Bekijk het origineel

De prediking van Jonathan Edwards

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De prediking van Jonathan Edwards

13 minuten leestijd

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijk Amerikaans prediker tijdens de ‘Grote Opwekking’ in de eerste helft van de achttiende eeuw. Onder de prediking van Jonathan Edwards vonden grote geestelijke opwekkingen plaats. De soevereiniteit van God wordt beklemtoond in zijn prediking. Edwards verkondigt het gericht over hen die in ongeloof volharden. Tevens doet Edwards een klemmend beroep op zondaren om de Heere te zoeken. Ook het leven op aarde krijgt aandacht. Een heilig leven als vreemdeling op aarde vormt de opmaat voor het hemelleven. De meest bekende opwekkingspreek van Edwards is ook opgenomen: ‘Zondaren in de handen van een toornend God.’ Deze preek draagt een sterk waarschuwend karakter. In de inleiding wordt de visie van Edwards beschreven op opwekking, wordt zijn leven geschetst en komen de dogmatische en praktisch- geestelijke thema’s in de gekozen preken aan de orde. We beamen wat in de inleiding staat over de waarde en de betekenis van de zaken die in de prediking van Edwards behandeld worden. “Het zou weleens zo kunnen zijn dat een belangrijke oorzaak van de krachteloosheid van vele preken van vandaag te maken heeft met het feit dat deze dingen niet meer – of veel te versluierd – aan de orde komen. Als dat zo is, kunnen de preken van Edwards een heilzaam medicijn zijn. Dit boek verschijnt in de serie ‘Puriteinse Klassieken’ als deel 1. Het smaakt naar meer. Inleiding en redactie prof. Dr. A. Baars.

Zondaren in de handen van een toornend God.

Enkele zaken uit deze preek willen we doorgeven. Zoals al gezegd is, is de preek sterk waarschuwend. We lezen op blz. 99 en 100 dat de dood vaak onverwacht komt. “De manieren waarop mensen plotseling dit leven verlaten, die we niet zien en waar we niet bij stilstaan, zijn ontelbaar en niet in de denken. Onbekeerde mensen wandelen over de put van de hel op een verrotte overdekking. Die overdekking is op ontelbare plaatsen zo zwak, dat zij daar hun gewicht niet kan dragen en die plaatsen zijn onzichtbaar. De pijlen van de dood vliegen midden op de dag, zonder dat zij gezien worden (Psalm 91:5-6). De scherpste blik kan ze niet onderscheiden. God heeft zoveel verschillende onnaspeurlijke manieren om de goddelozen uit de wereld te verwijderen en naar de hel te zenden. Daarom is er niets wat ook maar de schijn wekt, dat God gebruik moet maken van een wonder of moet afwijken van de gewone weg van Zijn voorzienigheid om elke goddeloze ieder moment te verdelgen. God heeft alle middelen waardoor en omstandigheden waaronder zondaren deze wereld verlaten in Zijn handen en zij zijn overal en volstrekt aan Zijn macht en beslissing onderworpen, dat is zelfs zozeer het geval, dat het helemaal niet minder van de soevereine wil van God afhangt of zondaren elk ogenblik naar de hel zullen gaan, dan wanneer Hij die middelen in dit geval nooit zou gebruiken of Zich er ook maar mee zou inlaten.” Alle goddeloze listen die onbekeerden gebruiken om aan de hel te ontkomen, bieden geen ogenblik bescherming. Ieder bedenkt plannen om aan de verdoemenis te ontkomen. We lezen op blz. 101 over iemand die dacht aan het verderf te ontkomen, maar onverwacht in de hel kwam. “Het was mijn bedoeling om doeltreffende voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar het overviel me onverwachts. Ik verwachtte het niet op dat moment en op die wijze. Het kwam als een dief in de nacht. De dood verschalkte mij. Gods toorn was te vlug voor mij. O, mijn vervloekte dwaasheid! Ik vleide mijzelf en verheugde mijzelf met ijdele dromen over wat ik hierna zou gaan doen. Ik zei: Het is vrede, en zonder gevaar; toen kwam een haastig verderf over mij. (vgl. 1 Thess. 5:3).’” Onbekeerde zondaren worden ernstig gewaarschuwd. Op blz. 106 lezen wij “De God Die u boven de put van de hel houdt, zoals iemand een spin of een of ander afschuwelijk insect boven het vuur houdt, walgt van u en Hij is vreselijk vertoornd.” We zouden voort kunnen gaan met het citeren uit deze preek, maar leest u zelf wat Edwards heeft gesproken.

