Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

11 minuten leestijd

Bijbel met uitleg, diverse formaten en uitgaven, van € 39,95 tot € 104,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn.
In betrekkelijk korte tijd is door meer dan 100 medewerkers aan de Bijbel met uitleg gewerkt. Predikanten, theologen en Neerlandici uit de breedte van de gereformeerde gezindte hebben hun medewerking verleend en hun aandeel geleverd. Als Bijbeltekst is de Statenvertaling gebruikt zoals we die vinden in de uitgaven van de Gereformeerde Bijbelstichting. Het is een goede zaak dat men wil vasthouden aan de aloude Statenvertaling. Onderaan de bladzijde staat een korte uitleg van de Bijbelteksten. Naast de Bijbeltekst worden de moeilijke, oudere of verouderde woorden van een synoniem voorzien of omschreven. Ook bij de berijmde Psalmen en de belijdenisgeschriften worden moeilijke woorden uitgelegd. Er is naar gestreefd de uitleg begrijpelijk te laten zijn voor jongeren van ongeveer 16 jaar. In het voorwoord staat dat de uitleg gestempeld is door het theologische denken zoals verwoord in de Kanttekeningen bij de Statenvertaling. De Bijbel met uitleg bevat veel kleurrijke illustraties, tijdbalken en kaarten. We hopen van harte dat deze uitgave een middel mag zijn om met name jongeren, maar wellicht ook ouderen, te blijven binden aan de Statenvertaling. Bij de presentatie van de Bijbel met uitleg is duid elijk gesteld dat zij geen vervanging is van de Bijbel met de kanttekeningen. We hopen dan ook dat de Statenvertaling met de kanttekeningen ook door jong en oud gelezen zal worden. De kanttekeningen bevatten veel ‘oud goud’. Het zou een groot verlies zijn als de kanttekeningen voortaan niet meer gelezen zouden worden. Zijn er geen opmerkingen of aanmerkingen te maken op de Bijbel met uitleg? Zeker wel. Er is ook kritiek geuit in kerkbladen. Het dient evenwel bedacht te worden dat geen enkele verklaring volmaakt is, ook de Bijbel met uitleg niet. Maar dat neemt niet weg dat we waardering hebben voor deze uitgave. We hopen van harte dat het lezen van Gods Woord tot zegen mag zijn voor jong en oud.

C.H. Spurgeon, Geloof in de Heere Jezus Christus, 64 blz., paperback, € 8,45, Uitgeverij P. Boekhout, Tholen, ISBN 978-90-75957-69-3.
In dit boekje bespreekt Spurgeon op de hem eigen wijze meerdere aspecten van het ware geloof. Hij stelt de volgende zaken aan de orde: ‘Waar het geloof op ziet. Waarom komt iemand tot geloof? Op grond waarvan durft een zondaar te geloven? Mag ik wel geloven? Het gevolg van het geloof. De vrijspraak. Misvattingen over het geloof. Wat het geloof met zich meebrengt. Wat niet met het geloof kan samengaan.’ Uit het stukje met het opschrift ‘Waarom komt iemand tot geloof’ citeren wij het volgende (blz. 14): “Niemand heeft echter ooit in Christus geloofd zonder dat hij voelt dat hij Hem nodig heeft, en niemand zal dat ooit doen. En niemand heeft ooit gevoeld dat hij Christus nodig heeft zonder dat de Geest hem dat deed voelen, en niemand zal dat ooit doen. En de Geest zal niemand dat laten voelen tot behoud, als hij niet geschreven staat in het eeuwige boek, waarin God met zekerheid de namen van Zijn uitverkorenen heeft opgeschreven. Niemand mag mij op dit punt verkeerd begrijpen. De oorzaak van het geloof, de reden waarom mensen tot geloof komen, is Gods verkiezende liefde. Die liefde werkt door de Geest een gevoel van nood. Zo brengt Hij hen tot Christus Jezus.”

C.H. Spurgeon, De HEERE is mijn Herder, paperback, 128 blz ., € 8,45, Uitgeverij P. Boekhout, Tholen, ISBN 978-90-75957-70-9.

Dit boekje bevat zes preken van Spurgeon over Psalm 23 die vertaald zijn door Thera Tanis- Baars. Deze preken gaan over de volmaakte herderlijke zorg van de Heere voor Zijn volk en kinderen. Wie een schaap van de Goede Herder mag zijn is werkelijk veilig, hoe de omstandigheden ook zijn. De Goede Herder zorgt voor eten en drinken, voor bescherming en bewaring. De Goede Herder heeft de Zijnen met Zijn bloed gekocht. Spurgeon laat een ernstige waarschuwing uitgaan tot hen die op eigen wegen voortwandelen, zij zijn op weg naar de ondergang. Indertijd heeft Spurgeon zes keer over Psalm 23 gepreekt in Londen. Die preken zijn in dit boekje bij elkaar gebracht. Spurgeon schrijft (blz. 67) over het dal van de schaduw des doods het volgende: “Ik wil u die een beginneling bent, geen angst aanjagen. Ik wil u hiermee niet zeggen dat de paden van wijsheid verschrikkelijk zijn, want dat is niet zo. Nee, ‘haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.’ (Spr. 3:17). Maar, ondanks dat alles zijn op de weg naar de hemel vijanden. Er zijn laantjes waar, als de vijand u bedrukt aantreft, hij u onverwachts met een verleiding bespringt en u, voordat u er erg in hebt, gewond en zeer bedroefd achterlaat. In het dal van de schaduw van de dood bevinden zich plaatsen waar elke struik een vijand verbergt, waar verleiding uit de grond springt zoals de vurige slangen uit het woestijnzand, waar de ziel zich tussen leeuwen bevindt of zelfs tussen hen in wie een hels vuur brandt.”

Samuel Rutherford, Ik maak alle dingen nieuw, gebonden, 112 blz., € 12,50, Uitgeverij Brevier, Kampen, ISBN 9789491583681.

In dit boekje zijn drie preken van Rutherford opgenomen en een toespraak die tijdens het vieren van het Heilig Avondmaal werd uitgesproken. De preken van Rutherford hebben een eigen karakter: meestal converserend van toon, vertrouwd en makkelijk te begrijpen en goed te volgen doordat hij bekende vergelijkingen gebruikt, die soms op het randje van het aanvaardbare worden geacht. De preken zijn sterk beeldend. Op blz. 62 haalt Rutherford de rijke jongeling aan: “Maar toen Christus hem bevel gaf om alles wat hij had te verkopen, werd hij uit het zadel geworpen en viel hij languit op zijn rug. Zo werd hij neergeveld en bleef hij achter en zover als wij over hem horen, heeft Hij Christus nooit weer ingehaald.” We geven tenslotte een stukje weer van de avondmaalstoespraak (blz. 107) “Wat was het een schouwspel om een onschuldige en ongevaarlijke Jezus te zien toen Hij voor de landvoogd stond en niet een woord had te zeggen! Zij deden onze Zaligmaker boeien om, Hem, Die nooit had gestolen of bloed had vergoten. Handen omknelden Zijn handen, maar liefde, barmhartigheid en genade bonden Zijn tedere hart met sterkere banden en touwen, om ons los te maken uit de banden van de zonde. Hij riep in de Geest: ‘Vader, bind Mij en maak hen los, sla Mij en redt hen. Al hun kwaad zij op Mij.’ Zo zij het, dierbare Jezus!”

Ds. I. Kieviet, Dagelijks manna Dagboek bij de Bijbel, gebonden, € 19,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2685-7.

Het keurig verzorgde dagboek is samengesteld uit meditaties in het Gereformeerd Weekblad van 1932 tot en met 1949 van de hand van ds. I. Kieviet. Er is geen rekening gehouden met de chronologische volgorde. De ene tekst kan zijn uit 1933 en de andere tekst uit 1947. In het ‘Ten geleide’ staat een korte levensbeschrijving van ds. I. Kieviet. Het eindigt met de volgende woorden: “Hierom acht ik de uitgave van dit dagboek belangrijk, opdat de zuivere, bevindelijke waarheid, zoals weergegeven in dit dagboek, bewaard blijft voor het nageslacht.” Uit de meditatie bij 14 februari over de tekst ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.’ Johannes 6:44 nemen we twee passages over: “De trekking van de Vader is maar niet een zekere aanrading, zoals de remonstrant leert, maar een krachtdadig werk, waardoor het voornemen van God tot zaligheid tot stand komt. ‘Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.’ Die trekking van de Vader keert ons af van de zonde en brengt ons onder de macht van de gerechtigheid, doet ons sterven aan onszelf; leert ons buigen voor Gods wet en leert ons oordeel te aanvaarden dat wij rechtvaardig hebben verdiend. Door die trekking moeten wij de wereld en eigen bestaan loslaten. Zij sluit in blijkens onze tekst, ook het toeleiden tot de Zaligmaker. De trekking van de Vader ontvangt haar stempel in het bekennen dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God.” Even verder lezen we: “Daarom moet die trekking hierin openbaar worden, dat Jezus dierbaar en onmisbaar wordt. Hij is de schatkamer van Gods algenoegzaamheid. Hij is de Rode Zee van Gods ontferming. Werp mij in die zee, zo zucht de getrokken zondaar, en ik ben behouden, behouden voor eeuwig.”

John Flavel, De Fontein des levens, over de verwerving van het heil, gebonden, 592 blz., € 49,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2625-3.

