Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 11

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

prediken, en waarin Gij gevonden hebt en vindt al wat tot het leven en de godzaligheid van noode is, — het leven tegen uwen dood, het heil tegen alle verderf, de gerechtigheid tegen alle ongerechtigheid, die u benauwt en verdrukt, den troost tegen alle smart, de uitkomst uit eiken nood. Laat ons daarom Gods goedheid loven en prijzen niet slechts met de lippen, maar alzoo, dat wij van die Genade ook voor de toekomst alles verwachten, — ons verblijden in de hoop, geduldig zijn in de verdrukking, aanhouden in 't gebed, — want God de Heere beschaamt Zijne ellendigen niet, en al laat Hij hen wel eens lang wachten, zoo doet Hij zulks toch alleen, om Zijn Werk des te heerlijker te openbaren en te kronen, om den nooddruftige des te meer te verrassen met Zijn heil, met het licht van Zijn aangezicht. Daarom zijt niet versaagd en werpt uwe vrijmoedigheid niet weg, welke eene groote vergelding des loons heeft. God is een God des gerichts ; welgelukzalig zijn allen, die op Hem wachten. Het is alleen door de Genade Gods, dat wij, w a a r d e A m b t g e n o o t e n en M e d e b r o e d e r s inde bediening des Woords, gewillig en bereid gemaakt worden, om te doen waartoe wij geroepen zijn. Dat heb ik bij mijnen arbeid in de gemeente gedurig ervaren, — zwak en ledig en ellendig heb ik mij telkens gevoeld, waar ik tot de gemeente moest spreken in grooteren of kleineren kring het Woord, dat God in Zijne Genade mij niet onthouden, maar geschonken heeft tot opbouwing der Gemeente op het Fondament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen. Waar wij in het Artikel van de gemeenschap der heiligen belijden, dat alle en elk geloovige als

lidmaten van Christus aan al Zijne schatten en gaven gemeenschap hebben, en dat elk zich moet schuldig weten zijne gaven tot nut en heil der andere leden te gebruiken, — waar w i j p r e d i k a n t e n ons gansch bijzonder daartoe schuldig moeten weten, heeft mij dikwerf getroost en gesterkt het antwoord, dat mijn leeraar in zijnen Catechismus geeft op de vraag : »Wanneer zult gij Uwe gaven tot nut en heil der andere leden besteden ?" — dit antwoord : »Wanneer gij niet weet, dat gij gaven hebt, maar dit ééne weet, dat gij eenen genadigen God hebt.'' Deze Genade alleen bemoedigt mij, om den moeilijken werkkring in mijne geboorteplaats te aanvaarden. Van deze Genade alleen zij ook uwe verwachting ! H e b t d a n k voor alle welwillendheid en toegenegenheid, die Gij mij hebt betoond ! Het heeft mij d i k w e r f g e s m a r t , dat wij niet meer met elkander hebben kunnen verkeeren, dan dit geschied is, mede ook door gebrek aan tijd 5 en waar wij bijeen waren, moesten wij maar al te dikwijls ondervinden, dat onze opleiding zeer verschillend is geweest, waardoor dan de geesten elkander niet zoo gemakkelijk ontmoeten, en wij elkander niet eens recht hebben leeren kennen. God de Heere leide ons allen op tot de erkentenis en belijdenis Zijner Waarheid in Zijne vreeze. Zóó stelle Hij ons, waar wij ons ook bevinden, ten zegen voor Zijne Gemeente. Hij betoone u Zijne hulp in al uwe nooden, Hij trooste u in al uwe smarten en sterke uwe harten in deze voor de bediening des Woords moeilijke tijden door Zijne Genade. Aan u, z e e r g e a c h t e leden van den Kerkeraad, broeders Ouderlingen en Diakenen, breng ik door deze mijnen afscheidsgroet. Gij weet, dat ik verhinderd was, U

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's