Christus’ worsteling in Gethsémané

Dit is de zesde preek die opgenomen is. Tekst is Lukas 22:44. Ook in deze preek ontbreekt de waarschuwing niet. We lezen op blz. 223 en 224 “Wat tot nu toe gezegd is, laat ons de brooddronkenheid zien van zorgeloze zondaren die zo onbevreesd zijn voor de toorn van God. De toorn van God was zo verschrikkelijk dat, toen Christus die alleen nog maar verwachtte, Zijn menselijke natuur bijna overstelpt was door de vrees daarvoor, Zijn ziel verbijsterd en Zijn lichaam volledig bedekt was met het bloedig zweet. In het licht daarvan: hoe brooddronken zijn zondaren die onder de dreiging van dezelfde toorn van God leven, daartoe veroordeeld zijn en ieder moment daaraan zijn blootgesteld. Toch leven zij rustig, op hun gemak en onverschillig in plaats dat zij een heftige vrees hiervoor aan de dag leggen. Zij gaan door het leven met een licht en zorgeloos hart in plaats dat zij hierover bedroefd en zeer terneergedrukt zijn. Zij zijn vaak opgewekt en vrolijk in plaats dat zij het uitschreeuwen in bittere zielenstrijd. Zij eten en drinken, slapen rustig en gaan door in de zonde, terwijl zij de toorn van God meer en meer verwekken, zonder dat ze zich daarover ook maar enigszins bekommeren! Hoe stompzinnig en brooddronken zijn zulke mensen! Laten zulke dwaze zondaren bedenken dat die ellende die zij gevaar lopen te ondergaan door de toorn van God, oneindig veel verschikkelijker is dan die waarvoor Christus zo zeer vreesde, dat het de oorzaak was van Zijn worsteling en Zijn bloedig zweet. Zij is verschikkelijker omdat zij zowel in haar karakter en haar intensiteit als in haar duur verschilt.” Het lijden van verlorenen is zonder einde, zonder enige pauze, het is voor altijd en eeuwig. Neem en lees zelf deze preek.

N.a.v. Jonathan Edwards, De ruimte van soevereine genade. Zeven preken. Gebonden, 328 blz., € 22,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-0290-1078.

Christopher Love, Wandelen in de waarheid, gebonden, 80 blz., € 11,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-0290-1030.

Dit boekje is verschenen in de serie ‘Puriteinse teksten.’ Christopher Love (1618-1651) was een puriteins prediker in Londen. Hij werd ter dood veroordeeld vanwege de verdenking van hoogverraad. Toen hij 33 jaar was werd hij op Tower Hill in Londen onthoofd. Zijn vrouw schreef na zijn dood over hem: “Hij leefde teveel in de hemel om lang buiten de hemel te kunnen leven.” In het boekje zijn vier preken opgenomen over Abia, de zoon van Jerobeam in wie ‘wat goeds was voor de HEERE.’ In dit boekje richt Love zich met name op jonge mensen. Love beschrijft wat een geringe mate van genade is. Hij bemoedigt kleinen in de genade. We willen daarvan een voorbeeld geven. Op blz. 41 lezen we: “Wees dan niet moedeloos als je bij jezelf slechts een geringe mate van genade ziet. Laten je gebreken en onvolkomenheden een aansporing zijn om te groeien in genade. Wees niet tevreden met enige mate van genade. Laat het kleine beginsel van genade je niet ontmoedigen. Als je een grote eik ziet op het land, mag je tegen jezelf zeggen dat die grote boom eens een kleine eikel is geweest. De christenen die nu nog kleine twijgjes zijn, zullen later misschien grote ceders worden.”

Ds. F. Bakker, Verlaat mij niet, gebonden, 62 blz., € 10,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-0290-1016.

