Bekijk het origineel

Bijbel met uitleg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bijbel met uitleg

8 minuten leestijd

Ongetwijfeld hebt u wel gehoord van het initiatief om te komen tot een Bijbel in de Statenvertaling met een uitleg daarbij. Wellicht vraagt u zich af, waarom komen ze met zon initiatief? Wordt dat niet weer zon twistappel binnen onze gezindte als de HSV? Is dat nu wel nodig, we hebben immers de kanttekeningen? Die vragen begrijp ik en daarom leek het me goed u wat meer te vertellen over dit project. Zoals u weet is onze geliefde Statenvertaling voor het eerst uitgegeven in 1637. Hoewel er daarna wel enkele wijzigingen in de vertaling hebben plaatsgevonden, zoals wijf vervangen is door vrouw, blijft het een vertaling in een taal van bijna 400 jaar geleden. Door de huidige taalontwikkelingen, we hoeven alleen maar te denken aan turbo-taal of sms-taal en u voelt wel aan dat de taalkloof steeds groter wordt. Dat geldt niet alleen onze jongeren, maar ook veel ouderen ervaren moeite met het lezen van de Statenvertaling.

Voorbeelden
Laat ik een paar voorbeelden geven uit recente onderzoeken. Uit een onderzoek onder ruim 700 jongeren uit onze reformatorische kerken blijkt dat 33% aangeeft te begrijpen wat ze lezen. 48% van de jongeren antwoordt het soms te begrijpen en 29% zegt de taal van de Bijbel nooit te begrijpen. Dit zijn cijfers die ons wel te denken moeten geven. Deze cijfers worden bevestigd door een onderzoek van het LCJ onder 3300 jongeren uit onze kerken. Een paar concrete voorbeelden uit die onderzoeken. Gevraagd werd of ze het woord ‘bete’ begrijpen in de tekst: “En ik zal een bete broods langen, dat gij uw hart sterkt”. Hierbij hebben 17% van de jongeren het antwoord goed, 28% heeft het fout en 55% geeft aan het niet te begrijpen. Dergelijke vragen zijn ook gesteld bij woorden als: derwaarts, kloekheid, drom, kleinood, ontzetten en schikkingen. Bij geen van deze woorden waren er die door meer dan de helft van de jongeren werden begrepen. Maar het geldt niet alleen de verouderde woorden, maar ook hele Bijbelteksten zijn door het heel letterlijk volgen van de grondtekst moeilijk te vatten. Leest u maar eens mee wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 vers 1 en 2: Voorts ik, Paulus, zelf bid u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u; Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde, niet stout moge zijn met die vrijmoedigheid, waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden.” Bij het lezen van deze woorden voelt ook u ongetwijfeld de vraag op komen: “Wat staat er nu precies, wat bedoelt Paulus hier?”

Gevolgen
et zal u duidelijk zijn dat het niet goed begrijpen van de taal waarin Gods Woord vertaald is, op deze wijze een hindernis kan worden bij het verstaan van de Bijbelse boodschap. Het gevaar dreigt dat het Bijbellezen een dagelijkse gewoonte wordt, een soort ritueel, omdat men verstandelijk niet meer begrijpt wat men leest. Maar dat niet alleen, het kan vervolgens een oorzaak zijn dat het Bijbellezen verflauwt, verslapt en de Bijbel tenslotte nauwelijks meer gelezen wordt. We mogen gelukkig weten van het verlichtende werk van de Heilige Geest, maar dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg om de Bijbel in de Statenvertaling zo duidelijk mogelijk aan ons nageslacht door te geven.

Initiatief
Deze nood wordt door velen gevoeld en het is daarom verheugend dat ds. J. Joppe, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente van Woudenberg en dhr. W.B. Kranendonk van uitgeverij de Banier het initiatief genomen hebben om een groot aantal predikanten uit de hele breedte van de Gereformeerde gezindte bij elkaar te roepen om over deze problematiek met elkaar na te denken. Na een tweetal vergaderingen is een besloten om een stuurgroep samen te stellen, die de plannen voor een Bijbel met uitleg nader moet uitwerken. In deze stuurgroep hebben zitting: ds. B. Labee (GG), ds. J.A. Weststrate (GGinN), ds. J. Belder (Herv.), ds. J. Joppe (HHK), de heer P.A. Zevenbergen (OGG), ds. A.A. Egas (CGK), dhr. W.B. Kranendonk en dhr. B. Visser, van uitgeverij de Banier.

Projectleider
Door de gevormde stuurgroep is ook nagedacht om te komen tot de benoeming van een projectleider. Vanaf het begin van dit project was het duidelijk dat het niet alleen gedaan kon worden met vrijwilligers, maar dat een professionele aansturing nodig is. Daarom heeft de Stuurgroep heeft dhr. G. Roos, voorheen adjunct-hoofdredacteur van het RD, benoemd als projectleider. Samen met hem is het projectplan geschreven en aan de betrokken predikanten ter becommentariëring voorgelegd. Na de vaststelling kon het werk onder de zegen en de leiding van de Heilige Geest een aanvang nemen. Want wat zou het kunnen worden, wanneer de Heere Zelf niet door Zijn Geest dit werk wil zegenen? In die afhankelijkheid wordt door een groot aantal predikanten en theologen gewerkt aan de uitleg van een aan hen toegewezen Bijbelboek. Inmiddels is ook dhr. A. Groothedde als full-time medewerker toegevoegd.