Flavel leefde van 1630-1691. De eerste druk van dit boek verscheen in 1672 te Londen. Na 1662 kon Flavel zijn ambt niet meer uitoefenen in de staatskerk omdat hij als non- conformist zich niet liet dwingen naar de regels van de kerkelijke overheid te handelen. Buiten de kerk ging Flavel door met preken in burgerhuizen en in de open lucht. In 1665 werd de ‘Vijf- mijl- wet’ van kracht waardoor Flavel niet binnen een straal van vijf mijl rond Dartmouth mocht verblijven. Buiten deze grens bediende Flavel elke zondag het Woord. In 1670 mocht hij zich weer in Dartmouth bevinden. Pas in 1687 herkreeg hij de vrijheid om te preken in zijn gemeente te Dartmouth. Hij overleed plotseling in 1691 en werd op het kerkhof te Dartmouth begraven. In het boek ‘De Fontein des levens’ beschrijft Flavel in 42 preken aan de hand van afzonderlijke teksten het Middelaarswerk van Christus, vanaf de raad des vredes tussen de Vader en de Zoon tot en met de wederkomst ten oordeel. Het gaat om de verwerving van het heil. De leer wordt in deze preken uiteengezet en er is sprake van een duidelijke toepassing. Een tweede deel over de toepassing van het heil werd in 1680 eveneens te Londen uitgegeven. Ook dit boek getiteld ‘Geschonken genade’ zal D.V. herdrukt worden in het Nederlands. Om u een indruk te geven van de inhoud van dit leerzame boek over de verwerving van het heil geven wij een citaat uit de preek over 1 Korinthe 11:23-25 ‘Tot Zijn gedachtenis’. “Ten slotte. Hoewel alle andere dingen verflauwen, raakt Christus niet afgemat, en kan dat ook niet. Hier is een inzetting om de gedachtenis aan Hem levendig te bewaren tot aan het eind der tijden. Het bloed van Christus kan nooit opdrogen. De schoonheid van deze Roos van Saron gaat nooit teloor. Die Roos kan nooit verwelken. Hij is Dezelfde gisteren en heden en in der eeuwigheid. Zoals Zijn lichaam in het graf geen verderving heeft gezien, kunnen Zijn liefde en Zijn uitnemende dingen, welke dat ook zijn, dit evenmin. Als de heiligen in de hemel hun ogen met Hem verzadigd hebben, duizenden en miljoenen jaren lang, dan zal Hij even nieuw, schoon en schitterend zijn als in het begin. Andere mooie dingen hebben hun tijd van bloeien en welken, maar Christus blijft voor eeuwig. Als wij in het geschapene iets genieten, is dat vaak het meest als we er voor het eerst kennis mee maken. Als we dichter bij komen en er meer van zien, neemt de kracht van onze genieting af. Maar hoe langer we Christus kennen, en hoe dichter we bij Hem komen, des te meer zullen we van Zijn heerlijkheid zien. Telkens weer als we Christus zien, wordt onze geest op een nieuwe genieting onthaald. Hij is elke dag als het ware een nieuwe Christus, en toch is Hij steeds dezelfde Christus. God zij geprezen voor Jezus Christus.”

Ds. J.T. Doornenbal, Aan ’s Konings tafel, gebonden, 124 blz., € 14,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2672-7.

Dit boek bevat veertien niet eerder uitgegeven overdenkingen, korte preken, gehouden bij de voorbereiding, tijdens de bediening en bij de nabetrachting van het Heilig Avondmaal. Ds. Doornenbal (1909-1975) diende de Hervormde Gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. De vierde overdenking gaat over Jesaja 66:2b ‘Maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft.’ Over het ‘beven’ lezen we op blz. 41 en 42 het volgende: “Het derde kenmerk van de ware bondeling is: ‘En die voor Mijn Woord beeft.’ Dat is een beven niet met een slaafse, maar met een kinderlijke vrees. Een bevende eerbied voor de Heere en Zijn Woord, met zo veel oordelen en bedreigingen, die getuigen van Zijn hoogheid en majesteit en recht, maar die dan toch niet van Hem afhouden, maar juist naar Hem heendrijven, om schuiling bij Hem te zoeken in Christus, in de kloof der steenrotsen. Want zij zullen bevende komen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. In zulk volk heeft de Heere een welgevallen. ‘Op dezen zal Ik zien.’ Dat is een zien in gunst en ontferming, zoals we lezen van de vader van de verloren zoon: ‘En van verre zag hem de vader.’ Een zien in deernis: ‘Zie op mij in gunst van boven, zie mijn moeite, mijn verdriet. Een zien tot hulp en redding: ‘Ik zie hun wegen en zal hen geleiden. Ik zal hun hun vertroostingen wedergeven, namelijk hun treurigen.’”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 augustus 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 augustus 2015

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken