Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 39

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 39

dogmatisch-practisch voorstel

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

37

3G

de huisgemeente met kinderen en diensboden het Woord bediend wordt en het overluid gebed verricht: mitsgaders , en men lette hier wel o p , op den Dag des Heeren de huiselijke godsdienstoefening wordt geleid, waarbij, naar Voetius' juiste aanwijziging niet vergeten worde de repetitie van de gehoorde prediking en de catechisatie der onervarenen met de daaruit als van zeiven voortvloeiende vermanin. gen. De Christen-huisvader is er niet meê a f , zijne kinderen hier of daar ter Zondagsschole te zenden; deze inrichtingen zijn voor geest* lijk verwaarloosde kinderen. Kome de huiselijke godsdienstoefening weêr in eere krachtens het rijke en veelzijdige ambt der geloovigen; dan zal medegewerkt worden tot het bereiken van het Apostolisch ideaal: „Het Woord van Christus wone rijkelijk in u , in alle wysheid ; leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geest«, lijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart" (Col. 3 : 16.) Hier denken wij ook aan het ambt aller geloovigen, dat het Woord bediend worde aan het ziekbed, in de gevangenis, mitsgaders in allerlei vereenigingen , als Chr. Jongel.-Ver., VrouwenVereen., Chr. Jongedochters-Vereen. enz, 4. Nog brengt Voetius tot uitoefening van het leerambt aller loovigen het profeteeren en het openlijke gebed, waarvan Paul handelt in 1 Cor. 11: 4 , 5. Men vergelijke hierbij , wat Paulus aanprijst in zake het gebr der genadegaven bij het onderling samenkomen der geloovigen 1 Cor 16: 26. „Wanneer gij samenkomt, een iegelijk v a n u , heeft hjj een psalm (hier is de gave der Christelijke poëzie), heeft Hij eene leer, (een bijzondere onderrichting), heeft Hij een gloossa, heeft Hij e< openbaring , heeft Hij een uitlegging (van de glossolalie), laat alle dingen geschieden tot stichting." Hier zijn echter de buitengewone geestesgaven opgesomd en is de toestand beschreven van den Apo* • tolischen tijd. Dit vergeten de Darbisten. 5. Eene zeer eigenaardige uitoefening van het ambt der geloovige! heeft plaats in den kinderdoop. Nooit toch komt iemand met \ kind uit eigen hoofde , maar altoos in het ambt aller geloovigen ; bei • zoowel hij, die het kind ten doop houdt, als het kind zelf komen hl niet uit eigen hoofde, maar qualitate qua. C. En eindelijk, in het avondmaal duldt het a m b t aller geloovige

onttrekking van de kelk, maar onder beide teekenen verkonde gemeente door het aanzitten der geloovigen den dood van I t u , QUa lidmaat der kerk treedt dus hier de geloovige op en j nt het profetisch ambt u i t , dat op de kerk als zoodanig rust. . jq . 23 v.v. „Laat ons de onwankelbare belijdenis der hope ristliouden, op elkander acht geven tot opscherping der liefde en der wer ken , en onze onderlinge bijeenkomst (ten avondmaal) niet nawen.'' 1 C o r - 1 1 : » W a n t 2 0 0 dikwijls als gij dit brood zult den en dezen drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt." Ü. In cle tweede plaats heeft het ambt der geloovigen van doen met 4C K E R K R E G E E R I N G ,

e n

w e l :

1. De lidmaten der kerk hebben de kerkregeering in stand te houden. Zij hebben aan te wijzen degenen, die zij achten door den Heiligen Geest bekwaamd te zijn tot de bekleeding der speciale ambten. Door de gemeente roept God zelf. Reeds Israël had hier recht en roeping, in Deut. 1 : 13 herinnert Mozes het volk, hoe hij tot hen gezegd had: „hoe zoude ik alleen uwe moeite, uwen last, uwe twistzaken dragen , neemt u wijze en verstandige en ervarene mannen van uwe stammen, dat ik hen tot uwe hoofden stelle." Het volk wijst aan ; de Middelaar stelt aan. Geen overdracht van fOÜBsouvereiniteit gebeurt hier , maar samenwerking tüsschen den Middelaar cn de gemeente Gods om de speciale ambtsdragers te bekomen. Onder 't N. V. hebt gij dit deel van 't ambt aller geloovigen in Hand. 14: 23. „En als zij hun in elke gemeente met opsteken der binden ouderlingen verkoren hadden" . . . De Apostel wees een der •Kisten aan en vroeg of de gemeente dezen achtte de tot het opBttersambt verordende en bekwaamde persoon te zijn. De gemeente •IWoordde bevestigend of ontkennend door het opsteken of neêrhouder handen. k gemeente wijst a a n ; de speciale ambtsdragers leggen de autoop den benoemde; Christus zelf stelt aan. Met de aldus gestelde bijzondere ambtsdragers nu werkt het der gelovigen saam. De autoriteit van de lidmaten der kerk is zorgvuldig erkend in de gereformeerde formulieren van

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's