Opzet
Hoe moet de Bijbel met uitleg er uit komen te zien? De basis vormt de GBS-editie van de Statenvertaling. We zijn als stuurgroep bijzonder dankbaar dat we deze tekst geheel belangeloos van de GBS ter beschikking hebben gekregen en we regelmatig in open overleg zijn over de voortgang van het project. Naast deze Bijbeltekst zal op elke pagina in een aparte kolom de uitleg van moeilijke woorden plaatsvinden en zal zo mogelijk een synoniem worden geplaatst. Onderaan de bladzijde zal per tekst een eenvoudige en beknopte uitleg gegeven worden. Gestreefd wordt in de uitleg zo veel mogelijk aan te sluiten bij de gereformeerde theologie zoals die verwoord is in de kanttekeningen. Verder zal elk Bijbelboek worden voorafgegaan door een inleiding, waarin de belangrijkste achtergrondinformatie wordt gegeven die nodig is om te komen tot een goed verstaan van het Bijbelboek. Aan het begin van ieder hoofdstuk komt een korte samenvatting van de inhoud. Verder zullen er tijdtabellen, illustraties, landkaarten etc. worden opgenomen. Ook zal er een register komen met de belangrijkste Bijbelse kernwoorden met toelichting. Verder zal geprobeerd zal worden er met steunkleuren een zo duidelijk en leesbaar geheel er van te maken.

Werkwijze
Wanneer een auteur een concept-uitleg gereed heeft, wordt die vervolgens door een aantal commissies bekeken. Daar is in de eerste plaats een niveaucommissie, die de tekst beoordeelt op de leesbaarheid en bekijkt of die begrijpbaar is voor leerlingen op het vmbo-niveau. Daarnaast is er een taalcommissie, die de literaire kwaliteit bewaakt. Tenslotte is er de eindredactiecommissie die zorg draagt voor de inhoudelijke/ theologische toetsing en waakt voor de eenheid in het geheel. Daarnaast zijn er mensen betrokken bij het opstellen van de synoniemenlijsten, het zoeken naar illustraties, de vormgeving en de public relations. Het is de bedoeling dat in de komende maanden gedeelten van de Bijbel met uitleg die klaar zijn op de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs worden uitgetest. Inmiddels zijn er meer dan 100 mensen bij het project betrokken. Voor belangrijke zaken kan de stuurgroep gebruik maken van de adviescommissie die bestaat uit prof. dr. A. Baars, ds. J.J. van Eckeveld en dr. W. van Vlastuin.

Wanneer gereed?
Het is het streven van de stuurgroep dat eind van dit jaar de drukproef gereed mag komen. Daarna zal er een finale controle plaatsvinden en zal uiteindelijk de opdracht gegeven worden tot het drukken. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid in het buitenland gebeuren. We hopen dan dat voor de zomervakantie van 2015 de Bijbel met uitleg gereed is en aangeschaft kan worden. Om u een indruk te geven van wat u mag verwachten zal er DV medio oktober/november een proefuitgave verschijnen van een tweetal Bijbelboeken: een historisch boek uit het O.T. en een brief van Paulus uit het N.T.

Betrokkenheid
Vanuit onze kerken werken er tal van predikanten mee. Genoemd heb ik prof. A. Baars als adviseur, de medewerkers aan de Bijbelboeken zijn: de predikanten, C.P. de Boer, A.A. Egas, A. Hoekman, M.A. Kempeneers, G.R. Procee, A.J.T. Ruis, A.C. Uitslag, K. Visser, A. van der Weerd en J. Westerink. In de redactiecommissie heeft zitting ds. C.P. de Boer en in de Stuurgroep ds. A.A. Egas. In de niveaucommissie zit vanuit het LCJ dhr. C. van Vianen. Dankbaar kunnen we constateren dat op deze wijze ook onze kerken een belangrijke bijdrage mogen leveren aan die omvangrijke project.

Verlangen
Het verlangen en gebed van de Stuurgroep en alle betrokkenen is, dat onze gezindte op deze wijze, lezend verbonden mag blijven aan onze geliefde Statenvertaling. Maar bovenal dat de gemeenteleden door het lezen van Gods Woord met de gegeven uitleg mogen komen tot de belijdenis van de Moorman: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is en zo hun weg mogen reizen met blijdschap. Laat het uw gebed zijn dat dit project geleid mag worden door Gods Geest en mag staan in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Lid van de stuurgroep.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 september 2014

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Bijbel met uitleg

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 september 2014

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken