Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 4

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 4

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

roeping de deugden Gods verkondigen door belijdenis en wandel. — De lof Gods sterke onze harten, om de smart der scheiding te dragen en ook bij het gemis van hetgeen ons lief en dierbaar werd met een goede hoop en een vroolijk vertrouwen de toekomst te gemoet te gaan ; — want Hij, Die tot hiertoe hielp, zal ook verder helpen. Op Hem is onze hoop ! Zijne Genade U te verkondigen, —• dat was mijn lust, mijn vreugde. Het verlangen, de Genade des Heeren te prijzen, werd in mij opgewekt, toen ik als kind zat onder de prediking van mijnen leeraar, Dr. Kohlbrügge, waar ik mijzelven onder de tucht van Gods heilige Wet heb leeren kennen als zondaar, als goddelooze, zoodat ik aan mij zeiven moest vertwijfelen, en waar God mij in Zijn Woord openbaarde, wat in het hart eens menschen niet is opgekomen, namelijk dat God eenen zondaar vrijspreekt van zonde, schuld en straf, — eenen god" deloozen rechtvaardigt, — eenen vijand met Zich verzoent, — een kind des duivels aanneemt tot Zijn kind en erve, uit louter ontferming, uit eeuwige liefde, alleen op grond der genoegdoening van onzen Heere Jezus Christus, — dat Hij ook niets van mij verwachtte noch bij aanvang noch bij voortgang, maar Zelf eene nieuwe schepping heeft in 't aanzijn geroepen, waarin Hij mij overzette en bewaren wilde door het geloof der werking Gods. In deze waarheid heeft God zelf mij geleid en bevestigd, — en vooral ook bij mijnen arbeid onder u ben ik daarin gesterkt geworden, daar ik onder u zulken vond, weinigen wel is waar, en toch wederom velen, die zich even arm en nooddruftig gevoelen als ik en alleen van de Barmhartigheid Gods kunnen leven. Zoo hebben wij bij alle aanvechting en bestrijding in onderlinge gemeenschap de Trouwe Gods mogen ondervin-

den, waarin Hij onze zielen heeft verkwikt en gelaafd, waarin Hij voor ons heeft gezorgd, gelijk een Vader voor Zijne kinderen. En waar ik nu voor de laatste maal als uw eigen herder en leeraar voor U optreed, wat zal ik U anders prediken, dan hetgeen ik U steeds gepredikt heb, — nl. de Genade ouzes Gods, — en waartoe zal ik U anders vermanen, dan waartoe ik U steeds vermaand heb, — nl. bij deze Genade te blijven ? Deze vermaning was niet ijdel en vruchteloos onder U, — en zij zal ook in deze ure, naar ik vertrouw, niet vruchteloos zijn, maar in ons werken door de macht Gods, wat geen mensch vermag. Mijne tektswoorden voor deze ure leest gij in den Zendbrief van den Apostel Paulus aan de Hebreen. Hebr. 12 : 28, 2 9 : D a a r o m , a l z o o w i j e e n onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de Genade v a s t h o u d e n , door d e w e l k e wij w e l b e h a g e l i j k G o d e m o g e n d i e n e n m e t e e r b i e d en g o d v r u c h t i g h e i d . W a n t o n z e G o d is e e n v e r t e r e n d vuur. Gij ziet mijne geliefden, hoe in deze woorden d e heerlijkheid d e r G e n a d e G o d s ons voor oogen treedt. Wij vernemen hier van haar blijvend geschenk, hare heilzame werking, hare onmisbare bescherming. B 1 ij v e n d is haar geschenk, want wij ontvangen van haar een onbewegelijk Koninkrijk. H e i l z a a m is hare werking, want door haar dienen wij Gode welbehagelijk met eerbied en godvruchtigheid. O n m i s b a a r is hare bescherming, want onze God is een verterend vuur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's