Een mooi en inhoudsrijk boekje om weg te geven aan ouderen of zieken. Maar ook jongeren en gezonde mensen kunnen dit boekje zeker lezen. Het is samengesteld door Mw. J. Kranendonk- Gijssen. De geschriften van wijlen ds. F. Bakker (1919-1964) zijn en worden veel gelezen. Van zijn bekende boek ‘Gebedsgestalten’ zijn meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Het nu verschenen boekje behoeft dan ook geen nadere aanbeveling. Met pastorale bewogenheid wordt getekend Wie de Heere wil zijn in de levensavond. Ds. Bakker mocht op 45- jarige leeftijd ingaan in de vreugde zijn Heeren. In de kerkbode van de Christelijke Gereformeerde kerk van Driebergen nam hij op een ontroerende wijze afscheid van zijn gemeente vanaf het ziekbed. Deze afscheidsbrief is in de vorm van een meditatie opgenomen in dit boekje. Er bleef van ds. Bakker niets anders over dan een arme zondaar, maar hij mocht zich rijk weten in God, Die in Zijn grote liefde naar hem had omgezien.

P. de Zeeuw JGzn, Michiel Adriaanszoon de Ruyter, gebonden, 179 blz., € 14,95 (abonnementsprijs

€ 9,95), Uitgeverij ‘de Ramshoorn’, Goes, ISBN 978-94-6115-0998.

Dit boek is deel 23 van de serie historische verhalenbundel voor jong en oud.

Geschikt niet alleen voor jongeren vanaf 10 jaar, maar ook voor ouderen om kennis te maken met de geschiedenis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Al op 11 jarige leeftijd komt hij in dienst op een koopvaardijschip. Als er oorlog met Engeland uitbreekt, wordt hem gevraagd dienst te nemen op een oorlogsschip. De Ruyter wordt bevorderd tot admiraal en mag met Gods hulp vele overwinningen behalen. Heel bekend is dat hij Hongaarse predikanten heeft bevrijd die als galeislaaf te werk waren gesteld. De Hongaarse predikanten konden naar hun vaderland terugkeren. Tot op de dag van vandaag staat er in Debrecen in Hongarije een standbeeld ter ere van de grote Hollandse admiraal, als een dankbare herinnering voor wat hij voor de ongelukkige predikanten heeft mogen doen. In een gevecht met de Franse vloot wordt de Ruyter dodelijk getroffen. Zijn laatste verstaanbare woorden waren: ‘O God, Gij zijt mijn God! Ik zoek U in de dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land dor en mat, zonder water’ (Ps. 63:2). Zo stierf Michiel Adriaanszoon de Ruyter op 29 april 1675.

Ds. A.A. Egas, De stem vanbinnen, geweten en gewetensvorming in Bijbels licht, paperback, 112 blz.,

€ 12,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2796-0.

Het boekje bevat drie hoofdstukken: 1.Het geweten en de Bijbel. 2.Het geweten en de bekering. 3.Het geweten en de opvoeding. Bekering is noodzakelijk. Dan alleen wordt het geweten werkelijk gereinigd en gezuiverd. Zonder bekering kweken we alleen maar rijke jongelingen zonder echte zondekennis en echte strijd tegen de zonde, zonder de vreze Gods en zonder Christus. Het is belangrijk dat ons geweten wordt gevormd door normen en waarden ontleend aan Gods Woord. De moderne sociale media bieden veel zondig genot en geweld. Dit boekje geeft waardevolle handreikingen aan opvoeders om de gewetens van jongeren te vormen.

Steef de Bruijn en Steven Middelkoop, iParents, praten met je kind over media, paperback, 27 blz., € 2,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-0290-1542.

De ontwikkelingen op mediagebied gaan heel erg snel. De nieuwe media bieden ongekende mogelijkheden maar ook grote gevaren. Dit boekje helpt ouders om op mediagebied bij de tijd te blijven. Er wordt gewaarschuwd tegen porno en geweldgames. Het boekje bevat praktische tips en gespreksvoorbeelden die in het gezin toegepast kunnen worden om een openhartig gesprek over media te krijgen. In kort bestek wordt heel wat geboden waar ouders hun winst mee kunnen doen. Ook worden er leestips gegeven waarin verwezen wordt naar boeken die dieper en uitgebreider op bepaalde zaken ingaan.

Maarten Luther, Beloften van troost, de Zaligsprekingen, paperback, 187 blz., € 8,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-94-0290-1443.

Met deze eerste, frisse uitgave van ‘Oud goud’ wil de HHJO vorm geven aan de veelgebruikte woorden ‘ad fontes’ (naar de bronnen). Dan gaat het allereerst om de Bijbel, maar er kan ook veel geleerd worden uit geschriften uit de kerkgeschiedenis. We staan niet los van het verleden. Juist de reformatoren hadden een rijke boodschap. Het is soms wat ingewikkeld voor jongeren om oude boeken te lezen. Daarom heeft de HHJO het boek van Luther overgezet naar de taal van nu. Het is een goede zaak boeken uit het verleden te lezen ter correctie en ter bemoediging. Ter correctie: je wordt uitgetild boven de waan van de dag, ook de tijd van vroeger doet er toe en het bewaart voor de gedachte dat je een andere boodschap nodig hebt dan in het verleden. Het was de vraag van Luther: Hoe zal ik verschijnen voor een rechtvaardig God. Die vraag is nog actueel. Door het lezen van ‘Woorden van troost’ wordt je bemoedigd. Luther schrijft mooie dingen over Matth. 5:10 ‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.‘ Op blz. 150 lezen we van de troost onder het lijden. “Daarom kunnen we vrolijk zijn en alles lijden wat onze vervolgers tegen ons kunnen doen. Want wij hebben de sterke, zekere troost en grote heerlijke roem, dat wij de waarheid aan onze kant hebben. Daarnaast horen we hier die kostelijke, lieflijke belofte dat we goed beloond worden in de hemel. Wij moeten daarover verheugd zijn en juichen. Want we hoeven niet naar de hemel te streven, omdat we die al hebben.”

John Kershaw, Een dierbare Naam, Zeven preken, gebonden, 136 blz., € 14,99, Brevier uitgeverij- Kampen, ISBN 9789491583940.

John Kershaw (1792-1870) was een geestverwant van J.C. Philpot. Hij was als predikant de opvolger van John Warburton in Rochdale, waar hij ruim 50 jaar heeft mogen arbeiden. Hij werd hartelijk ontvangen en ondersteund door de familie Smith te Nottingham, die de uitgave verzorgde van de brieven en dagboeken van Ruth Bryan. Er zijn weinig preken van Kershaw in het Nederlands vertaald. Een goede zaak dat deze bundel is verschenen. In het voorwoord van de vertaler Stephan Hoogendijk lezen wij onder meer: “Het is te wensen dat het lezen van deze preken de lezer zal aanzetten om Christus te zoeken en niet te rusten voordat Zijn ‘dierbare Naam’ ook persoonlijk waarde heeft gekregen boven alle anderen namen.” Enkele regels uit dit boekje willen we doorgeven uit een preek over de wedergeboorte en de kenmerken van de wedergeboorte. We lezen op blz. 109 “De mens in zijn natuurlijke staat wil de liefde van Christus nooit voelen. Echter, de ziel die in de hemel is geboren, roept tot de Heere opdat hij mag weten een aandeel te hebben in Zijn verlossende liefde en Zijn bloed. Hij roept tot de Heere opdat hij, zowel in leven als in sterven, gevonden mag worden met het kleed van Immanuëls gerechtigheid. Hij roept tot de Heere dat hij volmaakt mag zijn in de Geliefde en door Hem zal worden aangenomen; dat hij gelijkvormig zal worden gemaakt aan Zijn beeld en tot Zijn eer en heerlijkheid mag leven. Dat is het bewijs dat er leven is in de zielen van Gods levende en wedergeboren huisgezin. Kent u hier iets van? Ik hoop dat velen van u kunnen zeggen: ‘Ik herken me in deze Bijbelse kenmerken en bevindelijke bewijzen van uit God geboren te zijn.’”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 april 2017

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De prediking van Jonathan Edwards

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 april 2017

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken