Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 4

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VOORBERICHT AAN_DEN LEZER. Toen in de zestiende eeuw de dwalingen hun hoogste toppunt bereikt hadden, verwekte de H E E I Ï E uit Zijne Verbondstromo mannen, die met ijver en heldenmoed -bezield, hun leven voor de Waarheid feil hadden. Bet licht begon het nachtelijk duister te verdrijven, hetwelk zich in Zwitserland meer dan in Duitschland met helderheid verspi-eidde. Verdeeldheid en twist waren hiervan het gevolg en was tevens oorzaak, dat de Keurvorst van de Paltz, Frederik III bijgenaamd de Godvruchtige, ijverde om eene Catechismus te laten opstellen, ter bevordering der eenheid Dit werk is door twee godzalige leeraren, en bewaring der • Waarheid. Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus , geheel uit Gods Woord geput en tot stand gebracht, is daarna door vele godvreexende leeraren overzün, goedgekeurd in de Synodes te Emden in't jaar 1571, te Dordrecht 1577, te Middelburg 1582 en eindelijk in 1618 en 1619 te Dordrecht algemeen aangenomen. Godgeleerden uit alle landen hebben getuigenis gegeven van deszelfs uitnemendheid. Ik heb eens gelezen, dat ten tijde der vervolging, Melanchton had afgeluisterd, dat eene moeder aan hare kinderen uit den Catechismus onderwijs gaf, en daarna tot zijne medestrijders zeide: »Houdt maar moed broeders, er worden nog jonge kapiteins tot den strijd opgevoed." liet is van minder beteekenis of wij den vrager houden voor een geoefend leeraar, of een heilbegeerig leerling, daar het toch maar op den inhoud van vraag en antwoord aankomt. Men hoort een algemeene klacht van het kleine overblijfsel in Nederland, die zich aan de oude beproefde leer vasthouden, dat in de laatste jaren overal de kennis en liefde tot de bevindelijke Waarheid die naar de Godzaligheid is uitsterft. In de verschillende Kerkgenootschappen worden vele afwijkingen van de gronden der Waarheid, en de leer des Doops en des Avondmaals gevonden. Dit baart in vele gemeenten de ouders groot bezwaar, om hunne kinderen tegen hun Doopseed te laten onderwijzen. Menigmaal werd ik verzocht, de Catechismus zoo eenvoudig en beknopt mogelijk in vragen en antwoorden te. verklareyi. Aan dit verzoek voldoe ik door dezen. Om in de onvatbaarheid en 't geheugen van vele leerlingen tegemoet te komen en ter bevestiging der waarheid zijn de teksten door mij aangewezen, die meer geoefende leerlingen kunnen nazien. Ouders kunnen hieruit zeiven hunne kinderen onderwijzen , en waar Catechisatie uit andere vraagboeken gehouden wordt , kan dit tot opheldering daarbij worden gebruikt. Moge de H E E R E dit kleine talent van mijnen arbeid door den R. Geest zegenen, opdat de kennis der Waarheid onder_ ons van kind tot kind ivorde voortgeplant, om Zijn dierbaar Woord te verstaan , opdat het moge dienstbaar zijn tot bevordering van een vruchtdragend geloof en een ruimen ingang in het eeuwig koninkrijk onzes Heeren en Zaligmakers Jezu Christi, (2 Petri 1: 11) is mijn wensch en heilbede. DE

SCHRIJVER.

Tot oefening en onderhouding der jeugd, is de catechismus in Duitsche letter gedrukt, omdat die op de scholen niet meer geleerd wordt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's

De Heidelbergsche catechismus : beknopt, schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden; aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming; tegenover den geest onzes tijds waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1870

Brochures (TUA) | 140 Pagina's