Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 5

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

i) Een blijvend geschenk ontvangen wij van de Genade Gods, — en welk een geschenk! een o n b e w e g e l i j k K o n i n k r ij k ! B e w e g e l i j k zijn alle zichtbare dingen ; zij nemen een einde en vergaan. Dat ervaren wij ook weder in deze ure. Niets hier beneden houdt stand. W ij zijn der ijdelheid, der veranderlijkheid en vergankelijkheid onderworpen met al datgene, waarin wij, menschen, steun en vastigheid zoeken, waaraan wij ons krampachtig vastklemmen. Want bij al de wisselvalligheid van hetgeen wij zien en gevoelen, van al hetgeen ons omgeeft, is in ons hart toch een onuitwischbaar verlangen naar iets dat blijft, dat wezenlijk is en bestendig is. De mensch door al de bewegelijke dingen, waarin hij leeft, herwaarts en derwaarts geslingerd en voortgezweept, aan dood en verderf ten prooi, — begeert toch een verzekerden staat, wil toch een vast gemoed, een duurzaam heil, maar hij zoekt en vindt niet, wat hij zoekt, omdat hij het zoekt daar waar het niet te vinden is, — omdat hij het zoekt buiten den eeuwigen God, van Wien hij zich afgekeerd heeft en afkeerig is, tegen Wien hij zich verzet in wanhopigen tegenstand. God niet kennende en. Zijn Evangelie ongehoorzaam zijnde blijft hij in de bewegelijke dingen h a n g e n ; zijn hoop vergaat als rook en damp, zijn verwachting wordt beschaamd, — en hij zelf moet sterven, zonder met God verzoend te zijn, en hij moet verschijnen voor den Rechterstoel van Hem, voor Wiens Aangezicht hemel en aarde wegvlieden, — voor Hem, Dien de in deze wereld verachte Gemeente van Christus kent als haren Heiland en Verlosser, waarom zij Hem prijst in d e n 102 P s a l m : „Gij, Heere ! hebt in den beginne de aarde gegrond,

en de hemelen zijn werken Uwer H a n d e n ; — dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden, maar Gij zijt Dezelfde, en Uwe jaren zullen niet ophouden.'' (Hebr. 1 : 10—12) Van dezen Heer, van Zijne Genade o n t v a n g e n w ii e e n o n b e w e g e l i j k K o n i n k r ij k. God heeft ons bekend gemaakt in Zijn woord het Raadsbesluit Zijns W e l b e h a g e n s , dat Hij voorgenomen heeft van eeuwigheid, in Christus Jezus tot Zich weder te brengen, met Zich te verzoenen eene goddelooze, Gode vijandige wereld, — voor eeuwig zalig te maken een in zonde en dood verloren volk, dat Hij uitverkoren heeft, opdat het eeuwig Zijnen Naam zoude prijzen. Immers, indien God Zich dit n i e t voorgenomen had, en indien Hij dit voornemen niet uitvoerde trots al ons onverstand en onzen tegenstand, zoude niemand zalig worden; — indien Zijne gezindheid jegens ons afhankelijk ware van onze gezindheid jegens Hem, indien Zijn werk afhankelijk ware van ons werk, — d a n zou G o d niet God zijn, en wij — arme menschen — zouden eeuwig een speelbal moeten zijn van onze eigen veranderlijkheid, van onze steeds wisselende begeerten, van onze beroerende hartstochten, van den willekeur aller duivelen. Maar G o d e z ij d a n k ! Hij heeft het werk onzer zaligheid in eigen Hand genomen en gegrondvest op onwankelbaren grond het Koninkrijk, waarin Zijne genade heerscht door gerechtigheid ten eeuwigen leven, — het Koninkrijk van de vergeving der zonden door het bloed van Jezus Christus, waardoor wij hebben eeuwigen vrede en eene blijdschap, die niemand van ons kan nemen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's