duister te laten verdwalen dan is het het terrein van de Bijbel. Hij zal alles doen om de Schriften te verdraaien en die de mens weer te ontnemen. Hij laat dat Woord verbranden. Hij laat dat Woord ook ontkrachten door ongeloofsredeneringen. Hij laat het ook vervalsen door onbetrouwbare vertalingen. Hij laat het ondergraven door in de prediking bepaalde aspecten te laten verzwijgen. En zo is hij bezig met zijn sinister werk, altijd door.

Daarom is het nodig dat betrouwbare mensen, die zelf ook overtuigd zijn van de waarachtigheid van Gods Woord de vragen die er op dit terrein liggen doordenken en het volk grondig voorlichten. Maar intussen blijft ook dat andere waar. Wat?

Dit, dat wanneer de Heilige Geest het Woord neemt en het krachtig toepast aan het hart en in dat hart geloof werkt in dat Woord, een mens geen boek meer nodig heeft om overtuigd te worden. Dan is hij overtuigd. Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord ... En niet alleen heb ik dan niemand anders meer nodig om me te verzekeren dat alle rede Gods doorlouterd is, niemand hoeft me ook meer te vertellen dat het niet zo is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

WOORDEN VAN AGUR (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 2007

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken