Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 7

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

volk noemde ! Zij weken af en stonden van verre, zij gevoelden, dat zij overtreders waren van Gods heilige geboden, — de aarde wankelde voor hunne voeten en beefde, — zij gevoelden geen grond meer onder zich en meenden ter helle te moeten varen, — evenwel de Heere droeg hen in Zijn geduld en sprak tot hen goede, vriendelijke woorden, — ja openbaarde hun de heerlijkheid Zijne Genade in ai de schaduwen en plechtigheden der Wet. Doch w a t o o k d e H e e r e d o e t , hoe Hij ook den mensch doet gevoelen zijne ellendigheid en verlorenheid, hoe Hij hem ook voorhoudt en doet ondervinden, dat Zijne alleen het heil is, de m e n s c h richt altoos weder zichzelven op en zoekt het leven met in het Verbond der Genade, maar in het Verbond der werken ; ja, van het Evangelie Gods maakt hij zich zeiven een wet der werken, door welker onderhouding hij zich Gode welgevallig wil maken. Daarom heeft God gesproken door den Profeet Haggai : »Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel ! — en deze belofte heeft God vervuld in de volheid des tijds, toen Hij Zijnen Eengeboren Zoon heeft doen komen in ons vleesch, toen Deze is gestorven aan het kruis en opgpwekt uit de dooden ten derden dage, toen Hij ten hemel gevaren is en gezeten ter Rechterhand des Vaders in de hemelen, toen Hij den Heiligen Geest heeft uitgestort over vleesch en het Evangelie der genade heeft doen verkondigen. Zoo heeft Hij doen instorten alle hemelen van eigengerechtigheid en godzaligheid des vleesches, waarin de mensch zijne verberging zoekt, — en de aarde beeft vanwege het Woord der gerechtigheid, dat uit den mond Gods is uitgegaan. Over den mensch, die dat Woord hoort en verstaat, komt nood en

angst, hij d e n k t : nu moet ik voor eeuwig omkomen, ik ben verloren, waar moet ik henen, waar mijne toevlucht zoeken ? M a a r z i e , h e t i s d e H e e r e z e l f , Die alzoo de bewegelijke dingen doet vergaan, om den armen mensch te toonen en te schenken, wat niet wankelt, niet verandert, den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, die geschapen zijn in Christus Jezus, — om den sidderenden en verzinkenden mensch op te nemen in zijn Genaverbond en hem daarin te bevestigen, gelijk Hij zegt : Jes. 54 : 10 »Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen ; maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, uw Ontfermer" en Ef. 2 : 8—xo »Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken opdat niemand roeme. W a n t wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen." O welk een blijde tijding voor dien, die niets meer heeft, waaraan hij zich houden kan ! Welk eene krachtig werkende vermaning voor dien, die niets meer kan, — déze vermaning: Dewijl wij dan een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, zoo laat ons de Genade vasthouden. 2). Ja — de Genade, die den bewegelijken mensch overzet en bewaart in een onbewegelijk Koninkrijk, zij oefent e e n e h e i l z a m e w e r k i n g uit, want d o o r d e G e n a d e m o g e n wij G o d e welbehagelijk d i e n e n m e t e e r b i e d en G o d v r u c h t i g h e i d . Immers -— d a a r o m is het eiken oprechte te doen, dat hij Gode welbehagelijk wandele. De oprechte kan zich niet vergenoegen met vrome woorden, waarin geen kracht ligt, niet met aandoeningen, niet met voornemens of geloften, ook

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's